Threat of the 23cm band due to Galileo navigation interference
EN
Ohrožení pásma 23cm z důvodu rušení navigačního systému Galileo
CZ
Date: Tue, 17 Sep 2019 12:03:58 +0000 (UTC)
From: JOHN REGNAULT <
G4SWX@btinternet.com>
To: Moon-Net <moon-net@mailman.pe1itr.com>
Subject: Re: [Moon-Net] 23c
m's Future

Bob KA1GT is spot on in his analysis:

The DEFINITIVE, non-rumour version is:

"23cm, there has been concern about a few cases of interference from amateur signals to the Galileo navigation system, specific to its E6 sub-band at 1260-1300MHz. It is IARU's firm view, and stated in the paper it has submitted, that this should be properly studied within CEPT, rather than proposed as an agenda item for WRC-23."

Please see: http://rsgb.org/main/files/2019/08/CPG19-116_IARU-AI-10_Amateur-GNSS.pdf

The outcome of the CEPT meeting includes the following statement: " The draft Resolution that would guide such studies excludes the removal of the existing amateur Secondary allocations."

https://www.iaru-r1.org/index.php/174-news/latest-news/1886-cept-cpg-finalises-its-positions-for-wrc-19

The 1296MHz band is not completely out of the woods, it is unlikely never to be without significant threat as are most other amateur VHF-microwave bands! These are very long term 2023+++ issues which should not impact anybody's plans to exploit a band.
So to a number of posters who have relayed wrong information, unless you know the true situation, please do not post rumour or your own interpretation of second hand information which is probably wrong!

73
John G4SWX

 

Datum: Út, 17. září 2019 12:03:58 +0000 (UTC)
Od: JOHN REGNAULT
<G4SWX@btinternet.com>
Komu: Moon-Net
<moon-net@mailman.pe1itr.com>
Předmět: Re: [Moon-Net] Budoucnost 23cm

Bob KA1GT  ve své analýze uvádí:

KONEČNÁ verze, bez nějakých drbů, je:

"Na 23cm došlo k obavám z několika případů rušení amatérských signálů pro využití navigačního systému Galileo, specificky pro jeho subpásmo E6 na 1260 - 1300 MHz. Odůvodněný názor IARU  je uveden v příspěvku, který předložil , tedy že by to mělo být řádně prostudováno v rámci CEPT, namísto toho, aby bylo navrženo jako bod pořadu jednání pro WRC-23. “

Viz: https://rsgb.org/main/files/2019/08/CPG19-116_IARU-AI-10_Amateur-GNSS.pdf

Výsledek zasedání CEPT zahrnuje následující prohlášení: „Návrh usnesení, který by tyto studie prováděl, vylučuje odstranění stávajících amatérských přídělů, i když mají v tomto pásmu sekundární status.“

https://www.iaru-r1.org/index.php/174-news/latest-news/1886-cept-cpg-finalises-its-positions-for-wrc-19

Pásmo 1296 MHz sice ještě není úplně mimo téma a je pravděpodobné, že nikdy nebude zcela bez ohrožení, podobně jako většina ostatních amatérských VKV až mikrovlnných pásem! Jedná se o velmi dlouhodobé záležitosti zasahující daleko za rok 2023, ty by však neměly mít dopad na plány kohokoli z radioamatérů na využívání tohoto pásma.
Takže k řadě zpráv, které předádávaly nesprávné informace, mám tento komentář: pokud neznáte skutečnou situaci, nezveřejňujte žádné fámy ani svůj vlastní výklad informací z druhé ruky, protože pravděpodobně jsou nesprávné!

73
John G4SWX