Srpnový VKV QRP Contest 2008

Sdělení pořadatele

 

Podmínky Contestu

Přátelé,

připomínám, že v neděli 3. srpna od 07.00 do 13.00 UTC je (staro)nový KLASICKÝ QRP ZÁVOD v pásmu 144MHz, omezení výkonu na 10W, podrobné podmínky viz příloha.

Oproti loňskému ročníku je jediná změna, a to v doručovací adrese pro papírové logy. S poštou jsem se nedohodl ohledně P.O.Boxu, neb z neho vracela odesílatelům zásilky jako nedoručitelné a nebyli schopni pochopit, že já si to přeju jinak a za tu službu poměrně dost platím.

Apeluju na další amatéry, kteří se nezúčastní QRP závodu, aby používali po dobu trvání Klasického QRP závodu vyzářené výkony úměrné kvalitám přijímačů závodníků.

Těším se na slyšenou.

Mirek OK1DOM

 

 

Tyto podmínky platí od 1.června 2008 pro Klasický QRP závod. Oproti předchozím podmínkám se změnila pouze adresa pro zasílání papírových deníků.

Klasický QRP závod na VKV se koná vždy první celý víkend v srpnu v neděli od 07.00 UTC do 13.00 UTC v pásmu 144 MHz.

Soutěžní kategorie:

144 MHz SO

144 MHz MO

SO (SINGLE OP) - stanice obsluhovaná jednotlivcem bez jakékoli cizí pomoci během závodu. Cizí pomocí během závodu se rozumí vlastní obsluha vysílacího a přijímacího zařízení, směrování antén, vedení deníku a přehledu stanic, se kterými bylo pracováno, obsluha zařízení pro přístup do sítě PR či internetu.

MO (MULTI OP) - stanice ostatní

Druhy provozu: CW a fone podle povolovacích podmínek, přičemž je nutno dodržovat doporučení I.Regionu IARU pro různé druhy provozu v kmitočtových úsecích radioamatérských pásem.

Veškeré vybavení stanice musí být umístěno na ploše o maximálním průměru 500 metrů. Stanoviště stanice nesmí být po dobu závodu měněno.

   Použití DX Clusteru apod. není omezeno.

   V jednom daném okamžiku smí mít každá stanice pouze jeden signál, přičemž signál(y) nezbytné pro připojení do sítě packet radio se neuvažují.

   Z jednoho stanoviště smí vysílat více stanic, záleží na dohodě mezi nimi.

   Výkon koncového stupně vysílače nebo součet výkonů koncových stupňů smí být maximálně 10 wattů.

   Spojení EME, cross-band a přes pozemní či kosmické převaděče se do závodů nepočítají.

   Není povoleno použití vzdáleného přijímače či vysílače.

   S každou stanicí lze v závodě započítat jen jedno platné spojení, při kterém byl oběma stanicemi předán a potvrzen kompletní soutěžní kód. Opakovaná spojení musí být v deníku označena (RPT, DUPE apod.) s bodovou hodnotou 0.

Soutěžní kód sestává z RS nebo RST, pořadového čísla spojení a WW-lokátoru. Pořadové číslo spojení musí začínat číslem 001. Úplný kód včetně pořadového čísla spojení od 001 předávají i nesoutěžící stanice, které nechtějí být hodnoceny. Tři nuly - 000 - nejsou řádným pořadovým číslem a spojení bude vyhodnocovatelem označeno jako neplatné. Stanice, které nechtějí být hodnoceny, nemusí posílat deník!

Bodování: Za každý kilometr překlenuté vzdálenosti mezi oběma stanicemi se počítá jeden bod. Bodová hodnota spojení v soutěžním deníku musí být uvedena jako celé číslo. Za spojení v tomtéž WW-lokátoru se počítá 1 bod. Podle doporučení I.Regionu IARU má být použit koeficient 111,2 pro převod stupňů na kilometry, zohledňující zakřivení Země. Pro určení zeměpisné šířky a délky soutěžního stanoviště pro výpočet lokátoru se používá systém WGS-84 (World geodetic system 1984). Platná jsou i spojení s nesoutěžícími stanicemi, které jsou ale povinny předávat celý soutěžní kód včetně pořadového čísla.

Soutěžní deník je možné zaslat vyhodnocovateli v elektronické podobě nebo papírový.

   Elektronický deník musí být ve formátu EDI (REG1TEST), určeném jako standardní formát pro vyhodnocování závodů v rámci Regionu I. IARU. Deník v jiném formátu nebude akceptován a stanice nebude v závodě hodnocena.

   Jako papírový deník stačí čitelná fotokopie staničního deníku.

   Deník ze závodu musí být odeslán na adresu vyhodnocovatele nejpozději desátý den po skončení závodu.

Spojení je neplatné, pokud má stanice v deníku:

   jakoukoliv chybu v přijatém kódu tzn. ve značce, reportu, pořadovém čísle spojení nebo lokátoru

   má-li rozdíl v čase spojení větší než 10 minut oproti správnému času UTC.

Stanice nebude v závodě hodnocena:

   za nedodržení soutěžních nebo povolovacích podmínek

   za více než 10 % špatně vypočtených vzdáleností

   za nepravdivé nebo chybné údaje uvedené v soutěžním deníku

   za nesportovní chování v závodě.

Zasílání deníku:

   elektronicky na ok1dom@seznam.cz

   poštou na adresu Miroslav Bečev, Neustupného 1831, 155 00 Praha 5