Všeobecné podmínky VKV závodů ČRK:

OK2ZI poslal k diskuzi čtenářům našich webových stránek návrh novelizovaného textu "Všeobecných soutěžních podmínek VKV závodů" tak, jak by měly platit od 1. ledna 2004.  Vaše připomínky k navrženému textu můžete uvést na našem diskusním boardu, nebo je zaslat přímo OK2ZI.  Moje připomínky k textu návrhu si můžete přečíst tady.

OK1VPZ

 

Všeobecné podmínky závodů na VKV

(DRAFT K DISKUZI, zaslaný OK2ZI)

 1. Tyto podmínky platí od 1.ledna 2004 pro všechny závody na VKV uvedené v bodu 2., které vyhlašuje Český radioklub, člen Regionu I. IARU.

2.      Níže uvedené závody na VKV, vyhlášené ČRK, jsou časově koordinovány v celém Regionu I. IARU, a to vždy celý první víkend v příslušném měsíci od 14.00 UTC v sobotu do 14.00 UTC v neděli:

o        I.subregionální závod (březen),

o        II.subregionální závod (květen),

o        Mikrovlnný závod (červen),

o        Polní den na VKV - III.subregionální závod (červenec),

o        IARU Region I. - VHF Contest (září),

o        IARU Region I. - UHF/Microwave Contest (říjen),

o        A1 Contest (listopad).

Mimo tyto závody se "Všeobecné podmínky pro závody na VKV" vztahují i na další závody na VKV, které ČRK vyhlašuje:

o        Polní den mládeže (červenec),

o        QRP závod (srpen).

Ke každému závodu může vyhlašovatel definovat další dodatečné podmínky, které tyto doplňují nebo rozšiřují.

 1. V národním pořadí budou hodnoceny pouze ty stanice, které se zúčastní výše uvedených závodů z území České republiky. Přijaté deníky ostatních stanic budou použity pouze pro kontrolu.
 2. Soutěžní kategorie:

SINGLE  - stanice obsluhovaná jednotlivcem bez jakékoli cizí pomoci během závodu. Cizí pomocí během závodu se rozumí vlastní obsluha vysílacího a přijímacího zařízení, směrování antén, vedení deníku a přehledu stanic, se kterými bylo pracováno, obsluha zařízení pro přístup do informačních sítí.


MULTI  - stanice ostatní

1.

144 MHz - SINGLE

11.

5,7 GHz - SINGLE

2.

144 MHz - MULTI

12.

5,7 GHz - MULTI

3.

432 MHz – SINGLE

13.

10 GHz - SINGLE

4.

432 MHz – MULTI

14.

10 GHz - MULTI

5.

1,3 GHz – SINGLE

15.

24 GHz - SINGLE

6.

1,3 GHz - MULTI

16.

24 GHz - MULTI

7.

2,3 GHz - SINGLE

17.

47 GHz - SINGLE

8.

2,3 GHz - MULTI

18.

47 GHz - MULTI

9.

3,4 GHz - SINGLE

19.

76 GHz - SINGLE

10.

3,4 Ghz - MULTI

20.

76 GHz – MULTI

 

1.      Druhy provozu: CW a fone podle povolovacích podmínek, přičemž je nutno dodržovat doporučení I.Regionu IARU pro různé druhy provozu v kmitočtových úsecích radioamatérských pásem.
Veškeré vybavení stanice musí být umístěno na ploše o maximálním průměru 500 metrů. Stanoviště stanice nesmí být po dobu závodu měněno.

 1. Použití DX clusteru, DX sítí a convers kanálů není zakázáno v žádné kategorii. Anoncování vlastní značky (self-spotting) jakýmkoliv způsobem v síti DX clusterů je ZAKÁZÁNO a je důvodem k nehodnocení stanice. Pro přístup k DX clusteru a convers kanálům je povoleno použití libovolného přístupového prostředku.  
  Použití neamatérských komunikačních prostředků (telefony včetně mobilních apod.) k dohodnutí spojení během závodu je ZAKÁZÁNO a je důvodem k nehodnocení stanice.
 2. V jednom daném okamžiku smí mít každá stanice na jednom pásmu pouze jeden signál, přičemž signál(y) nezbytné pro připojení do sítě packet radio se neuvažují.
 3. Výkon koncového stupně vysílače musí být v souladu s povolovacími podmínkami, pokud není podmínkami závodu stanoveno jinak.
 4. Spojení EME, cross-band a přes pozemní či kosmické převaděče se do závodů nepočítají.
 5. S každou stanicí lze v závodě na každém soutěžním pásmu započítat jen jedno platné spojení, při kterém byl oběma stanicemi předán a potvrzen kompletní soutěžní kód. Opakovaná spojení musí být v deníku označena (RPT, DUPE apod.) s bodovou hodnotou 0.
 6. Soutěžní kód sestává z RS nebo RST, pořadového čísla spojení a WW-lokátoru. Pořadové číslo spojení musí na každém pásmu začínat číslem 001. Úplný kód včetně pořadového čísla spojení od 001 předávají i nesoutěžící stanice, které nechtějí být hodnoceny. Tři nuly - 000 - nejsou řádným pořadovým číslem a spojení bude vyhodnocovatelem označeno jako neplatné. Stanice, které nechtějí být hodnoceny, nemusí posílat deník!
 7. RS a RST je definován následovně. R – čitelnost signály číslem 3 až 5. S  - síla signálu číslem 1 až 9. T – tón signálu číslem 1 až  9 nebo písmeny S – pro signál ovlivněn šířením „rain scatter“, A – pro signál ovlivněn polární září a M – pro signál ovlivněn šířením multi path.
 8. Bodování: za každý kilometr překlenuté vzdálenosti mezi oběma stanicemi se počítá jeden bod. Bodová hodnota spojení v soutěžním deníku musí být uvedena jako celé číslo. Za spojení v tomtéž WW-lokátoru se počítá 1 bod. Podle doporučení I.Regionu IARU má být použit koeficient 111,2 pro převod stupňů na kilometry, zohledňující zakřivení Země. Pro určení zeměpisné šířky a délky soutěžního stanoviště pro výpočet lokátoru se používá systém WGS-84 (World geodetic system 1984).
 9. Soutěžní deník se vyhodnocovateli zasílá pouze v elektronické formě. Pro rok 2004 bude vyhodnocovatel akceptovat v papírové formě pouze ty deníky které jsou psané ručně (tzn. pro jejich zpracování nebyl použit počítač) a počet spojení v deníku nepřevyšuje 100.
 10.  Elektronický deník musí být ve formátu EDI, definovaném jako standardní formát pro vyhodnocování závodů v rámci Regionu I. IARU. Deník v jiném formátu nebude akceptován a stanice nebude v závodě hodnocena. Popis formátu je uložen na WWW stránkách vyhlašovatele.
 11. Název souboru s deníkem se skládá z čísla kategorie dle bodu 4. a značky stanice, přípona souboru je .EDI.

     Příklad:

01OK1XXX.edi   -  deník stanice OK1XXX kategorie 144MHz SINGLE

10OK1XXX.edi  - deník stanice OK1XXX kategorie 3,4 GHz MULTI

Nedodržení tohoto značení může být důvodem k nehodnocení stanice.

     

 1. Ručně psaný deník musí být pro každé soutěžní pásmo zvlášť. Je ve formátu A4 na výšku a sestává z titulního a průběžných listů.
  Titulní list obsahuje tyto údaje:

o        značku soutěžící stanice, jaká byla používána v závodě,

o        vlastní WW-lokátor předávaný v závodě,

o        soutěžní pásmo a kategorii,

o        název závodu a rok jeho konání,

o        jméno operátora individuální stanice nebo jméno vedoucího operátora klubové stanice a jeho volací značku,

o        u klubové stanice značky ostatních operátorů, kteří stanici obsluhovali během závodu,

o        název soutěžního QTH (kóty nebo kopce),

o        nadmořskou výšku soutěžního QTH,

o        maximální výkon vysílače použitý v závodě,

o        použitý antenní systém,

o        počet platných spojení,

o        ODX [km] + značka DX stanice,

o        celkový počet bodů,

o        čestné prohlášení, že během závodu byly dodrženy povolovací a soutěžní podmínky, a že všechny údaje v deníku jsou pravdivé,

o        datum vyplnění soutěžního deníku,

o        podpis operátora stanice, u klubových stanic vedoucího operátora nebo jeho zástupce,

o        celkový počet listů soutěžního deníku.

Průběžný list soutěžního deníku obsahuje tyto údaje:

o        vlastní volací značku, jaká byla použita v závodě,

o        vlastní WW-lokátor alespoň 1x na každé stránce,

o        soutěžní pásmo,

o        číslo stránky,

o        datum - 1x na stránce a při změně,

o        čas UTC - minutu u každého spojení, hodinu stačí uvádět při každé změně,

o        značku protistanice,

o        odeslaný report a pořadové číslo u každého spojení,

o        report, pořadové číslo spojení a WW-lokátor přijaté od protistanice,

o        bodovou hodnotu spojení (bodová hodnota spojení nedokončených, nepotvrzených nebo opakovaných je 0),

o        součet bodů za spojení na jedné straně průběžného listu.

Průběžný list soutěžního deníku by měl obsahovat minimálně 30 a maximálně 40 řádek pro spojení rovnoměrně rozložených na stránce odshora dolů. Deník ze závodu musí být v levém rohu nahoře sešit sešívačkou, tj. nesmí být ve formě volných listů.

      Elektronický deník ve formátu EDI musí mít povinně vyplněny tyto položky následujícím způsobem:

Popis:                                                                           Příklad:

TName= Název závodu                                          TName=Polni den   

TDate= Datum závodu                                            TDate=19950304;19950305

PCall= Volací značka použitá v závodě               PCall=OK1XYZ

PWWLo= Vlastní lokátor                                           PWWLo=JO65FR

PSect= kategorie                                                        PSect=SINGLE

                                                                                        PSect=MULTI

                                                                                        PSect=CHECK

Pband= pásmo                                                           PBand=1,3 GHz

(povolen je pouze formát pásma uvedený v bodě 4. )

RAdr1 =  Jméno adresa pro korespondenci (odeslání diplomů apod.)

RAdr2 =  Jméno adresa pro korespondenci (odeslání diplomů apod.)

RPoCo= PSČ

RCity=  Město
RHBBS= emailová adresa pro korespondenci          

SPowe= výkon použitý v závodě+jednotky            SPowe=100W

            SAnte= popis anténního systému                              SAnte=10 el. YAGI

Dále pak vlastní spojení dle definice formátu EDI.

14.    Deník ze závodu musí být odeslán na adresu vyhodnocovatele nejpozději desátý den po skončení závodu. Rozhoduje datum na poštovním razítku nebo datum odeslání generovaném elektronickým poštovním systémem.

15.    Elektronický deník se odesílá na internetovou emailovou adresu VKVLOGY@CRK.CZ. Deník z Polního dne mládeže pak na adresu PDMLOGY@CRK.CZ. V síti packet radio se deníky zasílají na jednotlivé adresy vyhodnocovatelů publikované v kalendáři závodů. Pro odeslání elektronických deníků je možné rovněž využít automatický internetový portál.

16.    Spojení je neplatné, pokud má stanice v deníku :
·        jakoukoliv chybu v přijatém kódu tzn. ve značce, reportu, pořadovém čísle spojení nebo lokátoru,
·        má-li rozdíl v čase spojení větší než 10 minut oproti správnému času UTC.

17.    Za opakované a započtené spojení se kontrolované stanici strhne desetinásobek bodové hodnoty započteného opakovaného spojení.

18.    Stanice nebude v závodě hodnocena:

·        za nedodržení soutěžních nebo povolovacích podmínek,

·        za více než 10 % špatně vypočtených vzdáleností,

·        za nepravdivé nebo chybné údaje uvedené v soutěžním deníku,

·        za nesportovní chování v závodě.

19.    Diplomy obdrží hodnocené stanice dle následujícího klíče:

Počet hodnocených účastníků v kategorii

Diplomy za umístění do

15 a více

3.místa včetně

5-14

2.místa včetně

1-4

1.místa

 

20.    Kontroly stanic: OK VKV manažer a VKV contest manažer nebo jimi či Radou ČRK pověřené osoby, mají právo během závodu provádět kontroly dodržování soutěžních podmínek. Kontrolor je povinen před započetím kontroly se prokázat písemným pověřením. Stanice, která kontrolu pověřeným osobám neumožní, nebude na základě doporučení kontrolora a po schválení Radou ČRK v závodě hodnocena. Kontrola dodržování soutěžních podmínek kontrolním poslechem musí být dokumentována zvukovým záznamem.

21.    50 MHz IARU contest se řídí vlastními podmínkami.

 

22.   Rozhodnutí vyhodnocovatele je konečné.