Užitečné drobnosti pro PA

Nedávno jsem uvedl zapojení a desku s plošnými spoji pro primitivní ovladač ventilátoru v PA, včetně několika možných aplikací uvedeného zapojení komparátoru s dvojitým operačním zesilovačem. Možná, že bude pro někoho z vás zajímavé uvést ještě nějaká další aplikační řešení.

1) V případě, že potřebujete, aby byl váš polovodičový PA většího výkonu chlazen opravdu intenzívně, je vhodné, aby byl ventilátor chlazení zapnut na plný výkon kdykoli při přechodu na vysílání, bez ohledu na aktuální teplotu chladiče. K dosažení takového efektu upravíme zapojení tak, že namísto původního odporu R3 zapojíme dvojici diod a přivedeme do desky ovládání ventilátoru stejnosměrné napětí + TX (například od anténního relé). Toto ovládací napětí nesmí být vyšší, než napájecí napětí komparátoru. Pokud by tomu tak bylo, zařadíme vhodný odpor R3* s takovou hodnotou, aby napětí za odporem R3* (na anodě diody D3) se blížilo napájecímu napětí komparátoru.

Schema úpravy ovládače chlazení PA:

 

2) Pokud provozujete váš polovodičový PA v horkém prostředí, může se stát, že by polovodiče v PA mohly být poškozeny v případě přehřátí čipu. Proto je vhodné zavést do PA obvod výrazného varování v případě přehřátí a obvod zablokování PTT PA v případě dosažení kritické teploty chladiče. I v tomto případě je možno použít desku tohoto užitečného komparátoru. Zapojení upravíme tak, ze namísto běžné diody LED použijeme "blikací LED", kterou je dnes možno běžně zakoupit u obchodníků s radioamateriálem, zvýšíme hodnotu R12 na cca 1k a paralelně k tomuto odporu zapojíme piezokeramický měnič (pípák), například typ SA003. Tato sirénka při přehřátí PA intenzívně "pípá" v rytmu blikání LED, což nenechá na pokoji jakkoli otrlého operátora.
Elektroakustický měnič s paralelní kombinací R12 by neměl odebírat proud větší, než je proud povolený pro danou blikací LED - v případě nutnosti proud omezíme přídavným odporem v sérii s LED. Hodnota paralelního odporu k elektroakustickému měniči se volí tak, aby sirénka "nepištěla" v okamžicích, kdy LED právě nesvítí.
Druhá polovina komparátoru je zapojena tak, že v případě překročení nastaveného teplotního limitu zablokuje PTT pro PA, ovládaný tímto sekvencerem. Na desce komparátoru neosazujeme spínací FET a na jeho místo zapájíme "na stojáka" diodu. V tomto zapojení kombinace sekvenceru a komparátoru bude při přesáhnutí povolené teploty v PA sice přepínat anténní relé, ale vlastní obvod výkonového zesilovače zůstane zablokován.
V případě, že použijete v PA dvě desky těchto komparátorů - tedy jak k ovládání chladicího ventilátoru, tak i k blokování PTT PA při přehřátí, můžete pro oba komparátory použít stejný snímací termistor  s negativní charakteristikou. V takovém případě vstupy "NTC" obou desek spojíte paralelně a na jedné z desek neosadíte odpor R10.

Schema úpravy komparátoru a sekvenceru najdete zde:

 

Po kliknutí na obrázky se vám tyto zobrazí s plným rozlišením. Desky plošných spojů na tyto konstrukce je možno objednat zde.

Na slyšenou na VKV!

OK1VPZ