Některé radioamatérské značky by se již rozhodně neměly vydávat znovu.
Značka OK1GM mezi takové nepochybně patří...

Rozloučení
s dr. Jiřím
Mrázkem . . .

„V hrozných bolestech jsem napsal do posledního čísla Amatérského radia 1978 článek o podmínkách v příštím roce. Zatnul jsem zuby: nepřestanu, dokud to nebude hotové. Protrpěl jsem to a dopsal článek z posledního zbytku svých sil. Až ho budete číst, věnujte mi tichou vzpomínku..

vzkázal Jiří Mrázek, OK1GM, 17. září 1978 čtenářům AR. Potom ještě 24. října nadiktoval při naší návštěvě v nemocnici na magnetofonový pásek předpovědi podmínek šíření pro Amatérské rádio na další tři měsíce. Z vlastní iniciativy a v bolestech. Tři týdny na to, v noci na 15. listopad 1978, zemřel.

Není mnoho osobností s tak výjimečnými duševními schopnostmi, jako byl dr. J. Mrázek. Proto je jeho odchod ztrátou bez nadsázky pro celou společnost. Byl vědcem, ale nenechával si to, na co přišel a co zvládl, pro sebe. Měl vynikající schopnost vysvětlovat ty nejsložitější technické věci i úplným laikům, a to vysvětlovat tak, že porozuměli. Jeho komentáře a pořady v rozhlase a televizi a články v časopisech byly všem srozumitelné, i když pojednávaly o vědeckých poznatcích a informovaly o nejmodernější technice. Byl chodící encyklopedií přesných dat a údajů ze všech oborů, o které se zajímal. Ať už šlo o kosmonautiku, astronomii, telekomunikace, matematiku, elektroniku nebo v posledních letech o výpočetní techniku, vždy šel až k samým kořenům problematiky. A vycházeje z této hloubky, mnohdy hraničící s filosofii, uměl použít velmi srozumitelné výrazové prostředky, aby své poznatky sdělil ostatním. A nejen to. Jeho myšlenky, přístupy a nápady byly vždy originální vlastní, nové. Přesto zůstával vždy skromný, každému rád poradil, všechny písemné dotazy zodpovídal týž den. A pracoval do posledních dnů svého života, i když musel přemáhat nesmírné bolesti.

Dr. J. Mrázek se vždy hrdě hlásil k radioamatérům. Již za studií na gymnásiu v Praze-Libni chodíval často k jednomu z našich prvních radioamatérů, P. Motyčkovi, OK1AB. Za svého studia na Karlově universitě se stal v roce 1946 organizovaným radioamatérem s posluchačským číslem OK1-2028 a o rok později získal koncesi a značku OK1GM. Již od této doby se zajímal o šíření krátkých vln a spolupracoval s Československou společností astronomickou. Od roku 1953, po získání doktorátu přírodních věd, pak pracoval v Geofyzikálním ústavu Československé akademie věd. Byl funkcionářem ústřední radioamatérské organizace v padesátých letech a ve stejné době i úspěšným reprezentantem Československa v rychlotelegrafii; ještě dnes by ho tehdy dosažené výsledky řadily mezi naše nejlepší telegrafisty. Od počátku své radioamatérské činnosti publikoval vlastní články v odborných časopisech a od vzniku Amatérského radia byl jedním z jeho nejvěrnějších spolupracovníků. Zpracovával pro AR pravidelné předpovědi šíření krátkých vln, ze kterých již téměř 30 let čerpalo mnoho radioamatérů na celém světě.

Kromě vědeckých a technických otázek, jimiž se zabýval, byl velkým milovníkem zejména klasické hudby a vynikajícím znalcem staré Prahy, její historie a památek. Jeho Život byl krutě zlomen v plném rozmachu tvůrčích sil.

V posledních týdnech a dnech se zamýšlel nad svým osudem, který mu byl, jako exaktně myslícímu vědci a matematikovi jasný. Při jednom rozhovoru řekl dr. ing. Danešovi, OK1YG:

„Nic není ve vesmíru ponecháno náhodě. Všechno má své místo. Neptám se, proč právě já mám trpět bolest a umírat. Ptám se čemu slouží, čemu pomáhá moje utrpení. Vím, že to není marné. Až budeš o mně psát nekrolog, napiš, že zemřel člověk, který nikdy nikomu neublížil.“

dr. ing. J. Daneš, OK1YG
Redakce AR (AR 1/1979)Vzpomínka na RNDr. Jiřího Mrázka, CSc., OK1GM

V letošním roce vzpomeneme 15. výročí smrti vynikajícího vědce, skromného člověka a radioamatéra OK1GM, RNDr. Jiřího Mrázka, CSc. Zemřel ve Vinohradské nemocnici v Praze 14. listopadu 1978 ve věku 55 roků.

Většina televizních diváků dr. Mrázka dobře znala z různých přednášek a vystoupení v rozhlasu, televizi a z článků v časopisech, ve kterých přibližoval cesty umělých družic a kosmonautů při jejich obletech kolem Země. Měl vynikající schopnost vysvětlovat složité technické problémy tak, že byli srozumitelné i prostým lidem a mládeži. Ve svém zaměstnání i v soukromém životě byl vždy ochoten pomáhat spolupracovníkům a každému, kdo potřeboval pomoci.

Dr. Mrázek byl také vynikajícím radioamatérem. V roce 1946, během studia na Karlově univerzitě v Praze, zahájil svoji radioamatérskou činnost jako posluchač s pracovním Číslem OK1-2028. V roce 1947 získal vlastní povolení k vysílání pod značkou OK1GM. Zajímal se především o šíření krátkých vln, spolupracoval s Československou společností astronomickou a od roku 1953 pracoval v Geofyzikálním ústavu Československé akademie věd. Zveřejňoval často vlastní články a přednášky v různých domácích i zahraničních odborných časopisech. Stal se také důležitým a pravidelným spolupracovníkem Amatérského radia, ve kterém téměř třicet roků uváděl krátkodobé i dlouhodobé předpovědi šíření krátkých vln. Dr. Jiří Mrázek byl také velice úspěšným reprezentantem Československa v rychlotelegrafii a po několik roků byl členem ústřední rady československých radioamatérů.

Již od začátků své radioamatérské činnosti se stal horlivým propagátorem DXingu - dálkového příjmu rozhlasových stanic a služeb, kterému zůstal věren až do své předčasné smrti. Poslech těchto stanic mu v posledních dnech života pomáhal překonávat nesnesitelné bolesti zákeřné nemoci, když na nemocničním lůžku se sluchátky na uších lovil na svém přijímači SATELIT 2000 oblíbené stanice.

Dr. Mrázek byl nejen vynikající vědec, ale také hluboce věřící člověk, který to před nikým netajil. Prozradil mi, že v mládí býval horlivým vyznavačem marxismu. Na jedné ze svých zahraničních cest se v Itálii seznámil s křesťanskými ideály prostřednictvím díla sv. Františka z Assisi. Proto konvertoval a křesťanskými zásadami se do konce života řídil a dále je šířil.

Josef Čech, OK2-4857

AR 1993


RNDr. Jiří Mrázek, CSc. (1923 - 17.4. 1978) byl matematik, fyzik, vynikající popularizátor vědy a komentátor rozvíjející se kosmonautiky. Komentoval pro tehdejší rozhlas historický start sovětské sondy Sputnik v roce 1957.

Po dosažení doktorátu přírodních věd na Univerzitě Karlově v Praze v roce 1949 působil několik let jako pedagog. Od roku 1953 pracoval v Geofyzikálním ústavu Československé akademie věd na samostatných vědeckých úkolech. Založil ionosférické oddělení Československé akademie věd, ionosférickou observatoř při magnetosférické observatoři v Průhonicích a stál u zrodu telemetrické stanice tehdejšího mezinárodního programu výzkumu kosmu Interkosmos v Panské Vsi.

Pod odbornou patronací Jiřího Mrázka vzniklo 10 krátkých filmů o geofyzice a dětský seriál o planetách. Mrázkova kniha "Taje matematiky" ve své první části "Zamyšlení nad matematikou" vede čtenáře od základních matematických pojmů až k příkladům moderních aplikací. Čtenář poznává základní postupy matematického myšlení, kniha obsahuje mnoho názorných příkladů. Z knihy je cítit Mrázkova obrovská pedagogická zkušenost. Ve druhé části knihy "Matematika a její tvůrci" autor provází čtenáře historií matematiky od 10.stol. př.n.l. až do 19.stol. n.l. Právě z této druhé části knihy čerpal tento text, který neklade důraz na historickou rigoróznost, ale spíše na zobrazení vývoje matematiky od jejích počátků do konce 20. století.

http://natura.baf.cz/natura/2001/6/20010606.html


Planetka 31324 nese jméno Jiří Mrázek

Objevitel: L. Šarounová
Datum objevu: 27. 4. 1998
Místo objevu: Ondřejov
Základní označení: 1998 HR31
 

Jiří Mrázek (1923-1978) byl český geofyzik, který se zaměřoval na studium ionosféry, ale měl mnohem širší zájem o vědu, filozofii a klasickou hudbu. Mistrně popularizoval astronautiku, astronomii, počítačovou vědu a příbuzné obory, byl televizní a rozhlasovou hvězdou až do konce svého života.

[Planetka byla zařazena do našeho seznamu 11. 7. 2002, citace byla zveřejněna v MPC 46013 (24. 6. 2002), překlad -ls-]
Dráha planetky ve sluneční soustavě

http://www.astro.cz/planetky/detail.phtml?number=31324< Předchozí téma   Další téma > Nové téma  Poslat odpověď
Téma: Doc. Mrázek
26.3.2002 - 02:15 -  Reagovat
MEK příspěvek #1381

Vzpomínám si, že v prvopočátcích pilotovaných kosmických letů se v čs. televizi vysílaly pořady, kde naši přední odborníci na tuto problematiku popularizovali kosmonautiku a seznamovali naši veřejnost se základními pojmy v této oblasti. Pravidelným účastníkem těchto televizních besed byl i doc. Mrázek ( doufám, že jsem si toto jméno zapamatoval dobře ). Pokoušel jsem se o tomto vědci nalézt nějaké bližší informace na internetu, ale nepodařilo se mně nic najít. Myslím si, že tento člověk se významnou měrou zasloužil o popularizaci kosmounautiky u nás, a to na velmi dobré úrovni. Neví někdo z vás, kde by se daly nalézt podrobnosti o doc. Mrázkovi ? Díky za pomoc. V. Mařan
 

28.3.2002 - 20:21 -  Reagovat
MEK příspěvek #1384

Domn9v8m se, že jde o Jiřího Mrázka RNDr, CSc. Setkal jsem se s ním poprvé na TV obrazovce. Yvláštní muž, silný, bey vlasů, nakřivo ústa. Ale mluvil velice informovaně,věcně a dobře. Bylo vidět že zná. Byl to odborník na ionosféru a radiová spojení, kosmonatiku znal také, komentoval i lety na Měsíc - Apollo. Velmi dobře přednášel a publikoval. Mám knihu "Naše budoucnost" ,Naše Vojsko, Praha 1980. On chytil jako první signály Sputniku 1 (pokud se nepletu).Hezky na něj vzpomíná Dr.Šolc "Fyzik vypravuje" Hvězdárna v ˇUpici,1999. Byl také radioamatér OK1GM s titulem Mistr sportu. Byl geniální matematik a fyzik. Na doktorskou obhajobu mu sháněli oponenta v Evropě, protože u nás neměl konkurenci. Byl to vynikající člověk a silně věřící muž. Byl členem sekulárního řádu sv. Františka z Assisi. Napsal také knihy o víře " Dvě cesty k Bohu" a Čtyři cesty k Bohu" Zemřel v roce 1978.;
Vím toho víc, ale to někdy jindy. Je škoda, že zemřel brzo (rakovina).Také se znal dobře s Dr. Píchou od nás z HK- první začal měřit ozon. Zdrvím z Hradce Králové, Karel Bejček
 

28.3.2002 - 22:45 -  Reagovat
MEK příspěvek #1385

Ano, to je podle Vašeho popisu přesně on. Souhlasím s Vámi, že to byl vynikající odborník, navíc s darem hovořit k laické veřejnosti srozumitelným jazykem. Já osobně jsem měl možnost se s ním jednou náhodně setkat v Říčanech na tamním koupališti. Mohlo to být kolem roku 1970 ( ? ).
Děkuji Vám za informaci Vladimír Mařan
 

02.4.2002 - 08:51 -  Reagovat
MEK příspěvek #1386

O Dr. Mrázkovi se píše i v úvodní kapitole knihy "Astronautické otazníky" od M. Smetany (MF 1963), kde se zmiňuje vypuštění první družice. V létě roku 1957 (Mezinárodní geofyzikální rok) se otvírala ionosférická observatoř Geofyzikálního ústavu ČSAV v Průhonicích a Dr. Mrázek byl jejím šéfem. Ve stanici v Panské Vsi pak zachytili signály první družice, které se pak s jeho komentáři vysílaly celý den 4. 10. 1957 (jak říkají pamětnící). (Dnes je observatoř v Průhonicích a stanice v Panské Vsi spravována ústavem fyziky atmosféry AV ČR). Se srdečnými pozdravy Lubor Lejček
 

http://t-nomad1.smartblue.net/dir/www.kosmo.cz/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&page=1&tid=240


http://www.ok2kkw.com/kv1951/au1951.htm

http://www.ok2kkw.com/next/1959exo.htm

http://www.ok2kkw.com/lde1972.htm

V roce 2007 přepsal a upravil pro web OK2KKW Matěj OK1TEH