Radioamatéři a ASMKS

Dne 10.3.2005 se v prostorách ČTÚ uskutečnila schůzka mezi představiteli různých zájmových skupin a ČTÚ na téma ASMKS. Protože jsem byl asi týden předem vyzván Frantou OK1WC, zdali bych se schůzky, kterou zorganizoval ČAV mohl zúčastnit také, ocitnul jsem se i já mezi přítomnými radioamatéry v zasedací místnosti ČTÚ v jejich nové budově v Praze 9. Na schůzce reprezentovali radioamatérskou komunitu OK1MX, OK1WC, OK1FYA, OK1UU a moje maličkost. Za ČTÚ se schůzky zúčastnili:
Ing. Miroslav Škranc z odboru státní inspekce telekomunikací, Ing. Lubomír Suja z odboru správy kmitočtového spektra, Ing.Boris Kačírek ze stejného odboru a ještě jeden pracovník z odboru inspekce, jehož jméno jsem si bohužel nepoznamenal.

Co to je ASMKS? Jde o zkratku projektu ČTÚ - automatický systém monitorování kmitočtového spektra. Tak trochu strašák posledních dvou měsíců, opět zbytečně rozdmychávající vášně...

Je třeba říci, že před touto schůzkou panovala mezi radioamatéry určitá nervozita, protože dopis ČTÚ (viz zde a zde) totiž uváděl požadavky na tak nízké limitní hodnoty elektromagnetického pole v místě stanice ASMKS, že provoz běžné VKV radioamatérské stanice (ARS) by tuto hodnotu mohl přesáhnout i tehdy, pokud by monitorovací stanice ASMKS byla od stanoviště  ARS i desítky km. Obava, která na straně některých radioamatérů panovala, tedy byla do značné míry technicky relevantní.

Pochopitelně, většina z nás si ještě před schůzkou spočítala, jak silné elektromagnetické pole stanice ARS v místě přijímací stanice ASMKS vyvolá, a tak jsme s napětím očekávali, co na nás zástupci ČTÚ "vybalí".

Ing. Škranc nás seznámil s projektem ASMKS (ppt prezentace měla více, než 200 stran). Úvodem zdůraznil, že ASMKS je systém, jehož zavedení vyplývá z mezinárodních závazků ČR vůči EU, NATO a obecně vůči ITU. Vzhledem k tomu, že kmitočtové spektrum je sice obnovitelným, ale vyčerpatelným přírodním zdrojem, je nutná nejen mezinárodně koordinovaná regulace jeho užívání, ale rovněž jeho účinná kontrola. ASMKS vychází z doporučení ITU a je určen k monitorování radiového provozu obecně. Není tedy žádným nástupcem neblaze známé odposlechové služby bývalého režimu, namířené proti ARS.

Systém ASMKS je tvořen 12-ti stacionárními stanicemi, z nichž některé jsou obsluhované, jiné nikoli, a řadou mobilních monitorovacích stanic, které podle potřeby pokrývají území nepokrytá monitoringem ze stacionárních stanovišť. Všechny tyto stanice jsou, resp. budou propojeny kapacitní datovou sítí do jednoho systému, který umožní automatizované sledování radiového spektra a nalezení případných odchylek od jeho běžného užívání, ať by již šlo o nežádoucí vyzařování některých vysílačů, tak i o případné hrubé překračování povolených výkonů, nebo snad dokonce o neutorizované vysílání. Každá stanice typicky svou činností pokrývá okruh o průměru cca 100km.

ASMKS je založen na využívání technologie Rohde Schwarz a jeho srdcem je monitorovací systém ESMB. Ten je doplněn řadou dalších přístrojů, jako jsou spektrální analyzátory, doplerovské zaměřovače, komunikační přijímače a scannery, celkově pokrývající frekvenční pásma od 9 kHz až do 60 GHz. Systém umožňuje dálkově nastavovat přístroje, přepínat různé antény, ovládat rotátory a zjištené výsledky vyhodnocovat jak aktuálně, tak i statisticky. Již z oznámení předpokládaných nákladů na výstavbu celého systému, které dosahují částky stovek milionů Kč, je vidět, že tentokrát to ČTÚ myslí s monitoringem radiového spektra opravdu důsledně.

Na dotaz přítomných radioamatérů, jak si pracovníci ČTÚ představují otázku elektromagnetické slučitelnosti (EMC) s ARS se Ing. Škranc a poté i další přítomní zástupci ČTÚ vyjádřili v tom smyslu, že si jsou plně vědomi toho, že monitorování radiového spektra má své fyzikální meze a není možné zajistit jeho 100% provozní funkčnost. Z diskuse vyplynulo, že největším problémem EMC jsou přehledové aktivní širokopásmové antény (zde, zde a zde). ČTÚ si však je plně vědom toho, že s ohledem na běžný radiový provoz se nedá očekávat, že bude možné zajistit stoprocentní spolehlivost monitorování pomocí širokopásmových aktivních antén - vždyť požadovaný limit intenzity elektromagnetického pole výrazně překračuje už i běžné používání mobilního telefonu v okruhu několika stovek metrů od stanice ASMKS, o nejbližším TV vysílači ani nemluvě. Proto jsou tyto stanice mimo širokopásmových a většinou všesmerových akti vních antén vybaveny také běžnými, pasivními anténami, většinou vycházejících z logaritmicko-periodického designu antény (např.zde a zde) a monitorovacími, resp. měřicími přijímači s velkou odolností. Ostatně, jak se přítomní zástupci vyjádřili, nevidí, proč by měly být nějaké problémy s ARS právě v ČR, pokud takové problémy nejsou v Německu, Holandsku, Belgii, nebo i v Maďarsku a dalších zemích, které používají stejný monitorovací systém.

Na přímý dotaz, jak hodlá ČTÚ postupovat v případě, že dojde k rušení stanice ASMKS ze strany ARS - například během VKV závodů (intenzity elektromagnetického pole od KV vysílačů jsou s ohledem na malé zisky KV antén o jeden až dva řády nižší, než u VKV) bylo odpovězeno, že snad s výjimkou nějaké opravdu mimořádné situace, jako je například vojenské ohrožení státu apod. si je ČTÚ vědomo, že v případě ASMKS jde o monitorování a nikoli o represi vůči uživatelům radiového spektra, kteří splňují podmínky svého platného povolení. K ochraně stanic ASMKS ČTÚ žádá příslušný stavební úřad k vyhlášení ochranného pásma okolo každé stanice (typicky do vzdálenosti 1 km) a jeho pracovníci si jsou vědomi toho, že jakékoli případné omezení provozu stanic ARS je možné jen dle zákona. Přítomní rozhodně odmítli opatrně vyslovené podezření, že by mohlo dojít k nějaké represi vůči stanici ARS, která by neúmyslně snad i způsobila rušení ASMKS. V případě, že se systém ASMKS dostane do takové situace, operátor systému na centrálním pracovišti může monitorovací přijímače dálkově přepnout na směrové pasivní antény, které jsou vůči rušení víceméně imunní.

V případě, že některý z radioamatérů bydlí, nebo má své trvalé vysílací stanoviště v blízkosti stanice ASMKS by snad jen dispečer systému byl rád, pokud by měl telefonní číslo na operátora stanice ARS a mohl ho požádat o krátké přerušení provozu, pokud by bylo právě v tom okamžiku nutné například zaměřit nějaký zdroj neautorizovaného vysílání. Ovšem taková kmitočtová a časová kolize je, s ohledem na fakt, že operátor ARS nikdy svou stanici neprovozuje 24 hodin denně, víceméně teoretická.

Pracovníci ČTÚ se nicméně vyjádřili, že by (už pro plánování činností ASMKS),  uvítali, pokud by mohli, vedle plánovaných termínů velkých závodů, dostávat také průběžně aktualizovaný seznam stanic, které jezdí opakovaně na stejné kóty během VKV závodů, zeměpisné souřadnice těchto kót a pro případ  nějaké, byť nepravděpodobné kolize s blízkou stanicí ASMKS, také telefon na operátora takové soutěžní stanice.

Přítomní radioamatéři se vyslovili v tom smyslu, že chápou důvody monitorování radiového spektra a že se pokusí připravit diskutované údaje, přičemž pravděpodobně nejlepším řešením by bylo, aby několik vybraných zástupců radioamatérské komunity získalo kontakt (telefon, email) na dispečerské pracoviště ASMKS a bylo možné tak aktuálně předat požadované informace - a případně i napomoci řešení nějakých okamžitých problémů EMC. Přítomný zástupce ČRK sdělil, že o přípravu takové databáze by asi bylo nejlogičtější požádat contestového VKV manažera ČRK. Ing. Škranc přislíbil sdělení těchto kontaktů, jakmile bude systém ASMKS dobudován a uveden do řádného provozu, přičemž na formě a obsahu diskutovaných informací by se obě strany ještě dohodly.

Na závěr si ještě přítomní  vysvětlovali systém ww.radioamatérských lokátorů vůči zeměpisným souřadnicím, které do jisté míry zkreslí skutečnou polohu stanice ARS v přislíbené databázi, neboť zeměpisné souřadnice soutěžních stanic, které jezdí opakovaně a dlouhodobě na stejné kóty, a jenž by měly být ČTÚ předány, budou získány pouze přepočtem z lokátorů, což do systému zanese jistou chybu, mkterá může dosahovat až jednotek km.

A potom již schůzka končila a přítomní se rozešli s tím, že se budou i nadále informovat tak, aby předešli případným, byť málo pravděpodobným problémům EMC mezi ARS a ASMKS..

ok1vpz