Proč výkonové 23cm  mikropáskové PA radioamatérům obvykle vyhoří?

Úvodem bych chtěl říci, že to platí nejenom pro 23cm PA, ale pro všechny polovodičové výkonové zesilovačů třídy 200W a více. Ovšem na 13cm jich mezi radioamatéry není zase tolik a na 70cm se mikropáskové obvody tolik nepoužívají. Nu a protože  jsme již podruhé byli obětí tohoto vzplanutí i my (klub OK2KKW) zkoušel jsem se tomu trochu „dostat na kloub“. Chtěl bych zdůraznit, že tento druh poruchy nesouvisí s chlazením výkonových prvků zesilovače!

Na internetu najdete téměř všechny moudrosti (i nemoudrosti) světa  a tak jsem pochopitelně začal tam. Během své krátké dovolené jsem toho přečetl dost a je škoda, že některé publikace si je nutno koupit, aby je člověk mohl přečíst. Jenomže takový už je svět.

Vzal jsem tedy celou věc méně vědecky a podíval jsem se na vyhořelé PA zcela pragmaticky:

Na základě rozboru fotek vyhořelých PA bylo v podezření již od počátku několik faktorů:

  •      mikropásky jsou příliš úzké a ohřejí se ztrátami natolik, že prasknou (nebo povolí cín a součástka se odpájí), což má za následek rozpojení obvodu, a to způsobí VF oblouk a ten spálí všechno v okolí.

  •      SMD keramické kondenzátory jsou příliš malé a pokud mají navíc malou kapacitu a rozměry, může dojít k zapálení VF oblouku přes SMD kondenzátor (hlavně u přizpůsobovacích  kondenzátorů v kolektorech výkonových tranzistorů), kde je na jedné straně kondenzátoru tvrdé napájecí napětí a na druhé straně galvanická zem. Pokud právě tam dojde k zapálení VF oblouku, jde to již rychle a destrukce je výrazná.

  •      nedostatečné chlazení mikropáskových obvodů a jejich součástek. Nějaké ztráty má použitý laminát (siločáry elektrického pole se z mikropásku uzavírají skrz laminát plošného spoje k zemi), ztráty mají i kondenzátory zařazené v přizpůsobovacím obvodu. Mikropáskový plošný spoj tedy musí ležet (být přilepen elektricky i teplotně vodivým lepidlem) na chladicí podložce, aby se vznikající teplo mohlo odvádět (anebo na něm umístěné součástky musí být ofukovány)

  •      design mikropáskového plošného spoje je nepovedený a vznikají na něm riziková místa – vodivá cestička k zemi může být moc dlouhá, v místech, kde je výstup tranzistoru připájen  do desky plošného spoje (a kde je impedance jednotek ohmů) není zemní vrstva mikropáskového spoje dostatečně připojena k zemi na úrovni velmi nízké impedance a vznikají tam ztráty. Dochází k tomu i na výstupu PA a konstruktéři jistě vědí, že uzemňovací šroubek mikropáskové desky musí být co nejblíže u výstupního konektoru.

Hlubším rozborem se však ukázalo, že tyto indicie ve všech případech neobstojí a realita je (jako obvykle) trochu jiná…

·         Všechno to, co je uvedeno výše, sice platí, ale přistupuje k tomu navíc jedna podstatná věc:

o       rozkmit VF napětí na struktuře mikropáskových obvodů není malý! Tak například při výkonu 500W na impedanci 50Ω je proud, tekoucí páskem cca 3A a napětí asi 160V ef. Jenže pozor – pokud chceme počítat elektrickou pevnost konstrukce, je nutné vzít špičkovou hodnotu napětí a to v obou půlvlnách – tedy napětí špička – špička je cca 450V (!). Ejhle! Pokud se podíváme na elektrickou pevnost kondenzátorů, laminátu a přeskokové vzdálenosti, zjistíme, že takový mikropáskový obvod toho může mít „plné kecky“… 

o       moudré publikace uvádí, že elektrická pevnost suchého vzduchu je cca 3kV/mm. Jenže vzduch nemusí být vždy suchý. Obecně se z bezpečnostních důvodů uvádí, že k přeskoku dochází už při napětí 1kV na vzdálenost 1mm. A teď si vezměte do úvahy, že tlouštka laminátu plošného spoje mikropáskového obvodu bývá okolo 0,7mm a VF napětí, se kterým pracujeme, je 450Vpp. Na okraji plošného spoje je zemní plocha na spodní straně plošného spoje dotažena až na okraj a pokud tomu tak je i u výstupního mikropásku (navíc hrany Cu fólie jsou ostré) a na místo se vloudí nějaká nečistota, zahoří tam VF výboj, dojde k zuhelnatění nečistoty – a „už to jede“… Není proto divu, že tyto PA vyhoří obvykle na výstupu z mikropáskového obvodu (u výstupního konektoru).

o       Proto není překvapením, že PA pro provoz telekomunikačních zařízení se s využitím mikropáskových struktur dělají jen do výkonu cca 100W a jen zcela výjimečně do 150W. Ovšem pozor (!)  Tato zkušenost reálného světa neplatí tehdy, pokud součástí mikropáskových obvodů jsou nějaké rezonanční obvody, kde se výkonové zatížení mikropásku vyskytuje na vyšší impedanci – může jít o odlaďovače harmonických kmitočtů, dolní propusti na výstupu zesilovače a podobně. U normálního polovodičového zesilovače se výstupní výkon z polovodičového prvku impedančně transformuje z úrovně jednotek ohmů na impedanci (obvykle) 50Ω a ne výše. To je podstatné, protože v obvodu nevzniká vyšší rozkmit napětí, který by mohl prorazit laminát plošného spoje, či způsobit přeskok k nejbližší uzemněné části. To ovšem neplatí u rezonančních obvodů! Proto se takové mikropáskové obvody používají jen do výkonu jednotek W.

o       Budete-li tedy chtít na jedné desce plošného spoje vytvořit mikropáskovou strukturu pro větší výkony, doporučuji použít silnější laminát s vyšší elektrickou pevností (a příslušnou dielektrickou konstantou a zanedbatelnými ztrátami), nebo využít složenou (sandwich) konstrukci, kdy pod (jednostranný) laminát vsunete například teflonovou desku. Viz větší sdružovač na obrázku tady:

        http://www.ok2kkw.com/00000104/hybrid_combiner/p1151344a.jpg
       
http://www.ok2kkw.com/00000104/hybrid_combiner/p1141340.jpg

Nicméně v předchozím odstavci uvedené povídání o elektrické pevnosti konstrukce  nezmiňuje možnost vlivu vzniku koronového výboje. Ten má schopnost hořet i při podstatně menším proudu a vytvářet prostředí pro vznik napěťového průrazu. Viz https://www.aldebaran.cz/studium/vyboje.pdf. Dá se předpokládat, že takový koronový výboj často tiše hoří na ostrých hranách konce mikropásku a i když jeho ztrátový výkon je malý, může způsobit postupnou degradaci izolační pevnosti použitých materiálů a připravit tak situaci pro vznik masivního výboje typu plazmatického proudového kanálu. Proto, pokud budete chtít používat mikropáskovou strukturu pro opravdu spolehlivé polovodičové PA většího výkonu, máte na výběr buď postupné slučování výkonů několika jednotek s výkonem do cca 150W s využitím sdružovačů bez použití mikropáskových obvodů, nebo bedlivě dodržovat parametry použitých izolantů, omezit vlhkost chladicího vzduchu a zvětšit vzdálenost mikropásku pod výkonem od nejbliších uzemněných struktur na povrchu plošného spoje. Pokud si napčíklad dosadíte čísla do kalkulátoru, uvedeného zde: https://www.qorvo.com/design-hub/design-tools/interactive/pcb-trace-power-handling-calculator, vyjde vám, že vzdálenost 50Ω mikropásku pod výkonem 500W od okolních prvků by měla být cca 3mm, a to u radioamatérských konstrukcí nebývá splněno ani náhodou… A platí to pochopitelně i pro přechod z mikropásku do výstupního konektoru!

 A aby toho všeho nebylo dost, vrátíme se ještě trochu k teorii oteplení mikropásku a na něm umístěných součástek. Základní orientaci vám dá kalkulátor v předchozím odstavci. Je však třeba podotknout, že podstatným parametrem je v tomto případě tlouštka měděné fólie plošného spoje. Ta se běžně vyrábí s hodnotami 17 a 30 mikronů. A ačkoli hloubka vniku vysokofrekvenční energie, tekoucí mikropáskem je jen okolo 2 mikronů, konečná vodivost vrstvy mikropásku, kterou se tato VF energie (v tomto případě je důležitý proud) přenáší, vede k oteplení mikropásku. A pokud přenos energie trvá, pásek se ohřívá stále více… Ochlazování mikropásku se děje za prvé vyzařováním (sáláním tepla) a za druhé vedením tepla v celém objemu mikropásku, kdy teplo z horkých částí proudí pryč do chladnějších částí mikropáskové struktury. Hezky je tato situace vidět třeba na tomto obrázku:

                  poznámka: všimněte si, že okraje mikropásků mají vždy vyšší teplotu, než střed pásku!

  •     Přitom všem ovšem platí stará konstruktérská zkušenost, že šířka pásku na plošném spoji v milimetrech by měla odpovídat jeho zatížení v ampérech. Pokud připustíme  určitou míru chladicího efektu přes laminát plošného spoje do podkladového chladiče, lze připustit zhruba 1,5A na milimetr šířky pásku. Pokud se vrátíme k mikropásku 50Ω na laminátu s dielektrickou konstantou cca 3,4  (Rogers 4003, nebo 4350) o tlouštce cca 0,75mm, vyjde nám šířka okolo 1,8mm, tedy lze tolerovat průchod VF proudu okolo 2,7A. To představuje výkon necelých 400W a pokud si uvědomíme, že „výkonové plnění“ radioamatérského provozu není nikdy 100%, tak takový pásek vydrží i těch 500W (nejlépe, pokud je alespoň trochu ofukován).
     

  •      Horší je to u součástek. Ty jsou pájeny cínovou pájkou – obvykle s bodem tání cca 230°C – a pokud je budeme namáhat větším proudem (jejich ztráty je ohřejí asi o 20°C/W), může dojít k povolení cínové pájky a vzniku eletrického oblouku, který povede k destrukci zesilovače. Proto v těchto výkonových obvodech používáme jen porcelánové „multilayer, ultra low ESR“ kondenzátory (například řadu ATC 180, či 700 apod.) a v mikropáskových obvodech je pájíme „na stojáka“, aby jejich plocha, vystavená vzduchu byla co největší.

  •     Nu a nakonec: polovodičový výkonový zesilovač je třeba chladit, chladit, chladit! Proto jistě nebude na škodu, pokud svoji konstrukci navrhneme tak, aby byl (alespoň trochu) nuceně chlazen i prostor mikropáskových obvodů se součástkami, nikoli pouze VF výkonové tranzistory. Výsledkem jistě bude větší spolehlivost konstrukce. A pochopitelně – pokud máme na výběr, volíme tlouštku Cu fólie plošného spoje raději větší – 30 mikronů, ne obvyklých 15 - 17.

·    Závěrem: radioamatér je člověk „šťouravý“ a tam některé z vás možná napadne, že pokud existuje nenulová pravděpodobnost, že Vám 50Ω mikropásková konstrukce SSPA vyhoří, že by možná bylo vhodnější takový PA zkonstruovat tak, aby všechny obvody (včetně sdružovačů výkonu) byly (například) na 25Ω a teprve na výstupu z desky mikropáskového plošného spoje použít 35Ω teflonový semirigid, zapájený přímo do konektoru typu N, který by výstupní impedanci PA přizpůsobil zpět na požadovaných 50Ω. Takový výkonový zesilovač by byl nepochybně spolehlivější… Jistě je taková konstrukce možná, jen ji zatím nikdo nepředstavil..

 73 OK1VPZ 7.8.2020

 Literatura:

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/92935/1/2019_Sanchez-Soriano_etal_IEEE-TMTT_accepted.pdf   
https://oatao.univ-toulouse.fr/20597/1/Simon_20597.pdf
https://rflambda.eu/search_medpowercombinersplitter.jsp
https://www.microwaves101.com/encyclopedias/power-handling
https://www.microwaves101.com/encyclopedias/paschen-s-law
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/107314/version_publicada.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.pasternack.com/t-calculator-microstrip.aspx
https://www.pasternack.com/t-rf-microwave-calculators-and-conversions.aspx
https://ieeexplore.ieee.org/document/8741078
https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-094.pdf
https://www.qsl.net/va3iul/Microstrip_Stripline_CPW_Design/Microstrip_Stripline_and_CPW_Design.pdf
https://www.aldebaran.cz/studium/vyboje.pdf
https://www.qsl.net/va3iul/
https://www.pasternack.com/t-calculator-microstrip.aspx
https://www.allaboutcircuits.com/tools/microstrip-max-current-calculator/
https://ieeexplore.ieee.org/document/4808677
https://www.microwavejournal.com/keywords/calculator
https://www.microwavejournal.com/topics/3361-white-papers
https://www.qorvo.com/design-hub/design-tools/interactive
https://www.qorvo.com/design-hub/design-tools/interactive/pcb-trace-power-handling-calculator
https://www.edaboard.com/threads/how-to-determine-the-power-capacity-of-a-microstrip-transmission-line.365721/
https://www.rogerscorp.com/documents/1526/acs/Temperature-Rise-Estimations-in-Rogers-High-Frequency-Circuit-Boards-Carrying-Direct-or-RF-Current.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj_qpL-_obrAhXypHEKHU4jDu0QFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.rogerscorp.cn%2Fdocuments%2F1526%2Facs%2FTemperature-Rise-Estimations-in-Rogers-High-Frequency-Circuit-Boards-Carrying-Direct-or-RF-Current.pdf&usg=AOvVaw3bAWnnACyxkHcHF6vpPyHe
https://rogerscorp.com/advanced-connectivity-solutions/ro4000-series-laminates/ro4500-laminates
https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/3917/1/Teoreticky%20rozbor%20elektrickeho%20prurazu%20Radek%20Palko.pdf