Návrh úpravy textu Všeobecných podmínek závodů na VKV

Aktuální znění (červenec 2013), stažené z webu ČRK.

 

Navržené znění (červenec 2013), návrh OK1VPZ (s dodatky dalších radioamatérů)Všeobecné podmínky závodů na VKV

Tyto podmínky platí pro všechny závody uvedené v bodu 2. na VKV (v pásmech od 144 MHz výše), které pořádá Český radioklub, člen Regionu I. IARU, v souladu s doporučeními Regionu I. IARU.
Níže uvedené mezinárodní závody na VKV, které pořádá ČRK (dále jen „pořadatel“), jsou časově koordinovány v celém Regionu I. IARU a to, není-li v podmínkách závodu uvedeno jinak, vždy celý první víkend v příslušném měsíci od 14.00 UTC v sobotu do 14.00 UTC v neděli:
subregionální závod (březen),
subregionální závod (květen),
Mikrovlnný závod (červen),
IARU Region I. - 50 MHz Contest (třetí sobota v červnu),
Polní den na VKV - III. subregionální závod(červenec),
IARU Region I. - VHF Contest (září),
IARU Region I. - UHF/Microwave Contest (říjen),
A1 Contest (listopad).

Mimo tyto závody se „Všeobecné podmínky závodů na VKV“ vztahují i na další závody na VKV, které ČRK pořádá, a to:
Polní den mládeže (červenec – vnitrostátní závod),
Provozní aktiv na VKV (mezinárodní závod).
Ke každému závodu může pořadatel definovat další dodatečné podmínky, které tyto všeobecné podmínky doplňují nebo rozšiřují.

Pro účastníky závodu jsou závazné předpisy pro telekomunikace a amatérskou radiokomunikační službu, přijaté a vydané Českou republikou a Mezinárodní telekomunikační unií (dále "předpisy"), a doporučení IARU (dále jen "doporučení").

V národním pořadí budou hodnoceny jen ty stanice, které zašlou vyhodnocovateli deník ze závodu a závodu se zúčastní z území České republiky. Deníky došlé od ostatních stanic budou použity pouze pro kontrolu.

Soutěžní kategorie: Není-li v podmínkách každého závodu pořadatelem individuálně stanoveno jinak, platí následující definice kategorie:

SINGLE - stanice obsluhovaná jednotlivcem bez cizí pomoci během závodu. Cizí pomocí během závodu se rozumí vlastní obsluha vysílacího a přijímacího zařízení, směrování antén, vedení deníku a přehledu stanic, se kterými bylo pracováno a obsluha zařízení pro přístup do informačních sítí. Za cizí pomoc je rovněž považováno dohodnutí spojení (sked) s jinou stanicí za pomoci jiné osoby libovolným způsobem. Všechny ostatní činnosti se za cizí pomoc nepovažují.
MULTI - stanice ostatní, nesplňující podmínky pro zařazení do kategorie single.

CHECK - nesoutěžní kategorie, stanice si nepřeje být v závodě hodnocena, ale svůj deník zasílá pořadateli pouze pro kontrolu.V pásmech 144MHz a 432MHz pořadatel vyhodnocuje zvláštní kategorie LP (Low Power) multi nebo single. Do těchto kategorií jsou zařazeny stanice s deklarovaným výkonem maximálně 100 W. Do deníku se žádné označení neuvádí, vyhodnocení probíhá automaticky.

Soutěžní pásma: Není-li v podmínkách každého závodu pořadatelem individuálně stanoveno jinak, jsou soutěžní pásma tato: 144 MHz, 432 MHz, 1,3 GHz, 2,3 GHz, 3,4 GHz, 5,7 GHz, 10 GHz, 24 GHz, 47 GHz, 76 GHz, 122 GHz, 134 GHz, 248 GHz, 50 MHz (pouze v IARU Region I. 50 MHz Contestu).

Druhy provozu: Není-li v podmínkách každého závodu pořadatelem individuálně stanoveno jinak, jsou povoleny všechny druhy provozů CW a fone v segmentech podle předpisů a doporučení IARU Region I. V I., II. a III. subregionálním závodě a ve VHF contestu je povolen závodní provoz i v segmentu 144.500-144.700 MHz.

Veškeré vybavení stanice použité k soutěžnímu provozu v závodě, tedy všechny přijímače, vysílače a antény, musí být umístěno na ploše o maximálním průměru 500 metrů. Stanoviště stanice nesmí být po dobu závodu měněno. Použití jiných přijímacích a vysílacích zařízení, zejména vzdálených přijímačů, která jsou umístěna mimo toto stanoviště stanice, není pro soutěžní provoz přípustné a je důvodem k nehodnocení stanice. Dle závažnosti porušení podmínek může pořadatel vyřadit stanici z hodnocení až na celou závodní sezónu. V případě klubové stanice platí sankce i pro všechny zúčastněné osoby (viz bod 26).


 

 

 Použití DX clusteru (včetně sítě Reversebeacon), DX sítí, a veřejně přístupných radioamatérských convers kanálů a diskusních chatů (např. ON4KST apod.) je dovoleno. Pro radioamatérskou komunikaci v těchto podpůrných prostředcích platí následující pravidla:

Oznamování (anoncování) vlastní značky (self-spotting), zejména ve spojení s aktuálním provozním kmitočtem, je v síti DX clusterů zakázáno. Stručné sjednání skedu prostřednictvím DX clusteru je povoleno.

Použití jiných přímých sdělovacích prostředků, než veřejně dostupných prostředků amatérské radiokomunikační služby (telefon, email, ICQ, SKYPE apod.) k dohodnutí pokusu uskutečnit soutěžní spojení (sked) během závodu je zakázáno.

Použití radioamatérských komunikačních prostředků a sítí a diskusních chatů, jakož i použití jakýchkoli jiných sdělovacích prostředků k předání celého nebo části soutěžního kódu (viz bod 14) je zcela zakázáno. Ke kompletnímu, oboustrannému předání soutěžního kódu a potvrzení musí dojít výhradně na daném soutěžním pásmu.

Pro přístup k DX clusteru, veřejně přístupným convers kanálům a radioamatérským diskusním chatům je povoleno použití libovolného přístupového prostředku.

Nerespektování těchto pravidel je důvodem k nehodnocení stanice (viz bod 27) v příslušném závodě na všech soutěžních pásmech.

V jednom daném okamžiku smí mít každá stanice na jednom soutěžním pásmu pouze jeden signál, přičemž signál(y) nezbytné pro připojení do sítě packet radio se neuvažují.

Výkon koncového stupně vysílače musí být v souladu s předpisy, pokud není podmínkami závodu stanoveno jinak. Součet špičkových výstupních výkonů (PEP) všech koncových stupňů na jednom soutěžním pásmu nesmí přesáhnout povolený výkonový limit.

Spojení EME, cross-band a přes pozemní či kosmické převaděče se do závodů, kterých se týkají tyto všeobecné podmínky závodů na VKV, nepočítají.

V závodě lze na každém soutěžním pásmu započítat s libovolnou stanicí jen jedno platné spojení (včetně stanic typu ROVER, MOBILE apod.), při kterém byl oběma stanicemi na daném soutěžním pásmu předán a potvrzen úplný soutěžní kód.

Opakovaná spojení musí být v deníku označena (RPT, DUPE apod.) s bodovou hodnotou 0 (nula).

Soutěžní kód sestává z RS nebo RST, pořadového čísla spojení a WW-lokátoru stanoviště stanice. Pořadové číslo spojení musí na každém pásmu začínat číslem 001. Úplný kód včetně pořadového čísla spojení od 001 předávají i nesoutěžící stanice, které nechtějí být hodnoceny (tři nuly - 000 - nejsou platným pořadovým číslem a spojení bude vyhodnocovatelem označeno jako neplatné). WW-lokátor stanoviště stanice musí odpovídat doporučením IARU. Pokud soutěžní stanoviště leží na hranici mezi dvěma či více WW-lokátory, předává se na všech soutěžních pásmech stejný WW-lokátor, a to ten, na jehož území je v rámci soutěžního stanoviště (viz bod 8) provozováno více soutěžních pásem.

RS a RST je definován následovně: R - čitelnost signálu číslem 3 až 5. S - síla signálu číslem 1 až 9. T - tón signálu číslem 1 až 9 nebo písmeny S - pro signál ovlivněný šířením „rain scatter“, A - pro signál ovlivněný polární září a M - pro signál ovlivněný šířením multi path.

Bodování: za každý kilometr překlenuté vzdálenosti mezi oběma stanicemi se počítá jeden bod. Bodová hodnota spojení v soutěžním deníku musí být uvedena jako celé číslo. Za spojení v tomtéž WW lokátoru se počítá 1 bod. Podle doporučení I. Regionu IARU má být použit koeficient 111,2 pro převod stupňů na kilometry, zohledňující zakřivení Země. Pro určení zeměpisné šířky a délky soutěžního stanoviště pro výpočet lokátoru se používá systém WGS-84 (World Geodetic System 1984).

Deník ze závodu se vyhodnocovateli zasílá pouze ve formě elektronického datového souboru. Stanice, které si v závodě nepřejí být hodnoceny, nemusí posílat deník ze závodu.

Formát elektronického datového souboru s deníkem (EDI formát) je definovaný jako standardní formát pro vyhodnocování závodů v rámci Regionu I. IARU. Deník v jiném formátu nebude akceptován a stanice nebude v závodě hodnocena. Popis formátu EDI je uložen na WWW stránkách IARU Region I. a pořadatele závodu.

Název souboru s deníkem začíná dvoumístným číslem dle následující tabulky, které jednoznačně označuje kombinaci kategorie a pásma. Číslo Kombinace
Kategorie/Pásmo Číslo Kombinace
Kategorie/Pásmo
01 SINGLE – 144 MHz 02 MULTI – 144 MHz
03 SINGLE – 432 MHz 04 MULTI – 432 MHz
05 SINGLE – 1,3 GHz 06 MULTI – 1,3 GHz
07 SINGLE – 2,3 GHz 08 MULTI – 2,3 GHz
09 SINGLE – 3,4 GHz 10 MULTI – 3,4 GHz
11 SINGLE – 5,7 GHz 12 MULTI – 5,7 GHz
13 SINGLE – 10 GHz 14 MULTI – 10 GHz
15 SINGLE – 24 GHz 16 MULTI – 24 GHz
17 SINGLE – 47 GHz 18 MULTI – 47 GHz
19 SINGLE – 76 GHz 20 MULTI – 76 GHz
21 SINGLE – 121 GHz 22 MULTI – 121 GHz
23 SINGLE – 134 GHz 24 MULTI – 134 GHz
25 SINGLE – 241 GHz 26 MULTI – 241 GHz
50 SINGLE – 50MHz 51 MULTI – 50 MHz

Za toto číslo se připojí základní značka stanice (dle povolovací listiny). Přípona datového souboru je .edi.

Příklad:
01OK1XXX.edi deník stanice OK1XXX v kategorii SINGLE v pásmu 144 MHz,
10OK1XXX.edi deník stanice OK1XXX v kategorii MULTI v pásmu 3,4 GHz.
Nedodržení tohoto značení je důvodem k nehodnocení stanice.

Elektronický deník ve formátu EDI musí mít povinně vyplněny tyto položky následujícím způsobem. Nevyplnění těchto položek je důvodem k nehodnocení stanice. Popis: Příklad:

TName = Název závodu TName=Polni den
TDate = Datum závodu TDate=20030304;20030305
PCall = Volací značka použitá v závodě PCall=OK1XYZ
PWWLo = Vlastní lokátor PWWLo=JO70AA
PSect = kategorie PSect=SINGLE
nebo PSect=MULTI
nebo PSect=CHECK
Pband = pásmo
(povolen je pouze formát označení
pásma uvedený v bodu 6.) PBand=1,3 GHz
RAdr1 = Jméno adresa pro korespondenci (odeslání diplomů apod.) Radr=Krátká 73
RAdr2 = Jméno adresa pro korespondenci (odeslání diplomů apod.)
RPoCo = PSČ RPoCo=11273
RCity = Město RCity=Dlouhé
RHBBS = emailová adresa pro korespondenci RHBBS=ok1xyz@73.com
SPowe = výkon použitý v závodě + jednotky SPowe=100W
SAnte = popis anténního systému SAnte=10 el. YAGI
SantH = výška antény nad zemí; nadmořská výška SAntH=10;660

A dále pak vlastní spojení dle definice formátu EDI. Číslo spojení dle definice formátu EDI může být uvedeno v třímístném (001) nebo čtyřmístném (0001) tvaru.
* emailová adresa nemusí být vyplněna, pokud jí soutěžní stanice nedisponuje. Doporučuje se však ji vyplnit v případě potřeby komunikace mezi vyhodnocovatelem a soutěžní stanicí.

Deník ze závodu musí být odeslán na adresu vyhodnocovatele nejpozději osmý den (druhé pondělí po závodě) po skončení závodu. Rozhoduje datum na poštovním razítku (v případě odeslání deníku na datovém nosiči prostřednictvím pošty) nebo datum a čas (uvažuje se SEČ nebo SELČ) odeslání generované elektronickým poštovním systémem.

Odesláním deníku k vyhodnocení dává stanice svůj souhlas s poskytnutím kompletního deníku pro kontrolu i vyhodnocovatelům závodů v jiných zemích a zároveň tímto dává souhlas se zveřejněním chybových výpisů z národního hodnocení.

Elektronický deník se odesílá na internetovou emailovou adresu "vkvlogy at crk.cz" nebo pomocí automatického internetového portálu. Deník z Polního dne mládeže pak na adresu "pdmlogy at crk.cz" nebo pomocí automatického internetového portálu. Příjem deníku v elektronické podobě emailem musí být vyhodnocovatelem potvrzen.

Spojení je neplatné pro obě stanice, pokud má kterákoliv z nich v deníku jakoukoliv chybu v přijatém kódu, tzn. ve značce, reportu, pořadovém čísle spojení nebo lokátoru. Vyhodnocovatel je přitom oprávněn přezkoumat přijaté a vyslané kódy a rozhodnout o platnosti spojení.

Za opakované a započtené spojení se kontrolované stanici strhne desetinásobek bodové hodnoty započteného opakovaného spojení.
V případě prokazatelně vymyšlených nebo pozměněných spojení, která přinesla neoprávněný bodový zisk nebo ztěžují identifikaci chyb, je pořadatel oprávněn rozhodnout o způsobu penalizace, a může to být důvodem k nehodnocení stanice podle bodu 25 c.

Stanice nebude vyhodnocovatelem v závodě hodnocena:

za prokázané úmyslné porušení soutěžních podmínek nebo předpisů,

pokud se časový údaj u více, jak 30 % soutěžních spojení liší od časových údajů v denících protistanic o více než 10 minut,

za úmyslně nepravdivé, chybné nebo chybějící údaje uvedené v soutěžním deníku, za poškození soutěžních stanic z důvodu chyb v deníku, v případě, že počet chybných spojení v denících protistanic přesáhne 30 % zalogovaných spojení v denících protistanic,

za chybně pojmenovaný soubor s deníkem dle bodu 19.


 

 

 


Pořadatel má během závodu právo provádět kontroly dodržování soutěžních podmínek. Za tímto účelem písemně jmenuje kontrolní komisaře. Komisař je povinen se před započetím kontroly prokázat písemným pověřením. V průběhu závodu a 2 hodiny před začátkem je soutěžní stanice povinna do 2 minut umožnit vstup kontrolnímu komisaři na soutěžní stanoviště a spolupracovat při kontrole. Pokud kontrolní komisař zjistí porušení podmínek závodu, je to důvodem k nehodnocení stanice v daném závodě. Důvodem k nehodnocení je též nesportovní chování ke kontrolnímu komisaři. Při kontrole je kontrolovaná stanice povinna pravdivě informovat komisaře o všech skutečnostech, které jsou předmětem kontroly a pravdivě odpovídat na jeho otázky související s kontrolou. Pokud bude kontrolnímu komisaři umožněn vstup za dobu delší než 2 minuty od výzvy, je to důvodem k anulování všech spojení uskutečněných soutěžní stanicí do tohoto okamžiku. Nevpuštění komisaře na stanoviště soutěžní stanice se považuje za zvláště závažné porušení soutěžních podmínek. Bude-li dodatečně zjištěno, že soutěžní stanice při kontrole zatajila komisaři podstatné skutečnosti, resp. mu poskytla nepravdivé informace či nepravdivě odpovídala na jeho otázky, považuje se to rovněž za porušeni soutěžních podmínek. VKV závodní manažer má právo a povinnost všechna zjištění kontrolního komisaře zveřejnit. Kontrola dodržování soutěžních podmínek kontrolním poslechem musí být dokumentována zvukovým záznamem. Zdokumentována musí být také případná kontrola dodržování pravidel uvedených v bodě 8.

Na návrh vyhodnocovatele může pořadatel rozhodnout o nehodnocení stanice v závodě, zejména pokud:

obdrží vyhodnocovatel nejméně tři zdůvodněné stížnosti jiných účastníků závodu na její nesportovní chování. Stěžovatel je povinen předložit pořadateli všechny dostupné důkazy o nesportovním chování stanice, na níž stížnost podává,

stanice nedodrží pravidla těchto Všeobecných podmínek závodů na VKV, zejména pak ustanovení bodů 3, 7, 8, 9, 10 a 11,

neumožní kontrolu kontrolnímu komisaři dle bodu 26, nebo poskytne-li mu nepravdivé informace.

Stížnost na nesportovní chování je možné předkládat pouze do 15 dnů po skončení závodu. Pořadatel je o stížnosti povinen rozhodnout nejpozději do 60 dnů od doručení.
 

  


Připomínky k výsledkům vyhodnocení je možné podávat do 7 dnů od zveřejnění předběžných výsledků. Vyhodnocovatel je povinen se k připomínce vyjádřit do 7 dnů od obdržení. Rozhodnutí vyhodnocovatele k připomínce k výsledkům je konečné.
Diplomy obdrží hodnocené stanice dle následujícího klíče: Počet hodnocených účastníků
v kategorii Diplomy za umístění do
15 a více 3.místa včetně
5-14 2.místa včetně
1-4 1.místa


Národní výsledky IARU Region I. - 50 MHz Contestu se vyhlašují na základě pořadí OK stanic z mezinárodního hodnocení.

Odesláním deníku k vyhodnocení závodní stanice prohlašuje, že dodržela všechny závazné předpisy pro amatérskou radiokomunikační službu, tyto soutěžní podmínky, jakož i případně další specifické podmínky závodu a že všechny údaje, uvedené v soutěžním deníku jsou pravdivé. Stanice odesláním deníku dává současně pořadateli odvolatelný souhlas s hodnocením v rámci dlouhodobých soutěží vyhlašovaných pořadatelem, do nichž je tento závod započítáván. Tento souhlas lze odvolat pouze vždy pro nadcházející závodní sezonu písemným prohlášením držitele povolení doručeným do sídla pořadatele nejpozději do 28. února příslušného roku.

Rozhodnutí pořadatele závodu je konečné.

Tyto všeobecné podmínky platí od 1. února 2012.

 Všeobecné podmínky závodů na VKV

Tyto podmínky platí pro všechny závody uvedené v bodu 2. na VKV (v pásmech od 144 MHz výše), které pořádá Český radioklub, člen Regionu I. IARU, v souladu s doporučeními Regionu I. IARU.
Níže uvedené mezinárodní závody na VKV, které pořádá ČRK (dále jen „pořadatel“), jsou časově koordinovány v celém Regionu I. IARU a to, není-li v podmínkách závodu uvedeno jinak, vždy celý první víkend v příslušném měsíci od 14.00 UTC v sobotu do 14.00 UTC v neděli:
subregionální závod (březen),
subregionální závod (květen),
Mikrovlnný závod (červen),
IARU Region I. - 50 MHz Contest (třetí sobota v červnu),
Polní den na VKV - III. subregionální závod(červenec),
IARU Region I. - VHF Contest (září),
IARU Region I. - UHF/Microwave Contest (říjen),
A1 Contest (listopad).

Mimo tyto závody se „Všeobecné podmínky závodů na VKV“ vztahují i na další závody na VKV, které ČRK pořádá, a to:
Polní den mládeže (červenec – vnitrostátní závod),
Provozní aktiv na VKV (mezinárodní závod).
Ke každému závodu může pořadatel definovat další dodatečné podmínky, které tyto všeobecné podmínky doplňují nebo rozšiřují.

Pro účastníky závodu jsou závazné předpisy pro telekomunikace a amatérskou radiokomunikační službu, přijaté a vydané Českou republikou a Mezinárodní telekomunikační unií (dále "předpisy"), a doporučení IARU (dále jen "doporučení").

V národním pořadí budou hodnoceny jen ty stanice, které zašlou vyhodnocovateli deník ze závodu a závodu se zúčastní z území České republiky. Deníky došlé od ostatních stanic budou použity pouze pro kontrolu.

Soutěžní kategorie: Není-li v podmínkách každého závodu pořadatelem individuálně stanoveno jinak, platí následující definice kategorie:

SINGLE - stanice obsluhovaná jednotlivcem bez cizí pomoci během závodu. Cizí pomocí během závodu se rozumí vlastní obsluha vysílacího a přijímacího zařízení, směrování antén, vedení deníku a přehledu stanic, se kterými bylo pracováno a obsluha zařízení pro přístup do informačních sítí. Za cizí pomoc je rovněž považováno dohodnutí spojení (sked) s jinou stanicí za pomoci jiné osoby libovolným způsobem. Všechny ostatní činnosti se za cizí pomoc nepovažují. Za stanici v kategorii SINGLE nemůže být považována ta stanice, která se závodu zúčastní pod volací značkou, která byla v tomtéž závodu (bez ohledu na pásmo) použita také jiným operátorem.

MULTI - stanice ostatní, nesplňující podmínky pro zařazení do kategorie single.

CHECK - nesoutěžní kategorie, stanice si nepřeje být v závodě hodnocena, ale svůj deník zasílá pořadateli pouze pro kontrolu.

Stanice může být v jednom závodu přihlášena pouze do kategorie SINGLE, nebo MULTI. Zkřížení kategoríí (na jednom pásmu SINGLE, na jiném MULTI) je nepřípustné. To nevylučuje, aby stanice, která chce být hodnocena v jakékoli kategorii na jednom, či více pásmech, poslala deník z jiného pásma pouze pro kontrolu.

V pásmech 144MHz a 432MHz pořadatel vyhodnocuje zvláštní kategorie LP (Low Power) multi nebo single. Do těchto kategorií jsou zařazeny stanice s deklarovaným výkonem maximálně 100 W. Do deníku se žádné označení neuvádí, vyhodnocení probíhá automaticky.

Soutěžní pásma: Není-li v podmínkách každého závodu pořadatelem individuálně stanoveno jinak, jsou soutěžní pásma tato: 144 MHz, 432 MHz, 1,3 GHz, 2,3 GHz, 3,4 GHz, 5,7 GHz, 10 GHz, 24 GHz, 47 GHz, 76 GHz, 122 GHz, 134 GHz, 248 GHz, 50 MHz (pouze v IARU Region I. 50 MHz Contestu).

Druhy provozu: Není-li v podmínkách každého závodu pořadatelem individuálně stanoveno jinak, jsou povoleny všechny druhy provozů CW a fone v segmentech podle předpisů a doporučení IARU Region I. V I., II. a III. subregionálním závodě a ve VHF contestu je povolen závodní provoz i v segmentu 144.500-144.700 MHz.

Veškeré vybavení stanice použité k soutěžnímu provozu v závodě, tedy všechny přijímače, vysílače a antény, musí být umístěno na ploše o maximálním průměru 500 metrů. Stanoviště stanice nesmí být po dobu závodu měněno. Použití jiných přijímacích a vysílacích zařízení, zejména dálkově ovládaných vzdálených přijímačů a vysílačů, která jsou umístěna mimo toto stanoviště stanice, jakož i použití vysílačů, jejichž PEP výkon v součtu všech použitých PA na jednom soutěžním pásmu překračují povolený výkonový limit, není pro soutěžní provoz přípustné a je důvodem k nehodnocení stanice. Dle závažnosti porušení podmínek může pořadatel vyřadit stanici z hodnocení až na celou závodní sezónu. V případě klubové stanice platí sankce i pro všechny zúčastněné osoby (viz bod 26).

V případě stanice, provozované v režimu "remote station", tedy když je stanoviště operátora rozdílné od stanoviště stanice, platí pro stanici identicky všechny podmínky, jako pro stanici, u které je stanoviště operátora a vysílací stanice totožné. Jako stanoviště stanice pro účely závodu se uvádí stanoviště vysílacího, přijímacího zařízení a antén, které musí být v okruhu 500m. Pro případ kontroly takové stanice je operátor, který ji hodlá použít v závodě, o takové skutečnosti pořadatele závodu prokazatelným způsobem informovat nejméně 2 týdny před termínem konání závodu a v případě požadavku pořadatele takové stanice tuto kontrolu umožnit.

Použití DX clusteru (včetně sítě Reversebeacon), DX sítí, a veřejně přístupných radioamatérských convers kanálů a diskusních chatů (např. ON4KST apod.) je dovoleno. Pro radioamatérskou komunikaci v těchto podpůrných prostředcích platí následující pravidla:

Oznamování (anoncování) vlastní značky (self-spotting), zejména ve spojení s aktuálním provozním kmitočtem, je v síti DX clusterů zakázáno. Stručné sjednání skedu prostřednictvím DX clusteru je povoleno.

Použití jiných přímých sdělovacích prostředků, než veřejně dostupných prostředků amatérské radiokomunikační služby (telefon, email, ICQ, SKYPE apod.) k dohodnutí pokusu uskutečnit soutěžní spojení (sked) během závodu je zakázáno povoleno pouze na pásmech 24GHz a vyšších.

Použití radioamatérských komunikačních prostředků a sítí a diskusních chatů, jakož i použití jakýchkoli jiných sdělovacích prostředků k předání celého nebo části soutěžního kódu (viz bod 14) je zcela zakázáno. Ke kompletnímu, oboustrannému předání soutěžního kódu a potvrzení musí dojít výhradně na daném soutěžním pásmu.

Pro přístup k DX clusteru, veřejně přístupným convers kanálům a radioamatérským diskusním chatům je povoleno použití libovolného přístupového prostředku.

Nerespektování těchto pravidel je důvodem k nehodnocení stanice (viz bod 27) v příslušném závodě na všech soutěžních pásmech.

V jednom daném okamžiku smí mít každá stanice na jednom soutěžním pásmu pouze jeden signál, přičemž signál(y) nezbytné pro připojení do sítě packet radio se neuvažují.

Výkon koncového stupně vysílače musí být v souladu s předpisy, pokud není podmínkami závodu stanoveno jinak. Součet špičkových výstupních výkonů (PEP) všech koncových stupňů na jednom soutěžním pásmu nesmí přesáhnout povolený výkonový limit.

Spojení EME, cross-band a přes pozemní či kosmické aktivní převaděče se do závodů, kterých se týkají tyto všeobecné podmínky závodů na VKV, nepočítají.

V závodě lze na každém soutěžním pásmu započítat s libovolnou stanicí jen jedno platné spojení (včetně stanic typu ROVER, MOBILE apod.), při kterém byl oběma stanicemi na daném soutěžním pásmu předán a potvrzen úplný soutěžní kód.

Opakovaná spojení musí být v deníku označena (RPT, DUPE apod.) s bodovou hodnotou 0 (nula).

Soutěžní kód sestává z RS nebo RST, pořadového čísla spojení a WW-lokátoru stanoviště stanice. Pořadové číslo spojení musí na každém pásmu začínat číslem 001. Úplný kód včetně pořadového čísla spojení od 001 předávají i nesoutěžící stanice, které nechtějí být hodnoceny (tři nuly - 000 - nejsou platným pořadovým číslem a spojení bude vyhodnocovatelem označeno jako neplatné). WW-lokátor stanoviště stanice musí odpovídat doporučením IARU. Pokud soutěžní stanoviště leží na hranici mezi dvěma či více WW-lokátory, předává se na všech soutěžních pásmech stejný WW-lokátor, a to ten, na jehož území je v rámci soutěžního stanoviště (viz bod 8) provozováno více soutěžních pásem.

RS a RST je definován následovně: R - čitelnost signálu číslem 3 až 5. S - síla signálu číslem 1 až 9. T - tón signálu číslem 1 až 9 nebo písmeny S - pro signál ovlivněný šířením „rain scatter“, A - pro signál ovlivněný polární září a M - pro signál ovlivněný šířením multi path.

Bodování: za každý kilometr překlenuté vzdálenosti mezi oběma stanicemi se počítá jeden bod. Bodová hodnota spojení v soutěžním deníku musí být uvedena jako celé číslo. Za spojení v tomtéž WW lokátoru se počítá 1 bod. Podle doporučení I. Regionu IARU má být použit koeficient 111,2 pro převod stupňů na kilometry, zohledňující zakřivení Země. Pro určení zeměpisné šířky a délky soutěžního stanoviště pro výpočet lokátoru se používá systém WGS-84 (World Geodetic System 1984).

Deník ze závodu se vyhodnocovateli zasílá pouze ve formě elektronického datového souboru. Stanice, které si v závodě nepřejí být hodnoceny, nemusí posílat deník ze závodu.

Formát elektronického datového souboru s deníkem (EDI formát) je definovaný jako standardní formát pro vyhodnocování závodů v rámci Regionu I. IARU. Deník v jiném formátu nebude akceptován a stanice nebude v závodě hodnocena. Popis formátu EDI je uložen na WWW stránkách IARU Region I. a pořadatele závodu.

Název souboru s deníkem začíná dvoumístným číslem dle následující tabulky, které jednoznačně označuje kombinaci kategorie a pásma. Číslo Kombinace
Kategorie/Pásmo Číslo Kombinace
Kategorie/Pásmo
01 SINGLE – 144 MHz 02 MULTI – 144 MHz
03 SINGLE – 432 MHz 04 MULTI – 432 MHz
05 SINGLE – 1,3 GHz 06 MULTI – 1,3 GHz
07 SINGLE – 2,3 GHz 08 MULTI – 2,3 GHz
09 SINGLE – 3,4 GHz 10 MULTI – 3,4 GHz
11 SINGLE – 5,7 GHz 12 MULTI – 5,7 GHz
13 SINGLE – 10 GHz 14 MULTI – 10 GHz
15 SINGLE – 24 GHz 16 MULTI – 24 GHz
17 SINGLE – 47 GHz 18 MULTI – 47 GHz
19 SINGLE – 76 GHz 20 MULTI – 76 GHz
21 SINGLE – 121 GHz 22 MULTI – 121 GHz
23 SINGLE – 134 GHz 24 MULTI – 134 GHz
25 SINGLE – 241 GHz 26 MULTI – 241 GHz
50 SINGLE – 50MHz 51 MULTI – 50 MHz

Za toto číslo se připojí základní značka stanice (dle povolovací listiny). Přípona datového souboru je .edi.

Příklad:
01OK1XXX.edi deník stanice OK1XXX v kategorii SINGLE v pásmu 144 MHz,
10OK1XXX.edi deník stanice OK1XXX v kategorii MULTI v pásmu 3,4 GHz.
Nedodržení tohoto značení je důvodem k nehodnocení stanice.

Elektronický deník ve formátu EDI musí mít povinně vyplněny tyto položky následujícím způsobem. Nevyplnění těchto položek je důvodem k nehodnocení stanice. Popis: Příklad:

TName = Název závodu TName=Polni den
TDate = Datum závodu TDate=20030304;20030305
PCall = Volací značka použitá v závodě PCall=OK1XYZ
PWWLo = Vlastní lokátor PWWLo=JO70AA
PSect = kategorie PSect=SINGLE
nebo PSect=MULTI
nebo PSect=CHECK
Pband = pásmo
(povolen je pouze formát označení
pásma uvedený v bodu 6.) PBand=1,3 GHz
RAdr1 = Jméno adresa pro korespondenci (odeslání diplomů apod.) Radr=Krátká 73
RAdr2 = Jméno adresa pro korespondenci (odeslání diplomů apod.)
RPoCo = PSČ RPoCo=11273
RCity = Město RCity=Dlouhé
RHBBS = emailová adresa pro korespondenci RHBBS=ok1xyz@73.com
SPowe = výkon použitý v závodě + jednotky SPowe=100W  *)
SAnte = popis anténního systému SAnte=10 el. YAGI
SantH = výška antény nad zemí; nadmořská výška SAntH=10;660

A dále pak vlastní spojení dle definice formátu EDI. Číslo spojení dle definice formátu EDI může být uvedeno v třímístném (001) nebo čtyřmístném (0001) tvaru.
* emailová adresa nemusí být vyplněna, pokud jí soutěžní stanice nedisponuje. Doporučuje se však ji vyplnit v případě potřeby komunikace mezi vyhodnocovatelem a soutěžní stanicí.

Poznámka *):  hodnota výkonu v kolonce SPowe vyjadřuje součet PEP výkonu na výstupu všech PA, použitých na daném vysílacím pásmu, ke kterým jsou připojeny anténní systémy.

Deník ze závodu musí být odeslán na adresu vyhodnocovatele nejpozději osmý den (druhé pondělí po závodě) po skončení závodu. Rozhoduje datum na poštovním razítku (v případě odeslání deníku na datovém nosiči prostřednictvím pošty) nebo datum a čas (uvažuje se SEČ nebo SELČ) odeslání generované elektronickým poštovním systémem.

Odesláním deníku k vyhodnocení dává stanice svůj souhlas s poskytnutím kompletního deníku pro kontrolu i vyhodnocovatelům závodů v jiných zemích a zároveň tímto dává souhlas se zveřejněním deníku a chybových výpisů z národního hodnocení.

Elektronický deník se odesílá na internetovou emailovou adresu "vkvlogy at crk.cz" nebo pomocí automatického internetového portálu. Deník z Polního dne mládeže pak na adresu "pdmlogy at crk.cz" nebo pomocí automatického internetového portálu. Příjem deníku v elektronické podobě emailem musí být vyhodnocovatelem potvrzen.

Spojení je neplatné pro obě stanice, pokud má kterákoliv z nich v deníku jakoukoliv chybu v přijatém kódu, tzn. ve značce, reportu, pořadovém čísle spojení nebo lokátoru. Vyhodnocovatel je přitom oprávněn přezkoumat přijaté a vyslané kódy a rozhodnout o platnosti spojení.

Vyhodnocovatel závodu je oprávněn za opakované a započtené spojení se kontrolované stanici strhne strhnout desetinásobek bodové hodnoty započteného opakovaného spojení. V případě uplatnění takové sankce bude vyhodnocovatel ke všem hodnoceným stanicím přistupovat stejným způsobem.

V případě prokazatelně vymyšlených nebo pozměněných spojení, která přinesla neoprávněný bodový zisk nebo ztěžují identifikaci chyb, je pořadatel oprávněn rozhodnout o způsobu penalizace, a může to být důvodem k nehodnocení stanice podle bodu 25 c.

Stanice nebude vyhodnocovatelem v závodě hodnocena:

za prokázané úmyslné porušení soutěžních podmínek nebo předpisů,

pokud se časový údaj u více, jak 30 % soutěžních spojení liší od časových údajů v denících protistanic o více než 10 minut,

za úmyslně nepravdivé, chybné nebo chybějící údaje uvedené v soutěžním deníku, za poškození soutěžních stanic z důvodu chyb v deníku, v případě, že počet chybných spojení v denících protistanic přesáhne 30 % zalogovaných spojení v denících protistanic ,

za chybně pojmenovaný soubor s deníkem dle bodu 19.

V případě, že vyhodnocovatel získá během vyhodnocování závodu prokazatelnou informaci, že některý z deníků je nedůvěryhodný, neboť časové údaje více, jak 30% soutěžních spojení se liší o více jak 10 minut od údajů v denících protistanic, nebo pokud obsahuje u více jak 30-ti % zalogovaných spojení nepravdivé, či chybné údaje, které by poškodily bodový výsledek protistanic, nebude u takového deníku uplatněno pravidlo o škrtnutí bodového výsledku za takové spojení oběma soutěžním stanicím.

Pořadatel má během závodu právo provádět kontroly dodržování soutěžních podmínek. Za tímto účelem písemně jmenuje kontrolní komisaře. Komisař je povinen se před započetím kontroly prokázat písemným pověřením. V průběhu závodu a 2 hodiny před začátkem je soutěžní stanice povinna do 2 minut umožnit vstup kontrolnímu komisaři na soutěžní stanoviště a spolupracovat při kontrole. Pokud kontrolní komisař zjistí porušení podmínek závodu, je to důvodem k nehodnocení stanice v daném závodě. Důvodem k nehodnocení je též nesportovní chování ke kontrolnímu komisaři. Při kontrole je kontrolovaná stanice povinna pravdivě informovat komisaře o všech skutečnostech, které jsou předmětem kontroly a pravdivě odpovídat na jeho otázky související s kontrolou. Pokud bude kontrolnímu komisaři umožněn vstup za dobu delší než 2 minuty od výzvy, je to důvodem k anulování všech spojení uskutečněných soutěžní stanicí do tohoto okamžiku. Nevpuštění komisaře na stanoviště soutěžní stanice se považuje za zvláště závažné porušení soutěžních podmínek. Bude-li dodatečně zjištěno, že soutěžní stanice při kontrole zatajila komisaři podstatné skutečnosti, resp. mu poskytla nepravdivé informace či nepravdivě odpovídala na jeho otázky, považuje se to rovněž za porušeni soutěžních podmínek. VKV závodní manažer má právo a povinnost všechna zjištění kontrolního komisaře zveřejnit. Kontrola dodržování soutěžních podmínek kontrolním poslechem musí být dokumentována zvukovým záznamem. Zdokumentována musí být také případná kontrola dodržování pravidel uvedených v bodě 8.

Na návrh vyhodnocovatele může pořadatel rozhodnout o nehodnocení stanice v závodě, zejména pokud:

obdrží vyhodnocovatel nejméně tři zdůvodněné stížnosti jiných účastníků závodu na její nesportovní chování. Stěžovatel je povinen předložit pořadateli všechny dostupné důkazy o nesportovním chování stanice, na níž stížnost podává,

stanice nedodrží pravidla těchto Všeobecných podmínek závodů na VKV, zejména pak ustanovení bodů 3, 7, 8, 9, 10 a 11,

neumožní kontrolu kontrolnímu komisaři dle bodu 26, nebo poskytne-li mu nepravdivé informace.

Stížnost na nesportovní chování je možné předkládat pouze do 15 dnů po skončení závodu. Pořadatel je o stížnosti povinen rozhodnout nejpozději do 60 dnů od doručení.

Vyhodnocovatel závodu je povinen v termínu nejméně 7 dnů před zveřejněním konečných výsledků zveřejnit předběžné konečné výsledky, které musí obsahovat výsledkovou listinu, error logy a edi logy všech stanic, které zaslaly logy do hodnocení.

Připomínky k výsledkům vyhodnocení je možné podávat do 7 dnů od zveřejnění předběžných výsledků. Vyhodnocovatel je povinen se k připomínce vyjádřit do 7 dnů od obdržení. Rozhodnutí vyhodnocovatele k připomínce k výsledkům je konečné. Proti rozhodnutí vyhodnocovatele se účastník závodu, který připomínku podal, může v odůvodněných případech odvolat k pořadateli. Pořadatel odvolání účastníka závodu projedná a bez zbytečného prodlení o odvolání rozhodne a své rozhodnutí odůvodní.

Diplomy obdrží hodnocené stanice dle následujícího klíče: Počet hodnocených účastníků
v kategorii Diplomy za umístění do
15 a více 3.místa včetně
5-14 2.místa včetně
1-4 1.místa

Nebude-li diplom ze závodu předán zástupcům hodnocených stanic osobně, je vyhodnocovatel povinen diplom ze závodu zaslat hodnocené stanici poštou do 3 měsíců ode dne zveřejnění konečných výsledků.

Národní výsledky IARU Region I. - 50 MHz Contestu se vyhlašují na základě pořadí OK stanic z mezinárodního hodnocení.

Odesláním deníku k vyhodnocení závodní stanice prohlašuje, že dodržela všechny závazné předpisy pro amatérskou radiokomunikační službu, tyto soutěžní podmínky, jakož i případně další specifické podmínky závodu a že všechny údaje, uvedené v soutěžním deníku jsou pravdivé. Stanice odesláním deníku dává současně pořadateli odvolatelný souhlas s hodnocením v rámci dlouhodobých soutěží vyhlašovaných pořadatelem, do nichž je tento závod započítáván. Tento souhlas lze odvolat pouze vždy pro nadcházející závodní sezonu písemným prohlášením držitele povolení doručeným do sídla pořadatele nejpozději do 28. února příslušného roku.

Rozhodnutí pořadatele závodu je ve věci všech aspektů, týkající se hodnoceného závodu, konečné.

Tyto všeobecné podmínky platí od 1. února 2012. ledna 2014.

V případě, že máte zájem se k tomuto návrhu vyjádřit, učiňte tak prosím zde: