Další připravované změny ve všeobecných podmínkách VKV závodů - 2021

Dostali jsme včera informaci, že situace s překračováním povolených výkonů ve VKV závodech je již natolik vážná, že ČRK bude v krátké budoucnosti nucen zavést další omezení ve VPZ na VKV. Pravděpodobně počínaje Polním dnem 2021 bude vedoucí operátor každé klubovní stanice, který podle nového pravidla musí poslat contestové logy do půlnoci dne následujícího po závodu, navíc ještě povinen doložit čestné prohlášení, kde musí pravdivě odpovědět na otázky, zda jeho klubovní stanice nepoužívá v součtu PEP výkonu jednotlivých PA vyšší výkon, než je uvedeno v zákonném ustanovení, jaké jsou vyzářené výkony v maximech vyzařování jednotlivých anténních systémů, zda má od autorizované  společnosti změřeno, že vyzářený výkon stanice nepřekračuje stanovené výkonové limity EIRP, které odpovídají platným limitům expozice neionizujícího záření a pokud by taková situace nastala, zda byl prostor, kde k překročení docházelo, v majetku klubovní stanice, nebo jeho členů a byl do něj znemožněn vstup veřejnosti. Samozřejmostí bude doložení souhlasu osob, které se v takovém prostoru nacházely, že souhlasí s překročením platných hygienických limitů. Pokud by snad prostor, kde k takovému překročení limitů dochází, nebyl ohrazen pevným oplocením, bude nutné mít k překročení okamžitých hygienických limitů na vyznačeném místě souhlas majitele příslušného pozemku  (vedoucí operátor bude povinen zajistit ohrazení takového místa výstražnou páskou a zabránit veřejnosti vstoupit do takového prostoru).  Připravovaná změna VPZ na VKV bude vyplývat z omezení, stanovených v Nařízení vlády ČR 291/2015 Sb. Tyto informace budou zveřejněny ve výsledkové listině ze závodu. V případě nepravdivých odpovědí bude stanice diskvalifikována.

OK2KKW
1.dubna 2021