Od: ŠAFAŘÍK Jan [xxxxx@ctu.cz]
Odesláno: 5. května 2005 14:26
Komu: ok1vpz@karneval dot cz
Předmět: Amatérská radiokomunikační služba - ČTÚ

Vážený pane inženýre,

 

k Vaší žádosti o stanovisko ve věci nové právní úpravy oblasti amatérské radiokomunikační služby ze dne 21. dubna 2005, Vám sdělujeme následující.

 

V současné době probíhají mezi Českým telekomunikačním úřadem a Ministerstvem informatiky jednání ve věci odstranění nejasností ve způsobu hodnocení stupně odborné způsobilosti k amatérské radiokomunikační službě a prodlužování platnosti příslušných povolení, k nimž došlo v návaznosti na účinnost zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) a jeho prováděcích předpisů. Podle dosavadních výsledků těchto jednání je pravděpodobné, že bude potřeba přijmout novelu zákona o elektronických komunikacích, která by měla kromě dalšího vyjasnit i Vámi vymezenou problematiku.

 

S ohledem na výše uvedené Vám v této chvíli bohužel nemůžeme poskytnout více konkrétních informací. Dovolujeme si však tímto vyjádřit názor, že případné legislativní řešení by mělo vést k nápravě současného neuspokojivého stavu v oblasti amatérské radiokomunikační služby. V případě Vašeho trvajícího zájmu o aktuální informace Vám doporučujeme kontaktovat Ministerstvo informatiky, které je předkladatelem zákona o elektronických komunikacích.

 

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Šárka Němečková v.r.

ředitelka odboru legislativního a právního

 

za správnost: Jan Šafařík

 

****************************************************************************************

 

Od: Vladimír Petržílka [ok1vpz@karneval dot cz]
Odesláno: 21. dubna 2005 10:00
Komu: xxxxx@ctu.cz
Předmět: Otazky k prevodu povoleni podle ZoEK

Vážená paní ředitelko

V radioamatérské komunitě se v poslední době diskutuje o otázce převodu dosavadních operátorských tříd do nového právního rámce. Mohl bych tímto laskavě požádat Vás, nebo pracovníky Vašeho odboru o vyjádření právního názoru v uvedené věci (viz níže)?

Stanovisko ČTÚ k této otázce bezokladně zveřejníme.

se srdečným pozdravem

Ing. Vladimír Petržílka
Názory, týkající se této záležitosti se v radioamatérské komunitě víceméně koncentrují do následujících postojů:
___________________________________________________________________

Nové "Povolovací podmínky" pro amatérskou radiovou službu:

.......

Z vyhlášek vypadla, oproti návrhům ČTÚ, přechodná ustanovení a ustanovení o tom, jaká třída do které se převádí. Po telefonickém dotazu na MI sděluji, že právní názor ministerstva je prozatím takový, že povolení vydaná před účinností těchto vyhlášek zůstávají v platnosti dle tříd tam uvedených podle vyhlášek předchozích. Opírají se přitom o schválený ZOeK, kde je uvedeno, že vysvědčení dříve vydaná zůstavají v platnosti. Převod stávajících tříd do nových, t.j. zda a kdo bude muset vykonat zkoušky, či podat žádost, případně u některých tříd automatický převod se bude řešit novelou. Prozatím budeme moci všichni vysílat v té třídě, kterou máme v povolení uvedenou dle předchozích vyhlášek."

.......

Protože vydané "povolovací podmínky" neobsahují ustanovení o převodu stávajících tříd do nového systému, stále hrozí (podobně jako na Slovensku) možnost, že současní držitelé operátorských tříd C a D ještě mohou být přeřazeni do operátorské třídy NOVICE, jejíž výkonový limit byl na žádost představitelů ČRK snížen na pouhých 10W.

.......

Související Zákon o elektronických komunikacích potom o tom tady hovoří podle § 136 odstavce 11, kde se říká:

"Povolení k provozu vysílacích radiových zařízení a rozhodnutí o přidělení čísla vydaná podle zákona č.151/2000Sb. o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zůstávají v platnosti do doby na nich uvedené, s výjimkou části týkající se výše poplatků..."

V odstavci 15 téhož paragrafu se dále říká: "Platnost průkazu zvláštní způsobilosti k obsluze radiových vysílacích zařízení vydaných podle zákona č.151/2000Sb. o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se nemění."

Průkazy HAREC, vydané ČTÚ operátorům třídy D podle ustanovení zákona 151/2000Sb (jejichž vydání bylo mimochodem v rozporu s tehdy platnými závazky České republiky vůči CEPT, jak přiznal i pracovník ČTÚ) ovšem nejsou těmi průkazy HAREC, o kterých hovoří Vyhláška o ARS, a pravděpodobně je tedy není možné považovat za průkazy, o kterých hovoří Vyhláška o náležitostech ke zkouškám, protože nebyly vydány v souladu s jejími pravidly.

Pokud bychom se tedy měli důsledně držet litery nového ZoEK a uvedených vyhlášek, operátorům třídy D po vypršení doby platnosti jejich platného povolení nezbyde nic jiného, než na získání operátorské třídy A absolvovat novou zkoušku podle Vyhlášky o náležitostech ke zkouškám. Pokud v ní uspěje, získá právo dál pokračovat ve své činnosti, pokud ne - a uspěje-li alespoň v rámci podmínek vyžadovaných pro třídu Novice, bude moci sice i nadále vysílat, ovšem na základě aktivity OK1MP a OK1VHF, již jen s velmi okleštěným výkonem.

Dá se tedy konstatovat, že otázka převodu operátorských tříd D do podmínek nové Vyhlášky o ARS tedy není v novém právním rámci dostatečně uspokojivě vyřešena a držitelé této třídy se tedy ocitají do jisté míry v právním vakuu. Rovněž není jasné, jak bude Úřad (ČTÚ) postupovat v těch případech, kdy držitel dosud platného Povolení (to platí i pro operátorské třídy B a A) není současně držitelem průkazu HAREC. A protože Vyhlášky, uvedené ve Sbírce zákonů nelze upravovat vyhláškami nižší právní síly, bude zřejmě nutná rychlá novelizace buď přímo Zákona 127/2005 Sb., nebo alespoň nově vydaných prováděcích Vyhlášek. A s ohledem na časovou průchodnost tvorby našeho legislativního prostředí budou pravděpodobně nejméně ti, kterým jejich dosavadní Povolení končí platnost během následujícících týdnů, nebo měsíců, tedy pravděpodobně muset absolvovat nové zkoušky - samozřejmě pokud budou chtít i nadále provozovat svoji činnost.
...........
_____________________________

Viz: http://www.c-a-v.com/news.php , http://www.ok2kkw.com/npp05.htm , http://www.darkside.cz/kniha.php3