Názor na VKV provoz využívající digitální komunikační mód FT8

AUTOMATIC TRANSLATION BELOW

Toto je můj ryze subjektivní názor, který nikomu nevnucuji. To, zdali alespoň částečně vyjadřuje i Váš pohled na věc, nebo nikoli, ponechávám zcela na Vašem osobním uvážení. Přemýšlejte o věci sami a nenechte se ovlivnit ani mnou, ani kýmkoli jiným. Nejhodnotnější názory jsou ty, které si sami před sebou dokážete zdůvodnit a obhájit proti napadání ostatních.

Důvod, proč zde o této záležitosti píšu, je jednoduchý - chtěl bych tím přibrzdit jalové diskuse na toto téma a rostoucí nevraživost mezi obhájci i odpůrci tohoto digitálního komunikačního módu.

Jak to tedy vidím? Je to jednoduché:

Co se týká telegrafu a FT8: tak, jako i dnes lidé běhají maratón, i když vedle jezdí autobusová linka, tak i nadále budou lidé jezdit telegrafem i když bude existovat provoz na FT8. Jako nemám nic proti autobusům, nemám nic ani proti FT8. Ale stejně, jako v tomto příměru by se ve výsledkové listině maratónského běhu neměli objevovat borci, kteří těch 42km absolvovali autobusem, tak ani ve výsledkové listině závodů, či DX rekordů a tabulce DXCC by se neměly objevovat značky stanic, za které navázal FT8 QSO jejich počítač.

A proč se FT8 provoz stal tak populárním?

to je věc obecného mentálního úpadku - mimo jiné i vlivem operátorů nově přišedších z pásma CB. Telegraf neumí a v angličtině nedají dohromady ani těch několik slov na jednoduché SSB QSO. Řada lidí, kterým tyto znalosti chybí, se je už ani nehodlají učit. Protože mají FT8... Jsem proto přesvědčen, že FT8 radioamatérskému provozu neprospívá a dokonce bych řekl, že je cíleně zaměřen proti němu - a zvláště pokud se odehrává na komerčně cenných VKV pásmech.

A co FT8 a EME?

Jsem jednoznačně proti a sdílím postoj svého syna OK1TEH: u EME radioamatérské komunikace je FT8 jednoznačným krokem zpět. Spojení s využitím FT8 se budou při extrémně nízkých odstupech signál/šum dělat hůře, než v případě použití speciálního a celosvětově rozšířeného EME digitálního módu JT65b. FT8 je horší o 4dB a navíc neobsahuje tzv. "deep search". To vede k tomu, že někdy se EME QSO s FT8 nepodaří uskutečnit vůbec, což je úlitba za to, že při využití FT8 je teoreticky nižší chybovost. bohužel opět jen proto, aby spojení bylo možné navázat přímo mezi počítači i bez vlivu lidského operátora. Což opět vede k tomu příměru dopravy  běžců autobusem během maratónského běhu - viz výše. Může takové QSO nějakého lidského operátora uspokojit? A to už ani nemluvím o tom, že ty počítače klidně navážou FT8 QSO i "po zemi" a ne via EME, jak může být deklarováno...operátor takové stanice bude před ostatními za hlupáka.

OK1VPZ


My opinion on VHF operation using digital communication mode FT8

(PC AUTOMATIC TRANSLATION)

This is my purely subjective opinion, which I do not impose on anyone. Whether or not it at least partially expresses your view of the matter is left entirely to your personal discretion. Think of things for yourself and don't be influenced by me or anyone else. The most valuable opinions are those that you can justify in front of yourself and defend against attacking others.
The reason why I am writing here on this matter is simple - I would like to slow down barren discussions on this topic and the growing hostility between advocates and opponents of this digital communication mode.

So how do I see it? It is easy:

As for the telegraph and FT8: just as people run a marathon today, even if there is a bus line next to it, so people will continue to run a telegraph even if there is traffic on the FT8 or not. As I have nothing against buses, I have nothing against FT8. But just as in this example, the results of the marathon run should not include fighters who covered the 42km by bus, so the results of races or DX records and the DXCC table should not show the brands of stations for which the FT8 QSO has worked by their computer.

And why has FT8 operation become so popular?

this is a matter of general mental bankruptcy - among other things due to the influence of newcomers from the CB zone. The telegraph can't, and in English they don't even put together a few words on a simple SSB QSO. Many people who lack this knowledge no longer even want to learn it. Because they have FT8 ... I am therefore convinced that FT8 does not benefit amateur radio traffic and I would even say that it is targeted against it - and especially if it takes place on commercially valuable VHF bands.

What about FT8 and EME?

I am clearly against it and I share the position of my son OK1TEH: in EME amateur radio communication, the FT8 is a clear step backwards. Connections using the FT8 will be worse at extremely low signal-to-noise ratios than when using the special and worldwide widespread EME digital mode JT65b. FT8 is 4dB worse and also does not contain the so-called "deep search". As a result, sometimes EME QSOs with FT8 fail to perform at all, which is a relief that the FT8 has a theoretically lower error rate - unfortunately again only so that the connection can be established directly between computers without the influence of a human operator. Which again leads to an example of the transport of runners by bus during a marathon run - see above. Can such a QSO satisfy a human operator? And I'm not even talking about the fact that those computers will easily connect FT8 QSOs "by terrestrial contact" and not via EME, as can be declared ... the operator of such a station will be then a fool in front of others...

OK1VPZ