Few additional pics of the microstrip matching circuit of the DK7ZB 28 Ohm version of 70cm long Yagi.

Několik dodatečných obrázků mikropáskového přizpůsobení 28 ohmové antény DK7ZB pro 70cm.

I have asked to verify microstrip matching of this design, made on PCB laminate Arlon AD450 (like a FR4) from another source. 27Ohm metalized resistor 0,4W has used on the end of microstrip line (connection flaps for antenna radiator were cutted off) and measured reflection attenuation on the side of 50 Ohms gate of the matching circuit. Results are shown on the picture (when the connector were disconnected from the directional coupler, the reference level has been set to the level -10dB of the spectrum analyzer scale). You can see, that matching is OK.

Byl jsem požádán, abych ověřil mikropáskový obvod podle tohoto návrhu, zhotovený na laminátu Arlon AD450 (podobný FR4). Použil jsem k tomu 27 ohmový metalizovaný odpor 0,4W, který jsem umístil na konec mikropáskového vedení (plošky pro svorky antény byly odpojeny) a změřil útlum odrazu na straně 50 ohmového portu přizpůsobovacího obvodu. Výsledky vidíte na obrázku (při odpojení konektoru od směrové odbočnice byla nastavena referenční úroveň měření útlumu odrazu na -10dB rastru spektrálního analyzátoru). je možné vidět, že přizpůsobení je v pořádku.

 

Second attachment (2010): because I still receive emails asking for the delivery of the microstrip printed circuit boards. I would like to point out that I am not able to supply you with these plates. The situation is even more complicated ...

The problem is that the right laminate is not available to produce the boards. Back then, when I wrote the article, I didn't know it, I just put the name of the right material in the "addendum" (see above), but it was too late and apparently few noticed it.

When I was doing the antennas, just printed circuit board manufacturer ARLON went bankrupt. It produced a number of interesting materials, similar to the better known ROGERS, but the laws of capitalist business are relentless. The bankruptcy trustee sold ARLON stock below the price, and so the boards got to the laminate producers in OK. AD450 was used around the world for about half a year to produce everything possible as a regular and cheap Chinese FR4 laminate. However, with the FR4 similar to AD450, only the dielectric constant epsilon R is 4.5 ± 0.01, while FR4 is between 4.3 and 5.5. Another problem is loss - AD450 has a delta tangent value of the order of magnitude lower than FR4.

So: I designed the circuit on a board with epsilon R = 4.5, they made it and sent it as FR4. It worked beautifully - see description. I had about 50 extra PCBs, so I gave it to other amateurs. But once I ran out of the records. So I had a new one - of course on FR4 - and it suddenly didn't work. So I checked what's behind - and got the information a few lines higher. Finally, ARLON bought ROGERS (the one in China) and started to offer AD450 laminate as well as:
https://www.rfglobalnet.com/doc/rf-microwave-laminate-ad450-0001 but of course no longer at FR4 prices ... so I'm sorry . I don't have those printed circuits and I can't make them. But you can get it done by someone if they also offer printed circuit boards on AD450. For example, https://www.pcbsino.com/index.htm

I came back to earth constructively, and I made the adjustments to those antennas from a 35 ohm teflon coax. Can withstand about 400W max. Can be bought here https://www.rf-microwave.com/en/home/  but now (due to Coronavirus) they do not work. See RG141 with 35 ohm impedance:

https://www.rf-microwave.com/en/qaxial/rg141-35/non-magnetic-flexible-coaxial-cable/rg141-35/

I bought that coax about 2m and it works well. The shortening factor is 0.7, so if you want to make a 50/28 ohm to 70cm transformer, it is based on the fact that there should be exactly 121mm between the ends of the coax braid and of course minimize the free lead lengths. See pictures in the attachment.


Druhý dodatek (2010):  protože mi stále přichází emaily s prosbou o dodávku uvedených mikropáskových plošných spojů. chtěl bych zdůraznit, že nejsem schopen Vám tyto tišťáky dodat. Situace je totiž poněkud složitější...

Problém je v tom, že není k dispozici správný laminát, na kterém by se ty desky daly vyrobit. Tenkrát, když jsem psal ten článek, jsem to nevěděl, jen jsem v "dodatku" (viz výše) uvedl název správného materiálu, ale už bylo pozdě a zřejmě málokdo to zaznamenal. 

Když jsem dělal ty antény, právě zkrachoval výrobce materiálu pro plošné spoje, firma ARLON. Ta vyráběla řadu zajímavých materiálů, podobně jako známější ROGERS, ale zákony kapitalistického businessu jsou neúprosné. Zásoby ARLONu správce konkursní podstaty rozprodával pod cenou a tak se desky dostaly i k výrobcům laminátu v OK. Materiál AD450 se po světě používal asi půl roku k výrobě všeho možného jako běžný a levný čínský laminát FR4. Jenže AD450 má s FR4 podobnou jen hodnotu dielektrické konstanty epsilonR a to 4,5 ± 0,01, zatímco FR4 se pohybuje mezi 4,3 až 5,5. Dalším problémem jsou ztráty AD450 má hodnotu tangens delta řádově nižší, než FR4.

Ergo kladívko: ten obvod jsem navrhnul na desku s epsilon R = 4,5, oni mi to vyrobili a poslali s tím, že je to FR4. Fungovalo to krásně - viz popis. Těch desek jsem měl asi 50 navíc a tak jsem to rozdal ostatním amatérům. Jenomže jednou mi ty desky došly. Nechal jsem tedy udělat nové - pochopitelně na FR4 - a ono to najednou nefungovalo. Tak jsem prověřoval, co je za věcí - a získal jsem informace, které jsou o pár řádek výše. Nakonec ARLON odkoupil ROGERS (ten vyrábí v Číně) a začal nabízet i laminát AD450 
https://www.rfglobalnet.com/doc/rf-microwave-laminate-ad450-0001 jenže už nikoli za ceny FR4... takže je mi líto. Ty plošné spoje nemám a vyrobit ti je neumím. Ale můžeš si to od někoho nechat udělat, pokud nabízí i výrobu plošných spojů na AD450. Například https://www.pcbsino.com/index.htm 

Já jsem se konstruktérsky vrátil na zem a přizpůsobení u těch antén dělám z teflonového koaxu o impedanci 35 ohmů. Snese asi 400W max. Dá se koupit tady https://www.rf-microwave.com/en/home/ ale teď (Coronavirus) nefungují. Viz RG141 s impedancí 35 ohmů:

https://www.rf-microwave.com/en/qaxial/rg141-35/non-magnetic-flexible-coaxial-cable/rg141-35/ 

Koupil jsem toho koaxu tenkrát asi 2m a funguje to dobře. Zkracovací činitel je 0,7, takže když budeš chtít udělat transformátor 50/28 ohmů na 70cm, vychází to tak, že mezi konci opletení koaxu by mělo být přesně 121mm a pochopitelně minimalizovat volné délky vývodů. Viz obrázky v příloze.

73 OK1VPZ