V roce 2011 dochází k určitým změnám letního QRP závodu, změny však nejsou zásadní, jde především o změnu pořadatele a doručovací adresy. Jak se můžete přesvedčit srovnáním s dosavadními podmínkami, změny jsou prakticky marginální. Občanské sdružení Radioklub OK2KKW proto bude tento závod, který není závodem ČRK, i nadále počítat do vyhodnocení MČR na VKV. Všem, kteří se tohoto závodu zúčastní, přejeme hodně zdaru a zábavy!

LETNÍ QRP ZÁVOD na VKV - podmínky

Úvodem od OK1DOM (2011)

ČAV - Českomoravští amatéři vysílači - vyhlašují Letní QRP závod na VKV

Tyto podmínky platí od 1.července 2011 pro Letní QRP závod na VKV

 

Letní QRP závod na VKV se koná vždy první celý víkend v srpnu v neděli od 07.00 UTC do 13.00 UTC v pásmu 144 MHz.

Je to mezinárodní závod. Mohou se ho aktivně zúčastnit závodníci s platnou radioamatérskou licencí všech států.

 

Soutěžní kategorie:

·          144 MHz SO

·          144 MHz MO

 

SO (SINGLE OP) - stanice obsluhovaná jednotlivcem bez jakékoli cizí pomoci během závodu. Cizí pomocí během závodu se rozumí vlastní obsluha vysílacího a přijímacího zařízení, směrování antén, vedení deníku a přehledu stanic, se kterými bylo pracováno, obsluha zařízení pro přístup do sítě PR či internetu.

MO (MULTI OP) - stanice ostatní

Druhy provozu: CW a fone podle povolovacích podmínek, přičemž je nutno dodržovat doporučení I.Regionu IARU pro různé druhy provozu v kmitočtových úsecích radioamatérských pásem.

 

Další podmínky:

·          QTH libovolné.

·          Veškeré vybavení stanice musí být umístěno na ploše o maximálním průměru 500 metrů. Stanoviště stanice nesmí být po dobu závodu měněno.

·          Není povoleno použití vzdáleného přijímače či vysílače.

·          V jednom daném okamžiku smí mít každá stanice pouze jeden signál, přičemž signál(y) nezbytné pro připojení do sítě packet radio se neuvažují.

·          Z jednoho stanoviště smí vysílat více stanic, záleží na dohodě mezi nimi.

·          Výkon koncového stupně vysílače nebo součet výkonů koncových stupňů smí být maximálně 10 wattů.

·          Spojení EME, cross-band a přes pozemní či kosmické převaděče se do závodů nepočítají.

·          S každou stanicí lze na každém pásmu započítat jen jedno platné spojení, při kterém byl oběma stanicemi předán a potvrzen kompletní soutěžní kód. Opakovaná spojení musí být v deníku označena (RPT, DUPE apod.) s bodovou hodnotou 0 (nula).

·          Spojení se stanicemi, které mění své QTH během závodu např. Rover (/R) se nepočítají do bodovaných spojení a mají bodovou hodnotu 0 (nula).

·          Použití DX Clusteru, chatu, mobilu apod. není omezeno.

 

Soutěžní kód sestává z RS nebo RST, pořadového čísla spojení a WW-lokátoru. Pořadové číslo spojení na každém pásmu musí začínat číslem 001. Úplný kód včetně pořadového čísla spojení od 001 předávají i nesoutěžící stanice, které nechtějí být hodnoceny. Tři nuly - 000 - nejsou řádným pořadovým číslem a spojení bude vyhodnocovatelem označeno jako neplatné. Stanice, které nechtějí být hodnoceny, nemusí posílat deník.

 

Bodování: Za každý kilometr překlenuté vzdálenosti mezi oběma stanicemi se počítá jeden bod. Bodová hodnota spojení v soutěžním deníku musí být uvedena jako celé číslo. Za spojení v tomtéž WW-lokátoru se počítá 1 bod. Podle doporučení I.Regionu IARU má být použit koeficient 111,2 pro převod stupňů na kilometry, zohledňující zakřivení Země. Pro určení zeměpisné šířky a délky soutěžního stanoviště pro výpočet lokátoru se používá systém WGS-84 (World geodetic system 1984). Platná jsou i spojení s nesoutěžícími stanicemi, které jsou ale povinny předávat celý soutěžní kód včetně pořadového čísla.

 

 

Soutěžní deník je možné zaslat vyhodnocovateli v elektronické podobě nebo papírový.

·          Elektronický deník musí být ve formátu EDI (REG1TEST), určeném jako standardní formát pro vyhodnocování závodů v rámci Regionu I. IARU. Deník v jiném formátu nebude akceptován a stanice nebude v závodě hodnocena.

·          Jako papírový deník stačí čitelná fotokopie staničního deníku s vyznačenými body za spojení.

·          Lze poslat mailem i čitelně naskenovaný papírový deník s vyznačenými body za spojení.

·          Deník ze závodu musí být odeslán na adresu vyhodnocovatele nejpozději sedmý den po skončení závodu.

 

 

Spojení je neplatné, pokud má stanice v deníku:

·          Jakoukoliv chybu v přijatém kódu tzn. ve značce, reportu, pořadovém čísle spojení nebo lokátoru.

·          Má-li rozdíl v čase spojení větší než 10 minut oproti správnému času UTC.

 

Stanice nebude v závodě hodnocena:

·          Za nedodržení soutěžních nebo povolovacích podmínek.

·          Za nepravdivé nebo chybné údaje uvedené v soutěžním deníku.

·          Za nesportovní chování v závodě.

 

 

Zasílání deníku:

·        Elektronicky na:         

·        Poštou na adresu Miroslav Bečev, Neustupného 1831, 155 00 Praha 5.

 

Zasláním deníku stanice stvrzuje, že splňovala propozice Letního QRP závodu na VKV.

 

Za ČAV Mirek OK1DOM