10GHz - a jak dál ?

May interference from the commercial microwave links terminate radioamateur activity in the 10GHz band in OK?

Potom, co ČTÚ 22.6 zveřejnil nové všeobecné oprávnění pro další rozšíření provozu komerčních širokopásmových mikrovlnných spojů v radioamatérském pásmu 10GHz (přičemž toto všeobecné oprávnění je v rámci EU v rozporu s mezinárodními závazky ČR) se skeptikům zdá, že radioamatérský provoz v tomto zajímavém pásmu prakticky skončil. Zapomeňte však poraženecké nálady - prohráli jsme bitvu, ale (zatím) jsme neprohráli válku. Budeme proto bojovat dál! Jen možná - s ohledem na datum vydání nového všeobecného oprávnění - bychom mohli tento projekt  komerčních operátorů zcela vytlačit radioamatérskou službu z tohoto atraktivního pásma označit za "Plán Barbarossa" hi.

Z hlediska práva se ovšem pro radioamatérskou komunitu vydáním nového všeobecného oprávnění nic podstatného nestalo. Statut žádné ze služeb, které jsou v kolizi s radioamatérským provozem a ani postavení samotného radioamatérského provozu se nezměnil. Klíčovým dokumentem, který vztah různých kolidujících služeb určuje, je národní kmitočtová tabulka, která je v českém právním řádu zákonným ustanovením, protože vyvěrá z mezinárodních závazků ČR. Tímto mezinárodním závazkem, nadřazeným našemu právu, je Radiokomunikační řád, jenž definuje alokaci 3cm radioamatérského provozu a postavení amatérské radiokomunikační služby vzhledem k dalším uživatelům pásma (jako sekundární službu). Z tohoto pohledu proto nedošlo (a ani nemohlo dojít) vydáním nového všeobecného oprávnění pro bezplatný provoz komerčních mikrovlnných linek k nějaké zásadní legální změně oproti situaci před 22.červnem. Jen se nám (dosud) nepodařilo si vybojovat ochranu toho nicotného 1MHz kousíčku 3cm pásma na úkor komerce, která zde chce bezplatně provozovat své širokopásmové šroty. Zdůvodnění ČTÚ jen odmítlo akceptovat klíčové části našich připomínek. Zajímavé na té věci je jen to, jak se autor zdůvodnění ČTÚ ve své snaze obhájit prioritu bezplatného komerčního provozu uchýlil až k některým hodně odvážným tvrzením, které jdou nad rámec právních závazků ČR.

A co se změnilo prakticky? Zatím téměř nic: amatérská radiokomunikační služba tedy může být i nadále rušena bezplatně provozovanými komerčními mikrovlnnými spoji (jasnou přednost před ARS mají - vedle radiolokace - ale jen mikrovlnné spoje, provozované na základě individuálního povolení), zatímco radioamatérské vysílání tyto spoje s ohledem na směrovost jejich antén, provozní předimenzovanost z důvodu ochrany proti rušení, širokopásmovost a odolnost jejich modulačních schemat prakticky rušit nebude - možná tak maximálně nepatrně stoupně chybovost jejich datového provozu. A i když by v nekterých případech mohlo dojít ke kolizi - zejména během VKV závodů - bude to komerční provozovatel asi (s ohledem na časovou omezenost radioamatérského provozu) v praxi prokazovat poměrně obtížně. Otázka spíše je, jak se celá záležitost bude vyvíjet dál - a právě snaha některých dovozců čínské technologie udělat z 10GHz další WIFI pásmo bez jakékoli regulace je skutečnou hrozbou do budoucna. Zatím tedy nemáme důvod se obávat na tomto pásmu vysílat.

Výsledek řízení ČTÚ je pro nás však zajímavý z jiného hlediska - svědčí o tom, jak silně jsou někteří úředníci prolobováni různými komerčními subjekty, když mohou tak atraktivní pásmo víceméně darovat různým - někdy i víceméně "obskurním"- ISPíkům. Narozdíl od vyšší pásem, kde je vzdálenost mezi stanicemi pevné služby omezena hydrometeory - a to převážně silným deštěm, je totiž pásmo 10GHz cenné tím, že je víceméně nejvyšším kmitočtovým pásmem, kde ještě lze provozovat komerční datové spoje s poměrně vysokou mírou spolehlivosti až na vzdálenost desítek km.  Darovat toto pásmo bezplatně komerčním subjektům ke spojení na vzdálenost do 3km je proto v dnešní finanční situaci ČR přinejmenším zvláštní - mimo jiné i proto, že nemá v rámci EU obdoby. A právě tohle je nejlepší důkaz toho, že o naší žádosti o alespoň částečnou ochranu té mizivé 0,5% části pásma výměnou za vzdání se ochrany v rozsahu 99,5% dosavadní radioamatérské alokace, bylo rozhodnuto nikoli ve prospěch finančního hospodaření ČR, ale účelově ve prospěch komerčních provozovatelů (nikdo ze subjektů, kteří žádali ochranu tohoto 0,5% ždibíčku pásma, který má ARS v 3cm segmentu mezinárodně alokovanou, nežádal o výhradní radioamatérské přidělení, jak dotyčný úředník - pravděpodobně ing.L.Suja - účelově píše ve svém zdůvodnění). Toho asi nejlepším dokladem může být i to, že v rámci diskuse k navrhovanému VO se nikdo z komerčních provozovatelů sice veřejně nevyslovil, ale přesto ČTÚ ve svém zdůvodnění nového VO se vypořádává i s připomínkami komerčních providerů... Je proto zřejmé, že pokračuje snaha kmitočtového regulátora kanalizovat radioamatérský provoz do (z hlediska širokopásmových datových přenosů) komerčně nezajímavých pásem krátkých vln a dvoumetrového pásma (a právě proto byla před pár lety zrušena povinná zkouška z telegrafie jako dřívější bariéra vstupu na pásma KV) a pokud to bude možné, ponechat zajímavá, dosud radioamatérská VKV pásma jen pro komerční použití. Nu dobrá, není to nic překvapivého, chápeme, že je to dlouhodobý plán.  Otevřeně řečeno - důvodům tohoto  trendu se dá dokonce i porozumět - proč se ale tedy, k čertu, to cenné 10GHz pásmo dává k dispozici komerčním subjektům bezplatně (a tak se státní pokladna připravuje o poměrně značné finanční příjmy) a v navíc rozporu s mezinárodně doporučeným použitím...?  Proč se tedy na komerční používání tohoto pásma nevypíše například výběrové řízení, jak to známe z jiných kmitočtových pásem a pásmo se nepoužije pro datové služby v souladu s doporučením CEPT? V takovém případě by (pro zajímavost) ke kolizi s radioamatérským segmentem 10368MHz pravděpodobně vůbec nemuselo dojít...

Za práva radioamatérů používat ten klíčový jeden MHz celého 3cm mikrovlnného segmentu se proto budeme zasazovat i nadále. Prokonzultujeme možnosti dalšího postupu s naším VKV manažerem, právníkem i s jinými přáteli a poradíme se, jak postupovat dál. Věřím, že s postupující integrací EU a pokračujícím technickým vývojem (pokud zařízení pro přenosovou rychlost 1Gbps v pásmu 75/85GHz bude cenově srovnatelné s kvalitním zařízením pro přenosovou rcyhlost 100Mbps v pásmu 10GHz), bude palma vítězů v pásmu 10368 až 10369MHz nakonec přece jen patřit nám. Důležité je nesložit ruce v klín, nerezignovat na provoz v tomto pásmu a nadále tlačit jak na ČTÚ, tak i v rámci politické reprezentace, aby byl náš hlas dostatečně slyšet.. Pokud budou mít zástupci (např. VKV manažeři) jiných radioamatérských sdružení zájem s námi spolupracovat a dohodnout se na dalším koordinovaném postupu, naše občanské sdružení jistě žádnou spolupráci apriori odmítat nebude. Myslím, že během roku bude stejně muset dojít k přepracování nového všeobecného oprávnění  - důvody jsou skryty v problémech, zmíněných výše - a my u toho určitě zase budeme. Na detaily je čas, nejprve provedeme právní analýzu současné situace a teprve potom se budeme snažit se dohodnout na další strategii. Druhá strana sporu zatím nemusí vědět, jak budeme chtít pokračovat.

S pocitem velmi mírného optimismu v mezích zákona vám přeji slunný víkend

73! de OK1VPZ

 

PS: doporučoval bych - a to i individuálním držitelům povolení k radioamatérskému provozu - aby si z důvodu ochrany před případným účelově falešným nařknutím některého z komerčních provozovatelů, vedli o svém provozu na 10GHz důsledně staniční deník, do kterého budou zapisovat přesný čas zahájení provozu, směrování antény při déletrvajících spojeních (např. během RS condx) a ukončení provozu. Nikdy nevíte, kdy se taková evidence (v případě VKV závodu to nahrazuje deník ze závodu) může hodit, i když nám to stávající předpisy přímo neukládají.