Ještě několik poznámek k úpravě majáku OK0EP

Po opětné instalaci majáku (v pondělí 31.8) jsme se věnovali otázce driftu jeho kmitočtu, protože nás zajímalo, jak se projevily  některé obvodové změny oscilátoru, které jsme provedli při jeho rekonstrukci. Původní oscilátor (s germaniovým tranzistorem, hi) byl při úpravě ponechán, ale protože do něj lezla VF z TV vysílače (což způsobovalo kmitočtovou nestabilitu a brum), byl oscilátor vestavěn do VF těsné krabičky společně s novým oddělovačem a novým stabilizátorem 78L08 (dříve tam byl jen jednoduchý stabilizátor s ruskou zenerovou diodou). Současně byl zařazen nový oddělovač do obvodu klíčování, a  protože maják pracuje v modu FSK (klíčuje se kmitočet oscilátoru pomocí varikapu), pro zlepšení stability je také tento oddělovač klíčování napájen z nového stabilizovaného zdroje 78L09. Tyto úpravy se výrazně projevily na zlepšení kmitočtové stability.

Po rekonstrukci majáku (na obrázku vlevo je spektrogram jeho výstupního signálu) byl kmitočet nastaven na 432,886 00 MHz. Po několika dnech (maják byl mezitím vypnut) jsme naměřili 432,886 054. Po převozu na kótu Praděd a jeho instalaci už čas na přesné měření kmitočtu nebyl, protože vytopení oscilátoru chvíli trvá, Proto se měření věnoval OK1TEH až později během týdne. Nejprve měřil krátkodobou stabilitu pomocí FT847 a WSJT a během několika desítek minut naměřil největší odchylku 12Hz. Toto měření bylo ovšem zatíženo krátkodobou nestabilitou přijímače, která není valná. Proto jsme měření zopakovali v sobotu 5.září pomocí záznějové metody a programovatelného oscilátoru opřeného o rubidiový standard. Během 6-ti hodinového měření se absolutní kmitočet majáku pohyboval okolo 432,885 990 MHz, tedy pouze 10Hz pod nominálním kmitočtem. To je pro volně běžící oscilátor, vynásobený do pásma 70cm shoda až zázračná, hi. Více mne ale zajímal drift oscilátoru. S výsledkem jsem byl spokojen: během 6h testu byla zaznamenána největší odchylka 6Hz. Problém ovšem je u klíčování FSK - oscilátor se po ukončení telegrafní sekvence vždy několik vteřin ustaluje, takže během toho je vždy možné zaznamenat překmit odchylky okolo 4Hz. Přibližně stejným, ale zato pomalým posunem  se projevuje zapínání a vypínání topení oscilátoru.
 

Závěrem: úprava majáku OK0EP zlepšila krátkodobou stabilitu kmitočtu nejméně 10x a pohybuje se na úrovni cca 5 x 10-8 To je myslím maximum, které je možné v daném zapojení (navíc s handicapem klíčování FSK) dosáhnout. Dlouhodobou stabilitu oscilátoru budeme ještě sledovat, věřím ale, že se vejdeme do pásma 200Hz. Pokud tomu skutečně tak bude, nebyla investice 3 dnů práce a cca 1300 km dopravy zbytečná.

73! OK1VPZ

Další měření kmitočtu majáku během září 2009:
 

Date Frequency
29.08.2009 432.886 054
05.09.2009 432.885 992
07.09.2009 432.886 011
12.09.2009 432.886 043
20.09.2009 432.886 059
28.09.2009 432.886 089
11.10.2009 432.886 112