Komentář k návrhu novelizace vyhlášky o podmínkách provozu amatérské radiové služby 156/2005 Sb.

MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu) otevřelo meziresortní připomínkové řízení, ve kterém se dotčené organizace mohou vyjádřit k návrhu této vyhlášky. Dovolte několik slov k uvedenému textu, který zveřejnil Spolek ČAV. MPO samozřejmě návrh zaslalo i ČRK, přestože je veřejně známo, že jde o organizaci, která zastupuje jen asi třetinu radioamatérů v České republice. Nám, Radioklubu OK2KKW návrh v rámci meziresortu zaslán nebyl, ačkoli jsme byli jedním z iniciátorů přípravy nové vyhlášky, a to protože při jeho přípravě jsem v rámci MPO měl příležitost o obsahu v některých detailech s kolegy komunikovat, mi přineslo určitou pozici, ve které by nebylo vhodné, abychom se v rámci meziresortního připomínkového řízení znovu vyjadřovali k tomu, co v základních obrysech známe. Ostatně domnívám se, že i tak je rukopis členů našeho Radioklubu v některých částech nového návrhu cítit.

Především bychom však chtěli velice poděkovat všem lidem, kteří na návrhu pracovali. Výsledek (text návrhu) považujeme i přes některé odchylky od našeho návrhu (navrhovali jsme např. 100W na 70MHz), za mimořádně dobrý a pouze se obáváme, že  ještě může dojít k některým změnám, které by pro radioamatéry mohly být negativní. Budeme tedy všem radioamatérům držet palce, aby někdo z účastníků meziresortního připomínkového řízení (jsou to úřady státní správy jako ministerstva, ČTÚ a další dotčené státní složky a v neposlední řadě i některé radioamatérské spolky) do tohoto návrhu "nehodil vidle", protože změny by radioamatérskou veřejnost zabolely a mohly by také způsobit zpoždění celého procesu. Mám za to, že překotné zveřejnění návrhu ze strany ČAV nebylo v této fázi dobrým rozhodnutím. Návrh ještě nemusí být finálním zněním a případná smršť nekvalifikovaných připomínek by mohly způsobit velký problém.

Bohužel jsem již zaznamenal ze strany radioamatérské veřejnosti některé nekvalifikované názory, které by mohly způsobit nedozírné škody a proto, přestože bych do procesu už neměl zasahovat, jsem se přece rozhodl napsat pár řádek, vysvětlující některé záležitosti. Ostatně, není to poprvé - viz zde.

Proto bych se chtěl vyjádřit k některým sporným věcem a doufám že počáteční hloupé poznámky se nepřenesou do dokumentů připomínkového řízení, kde by mohly způsobit nevratné škody z neznalosti.

Především se objevily výkřiky k uvedeným výkonovým limitů vztaženým k vyzářenému výkonu (EIRP). Prosím uvědomte si, že MPO a ČTÚ nemůžou do tohoto dokumentu napsat jiné podmínky, než ke kterým je Česká republika zavázána mezinárodními smlouvami. V rámci pásma 60m je to rozhodnutí mezinárodní radiokomunikační konference (WRC), která je autorizována ITU a rozhodnutí této mezinárodní organizace je pro ČR formou mezinárodního smluvního závazku. Pokud tedy většina zástupců států celého světa přijme usnesení, že výkon na těchto kmitočtech bude vyjadřován v EIRP (ostatně viz Evropskou kmitočtovou tabulku), prostě to tak bude, i kdyby se OK4RM, či kdokoli jiný rozkrájel. Ostatně, stačí se podívat na Českou národní kmitočtovou tabulku, která má v ČR charakter právního předpisu a doporučuji si přečíst i toto úvodní právní shrnutí. Vyjádření limitního výkonu coby EIRP má přitom i svoje výhody - špatně se kontroluje a zejména u krátkovlnných antén s nedefinovaným vyzařováním (protože nebývají nad terénem těch potřebných cca 6 lambda),  je to de facto neověřitelné. Horší je to už na VKV kmitočtech, nicméně i tam se podařilo výkonový limit pásma 4m alespoň trochu posunout a u hranic státu ještě více, protože původní představy zástupců primárního uživatele tohoto kmitočtového segmentu byly ve věci omezení ve směru do Rakouska až trochu úsměvné (viz předchozí experimentální povolení) - zejména, když si uvědomíme, jaký výkonový limit má už celá léta v tomto pásmu Slovinsko, které rovněž sousedí s OE.

Tristní je rovněž vyjádření ČAVu ve věci poznámky o možnosti zvýšeného výkonu v pásmu 60m (a koneckonců i 4m): ten text, který se po dohodě se všemi zúčastněnými složkami (vč. ČTÚ) dostal do návrhu vyhlášky totiž umožňuje, aby v případě, že s tím bude primární uživatel pásma souhlasit (!), mohl úředník vydat experimentální povolení s vyšším výkonem i širším kmitočtovým segmentem - ovšem na nějakou omezenou dobu, nikoli na dobu časově neohraničenou, jako je vyhláška o ARS.. Jaké budou případné podmínky takového experimentálního povolení, je na rozhodnutí uvedeného nezávislého úřadu státní správy. Důležité je uvědomit si, že pokud by tam ta věta nebyla, tak za prvé platnost stávajících povolení skončí dnem platnosti nové vyhlášky a za druhé by takové "rozšiřující" povolení již pro ARS žádný úředník nemohl vydat, protože by to bylo v rozporu s Národní kmitočtovou tabulkou! Ten text tedy není jen nějaká vágní vějička, na kterou se mají radioamatéři snad nachytat, ale nástroj, který úředníkovi rozvazuje ruce v případě, že s tím dotčené strany souhlasí. Kritika tohoto postupu tedy myslím není na místě.

Závěrem: bylo by vhodné si uvědomit, že rozhodujícím faktorem je nyní čas a jakákoli porucha při tomto připomínkovém řízení (to není připomínkové řízení vypsané pro veřejnost) by mohla vést k havárii - zejména dalšímu výraznému odložení platnosti a asi i snaze některých stran ještě některé kmitočtové příděly chtít zpochybnit - a to by nás mohlo velice zabolet. Uvědomte si prosím, že návrh přináší řadu nových kmitočtových pásem: 480kHz, 1750kHz, 5300kHz, 70MHz a odstranění výkonového limitu v pásmu 50MHz, a.j. Nakonec také možnost legálního provozu více operátorů (v závodě) na značku jednotlivce. Naopak zvýšení výkonu u operátorů třídy novice na 100W nemusí být všemi vnímáno pozitivně, ale to je asi výsledek lobbingu ČRK. Pokud se předpis podaří rychle schválit, můžeme ještě stihnout letošní Es sezónu! Má to ještě i jiné důvody, ale k tomu se vrátím snad až někdy v budoucnosti, pokud to dopadne dobře.

za Radioklub OK2KKW
přeje hezkou neděli OK1VPZ