Ještě několik slov k otázce občasné nestability 70cm PA v transceiveru FT847

Few more words to the 70cm PA instability, observed in FT847 transceiver from time to time

CZ

  EN

Možná jste se s tím problémem již také setkali. Vaše FT847 se při vysílání v pásmu 70cm občas rozkmitala se všemi tím souvisejícími efekty. V případě "divokých"  oscilací dává podle měření výkonu na indikátoru na čelním panelu 40 až 70W a bere až 25 ampér i bez modulace, nebo klíčování. Že tyto oscilace nemusí být tak neškodné, to poznáme tehdy, když dojde ke zničení výkonového tranzistoru v PA. V méně nepříznivém případě si "pouze" stěžují blízké stanice během VKV závodu na občasné silné interference, zejména při přechodu z příjmu na vysílání. Tento problém u tohoto, na 70cm tak oblíbeného transceiveru sice není natolik častý, abychom kvůli němu nespali, ale je dobré vědět, že k tomu může dojít a při používání tohoto zařízení si dávat pozor, zda k tomuto jevu nedochází a mít znalost, jak takový potenciální problém řešit.

Této problematice se věnoval již před pár lety jeden příspěvek na stránkách www.mods.dk.  V poslední době se na výše uvedeném dánském webu objevil podobný příspěvek od G4RNI. Vzhledem k tomu, že jsem se této slabině FT847 během posledních let trochu věnoval, dovolte k této záležitosti krátkou poznámku, kterou jsem poslal na www.mods.dk jako komentář k návrhu úpravy G4RNI. Možná, že bude užitečná i pro vás:

Ahoj chlapci. Jen krátkou poznámku: máme v klubu 4 kusy transceiverů FT847 a několik elektronkových PA. Vypozorovali jsme, že nestabilita tranzistorového 70cm PA v transceiveru skutečně může souviset s jevem, který popisuje G4RNI, ale spíše je velmi často problémem vstupního PSV elektronkového PA. I když tento PA má na provozním kmitočtu (432MHz), PSV dokonce 1 : 1, tak ale, protože velká elektronka v PA (GS35 apod) s uzemněnou mřížkou má vysokou katodovou kapacitu, je přizpůsobovací obvod obvykle rovněž řešen s docela vysokým provozním Q. A to má za následek, že vstupní PSV takového PA může být mimo provozní kmitočet velmi špatné - útlum odrazu může být obvykle jen několik dB v oblasti 10 až 20MHz od provozního kmitočtu. A potom ta FT847 s kabelem "vhodné" délky, spojujícím transceiver a PA, může způsobit "nastartování" oscilací, obvykle daleko mimo obvyklé pásmo radioamatérského provozu (například na 450 MHz). Není to závada transceiveru (při připojení antény na výstup transceiveru takový jev nenastává), stejně jako to není závada PA, ale neštastná shoda okolností. Abyste takovýmu hloupým náhodám zabránili,  je vhodné do elektronkového PA, zapojeného k transceiveru, zapojit na jeho vstup  vhodný cirkulátor, nebo izolátor, abyste zajistili dobré širokopásmové vstupní PSV. Pokud jste ale už někde na contestovém stanovišti a zjistíte takové neštastné chování, použijte mezi transceiverem a PA delší propojovací kabel o útlumu alespoň 2dB a pokud není takový kabel k dispozici,  zkuste alespoň použít jiný kabel jiné délky. Potom tyto oscilace s velkou pravděpodobností zmizí. Tento problém, související s propojováním relativně širokopásmového, vícestupňového polovodičového PA s elektronkovým PA nemusí být pozorován pouze v souvislosti s FT847 a pásmem 70cm, ale rovněž u jiných transceiverů a PA.

 

Maybe you have already encountered this problem as well. Your FT847 began to oscillate with all related effects during operation on 70cm from time to time. In case of "wild" oscillations this rig generates abt. 40 to 70W RF on the output, as you can see on the RF power meter and consumes about 25 amps even without any modulation or keying. Of course, these oscillations are not harmless and can even damage the final power transistor in PA. In less adverse situation, near-by stations in UHF Contest "only" have some complaints for some interference, particularly during RX to TX switch. This problem of that is well known and on 70cm popular gear is fortunately not very frequent and you do not need to have a bad sleep because of that, but it might be good to know, that such a situation could happen so you have to keep the transceiver under observation during operation having the knowledge, how to fix such potential problem

An article related to this issue has been published on www.mods.dk web several years ago. Article, related to similar issue has been written for mentioned danish web recently by G4RNI. I learned a bit more about this weakness of FT847 during the last few years, so let me make a short note of that issue as I sent it to www.mods.dk as my comment to G4RNI modification suggestion. It might be helpful to you;

Hi friends. Just short note: we have 4 pcs of FT847 and several tube PAs in our contest club. We observed, that instability of solid state 70cm PA in the transceiver is very often caused by input SWR of the tube PA. Big tube (GS35b and similar) with grounded grid has a high cathode capacity and due to that the input PA matching has a quite high Q. As a result of that, the input SWR of such PA can be very bad outside the frequency range, even if SWR of that PA on operational frequency (432MHz) is 1 : 1.0. Return loss of only few dB in the area 10 to 20MHz off the operational frequency is very usual. And then the FT847 with "suitably" long cable between transceiver and PA can start oscilations in a range out of amateur radio band (for example on 450 MHz). It is neither a failure of the transceiver nor a failure of the PA, but an unfortunate concurrence of circumstances. To prevent such situation, the tube PA, connected behind transceiver, should have a circulator or an isolator on the input to ensure good SWR within broad frequency range. Should you find such unlucky transceiver behavior while somewhere on your contest site, try at least to use long interconnection cable with at least 2dB of attenuation and if such a cable is not available, then at least try to use a different lenght of interconnection cable. Oscilations will dissapear with very high probability. Such problem, related to interconnection of relatively broadband solid state several stages PA with tube PA might not be observed in connection with FT847 transceiver and 70cm only, but with other rigs and PAs as well.

 

73 de OK1VPZ
www.ok2kkw.com