V poslední době se na internetu, v emailové diskusi ok-list i na pásmu stále častěji objevují diskuse o tom, že stávající "Všeobecné podmínky" pro VKV závody by se měly co nejdříve upravit a doplnit. Největší nedostatky účastnící VKV závodů vidí v nejasných formulacích týkající se využití případné podpory různých diskusních chatů dostupných na internetu, chybějícím zákazu použití přes internet ovládaných vzdálených přijímačů a nedoručovaným diplomům. Zatímco jakýmkoli změnám, týkajících se těchto záležitostí, se představitelé VKV skupiny při Radě ČRK velice brání, našli si čas, aby byla ze dne na den přijata tato úsměvná účelová změna.

Protože již za několik dnů se na setkání ČRK v Holicích sejdou někteří VKV radioamatéři, dovolili jsme si připravit pro tuto příležitost návrh změn "Všeobecných soutěžních podmínek" pro VKV závody a tento návrh zde předkládáme radioamatérské veřejnosti k diskusi. Vyjádřit se k tomuto návrhu můžete jak zde, tak i v emailové konferenci ok-list, či kdekoli jinde. Dole na této stránce potom naleznete minianketku, která má za cíl představitelům ČRK pomoci v nalezení názoru, zda již nastal čas pro novelizaci těchto "všeobecných podmínek" a jaké jsou základní principy, které by při takové novelizaci neměly být opomenuty. Budeme proto rádi, pokud si najdete chvíli, návrh si přečtete a vyjádříte svůj názor. Návrh změn, doplněný o výsledky vašeho hlasování, potom zašleme představitelům ČRK k projednání.

 

Všeobecné podmínky závodů na VKV

Návrh změn pro diskusi v radioamatérské veřejnosti (připravil contestový team OK2KKW, srpen 2007)

Navržené změny jsou označeny červeně, navržená vypuštění původního textu jsou označena přeškrtnutím.
 

 1. Tyto podmínky platí od 1.ledna 2008 pro všechny závody na VKV uvedené v bodu 2., které vyhlašuje pořádá Český radioklub, člen Regionu I. IARU v souladu s doporučeními VHF/UHF/MW komise IARU Region I.

   

 2. Níže uvedené závody na VKV, vyhlášené které pořádá ČRK (dále jen "pořadatel"), jsou časově koordinovány v celém Regionu I. IARU, a to, není-li v podmínkách závodu uvedeno jinak, vždy celý první víkend v příslušném měsíci od 14.00 UTC v sobotu do 14.00 UTC v neděli:

   

  • I. subregionální závod (březen),
  • II. subregionální závod (květen),
  • Mikrovlnný závod (červen),
  • Polní den na VKV - III. subregionální závod (červenec),
  • IARU Region I. - VHF Contest (září),
  • IARU Region I. - UHF/Microwave Contest (říjen),
  • A1 Contest (listopad).

  Mimo tyto závody se tyto "Všeobecné podmínky závodů na VKV" vztahují i na další závody na VKV, které ČRK vyhlašuje, a to:

   

  • Polní den mládeže (červenec),
  • QRP závod (srpen).
  • IARU Region I. - 50 MHz Contest (červen) - tento IARU contest se řídí vlastními podmínkami

  Ke každému závodu může vyhlašovatel pořadatel definovat další dodatečné podmínky, které tyto všeobecné podmínky doplňují nebo rozšiřují.

   

 3. Pro účastníky závodu jsou závazné předpisy pro telekomunikace a amatérskou radiokomunikační službu přijaté a vydané Českou republikou a Mezinárodní telekomunikační unií (dále "předpisy"), a doporučení IARU a I.Regionu IARU (dále "doporučení").

   

 4. V národním pořadí budou mohou být hodnoceny jen stanice, které se závodu zúčastní z území České republiky. Deníky došlé od ostatních stanic budou použity pouze pro kontrolu.

   

 5. Soutěžní kategorie:

  Není-li v podmínkách každého závodu jeho pořadatelem individuálně stanoveno jinak, jsou soutěžní kategorie tyto:

  SINGLE - stanice obsluhovaná jednotlivcem bez jakékoli cizí pomoci během závodu. Cizí pomocí během závodu se rozumí vlastní obsluha vysílacího a přijímacího zařízení, směrování antén, vedení deníku a přehledu stanic, se kterými bylo pracováno a obsluha zařízení pro přístup do informačních sítí.

  MULTI - stanice ostatní

  Jednotlivé kategorie jsou pak definovány takto:

  01 144 MHz - SINGLE 12 5,7 GHz - MULTI
  02 144 MHz - MULTI 13 10 GHz - SINGLE
  03 432 MHz - SINGLE 14 10 GHz - MULTI
  04 432 MHz - MULTI 15 24 GHz - SINGLE
  05 1,3 GHz - SINGLE 16 24 GHz - MULTI
  06 1,3 GHz - MULTI 17 47 GHz - SINGLE
  07 2,3 GHz - SINGLE 18 47 GHz - MULTI
  08 2,3 GHz - MULTI 19 76 GHz - SINGLE
  09 3,4 GHz - SINGLE 20 76 GHz - MULTI
  10 3,4 Ghz - MULTI 21 µW > 120 GHz
  11 5,7 GHz - SINGLE 22 optická pásma

            IARU Region I. - 50 MHz Contest se řídí vlastními podmínkami

 

 1. Druhy provozu:  Všechny druhy provozů CW a fone podle předpisů a doporučení IARU Region I.

   

 2. Vybavení Veškeré vybavení stanice použité k soutěžnímu provozu v závodě, tedy zejména všechny přijímače, vysílače a antény, jakož i stanoviště operátora (operátorů) musí být umístěno na ploše o maximálním průměru 500 metrů. Stanoviště stanice nesmí být po dobu závodu měněno. Použití jakýchkoli dálkově ovládaných přijímacích a vysílacích zařízení, která jsou umístěna mimo toto stanoviště stanice,  není pro soutěžní provoz přípustné a je důvodem k nehodnocení stanice (viz. bod 27).

   

 3. Použití DX clusteru, DX sítí, a veřejně přístupných radioamatérských convers kanálů a diskusních chatů (např. ON4KST apod.) je dovoleno. Pro radioamatérskou komunikaci v těchto podpůrných sítích platí tato pravidla:

  a) Oznamování (anoncování) vlastní značky (self-spotting), zejména ve spojení s aktuálním provozním kmitočtem jakýmkoliv způsobem je v síti DX clusterů zcela zakázáno.

  b) Oznamování (anoncování) vlastní značky (self-spotting) ve spojení s aktuálním provozním kmitočtem je zakázáno v pásmech 144 a 432 MHz v jakýchkoli dalších komunikačních sítích a síti radioamatérských diskusních chatů.

  c) Oznamování (anoncování) vlastní značky (self-spotting) ve spojení s aktuálním provozním kmitočtem v pásmech 1296 MHz a výše v jakýchkoli dalších veřejně přístupných komunikačních sítích a radioamatérských diskusních chatů (s výjimkou DX clusterů) je povoleno jen za účelem dohody o pokusu uskutečnit soutěžní spojení (sked).

  d)
  Použití jiných sdělovacích prostředků, než prostředků amatérské radiokomunikační služby (Internet, telefony, emaily, ICQ, apod.) k dohodnutí pokusu uskutečnit soutěžní spojení (sked) spojení během závodu je zakázáno povoleno výhradně v pásmech 1296 MHz a výše.

  e) Použití radioamatérských komunikačních sítí a diskusních chatů, jakož i použití jakýchkoli jiných sdělovacích prostředků k předání celého, nebo části soutěžního kódu (viz.bod 13) je zcela zakázáno.  Ke kompletnímu, oboustrannému předání soutěžního kódu musí dojít výhradně na daném soutěžním pásmu.

  f)
  Pro přístup k DX clusteru,a veřejně přístupným convers kanálům a radioamatérským diskusním chatům je povoleno použití libovolného přístupového prostředku.

  g) Nerespektování těchto pravidel není pro soutěžní provoz přípustné a je důvodem k nehodnocení stanice (viz. bod 27).

   

 4. V jednom daném okamžiku smí mít každá stanice na jednom soutěžním pásmu pouze jeden signál, přičemž signál(y) nezbytné pro připojení do sítě packet radio se neuvažují.

   

 5. Výkon koncového stupně vysílače musí být v souladu s předpisy, pokud není podmínkami závodu stanoveno jinak. V případě použití paralelního provozu více koncových stupňů, buzených z jednoho zdroje signálu, nesmí na jednom soutěžním pásmu součet jejich špičkových výkonů (PEP) přesáhnout povolený výkonový limit.

   

 6. Spojení EME, cross-band a přes pozemní či kosmické převaděče se do závodů, kterých se týkají tyto všeobecné podmínky závodů na VKV, nepočítají.

   

 7. V závodě lze na každém soutěžním pásmu započítat se kteroukoli stanicí jen jedno platné spojení, při kterém byl oběma stanicemi na daném soutěžním pásmu předán a potvrzen úplný soutěžní kód. Opakovaná spojení musí být v deníku označena (RPT, DUPE apod.) s bodovou hodnotou 0 (nula).

   

 8. Soutěžní kód sestává z RS nebo RST, pořadového čísla spojení a WW-lokátoru stanoviště stanice. Pořadové číslo spojení musí na každém pásmu začínat číslem 001. Úplný kód včetně pořadového čísla spojení od 001 předávají i nesoutěžící stanice, které nechtějí být hodnoceny (tři nuly - 000 - nejsou řádným pořadovým číslem a spojení bude vyhodnocovatelem označeno jako neplatné.) Kód WW-lokátoru stanoviště stanice musí odpovídat doporučením IARU. V případě, že soutěžní stanoviště leží na hranici mezi dvěma, či více WW-lokátory, předává se na všech soutěžních pásmech stejný WW-lokátor, a to ten, na jehož území je v rámci soutěžního stanoviště (viz.bod 7) provozováno více soutěžních pásem. Stanice, které si v závodě nepřejí být hodnoceny, nejsou povinny zaslat soutěžní deník.

   

 9. RS a RST je definován následovně. R - čitelnost signály číslem 3 až 5. S - síla signálu číslem 1 až 9. T - tón signálu číslem 1 až 9 nebo písmeny S - pro signál ovlivněný šířením "rain scatter", A - pro signál ovlivněný polární září, F - pro signály ovlivněné šířením FAI a M - pro signál ovlivněný šířením multi path.

   

 10. Bodování: za každý kilometr překlenuté vzdálenosti mezi oběma stanicemi se počítá jeden bod. Bodová hodnota spojení v soutěžním deníku musí být uvedena jako celé číslo. Za spojení v tomtéž WW-lokátoru se počítá 1 bod. Podle doporučení I.Regionu IARU má být použit koeficient 111,2 pro převod stupňů na kilometry, zohledňující zakřivení Země. Pro určení zeměpisné šířky a délky soutěžního stanoviště pro výpočet lokátoru se používá systém WGS-84 (World geodetic system 1984).

   

 11. Soutěžní deník se vyhodnocovateli zasílá pouze ve formě elektronického datového souboru.

   

 12. Formát elektronického datového souboru s deníkem (tzv. EDI formát) je definovaném jako standardní formát pro vyhodnocování závodů v rámci Regionu I. IARU. Deník v jiném formátu nebude akceptován a stanice nebude v závodě hodnocena. Popis formátu EDI je uložen na WWW stránkách vyhlašovatele IARU, případně pořadatele závodu.

   

 13. Název souboru s deníkem se skládá z čísla kategorie dle bodu 5. a základní značky stanice, přípona datového souboru je .EDI edi

  Příklad:

  01OK1XXX.edi - deník stanice OK1XXX kategorie 144MHz SINGLE
  10OK1XXX.edi - deník stanice OK1XXX kategorie 3,4 GHz MULTI

  Nedodržení tohoto značení může být důvodem k nehodnocení stanice.

   

 14. Zrušeno. Papírové deníky nebudou vyhodnocovatelem akceptovány. 

   

 15. Elektronický deník ve formátu EDI musí mít povinně vyplněny tyto položky následujícím způsobem:

   

  Popis: Příklad:
  TName = Název závodu TName=Polni den
  TDate = Datum závodu TDate=20030304;20030305
  PCall = Volací značka použitá v závodě PCall=OK1XYZ
  PWWLo = Vlastní lokátor PWWLo=JO70AA
  PSect = kategorie PSect=SINGLE
    PSect=MULTI
    PSect=CHECK
  Pband = pásmo
  (povolen je pouze formát pásma uvedený v bodu 5.)
  PBand=1,3 GHz
  RAdr1 = Jméno adresa pro korespondenci (odeslání diplomů apod.)  
  RAdr2 = Jméno adresa pro korespondenci (odeslání diplomů apod.)  
  RPoCo = PSČ  
  RCity = Město  
  RHBBS = emailová adresa pro korespondenci  
  SPowe = výkon použitý v závodě + jednotky SPowe=100W
  SAnte = popis anténního systému SAnte=10 el. YAGI

  A dále pak vlastní spojení dle definice formátu EDI.

   

 16. Deník ze závodu musí být odeslán na adresu vyhodnocovatele nejpozději desátý den po skončení závodu. Rozhoduje datum na poštovním razítku (v případě odeslání deníku na datovém nosiči) nebo datum odeslání generovaném elektronickým poštovním systémem.

   

 17. Odesláním deníku k vyhodnocení dává stanice svůj souhlas s poskytnutím kompletního deníku pro kontrolu i vyhodnocovatelům závodů v jiných zemích a zároveň tímto dává souhlas se zveřejněním chybových výpisů z národního hodnocení.

   

 18. Elektronický deník se odesílá na internetovou emailovou adresu vkvlogy@crk.cz. Deník z Polního dne mládeže pak na adresu pdmlogy@crk.cz. V síti packet radio se deníky zasílají na jednotlivé adresy vyhodnocovatelů publikované v kalendáři závodů. Pro odeslání elektronických deníků je možné rovněž využít automatický internetový portál. Příjem deníku v elektronické podobě bude vyhodnocovatelem potvrzen.

   

 19. Spojení je neplatné, pokud má stanice v deníku jakoukoliv chybu v přijatém kódu tzn. ve značce, reportu, pořadovém čísle spojení nebo lokátoru. Za opakované a započtené spojení se kontrolované stanici strhne desetinásobek bodové hodnoty započteného opakovaného spojení.

   

 20. Za opakované a započtené spojení se kontrolované stanici strhne desetinásobek bodové hodnoty započteného opakovaného spojení. Pořadatel do 28.2. na svých WWW stránkách zveřejní logický vývojový diagram algoritmů, které budou použity k vyhodnocení VKV závodů v daném kalendářním roce.

   

 21. Stanice nebude vyhodnocovatelem v závodě hodnocena:

   

  1. za nedodržení soutěžních podmínek nebo předpisů,
  2. za více než 10 % špatně vypočtených vzdáleností,
  3. pokud časový údaj  více, jak 30% soutěžních spojení se liší od časových údajů v denících protistanic o více, než 10 minut
  4. za úmyslně nepravdivé nebo chybné údaje uvedené v soutěžním deníku.

   

 22. Na návrh vyhodnocovatele může VKV pracovní skupina Rada ČRK na návrh VKV pracovní skupiny při Radě ČRK rozhodnout o nehodnocení stanice za nesportovní chování v závodě, zejména:

   

  1. obdrží-li vyhodnocovatel nejméně tři zdůvodněné stížnosti ostatních účastníků závodu na její nesportovní chování,
  2. pokud stanice nedodrží pravidla těchto Všeobecných podmínek závodů na VKV, zejména ustanovení bodů 7, 8, 9 a 10. užije v závodě k předání, doplnění nebo ověření předaných značek nebo soutěžního kódu jiných spojovacích prostředků, než kterých užívá k bezprostřední účasti v závodě,
  3. pokud stanice oznamuje (anoncuje) vlastní značku v síti DX clusteru a to otevřeným nebo skrytým způsobem.

   

 23. Diplomy obdrží hodnocené stanice dle následujícího klíče:
   
  Počet hodnocených účastníků v kategorii Diplomy za umístění do
  15 a více 3.místa včetně
  5-14 2.místa včetně
  1-4 1.místa

 

 1. Pořadatel závodu, nebo pořadatelem určený vyhodnocovatel  závodu, zašle hodnoceným stanicím, které se umístily na vítězných místech (dle tabulky v bodu 28),  příslušné diplomy doporučenou poštou na adresu uvedenou v soutěžním deníku (viz.bod 20), pokud se s těmito stanicemi nedohodne na slavnostním předání při nějaké oficiální příležitosti. Diplomy musí být zaslány vítězným stanicím (reprezentantům těchto stanic) poštou, nebo předány osobně. Předání prostřednictvím třetí osoby není povoleno. Nebude-li dohodnuto jinak, diplomy budou vítězným stanicím odeslány, případně předány do 30 dnů od oficiálního zveřejnění výsledků závodu na WWW stránkách pořadatele, či vyhodnocovatele závodu.

 

 1. Kontroly stanic: OK VKV manažer a VKV contest manažer nebo jimi či Radou ČRK pověřené osoby, mají právo během závodu za přítomnosti pracovníka Českého telekomunikačního úřadu, nebo na základě jejich pověření zodpovědným pracovníkem ČTÚ, právo provádět osobní kontroly dodržování soutěžních podmínek. Kontrolor je povinen před započetím kontroly se prokázat písemným pověřením. Stanice, která kontrolu pověřeným osobám neumožní, nebude na základě doporučení kontrolora a po schválení Radou ČRK v závodě hodnocena. Kontrola dodržování soutěžních podmínek kontrolním poslechem musí být dokumentována zvukovým záznamem. Zdokumentována musí být také případná kontrola dodržování pravidel, uvedených v bodě 8.

   

 2. Rozhodnutí vyhodnocovatele pořadatele závodu je konečné.

 

 1. Odesláním deníku k vyhodnocení souhlasí stanice, která se zúčastnila závodu, prohlašuje, že dodržela všechny závazné předpisy pro amatérskou radiokomunikační službu, soutěžní podmínky dle těchto všeobecných podmínek závodů na VKV, jakož i případně dalších specifických podmínek závodu a že všechny údaje, uvedené v soutěžním deníku jsou pravdivé. Stanice odesláním deníku se soutěžními podmínkami a podmínkami závodu a současně dává pořadateli odvolatelný souhlas s hodnocením v rámci dlouhodobých soutěží vyhlašovaných pořadatelem, ČRK, do nichž je tento závod započítáván.
   
 2. Tyto všeobecné podmínky platí od 1.ledna 2008.

 

        Návrh změn pro diskusi v radioamatérské veřejnosti připravil klub OK2KKW v srpnu 2007. V návrhu byly použity stávající "Všeobecné podmínky", uvedené zde.

 

Zde pro vás byla připravena minianketka na toto téma. Hlasování bylo ukončeno 22.8.2007 v 0.02 hod. Výsledky jsou poměrně evidentní a proto navržené znění úprav Všeobecných soutěžních podmínek zasíláme zodpovědným funkcionářům ČRK s pevnou vírou, že se tímto a dalšími návrhy (viz zde a zde) budou vážně zabývat a při svém rozhodování budou akceptovat většinový názor vzorku radioamatérské veřejnosti. Výsledky toho, jak se VKV radioamatéři k uvedeným návrhům vyjádřili, je uvedeno tady: