Petice ARRL na FCC za přehodnocení požadavku odstranění radioamatérského přídělu v pásmu 3,4 GHz

11/12/2020
http://www.arrl.org/news/arrl-petitions-fcc-for-reconsideration-of-order-removing-3-4-ghz-amateur-allocation
(check our note below, please)

Společnost ARRL požádala FCC, aby přehodnotil svůj požadavek naa odstranění sekundárníhopřidělení na 3,3–3,5 GHz, ve kterém požadoval, aby amatérský provoz v pásmu 3,450–3 500 GHz skončily „ke dni, který je v souladu s prvním možným udělením oprávnění  k flexibilnímu používání novým uživatelům. "

"Amatérské služby v tomto pásmu byly dlouho provozovány v rámci podružného přídělu, funkčně podobném de facto sekundárnímu stavu experimentálních licencí části 5, jejichž další provoz byl (správně) schválen ve stejném řízení," řekla ARRL FCC. „Podobně by měl  být povolen další provoz amatérských stanic ve volných částech tohoto spektra, které by jinak zůstaly nevyužité.“

ARRL uvedla, že veřejným zájmem je využití spektra, nikoli jeho ponechání prázdné a  čekající na nějakou budoucí aplikaci. „Rozhodnutí Komise v tomto řízení podkopává její dlouhodobý politický cíl zajistit a podporovat intenzivnější využívání spektra.“ Řekla  ARRL.

„Zdá se, že rozhodnutí Komise zrušit amatérské sekundární přidělení v celém pásmu 3300–3500 MHz,“ uvedla ARRL, „na základě mylného závěru, že amatérské sekundární„ sdílení “tohoto spektra je ekvivalentní typu„ sdílení “, které dochází u sdílení vládou a dalších primárních komerčních uživatelů, ale ve skutečnosti jsou amatérské sekundární příděly zcela odlišné ve využívání, rozsahu a dosahu signálu. “

ARRL nastínila řadu způsobů, jak rádioamatéři používají pásmo:

Společnost ARRL uvedla, že amatérská komunikace se slabými signály ve spojení point-to-point často vyžaduje nové technologie, metodiky a kódování ke zlepšení komunikační schopnosti zařízení. "Protože účelem tohoto typu činnosti je slyšet nebo dekódovat slabé signály. Provozovatelé stanic využívají všechny možné prostředky, aby se vyhnuli interferencím s jinými signály."

Amatéři také provozují rádiové majáky ke studiu šíření, což přispívá k lepšímu porozumění šíření v pásmu 3,4 GHz, uvedla ARRL. „Amatérské majáky jsou pevné a mají nízkou spotřebu energie, a proto je relativně snadné je začlenit do prostředí, pokud ostatní uživatelé zahájí provoz, nebo je přemístit nebo vypnout, pokud to není možné změnit.

Petice ARRL také citovala Moonbounce jako další aspekt amatérského provozu. "Toto pole činnosti vedlo k řetězci vylepšení v oblasti antén a designu zařízení ve spektru 3,4 GHz," tvrdí ARRL a je nepravděpodobné, že by zasahoval do pozemských služeb.

Amatérské satelity také mohly využívat pásmo 3,4 - 3,41 GHz s minimální pravděpodobností vzniku obav z rušení kvůli nízkému výkonu a úzké šířce paprsku antény. Navíc uplinks používají anténu, která směřuje k nebi, což dále minimalizuje možnou oblast zájmu. "Jiné frekvence nemusí být v případě potřeby k dispozici a toto omezení může omezit budoucí experimenty s kosmickými komunikačními technologiemi, protože počet a účel amatérských satelitních experimentů roste," uvedla ARRL.

Pásmo 3,3 - 3,5 GHz se také používá pro digitální vysokorychlostní datové sítě a pro amatérské televizní opakovače. "Návrh sítí mesh a jejich práce přilákaly do amatérských řad neustálý proud počítačově gramotné mládeže," tvrdila ARRL. „Samotné sítě se běžně používají pro digitální experimenty s širokou škálou technologií a služeb, jejichž základním účelem je provozní pohotovost a dostupnost během skutečných mimořádných událostí. ARRL poznamenal, že čím větší je počet dostupných pásem, tím je pravděpodobnější, že by bylo možné navrhnout vhodný odkaz pro konkrétní cestu. ARRL uvedla, že tyto a další amatérské experimentální činnosti dobře využívají spektrum, „a mělo by jim být povoleno pokračovat na sekundárním základě, pokud a dokud nový primární držitel licence nebude připraven působit v zeměpisné oblasti, kde by docházelo k rušení.“ 
===================================================================

Volný překlad výše uvedeného textu petice provedl OK1VPZ a připojuje k tématu krátký komentář:

Situace v EU s využíváním tohoto pásma zdaleka není tak špatná, jako v USA. Pásmo pod  3,4GHz je přiděleno radiolokaci, pásmo nad 3,4 GHz sítím mobilních telefonů 5G. Tím vzniká na straně armádních představitelů odůvodněná obava rušení jejich radiolokačních  zařízení ze strany provozu systému 5G (provozovaného v režimu 24/7) a zejména uživatelských terminálů. IARU R1 (C5) zde má neopakovatelnou příležitost této situace  využít a prosadit v EU využití ochranného kmitočtového intervalu (3400 až 3410MHz) pro sekundární příděl pro radioamatérské aplikace na tom základě, že radioamatéří, kteří pracují s nízkými úrovněni signálů a proto jednoduše nevysílají tam, kde je rušení od jiných radiových služeb, protože pokud radioamatér je rušen jinou službou, na tomto kmitočtu
nevysílá, neboť mu to nedává žádný smysl. Tím je automaticky zaručena elektromagnetická slučitelnost mezi provozem radioamatérských stanic v tomto ochranném kmitočtovém segmentu a jiných potenciálních signálů, které by tam mohly pracovat. Navíc radioamatéři netrvají na tom, aby v tomto ochranném pásmu mohli provozovat neobsluhovaná zařízení, jako jsou majáky, radioamatérské převaděče a jiná zařízení (například nody APRS apod).

Bohužel jsme svědky toho, že lokální radioamatérské organizace, ani IARU (C5) situace v pásmu 3,4 GHz v EU nezajímá, což je po faktickém zániku radioamatérského pásma 5,6GHz  (které bylo zdarma věnováno komerčním provozovatelům sítí WIFI) kritický omyl!

===================================================================

The situation in the EU with the use of this band is far from as bad as in the USA. The band below 3.4GHz is allocated to radiolocation, the band above 3.4GHz to 5G mobile data networks. This raises a legitimate concern on the part of military officials for the interference of their radar equipment by the operation of the 5G mobile data system (operated in 24/7 mode) and especially by user terminals. IARU R1 (C5) has a unique opportunity to take advantage of this situation and enforce in the EU the use of the guard frequency range (3400 to 3410MHz) for the secondary allocation for amateur radio applications, based on the fact that amateur radio operators work with low signal levels and therefore simply do not transmit there, where there is interference from other radio services, because if the amateur radio communication is disturbed by another service, on this frequency the operator does not transmit because it makes no sense to him. This automatically guarantees the electromagnetic compatibility between the operation of the amateur radio stations in this guard frequency segment and other potential signals that could operate there. In addition, amateur radio do not insist on operating unattended devices in this protection zone, such as beacons, amateur radio transponders and other digital devices (for example, APRS nodes, etc.).

Unfortunately, we are witnessing that neither the local amateur radio organizations nor the IARU (C5) are interested in the situation in the 3.4 GHz band in the EU, which is a critical mistake after the actual demise of the 5.6 GHz amateur radio band (which was donated free of charge to commercial WIFI operators)!


OK2KKW (OK2A)
UHF contest group