OK1VPZ email OE1MCU:
anglický originál

-----Original Message-----
From: Vladimir Petrzilka [
mailto:ok1vpz@seznam.cz]
Sent: Thursday, December 20, 2012 2:32 PM
To: 'oe1mcu@oevsv.at'
Subject: IARU Interim meeting in Vienna - April 2013


Zdravím Michaeli

ačkoli nejsem členem ČRK (ale někteří členové sdružení OK2KKW jsou členy jiných organizací IARU), chtěl bych Tě touto cestou přátelsky požádat, aby jsi navrhnul následující diskusní bod pro další jednání IARU. Doufám, že některá členská organizace IARU by mohla zvážit podporu tohoto návrhu a přímo jej předložit. Kdokoli by se měl cítit oprávněn použít níže uvedený návrh

Zvaž tedy prosím, zda tato představa by mohla být nějakým způsobem předložena k diskusi na koferenci IARU, ačkoli ČRK jej pravděpodobně rozhodně odmítne.

---------------------------------------------------------------------

Limit výkonu vysílače během IARU Region 1. VHF a UHF contestů:

V současnosti jsou národní pravidla (v této záležitosti) v jednotlivých evropských zemích velice rozdílná - výkonové limity jsou mezi 50W a 3kW výstupního výkonu. A také definice výstupního výkonu jsou velmi rozdílné: předpisy některých států považují výkonový limit za jakýsi efektivní výkon, špičkový výkon, a to jak na výstupu PA, tak i na svorkách antény, efektivní vyzářený výkon, nebo dokonce efektivní vyzářený výkon izotropního zářiče, někde je do celkového výkonového limitu započítán součet výstupního každého PA, v jiných zemích nikoli. To vytváří nerovné podmínkypro účastníky závodů a zejména příliš vysoký výkon vytváří potíže s elektromagnetickou slučitelností pro ostatní stanice.

Chtěl bych proto navrhnout (podobně, jako tomu bylo v IARU před nějakými 25 lety) přijmout společné pravidlo pro IARU Reg.1 VHF/UHF contesty:

Výkonový limit contestové stanice nesmí překročit výkonový limit 1.5 kW VF, pokud lokální zákonný limit nestanoví nižší (hodnotu). Tento 1.5 kW výkonový limit je definován jako špičkový výkon (PEP) na výstupu PA. Pokud stanice používá současně na jednom kmitočtu více výkonových zesilovačů (tzv. multibeaming koncept), potom výkony jednotlivých PA budou sečteny a součet jejich výkonl nesmí překročit výše uvedený výkonový limit.

Stejná definice (PEP a součet výkonů všech použitých PA) by měl být také doplněn do PWR definice EDI logu.

IARU se obrací na své členské organizace s požadavkem, aby čas od času zorganizovaly kontrolu výkonových limitů u stanic, které v národním pořadí opakovaně zvítězily v IARU VHF / UHF Contestech a následně zveřejnily výsledky kontroly výkonu.

---------------------------------------------------------------------

Předem děkuji za podporu tohoto soukromého podnětu.

Závěrem mi dovol popřát krásné vánoce a zejména dobré zdraví, štěstí a mnoho úspěchů v roce 2013.


Vladimir Petrzilka OK1VPZ

www.ok2kkw.com