Otevřený dopis OK1VPZ předsedovi Občanského sdružení Český radioklub

Vážený pane předsedo

obracím se na Vás tímto otevřeným dopisem jako předseda jednoho radioamatérského občanského sdružení na předsedu druhého radioamatérského občanského sdružení, abych vysvětlil jak Vám, tak i ostatním radioamatérům důvody, které mne vedly k rozhodnutí odmítnout Vámi nabízené ocenění naší publikační činnosti spojené s provozem radioamatérského VKV informačního portálu OK2KKW.

Především bych chtěl říci, že to, že Vaše improvizované vystoupení na schůzce VKV zájemců v Holicích, kde jste přítomným sdělil, že Vaše Občanské sdružení mne snad nějak chtělo ocenit, mne překvapilo a zaskočilo. Slyšel jsem sice již před několika měsíci nějaké zvěsti, že takový návrh byl kdesi předložen, nezaznamenal jsem ale, že by ze strany Vašeho Sdružení padlo ve věci samé nějaké rozhodnutí a otevřeně řečeno, považoval jsem to pouze za nevhodný žert. To bylo podloženo tím, že mne nikdo v této věci nekontaktoval a nemohl jsem tak ani předem sdělit, že bych takové ocenění od ČRK zcela jistě nepřevzal. Proto jsem v sobotu reagoval tak, jak jsem reagoval a Vaše ocenění odmítnul. Pokusím se proto nyní krátce vysvětlit jak Vám, tak i čtenářům našeho webu, co mne k rozhodnutí omítnout ocenění ČRK vedlo:
 

- publikační činnost informačního portálu OK2KKW není výsledek práce pouze jednoho člověka. Pokud jste mohli v minulosti odměnit skupiny osob za přínos radioamatérské komunitě v České republice, jistě to bylo možné i v tomto případě. Pokus o ocenění mne samotného by nebyl fér k ostatním lidem našeho klubu, kteří se na tvorbě našeho webu podílejí. Proto jsem nemohl cenu převzít. Nicméně nikoli pouze z tohoto důvodu.

- vezměte prosím laskavě vezměte na vědomí, že nepovažuji Vaše občanské sdružení za žádného obecného zástupce českých radioamatérů, přestože si ČRK na takovou pozici "vedoucí strany" stále hraje a nárokuje si ji. Vždyť vašimi členy není ani polovina českých radioamatérů, držitelů individuálního povolení k provozu amatérské radiové služby a na pásmech, která mne zajímají, je poměr členů a nečlenů ještě daleko více vychýlen ve prospěch nečlenů ČRK. "Vedoucí úlohu" nějaké strany jsem neuznával ani za Husáka, ani za Havla a neuznávám ji ani v záležitosti vztahu Vašeho Sdružení a české radioamatérské komunity. A spolu se mnou nějaké speciální postavení ČRK neuznává spousta dalších VKV radioamatérů. Vloudili jste se, coby právní nástupce Svazarmu, nějak do postavení člena IARU a pomocí nečistých zákulisních sil (stačí vzpomenout vřelý vztah řady Vašich předchůdců a bývalé STB) jste se zmocnili radioamatérského majetku po roce 1989. Nehodnotím a nekritizuji, pouze konstatuji. Tím ovšem Vaše Občanské sdružení automaticky vzalo na svá bedra řadu povinností, které vůči českým radioamatérům (bez ohledu na jejich členství a postoje k jakémukoli radioamatérskému sdružení) máte nyní za povinnost plnit coby servisní organizace, pověřená k plnění těchto povinností ze strany IARU. Bohužel, tyto povinnosti Vaše Sdružení plní často jen polovičatě. Někdy si představitelé Vašeho sdružení pomáhají ignorováním názorů radioamatérské veřejnosti, někdy zadržováním informací, jindy dokonce přímo podvodným jednáním, aniž by ze strany Vaší organizace za tyto nekalé praktiky byli jakkoli postiženi, v jiných případech se chování ČRK pohybuje na samé hranici legality (zmínil bych například ničení soukromého majetku na QSL službě bez souhlasu majitelů). Opět nehodnotím, ale pouze konstatuji. Nevím, jaká je situace u podpory zájemců o provoz CB a KV, protože tyto vlny mne nikdy nezajímaly, ale vezměte prosím na vědomí, že u DX a soutěžního provozu na VKV činnost ČRK českým radioamatérům spíše škodí, než prospívá.

A právě proto vzniknul informační portál OK2KKW - aby suploval ty činnosti, které ČRK coby servisní organizace vůči OK radioamatérům neplní, nebo plní polovičatě, či dokonce negativně. Chtít tedy nějak oceňovat toho, kdo ve spolupráci s dalšími pro OK VKV radioamatéry (i když jen částečně) se snaží plnit funkce, které by měl plnit ČRK z titulu svého členství v IARU, a kterému se za to ze strany představitelů ČRK jen dostává nenávisti, je ryzí pokrytectví. A proto musím Vaše ocenění odmítnout.


- druhým důvodem je právě ten dlouhodobě negativní vztah, který zástupci ČRK mají vůči publikační činnosti kolektivu autorů webu OK2KKW. Namísto toho, aby byla naše činnost ze strany Vaší organizace podporována, protože plní funkce, které neplní Vaše Občanské sdružení a navíc, a to zejména, tím vlastně Vašemu Občanskému sdružení poskytuje jistou zápornou zpětnou vazbu, která i přes odpor Vašich funkcionářů nepochybně slouží ke zlepšování výsledků činnosti Vašeho Občanského sdružení. Tedy - mohlo by sloužit... Namísto toho je celá VKV radioamatérská veřejnost svědkem toho, jak je jeden z nejznámějších českých radioamatérů a člen Vašeho spolku vláčen ze strany Vašich funkcionářů bahnem jen proto, že informace o vypnutí zařízení, které spravoval, podal současně jak našemu portálu, tak i představitelům Vašeho Občanského sdružení a nikoli pouze jim. Jak mám přijmout ocenění od organizace, která není schopna odvolat ty své představitele, kterým je prokázána činnost, která je v ostrém nesouladu s hamspiritem i se samotným zákonným rámcem provozu naší sportovní činnosti? A kteří se léta aktivně brání tomu, aby byly nastaveny takové podmínky, které by tomu zabránily, nebo alespoň takové jednání účinně omezily. Těmto lidem je pochopitelně pokračování provozu našeho informačního portálu pepřem a solí v očích. Přijmout tedy za jejich účasti toto ocenění bylo pro mne nepřijatelné.

 

- třetím důvodem, proč jsem toto ocenění nemohl přijmout je to, že bych byl postaven bok po boku s osobami, které Vaše Občanské sdružení podobným způsobem již ocenilo, a mezi kterými jsou lidé, kterých si nemohu vážit. Býti zařazen do skupiny osob, kde se vyskytují značky jako OK1MP, OK2QX, OK1KZ, OK1XU, a dalšími, oceněnými "za organisační práci", je pro mne těžko představitelné.

 

Vážený pane předsedo, to, že Vaše Občanské sdružení si vybralo člena jiného občanského sdružení jako objekt ocenění za radioamatérskou činnost v situaci, kdy jiní představitelé Vašeho spolku mou činnost považují za "systematické očerňování ČRK", organizování "křiklavých kampaní" a "nenávistnou rétoriku", nemohu považovat za nic jiného, než za cílený pokus dosáhnout po dobrém toho, co se nepodařilo deset let dosáhnout přehlížením, ignorováním a pošlapáváním naší práce. Tento názor posiluje fakt, že mne nikdo ze strany Vašeho spolku nekontaktoval se sdělením, že něco takového se chystá, jak bych se na takové případné ocenění díval, či pokud bych snad dokonce souhlasil, jak by mělo být předání takového ocenění zorganizováno, když je obecně známo, že v Holicích jsem nebyl nejméně 5 let. Namísto toho, když jsem zcela náhodou do Holic dorazil (zejména z toho důvodu, abychom naše čtenáře informovali o prvním veřejném vystoupení OK2ZI a OK1CDJ potom, co bylo zcela náhodou odhaleno podvodné jednání dotyčných při vyhodnocování VKV závodů), byla narychlo zorganizována trapná komedie s pokusem předání plakety, aniž by návrh na mé ocenění - společně s OK2QX - byl odsouhlasen Radou Vašeho spolku s dostatečným předstihem (podle všeho bylo poslední zasedání Vaší Rady v červnu t.r.)  a její výroba proto mohla být objednána. Ne pane předsedo. Tohle nebylo fér a Vy to víte. A pokud ne, zamyslete se prosím nad tím, kdo s Vámi v této věci manipuloval a proč. Měla to snad být snaha o zesměšnění mé osoby tím, že byste udělení této plakety veřejně vyhlásili bez mé přítomnosti, abych ji nemohl odmítnout, provokace, či prostá recese?

Věřím, že rozumíte tomu, že nějakou pamětní plaketou není možné změnit směřování  nezávislého webu OK2KKW. Pokud opravdu máte upřímný zájem o nějakou změnu, zejména snad, aby Vaše Občanské sdružení vzkvétalo a pouze jste masivně rok za rokem nesčítali další ztracené členy, kteří o svém postoji k ČRK hlasovali nohama, rozhlédněte se prosím nejprve kolem sebe a začněte nápravu pověsti Vašeho spolku tím, že odvoláte ty představitele, kteří ČRK škodí. Pouze na takové základně je možno opět začít pomalu budovat důvěryhodnost Vaší organizace. Vaši představitelé přece nemohou podvádět a používat nekalé způsoby dosahování sportovních výsledků, pokud mají získat podporu celé radioamatérské komunity, a ne jen té její menší části bohužel obvykle mlčících ovčanů, členů to Vašeho Sdružení. Ale aby bylo jasno: rozhodnutí, zdali vůbec a pokud ano, tak jak budete v rámci Vašeho Sdružení postupovat, je jedině a pouze vnitřní záležitostí Vašeho spolku. Můžete si i nadále v rámci Vašeho sdružení hrát stejně, jako dosud na jakousi "vedoucí sílu ve společnosti" a ignorovat většinu české radioamatérské veřejnosti. Potom se ovšem nikdo nebude moci divit, že průměrný věk držitelů licence k provozu radioamatérské služby bude dále stoupat, že se stále více a více bude stírat rozdíl mezi CB a krátkovlnným provozem a počet aktivních OK stanic ve VKV závodech se bude dále snižovat, protože jejich znechucení s nekalými praktikami, tolerovaných ze strany představitelů ČRK, je již nebude motivovat k nějakému sportovnímu výkonu. Anebo zda naopak svůj spolek raději konečně otevřete celé radioamatérské veřejnosti, zavedete veřejné přímé volby Vašich manažerů a jejich odvolatelnost veřejným referendem i nečlenů ČRK.  Zvolíte-li si takovou obtížnou cestu - nicméně asi jedinou možnou cestu, vedoucí k cíli opětného pomalého sjednocování české radioamatérské veřejnosti, rozdělené nyní brázdami vzájemné nedůvěry a nenávisti, výsledkem to dvacetileté činnosti ČRK, coby zdatného mentálního nástupce bývalé svazarmovské organizace, budete moci nejen s mou podporou, ale jak věřím i s podporou ostatních  členů našeho Občanského sdružení Radioklub OK2KKW nepochybně počítat.

A teprve potom bych s vděčností rád přijal ocenění, které byste mně osobně, nebo spíše kolektivu autorů informačního portálu OK2KKW, případně někdy v budoucnu snad chtěli předat.

Přeji Vám slunečný konec srpna 2010

Vladimír Petržílka, OK1VPZ