S

Zimní QRP závod 2020 bude 2.února

Od roku 2011 je ČAV vyhlašovatelem Zimního QRP závodu na VKV.
 
Soutěžní podmínky Zimního QRP závodu na VKV

Platné od 1.ledna 2011 pro Zimní QRP závod na VKV

ČAV - českomoravští amatéři vysílači - vyhlašuje Zimní QRP závod na VKV:
 

Zimní QRP závod na VKV se koná vždy v neděli prvního celého víkendu v únoru. Můžou se ho zúčastnit závodníci ze všech států. Je to mezinárodní závod.

Soutěžní pásma:
- 432 MHz 09.00-11.00 UTC
- 144 MHz 11.00-13.00 UTC

Druhy provozu: CW a fone podle povolovacích podmínek, přičemž je nutno dodržovat doporučení I.Regionu IARU pro různé druhy provozu v kmitočtových úsecích radioamatérských pásem.

Další podmínky:
- QTH libovolné, na kótě může být elektrický proud.
- Veškeré vybavení stanice musí být umístěno na ploše o maximálním průměru 500 metrů. Stanoviště stanice nesmí být po dobu závodu měněno.
- Není povoleno použití vzdáleného přijímače či vysílače.
- V jednom daném okamžiku smí mít každá stanice pouze jeden signál, přičemž signál(y) nezbytné pro připojení do sítě packet radio se neuvažují
- Z jednoho stanoviště smí vysílat více stanic, záleží na dohodě mezi nimi
- Výkon koncového stupně vysílače nebo součet výkonů koncových stupňů smí být maximálně 10 wattů.
- Napájení všech zařízení, potřebných pro provoz (TCVR, rotátor, bug, PC...) pouze z chemických zdrojů, můžou být dobíjeny po dobu závodu jenom ze solárních článků, Peltierova článku, nebo mechanických zdrojů poháněných lidskou silou.
- Antény smějí být postaveny nejdříve v pátek před závodem.
- Spojení EME, cross-band a přes pozemní či kosmické převaděče se do závodů nepočítají.
- S každou stanicí lze na každém pásmu započítat jen jedno platné spojení, při kterém byl oběma stanicemi předán a potvrzen kompletní soutěžní kód. Opakovaná spojení musí být v deníku označena (RPT, DUPE apod.) s bodovou hodnotou 0.
- Použití DX Clusteru, chatu, mobilu apod. není omezeno.

Soutěžní kód sestává z RS nebo RST, pořadového čísla spojení a WW-lokátoru. Pořadové číslo spojení na každém pásmu musí začínat číslem 001. Úplný kód včetně pořadového čísla spojení od 001 předávají i nesoutěžící stanice, které nechtějí být hodnoceny. Tři nuly - 000 - nejsou řádným pořadovým číslem a spojení bude vyhodnocovatelem označeno jako neplatné. Stanice, které nechtějí být hodnoceny, nemusí posílat deník.

Bodování: Za každý kilometr překlenuté vzdálenosti mezi oběma stanicemi se počítá jeden bod. Bodová hodnota spojení v soutěžním deníku musí být uvedena jako celé číslo. Za spojení v tomtéž WW-lokátoru se počítá 1 bod. Podle doporučení I.Regionu IARU má být použit koeficient 111,2 pro převod stupňů na kilometry, zohledňující zakřivení Země. Pro určení zeměpisné šířky a délky soutěžního stanoviště pro výpočet lokátoru se používá systém WGS-84 (World geodetic system 1984). Platná jsou i spojení s nesoutěžícími stanicemi, které jsou ale povinny předávat celý soutěžní kód včetně pořadového čísla.

Vyhodnocení:
Vyhodnocovat se bude jednak každé pásmo zvlášť, jednak celý závod prostým součtem bodů z obou pásem. Stanice single a multi se vyhodnocují společně. První trojice stanic na každém pásmu a v celkovém pořadí obdrží diplom.

Soutěžní deník je možné zaslat vyhodnocovateli v elektronické podobě nebo papírový.
- Elektronický deník musí být ve formátu EDI (REG1TEST), určeném jako standardní formát pro vyhodnocování závodů v rámci Regionu I. IARU. Deník v jiném formátu nebude akceptován a stanice nebude v závodě hodnocena.
- Jako papírový deník stačí čitelná fotokopie staničního deníku s vyznačenými body za spojení.
- Lze poslat mailem i čitelně naskenovaný papírový deník s vyznačenými body za spojení.
- Deník ze závodu musí být odeslán na adresu vyhodnocovatele nejpozději desátý den po skončení závodu.


Spojení je neplatné, pokud má stanice v deníku:
- Jakoukoliv chybu v přijatém kódu tzn. ve značce, reportu, pořadovém čísle spojení nebo lokátoru.
- Má-li rozdíl v čase spojení větší než 10 minut oproti správnému času UTC.

Stanice nebude v závodě hodnocena:
- Za nedodržení soutěžních nebo povolovacích podmínek.
- Za nepravdivé nebo chybné údaje uvedené v soutěžním deníku.
- Za nesportovní chování v závodě.


Zasílání deníku:
- elektronicky na qrp [zavináč] seznam.cz
- poštou na adresu Miroslav Bečev, Neustupného 1831, 155 00 Praha 5

Zasláním deníku stanice stvrzuje, že splňovala propozice Zimního QRP závodu na VKV.
 

 
Zimní QRP závod na VKV se již zabydlel v termínovníků nadšenců závodníků na VKV. Proto bylo možné ho převést z určité testovací fáze do stavu běžného. Součástí toho bylo též převedení pořadatele závodu ze mne (OK1DOM) na ČAV. Jde o první krok pro možnost vytvoření Mistrovství ČR QRP na VKV, které by vyhlásili společně ČAV a ČRK. O této idei se hovořilo na schůzce VKV v Holicích.

Původně jsem vyhlásil závod sám, protože tou dobou panovala mezi hamy taková nálada, že někteří se nezúčastňovali závodů vyhlašovaných „tou druhou organizací“ z principu. To by zrovna nepomohlo novému závodu do začátku. Teď už to snad pominulo.

Ve vlastních propozicích se toho změnilo minimum. Jiná je doručovací mailová adresa pro deníky (qrp@seznam.cz), bylo vyškrtnuto pravidlo o diskvalifikaci při více jak 10% chyb, ve zbytku jde o slovíčkaření. Stejný je požadavek napájení z chemických článků atd., stejně se musí postavit antény nejdříve v pátek před závodem. Termín na odeslání deníků zůstal 10 dní, protože kvůli termínu uzávěrky časopisu Radioamatér/Radiožurnál bylo nutno nové propozice poslat ještě před schůzkou VKV komise a navíc nevidím důvod, proč zkracovat termín. Naopak, delší termín přivítají ti, kteří jsou na horách na dovolené a v klidu odešlou deník až po návratu.
V závodě jsou stále hodnoceni jednotlivci i kluby dohromady. Prosím, aby v denících bylo uvedeno v PSect, zda jde o Single, Multi nebo Check. Jde o to, aby v budoucím Mistrovství ČR, které bude mít nepochybně kategorie Single a Multi, bylo možno body náležitě zařadit.

Zimní QRP závod je otevřený a mezinárodní a proto vyzývám všechny přátele QRP provozu na VKV v okolních státech, aby vylezli z papučí a absolvovali závod pro tvrdé chlapy a nezdolné ženy. Budu se těšit na vaše deníky.

Mirek OK1DOM
(Leden 2012)
 

Poznámka: ve stejné době je v DL Winter BBT Contest, takže protistanice by měly být. Současně prosím ty, kteří nejsou schopni splnit podmínky závodu, např. se stavbou antény, aby se závodu přesto zúčastnili s úměrným výkonem a poslali deník pro kontrolu. Velmi tím zpřesní vyhodnocení závodu. Slibuju, že pokud budou mít zájem, tak jim soukromě pošlu jejich checklog. Současně s deníkem prosím o případné připomínky k závodu.