DL6NCI    3400870.0 OK0EK/B   jn89vj tr jo50vi 529 norm nil   0718 17 Jul
9A2SB    3400070.0 S55ZMS/B   jn86cr 599AN            0613 16 Jul
G3XDY    3400928.0 DB0WML/B   JO31MU TR JO02OB 579        0526 16 Jul
G3XDY    3400927.7 DB0WML/B   JO31MU TR JO02OB 579        0526 16 Jul
9A2SB    3400065.0 S55ZMS/B   jn86cr 599++AN           0535 15 Jul
DL6NCI    3400930.0 OZ7IGY/B   jo55wm tr jo50vi 529        0631 13 Jul
S51ZO    3400870.0 OK0EK/B   jn89vj 589             1157 08 Jul
S51ZO    3400150.0 HA5UA    jn86dr/jn97pl 599         1102 08 Jul
S51ZO    3400130.0 OK1YA    jn86dr/jn79io 599         1007 08 Jul
HA5UA    3400150.0 OK1KUO    JN97PL JO80FF tnx AP qso      0834 08 Jul
S51ZO    3400150.0 OL9W     jn86dr/jn99cl 599         2343 07 Jul
S51ZO    3400110.0 OE4WOG/P   JN77WM 59             1544 07 Jul
HA5UA    3400120.0 OK1YA    JN97PL JN79IO tropo        1513 07 Jul
DC8EC    3400800.2 DB0MOT/B   11dB anl qsb            0527 05 Jul
G3XDY    3400928.1 DB0WML/B   JO31MU TR JO02OB 589        0559 04 Jul
SM7ECM    3400830.0 GB3MHZ/B   JO02PB tr JO65NQ 529        0543 03 Jul
OZ2OE    3400930.0 OZ7IGY    519 in JO45VV           0919 02 Jul
OZ2OE    3400930.0 OZ7IGY    PI4 -11 dB Q=86 137 km       0836 02 Jul
OZ2OE    3400930.0 OZ7IGY    PI4 -10 dB Q=88 137 km       0831 02 Jul
OZ2OE    3400930.0 OZ7IGY    PI4 -10 dB Q=90 137 km       0829 02 Jul
DC8EC    3400800.0 DB0MOT/B   7dB anl qsb            1938 30 Jun
DC8EC    3400800.2 DB0MOT/B   7dB anl qsb            1938 30 Jun
G4CLA    3400205.0 OZ2OE    IO92JL TR JO45VV 59+        0708 27 Jun
G4CLA    3400917.0 PI7RTD    IO92JL TR JO21FV 59++       0649 27 Jun
G4BAO    3400918.0 PI7RTD    599 tr               2229 26 Jun
G4CLA    3400917.0 PI7RTD/B   IO92JL TR JO21FV 599        0746 26 Jun
PA0BAT    3400830.0 GB3MHZ/B   jo31 549 jo02 rising        1947 25 Jun
HA5UA    3400870.0 OK0EK/B   57s via SCP JN89XC         1931 21 Jun
DK7FU    3400970.0 DB0HRF    line of sight           1412 21 Jun
DL6NCI    3400970.0 OK0EB/B   jn78du TR jo50vi 539        1533 20 Jun
S51ZO    3400870.0 OK0EK/B   jn89vj 579             1500 17 Jun
S59P     3400098.0 S59GS                      1411 17 Jun
S59P     3400099.0 S51ZO                      1321 17 Jun
S59P     3400135.0 OE5VRL/5                    1248 17 Jun
HA5UA    3400140.0 S59P     tnx for nice tropo qso!      1200 17 Jun
S59P     3400150.0 HA5UA                      1159 17 Jun
S59P     3400112.0 OE3A                      0752 17 Jun
DC8EC    3400800.2 DB0MOT/B   7dB anl qsb            0953 16 Jun
S51ZO    3400870.0 OK0EK/B   jn89vj 579             1908 15 Jun
S51ZO    3400870.0 OK0EK/B   jn89vj 579             1712 11 Jun
S51ZO    3400140.0 DL6NCI    jn86dr/RS/jo50vi 59s        1648 11 Jun
G3XDY    3400848.0 DB0GW/B   JO31JK TR JO02OB 539        0546 11 Jun
G3XDY    3400847.9 DB0GW/B   JO31JK TR JO02OB 539        0546 11 Jun
G3XDY    3400898.1 GB3OHM    IO92AJ TR JO02OB 519        0026 11 Jun
G3XDY    3400929.0 DB0WML/B   JO31MU TR JO02OB 579        2350 10 Jun
G3XDY    3400928.7 DB0WML/B   JO31MU TR JO02OB 579        2350 10 Jun
HA5UA    3400110.0 DC8EC    JN97PL JN57UX AP qso tnx      1136 10 Jun
DC8EC    3400110.0 HA5UA    529 as               1133 10 Jun
HA5UA    3400870.0 OK0EK/B   559 JN89VJ             1623 09 Jun
HA5UA    3400094.0 OE5VRL/5   57s via SCP JN86AM         1855 08 Jun
S51ZO    3400870.0 OK0EK/B   jn89vj 59             1828 08 Jun
HA5UA    3400120.0 DL6NCI    JN97PL JO50VI 634km        1548 08 Jun
HA5UA    3400120.0 DB6NT    JN97PL JO50TI 645km        1545 08 Jun
DL6NCI    3400120.0 HA5UA    jn97pl AS jo50vi          1541 08 Jun
DB6NT    3400120.0 HA5UA    jn97pl-as-jo50 tnx qso new#    1540 08 Jun
G3XDY    3400985.0 GB3CSB/B   519 IO75XX TR JO02OB        2113 06 Jun
G3XDY    3400985.0 GB3CSB/B   419 IO75XX TR JO02OB 1st time   2140 05 Jun
S51ZO    3400870.0 OK0EK/B   jn89vj 579             1941 05 Jun
DC8EC    3400140.0 DL6NCI    579                0934 05 Jun
HA8MV    3400100.0 9A2SB    55s via: jn97dg 55s also      1829 04 Jun
S51ZO    3400222.0 HA8MV/P   kn06ht 599             1732 04 Jun
S51ZO    3400180.0 OK2STV    jn89do 599 tnx           2203 02 Jun
S59P     3400129.0 OK1KUO    JN JN86AO             2139 02 Jun
S59P     3400130.0 OK1KUO                     2136 02 Jun
HA5UA    3400140.0 OK2C     tnx tropo qso           2132 02 Jun
S59P     3400126.0 DM7A                      2045 02 Jun
S59P     3400121.0 9A2SB                      2018 02 Jun
HA5UA    3400120.0 OK2STV    tnx tropo qso           1956 02 Jun
S59P     3400110.0 S51ZO                      1917 02 Jun
S59P     3400110.0 HA5UA                      1915 02 Jun
S59P     3400108.0 HA8V                      1843 02 Jun
S51ZO    3400150.0 DL0GTH    tnx 23/13/9cm GL          1634 02 Jun
S59P     3400104.0 OE3A                      1618 02 Jun
S59P     3400172.0 OK2C                      1605 02 Jun
S59P     3400157.0 OL9W                      1600 02 Jun
S59P     3400108.0 OE1TGW/6                    1440 02 Jun
HA5UA    3400870.0 OK0EK/B   56s via JN98BK           1338 02 Jun
HA8MV    3400870.0 OK0EK/B   579 tropo             1310 02 Jun
DC8EC    3400140.0 DL6NCI    559 aus jo72ak           1011 02 Jun
DC8EC    3400832.0 DB0FGB/B   28dB anl tropo           1029 31 May
DL6NCI    3400930.0 OZ7IGY/B   jo55wm RS jo50vi 52s jo62ei    1304 30 May
S51ZO    3400090.0 S55ZMS/B   jn86cr 599+++           1857 29 May
S51ZO    3400870.0 OK0EK/B   jn89vj 589             1845 29 May
S51ZO    3400870.0 OK0EK/B   jn89vj 579             2028 28 May
G3XDY    3400933.0 GB3LPC/B   54S IO91FR RS JO02OB Scp IO91P   2028 27 May
G3XDY    3400933.3 GB3LPC/B   54S IO91FR RS JO02OB Scp IO91P   2027 27 May
G3XDY    3400905.0 GB3SCF/B   53S IO80UU RS JO02OB scp IO91P   2026 27 May
G3XDY    3400915.0 GB3ZME/B   55S IO82RP RS JO02OB        2023 27 May
S51ZO    3400870.0 OK0EK/B   jn89vj 599             1920 27 May
HA8MV    3400870.0 OK0EK/B   57s via: jn98po          1555 27 May
HA8MV    3400870.0 OK0EK/B   429/529 deep QSB.         1505 27 May
DL6NCI    3400850.0 DB0KK/B   jo62rm TR jo50vi 559        0847 27 May
S51ZO    3400870.0 OK0EK/B   jn89vj 579             1910 23 May
OE5VRL    3400800.0 DB0MOT/B   51s QTF 303            1517 23 May
OZ2OE    3400930.0 OZ7IGY    PI4 16 dB Q=100 137 km       2003 22 May
OZ2OE    3400930.0 OZ7IGY    PI4 15 dB Q=100 137 km       2002 22 May
S51ZO    3400090.0 S55ZMS/B   Jn86CR 599             2043 19 May
S51ZO    3400870.0 OK0EK/B   Jn89VJ 579             2042 19 May
DL6NCI    3400408.0 OK0EL/B   jo70sq TR jo50vi 559        0615 18 May
DL6NCI    3400407.6 OK0EL/B   jo70sq TR jo50vi 559        0614 18 May
S51ZO    3400870.0 OK0EK/B   Jn89VJ 589             2113 17 May
S51ZO    3400090.0 S55ZMS/B   Jn86cr 599             2112 17 May
S51ZO    3400090.0 S55ZMS/B   JN86CR 599             1953 16 May
S51ZO    3400870.0 OK0EK/B   Jn89VJ 559             1952 16 May
G4CLA    3400830.0 GB3MHZ    IO92JL TR JO02PB 579        1257 14 May
S51ZO    3400870.0 OK0EK/B   jn89vj 689             1842 13 May
DL3IAS    3400890.0 OK0EKL/P   53S JO60LK RS JN49EJ QTF58     1359 13 May
DL3IAS    3400833.0 DB0FGB/P   53S JO50WB RS JN49EJ qtf58     1357 13 May
DL3IAS    3400801.0 DB0MOT/B   59 JO40FF JN49EJ with jitter    1306 13 May
DL3IAE    3400800.0 DB0MOT/B   JO40FF tr JN49DG big hum      0925 13 May
S59GS    3400070.0 S55ZSE/B   59S via jn75LR           1412 12 May
S51ZO    3400870.0 OK0EK/B   jnh89vj 579            1851 09 May
9A2SB    3400280.0 DG2NES    jo50ti 59 fb            1313 06 May
S51ZO    3400150.0 DL0GTH    JO50JP TNX             1249 06 May
9A2SB    3400140.0 DL6NCI    jo50vi as jn95gm 599        0952 06 May
G4ALY    3400905.0 GB3SCF/B   IO70VL TR IO80UU 559        0816 06 May
S51ZO    3400870.0 OK0EK/B   jn89vj 589             1619 03 May
OK1TEH    3400870.0 OK0EK/B   52S via scp jn79um         2033 02 May
S51ZO    3400870.0 OK0EK/B   Jn89VJ 579             1934 01 May
S51ZO    3400090.0 S55ZMS/B   Jn86cr 599             1933 01 May
S51ZO    3400870.0 OK0EK/B   579 jn89vj             1651 29 Apr
G3XDY    3400830.0 GB3MHZ/B   JO02PB Back on           2006 26 Apr
OK1EM    3400890.0 OK0EKL/B   569 JO70CN JO60LJ 91 km      1743 24 Apr
OK1EM    3400830.0 OK0EA/B   599 JO70CN JO70UP 107 km      1740 24 Apr
S51ZO    3400870.0 OK0EK/B   jn89vj 579             1940 23 Apr
DL6NCI    3400836.0 OK0EA/B   jo70up rs jo50vi 57s jo60mm    1019 23 Apr
G4ALY    3400905.0 GB3SCF/B   IO70VL TR IO80UU 539 qsb      1048 20 Apr
G3XDY    3400918.0 PI7RTD/B   599 JO21 TR JO02          2010 18 Apr
G3XDY    3400917.7 PI7RTD/B   599 JO21 TR JO02          2010 18 Apr
DL6NCI    3400810.0 DB0NCO/B   jn59jd tr jo50vi 529        0649 18 Apr
DL6NCI    3400870.0 OK0EK/B   jn89vj tr jo50vi 529        0642 18 Apr
DL6NCI    3400850.0 DB0KK/B   jo62rm tr jo50vi 599        0632 18 Apr
S51ZO    3400070.0 S55ZSE/B   jn65wp 59S             1612 16 Apr
DL6NCI    3400850.0 DB0KK/B   jo62rm TR jo50vi 559        1320 14 Apr
S51ZO    3400870.0 OK0EK/B   579                1825 09 Apr
DL6NCI    3400884.0 DM0TUD/B   jo61uc TR jo50vi 599        0714 09 Apr
DL6NCI    3400883.8 DM0TUD/B   jo61uc TR jo50vi 599        0713 09 Apr
DL6NCI    3400870.0 OK0EK/B   jn89vj tr jo50vi 529        0704 09 Apr
S51ZO    3400870.0 OK0EK/B   JN89VJ 579             1806 08 Apr
S51ZO    3400090.0 S55ZMS/B   Jn86cr 599             1802 08 Apr
DL6NCI    3400870.0 OK0EK/B   jn89vj AS jo50vi 519        1005 07 Apr
DL6NCI    3400870.0 OK0EK/B   jn89vj tr jo50vi 519        0654 06 Apr
DL6NCI    3400836.0 OK0EA/B   jo70up tr jo50vi 559        0649 06 Apr
S51ZO    3400870.0 OK0EK/B   JN89VJ 589             1944 05 Apr
S51ZO    3400090.0 S55ZMS/B   JN86cr 599             1944 05 Apr
G4CBW    3400985.0 GB3CSB/B   419 -17dB JT            1617 05 Apr
S51ZO    3400870.0 OK0EK/B   Jn89VJ 579             1257 05 Apr
DL6NCI    3400850.0 DB0KK/B   jo62rm RS jo50vi 52s v jo61fu   1252 05 Apr
GW3TKH    3400905.0 GB3SCF/B   io81jn tr io80uu -3dBJT      0806 30 Mar
DL6NCI    3400970.0 OK0EB/B   jn78du tr jo50vi 559        1006 26 Mar
DL6NCI    3400970.0 OK0EB/B   jn78du tr jo50vi 559        0802 25 Mar
S51ZO    3400090.0 S55ZMS/B   JN86cr 599             1930 24 Mar
DL6NCI    3400884.0 DM0TUD/B   jo61uc tr jo50vi 559        1134 24 Mar
DL6NCI    3400970.0 OK0EB/B   jn78du TR jo50vi 559        1126 24 Mar
DL6NCI    3400836.0 OK0EA/B   jo70up tr jo50vi 559        1826 21 Mar
DL6NCI    3400970.0 OK0EB/B   jn78du tr jo50vi 559        1607 21 Mar
G3XDY    3400830.0 GB3MHZ/B   Temp off air - fault        1916 20 Mar
DL6NCI    3400836.0 OK0EA/B   jo70up tr jo50vi 559        0857 15 Mar
S51ZO    3400090.0 S55ZMS/B   JN86cr 599             1425 14 Mar
G3XDY    3400934.0 GB3LPC/B   529 IO91FR AS JO02OB        2056 11 Mar
G3XDY    3400934.3 GB3LPC/B   529 IO91FR AS JO02OB        2055 11 Mar
G3XDY    3400918.0 PI7RTD/B   519 JO21FV TR JO02         1900 11 Mar
G3XDY    3400917.6 PI7RTD/B   519 JO21FV TR JO02         1900 11 Mar
DL6NCI    3400970.0 OK0EB/B   jn78du tr jo50vi 559        0939 11 Mar
DL7QY    3400967.0 DB0HRF/B   57dB anl              0648 11 Mar
DL7QY    3400967.0 DB0HRF/B   JO40FF Tr JN59BD 57dB anl     0642 11 Mar
DL6NCI    3400970.0 OK0EB/B   jn78du tr jo50vi 559        1310 05 Mar
OZ9PP    3400930.0 OZ7IGY/B   529 JO55WM TR JO47VA        1638 04 Mar
S51ZO    3400210.0 OE5VRL/5   jn86dr/Jn78DK           2324 03 Mar
S51ZO    3400260.0 DL0GTH/P   jn86dr/Jo50Ti           2158 03 Mar
S51ZO    3400090.0 S55ZMS/B   JN86cr 599             2010 02 Mar
S51ZO    3400090.0 S55ZMS/B   Jn86cr 599             1115 28 Feb
G3XDY    3400919.0 PI7RTD/B   519 JO21FV TR JO02OB        1915 27 Feb
G3XDY    3400918.5 PI7RTD/B   519 JO21FV TR JO02OB        1915 27 Feb
DL6NCI    3400836.0 OK0EA/B   jo70up tr jo50vi 539        1752 27 Feb
DL6NCI    3400970.0 OK0EB/B   jn78du tr jo50vi 529        0857 21 Feb
S51ZO    3400090.0 S55ZMS/B   Jn86CR 599             1514 19 Feb
GW3TKH    3400905.0 GB3SCF/B   io81jn tr io80uu -8dBJT      0917 19 Feb
DL6NCI    3400970.0 OK0EB/B   jn78du tr jo50vi 599        0838 19 Feb
DL6NCI    3400970.0 OK0EB/B   jn78du tr jo50vi 539        0845 11 Feb
DL6NCI    3400836.0 OK0EA/B   jo70up tr jo50vi 539        0843 11 Feb
DL6NCI    3400835.8 OK0EA/B   jo70up tr jo50vi 539        0843 11 Feb
DL6NCI    3400850.0 DB0KK/B   jo62rm tr jo50vi 539        0841 11 Feb
DL6NCI    3400884.0 DM0TUD/B   jo61uc tr jo50vi 539        0840 11 Feb
G4BAO    3400832.0 GB3MHZ    rs -22               1402 10 Feb
DL6NCI    3400970.0 OK0EB/B   jn78du tr jo50vi 539        1527 08 Feb
DL6NCI    3400836.0 OK0EA/B   jo70up tr jo50vi 559        0855 07 Feb
DL6NCI    3400970.0 OK0EB/B   jn78du tr jo50vi 549        0808 06 Feb
DL3IAS    3400220.0 DC7YS/P   JN49CV JN49EJ BBT +DJ5AR/p     1240 03 Feb
DL3IAS    3400210.0 DL4SBK/P   JN47AU JN49EJ BBT +DG1GLH/p    1223 03 Feb
DC8EC    3400890.0 OK0EKL/B   21dB anl              1010 31 Jan
DC8EC    3400890.1 OK0EKL/B   21dB anl              1009 31 Jan
S51ZO    3400090.0 S55ZMS/B   Jn86cr 599             1518 30 Jan
DC8EC    3400890.1 OK0EKL/B   12dB anl              0555 29 Jan
DC8EC    3400890.0 OK0EKL/B                    0555 29 Jan
G3XDY    3400919.0 PI7RTD/B   419 JO21 TR JO02          2115 28 Jan
G3XDY    3400918.5 PI7RTD/B   419 JO21 TR JO02          2115 28 Jan
S51ZO    3400090.0 S55ZMS/B   Jn86cr 599             1502 24 Jan
OZ9PP    3400930.0 OZ7IGY/B   529 in jo47va           1925 23 Jan
DL6NCI    3400850.0 DB0KK/B   jo62rm TR jo50vi 539        1801 23 Jan
GW3TKH    3400905.0 GB3SCF/B   io81jn tr io80uu -7dBJT      1442 20 Jan
9A2SB    3400870.0 OK0EK/B   jn89vj 559 AN-norm NIL       1214 20 Jan
S51ZO    3400090.0 S55ZMS/B   Jn86cr 599             1148 16 Jan
DL6NCI    3400850.0 DB0KK/B   jo62rm tr jo50vi up normal     1729 13 Jan
DL6NCI    3400970.0 OK0EB/B   jn78du tr jo50vi 539        1501 09 Jan
S51ZO    3400090.0 S55ZMS/B   Jn86CR 599             1606 02 Jan
G3XDY    3400916.0 PI7RTD/B   419 JO21 TR JO02          2023 01 Jan
G3XDY    3400916.1 PI7RTD/B   419 JO21 TR JO02          2021 01 Jan
G4BAO    3400905.0 GB3SCF    tr + as JT-15           1711 27 Dec
G3XDY    3400916.0 PI7RTD/B   519 JO21FV TR JO02OB        1607 26 Dec
G3XDY    3400916.1 PI7RTD/B   519 JO21FV TR JO02OB        1606 26 Dec
GW3TKH    3400905.0 GB3SCF/B   io81jn tr io80uu -7dBJT      1756 23 Dec
DL6NCI    3400850.0 DB0KK/B   jo62rm tr jo50vi 539        1106 23 Dec
DL6NCI    3400884.0 DM0TUD/B   jo61uc tr jo50vi 559        1104 23 Dec
DL6NCI    3400970.0 OK0EB/B   jn78du tr jo50vi 529        1102 23 Dec
OZ9PP    3400930.0 OZ7IGY/B   529 JO55WM TR JO47VA        2023 20 Dec
DL6NCI    3400884.0 DM0TUD/B   jo61uc tr jo50vi 559        1355 18 Dec
DL6NCI    3400883.8 DM0TUD/B   jo61uc tr jo50vi 559        1355 18 Dec
G4BAO    3400899.0 GB3OHM    rs weak              2309 12 Dec
G4BAO    3400899.0 GB3OHM    rs as 51S             0940 07 Dec
G4BAO    3400898.8 GB3OHM    rs as 51S             0940 07 Dec
G4BAO    3400905.0 GB3SCF    io80uu as jo02cg          0937 07 Dec
DL6NCI    3400884.0 DM0TUD/B   jo61uc tr jo50vi 569        0839 07 Dec
DL6NCI    3400836.0 OK0EA/B   jo70up tr jo50vi 579        0836 07 Dec
DL6NCI    3400835.5 OK0EA/B   jo70up tr jo50vi 579        0836 07 Dec
DC8EC    3400967.0 DB0HRF/B   11dB anl              0821 07 Dec
DC8EC    3400966.9 DB0HRF/B   11dB anl              0821 07 Dec
DC8EC    3400830.0 GB3MHZ/B   4dB anl qsb            1751 06 Dec
DL6NCI    3400970.0 OK0EB/B   jn78du tr jo50vi 539        1428 06 Dec
GW3TKH    3400905.0 GB3SCF/B   io81jn tr io80uu -5dBJT      2313 30 Nov
DL6NCI    3400836.0 OK0EA/B   jo70up tr jo50vi 549        1140 24 Nov
DL6NCI    3400835.5 OK0EA/B   jo70up tr jo50vi 549        1140 24 Nov
DL7QY    3400967.0 DB0HRF/B                    2011 22 Nov
DL7QY    3400967.0 DB0HRF/B   JO40FF Tr JN59BD 67dB anl     2008 22 Nov
DL6NCI    3400970.0 OK0EB/B   jn78du tr jo50vi 559        1656 22 Nov
DL6NCI    3400850.0 DB0KK/B   jo62rm tr jo50vi 559        1638 22 Nov
GW3TKH    3400905.0 GB3SCF/B   io81jn tr io80uu -6dBJT      1103 19 Nov
DL6NCI    3400836.0 OK0EA/B   jo70up tr jo50vi 559        1703 16 Nov
DL6NCI    3400970.0 OK0EB/B   jn78du tr jo50vi 579        1222 16 Nov
GW3TKH    3400905.0 GB3SCF/B   io81jn tr io80uu -5dBJT      1801 12 Nov
DL6NCI    3400836.0 OK0EA/B   jo70up tr jo50vi 559        0840 04 Nov
DL6NCI    3400835.4 OK0EA/B   jo70up tr jo50vi 559        0840 04 Nov
DL6NCI    3400884.0 DM0TUD/B   jo61uc tr jo50vi 579        0839 04 Nov
DL6NCI    3400850.0 DB0KK/B   jo62rm tr jo50vi 559        0836 04 Nov
S51ZO    3400090.0 S55ZMS/B   jn86cr 599             2056 03 Nov