Poznámka: (for EN scroll down)

Dovolte pár slov k aktuálnímu hodnocení VKV závodů v OK. Chtěl bych, aby úvodem zaznělo, že nikterak nezpochybňuji nevděčnou práci OK1VAO, naopak, vážím si ji. Nicméně si myslím, že některé výsledky by mohly být vydány dříve a také chápu různé důvody a třeba i tlaky, které za zbytečně pozdním hodnocením mohou být. Mezi OK contestovými týmy je totiž veřejným tajemstvím, že je žádoucí, aby některé týmy, které by měly být diskvalifikovány pro různá porušení podmínek, vítězily, zatímco jiné, které by vítězit mohly a měly, jsou zatlačovány do úzadí. Co všechno se kolem toho děje, není zas takovým tajemstvím, jak se určitá skupina lidí, kteří sami sebe pokládají za "vyvolené", domnívá. V Čechách a na Moravě se totiž, jak známo, vykecá všechno...

Chtěl bych při té příležitosti m.j. upozornit na pravidlo, které se objevilo v IARU R1 VHF Managers Handbooku 9.01, cituji z bodu 1.11.1: "Logs shall be sent no later than the second Monday following the contest weekend" - tedy do půlnoci z pondělí na úterý. Čas není specifikován, ale z celkového vyznění se dá předpokládat, že jde o světový čas, ne lokální. Dále se v tomto bodě uvádí: "Antenna... it shall be clearly identifiable how many antenna systems were in use" a dále se v bodě 1.11.3 uvádí, cituji: "Stations eligible to win a prize > In every category of all the IARU Region 1 Contests the stations willing to win their categories must submit their logs individually to the IARU R1 Contest Robot within the 23:59 UTC of the Monday after the contest (34 hours); only these stations will be eligible to the victory and prizes. > If the first station in the classification did not send his log before the deadline to be eligible for the victory (34 hours), then the first station which sent his log within the 34 hours deadline will be the winner. (VGC 2020) .

Tento text (1.11.3) byl víceméně přesně (až na překlad slova "prize", který se překládá jako "cena") přeložen do contestových podmínek radioklubu ČRK. Ten ovšem vítězům jednotlivých kategorií žádnou "cenu" nedává - pokud mezi ceny nepočítáme (celá léta stejný) obrázek diplomu ve formátu PDF - a možná právě proto v překladu raději autor textu slovo "cena" vůbec nepoužil. Toto vynechání slova a neexistence předávání ceny (ledaže by se za "cenu" považovalo podání ruky VKV manažera jejich Radioklubu, hi), těžko může ospravedlnit pochybný požadavek překotného zaslání logu do hodnocení. Nebo snad takto zaslaný log se nějakými cestami (v OK to tak již bylo) může dostat do rukou "vyvolených" aby si podle uvedených spojení opravili potenciálně chybně přijaté kódy některých spojení? Jistě, formálně je to zakázáno, ale víme, že jsou u nás lidé, kteří vítězství, či druhé místo považují za otázku života a smrti a kterým je každá metoda, jak si pomoci k vítězství, dobrá podle pravidla "učel světí prostředky"? Nepřipadá vám tento způsob obcházení výsledků také praštěný? Mně tedy ano. A evidentně nejsem sám, protože ostatní členské radiokluby IARU R1 na toto "pravidlo" stejně evidentně kašlou a ve svých národních výsledcích zveřejňují pořadí podle množství získaných soutěžních bodů - pochopitelně pokud stanice dodrží základní termín odeslání podle bodu 1.11.1 (viz výše). O co tady jde? Má snad radioklub ČRK nějakého "nepřítele", který nesmí vyhrát nad jejich podporovanými borci? Nevíme. Nicméně celé tohle pravidlo mi připadá opravdu praštěné a již se náš VKV manažer obrátil na své kolegy z některých dalších členských subjektů IARU s výzvou, aby toto pravidlo znovu prodiskutovali, a pokud se najde většina zástupců, kterým toto ustanovení vadí, aby bylo zrušeno. Pokud máte podobný názor, obraťte se na VKV manažera vašeho Radioklubu, aby tuto změnu podpořil. Samozřejmě vím, že radioklub ČRK rozhoduje "politicky", kde není důležité "co", ale "kdo" to navrhuje. Takto zabili slibnou novelu "povolovacích podmínek" a proto se jistě ani tato poznámka nesetká s jejich podporou. Ale to nevadí. Klidně budeme posílat deníky podle starého časového schematu - nu a někdy bude pořadí soutěžících stanic asi začínat druhým místem. My to jistě uneseme, ale unesou to i ti, kteří se svými kolegy vyhrávají supermikrovlnná pásma? Zamyslete se nad tím.

A poslední poznámečku - pokud je to ustanovení o "klouzajícím" termínu odesílání logů v ČRK tak populární, co adoptovat i to pravidlo z bodu 1.11.1. které hovoří o tom, že v deníku musí být jasně uvedeno, kolik že těch anténních systémů bylo ve skutečnosti v provozu - a stanovit případnou sankci za nesplnění tohoto ustanovení. Možná bychom se my ostatní divili, pokud bychom se dočetli, že stanice XYZ měla v provozu třeba 11 anténních systémů a nikoli jen jeden systém s 999 elementy... Ono totiž - víme - takový anténní systém, ke kterému není připojen patřičný PA, výsledku v závodu moc nepomůže a kecy o tom, že sedmnáctý anténní systém s (například) 8-mi anténami byl napájen výkonem jen 43Wattů (a podobně) jen vzbudí u ostatních radioamatérů veselost. Chápu, že existují situace, kdy vládnoucí moc (třeba ve firmě se zahraniční účastí apod.) si může dovolit dělat z podřízených blbce,  ale tady jsme mezi svými a radioamatéři mezi sebou navzájem by si sami ze sebe blbce dělat snad neměli... Nebo máte jiný názor?

 

Few words:

Let me say a few words about the current evaluation of VHF contests in OK. I would like it to start by saying that I do not underevaluate OK1VAO's ungrateful work in any way, on the contrary, I respect it a lot. However, I think that some results could be released earlier and I also understand the various reasons and even the pressures that may be behind the unnecessarily late evaluation. It is a public secret among OK contest teams that it is desirable that some teams that should be disqualified for various violations of the conditions win, while others that could and should win are pushed to the back. What is happening around it is not such a secret as a certain group of people who consider themselves to be a "chosen" team. As is well known, all secrets in Bohemia and Moravia have a limited time...

On that occasion, I would like to to point out the rule that appeared in IARU R1 VHF Managers Handbook 9.01, I quote from point 1.11.1: "Logs shall be sent no later than the second Monday following the contest weekend" - ie until midnight from Monday to Tuesday. The time is not specified, but from the overall message it can be assumed that it is world time, not local. It is further stated in this point: "Antenna ... it shall be clearly identifiable how many antenna systems were in use" and further in point 1.11.3 it is stated, I quote: "Stations eligible to win a prize -> In every category of all the IARU Region 1 Contests the stations willing to win their categories must submit their logs individually to the IARU R1 Contest Robot within the 23:59 UTC of the Monday after the contest (34 hours); only these stations will be eligible to the victory and -> If the first station in the classification did not send his log before the deadline to be eligible for the victory (34 hours), then the first station which sent his log within the 34 hours deadline will be the winner. (VGC 2020 ).

This text (1.11.3) was more or less precisely (except for the translation of the word "prize", which in Czech is translates as "price") translated into the contest conditions of the ČRK radio club. However, they does not give the winners of individual categories any "prize" - if we do not include (lot of years always the same picture of the diploma in PDF format) - and perhaps that is why the author of the text preferred not to use the word "prize" at all. This omission of words and the absence of a prize (unless the "handover" is considered to be the handshake of the VHF manager of their Radio Club, who represent about 1/3 licensed hams in OK, hi) can hardly justify the dubious request to send the logo to the evaluation in a hurry. Or perhaps a log sent in this way with some paths (it was already registered in OK) can get into the hands of the "chosen ones" in order to correct potentially incorrectly received codes of some connections according to the mentioned connections? Sure, it's formally forbidden, but do we know that there are people in our country who consider victory or second place to be a matter of life and death, and for whom any method of helping oneself to win is good according to the "taught by the means" rule? Doesn't this way of bypassing the results seem crazy to you? So to me, yes. And I'm obviously not alone, because the other IARU R1 member radio clubs are evidently coughing up this "rule" and publishing the ranking in their national results according to the number of competition points gained - of course if the station meets the basic deadline according to 1.11.1 (see above). What is this all about? Does the ČRK radio club have any "enemy" who must not win over their supported fighters? We don't know. However, this whole rule seems really goofy to me and our VHF manager has already approached his colleagues from some other IARU member bodies to discuss this rule again and, if there are most representatives who are bothered by this provision, to repeal it. If you have a similar opinion, contact the VHF manager of your Radio Club to support this change, please. Of course, I know that the ČRK (CRC) radio club decides often "politically", where it is not important "what", but "who" proposes it. In this way, they killed the promising amendment to the "permit conditions", who can save us 9cm band and therefore this remark will certainly not meet with their support. But it does not matter. I hope, we will send the logs according to the old time schedule and sometimes the order of the competing stations will probably start in second place. We will certainly take it, but will those who and their colleagues win supermicrowave bands? Think about it. And one last note - if the provision on the "sliding" date of sending logs in the CRC so popular, what to adopt even the rule from point 1.11.1. which states that the log must clearly state how many of those antenna systems were actually in operation - and set out any penalties for non-compliance with this provision. Perhaps the rest of us would be surprised to read that the XYZ station had, for example, 11 antenna systems in operation and not just one system with 999 elements ... We know - such an antenna system to which the appropriate PA is not connected, the result It won't help a much in the contest and some bullshit about the fact that the seventeenth antenna system with (for example) 8 antennas was powered by only 43 Watts (and so on) will only arouse cheerfulness for other radio amateurs. I understand that there are situations where the ruling power (for example, in the company with foreign participation, etc.) can afford to make fools of subordinates, but here we are among ourselves and radio amateurs should not make a fool of each other ... Or do you have a different opinion?

OK1VPZ