Vážení čtenáři našich webových stránek. Předkládáme vám pro zajímavost návrh anketního dotazníku, na kterém si redaktor klubovního časopisu jedné z českých radioamatérských organizací (ČRK)(huml@radioamater.cz) hodlá zjišťovat názory radioamatérské veřejnosti. V souvislosti s tím žádá své kolegy v ČRK o připomínky k návrhu ankety. V průvodním dopise připomíná, že i redakci napadají také jiné, než zde uvedené otázky, ale že některé náměty asi "nejsou praktické".

Názory OK1VPZ ke zde  předloženým otázkám jsou podbarveny žlutě.

 

Anketa - verze 1.2

Tvé zájmy a podmínky

·         ·         Máš přístup na Internet? (křížkem označ i více z možností)

¨      ¨      denně

¨      ¨      1x za týden

¨      ¨      méně často

¨      ¨      v práci

¨      ¨      doma

¨      ¨      pouze přes někoho - zprostředkovaně

¨      ¨      pouze přes paket

¨      ¨      vůbec

·         ·         Používáš pravidelně paket-rádio? (ano-ne) ne

·         ·         Máš PC? (ano-ne) ano

·         ·         Máš PC s OS Windows 95 nebo novějším? (ano-ne) ano

·         ·         Máš PC vč. CD mechaniky? (ano-ne) ano

 

Radioamatérský časopis

·         ·         Jaký je Tvůj celkový dojem z časopisu Radioamatér? (1-velmi dobrý, 2-dobrý, 3-uspokojivý, 4-spíš špatný, 5-zcela špatný) 5 – zcela špatný, již jsem jeho odběr vloni definitivně zrušil

·         ·         Připiš k jednotlivým sekcím Radioamatéra, zda je považuješ za zajímavé: (doplň: 1-velmi, 2-spíše ano, 3-nevím, 4-spíše ne, 5-vůbec)

¨      ¨      Klubové zprávy

¨      ¨      Zprávičky

¨      ¨      Začínajícím

¨      ¨      Radioamatérské souvislosti

¨      ¨      Provoz

¨      ¨      Technika

¨      ¨      Závodění

¨      ¨      Podmínky závodů

¨      ¨      Výsledky závodů

Je zbytečné jednotlivé části časopisu hodnotit odděleně, protože  časopis plně odpovídá postbolševické mentalitě vedení ČRK – organizace, která vznikla, aby uchvátila prakticky veškerý majetek radistické větve bývalé militaristické organizace Svazarmu.  Je zajímavé, že parlamentem kdysi prošel zákon „ o návrácení majetku KSČ a SSM lidu Československa“ ale jaksi se přitom zapomnělo na majetek Svazarmu. A „naši chlapci“ z ČRK nezaváhali… Tento časopis ve svých nesčíslných článcích, především z klávesnice OK1XU, podává znovu a znovu důkazy o ideových postojích členů vedení ČRK. Postojích, které jako by vypadly z pera šéfredaktora bývalého časopisu Svazarmu  z doby normalizace (70 léta minulého století).

·         ·         Jak hodnotíš grafickou úroveň Radioamatéra? (1-velmi dobrá, 2-dobrá, 3-uspokojivá, 4-podprůměrná, 5-zcela špatná)

 grafická úroveň je jednou z mála světlých stránek obsahu tohoto časopisu

·         ·         Které rubriky a témata Ti nejvíce chybí? Pravda o ČRK

·         ·         Které články v dosavadní existenci Radioamatéra Tě nejvíce rozzlobily a proč? (název článku - číslo/ročník - důvod).

 Obecně ignorování radioamatérů, kteří nejsou členy ČRK a kterých je většina.

·         ·         Které články v dosavadní existenci Radioamatéra se Ti nejvíce líbily a proč? (název článku - číslo/ročník - důvod) nevzpomínám si na takový článek

·         ·         Které autory by podle Tvého názoru měla redakce oslovit s nabídkou na spolupráci? Nevím o autorech, kteří by na jedné straně byli skutečně schopni oslovit širokou amatérskou veřejnost a na straně druhé byli ochotni něco napsat do časopisu ČRK

·         ·         Další Tvé připomínky a náměty k časopisu:  Zrušte ho

·         ·         Jsi ochoten se podílet na Tvorbě časopisu jako autor nebo překladatel? Pokud ano, ve kterých oblastech? V žádném případě

 

Kontaktní údaje (prosím vyplň pečlivě)

·         ·         Značka OK1VPZ

·         ·         Jméno, adresa vč. PSČ (pokud se liší od adresáře ČRK) Co to má znamenat ? Nedodržuje snad ČRK zákon o ochraně soukromých dat ? Jak je možné, aby si jedna z amatérských organizací vedla údaje o lidech, kteří nejsou jejími členy a kteří ji k tomu nedali souhlas ? Nebo snad tato anketa není určena celé české radioamatérské veřejnosti ? Potom mělo být v záhlaví uvedeno, že tato anketa je určena výhradně  členům ČRK !

·         ·         E-mail, příp. telefon ok1vpz@tesmail.cz

 

 

Závěrečná poznámka OK1VPZ : slovenský radioamatérský časopis má mnohem kvalitnější obsah a má tedy mnohem vyšší užitnou hodnotu. Vím, že ČRK v minulém roce dostala od slovenské strany nabídku, aby byl vydáván společný časopis, který by sloužil všem radioamatérům v obou zemích bez rozdílu, ke které radioamatérské organizaci (pokud vůbec k nějaké) se hlásí. Vím, že ČRK tuto nabídku odmítla – a proč ?  Pravděpodobně hlavně proto, že funkcionáři ČRK by ztratili možnost ideologicky ovlivňovat své ovečky…

 

 

Mezitím se na text ankety ozval OK2ZI, který, jak vyplývá z textu, se asi jako obvykle domnívá, že mimo ČRK není nikdo, kdo by byl oprávněn se k závodům na VKV vyjádřit. Jeho text zní takto:

 

Já bych měl přece jenom zájem o položení otázky týkající se regulativu pro

kóty na VKV, ale aby odpovědi byly alespoň trochu relevantní navrhuji tyto

otázky do zvláštního bloku.

 

Vyjádření OK1VPZ jsou podbarvena žlutě:

 

Zajímáš se aktivně o provoz na VKV ?     ANO/NE ano

Účastníš se pravidelně VKV závodů?       ANO/NE ano

 

Pokud je Tvoje odpověď na poslední otázku ANO:

 

Účastníš se závodů na VKV mimo trvalé QTH (z kóty jež by mohla být

přihlašována dle platného regulativy pro kóty) ??   ANO/NO  Ano, ovšem na kótě máme vlastní nemovitost a příděl ČRK bychom stejně nerespektovali

Jsi spokojen se stávajícím regulativem ?  ANO/NE ne

Považuješ za rozumné (praktické) zachovat systém přidělování kót ?  ANO/NE ne v dosavadní verzi

Jsi ochoten podílet se na tvorbě nového regulativu pro kóty ?       ANO/NE ano(ale ČRK mě stejně nevyzve ke spolupráci)

                                                                                            

 

Odpovědi bez volací značky nebudou brány do zpracování.  To, že se vyjádřil OK1VPZ, je již uvedeno výše

 

Připomínky směrujte na moji hlavu.

 

73!  Karel OK2ZI, OK VKV manažer

 

Názory OK1VPZ, týkající se problematiky přidělování kót byl na našich webových stránkách OK2KKW zveřejněn již dávno a můžete si ho přečíst zde.

Nový návrh způsobu, týkající se spravedlivému přístupu k dominantním kótám pro VKV závody si můžete přečíst zde.

 

A jaké jsou Vaše názory ? Diskusní klub OK2KKW je "on-line" zde.

 

 

 

 

 

,