Nejpoužívanější útlumové články

Most used attenuators

Hodnoty odporů /  Resistors value  

          Výkonová ztráta odporů / Resistors power dissipation

 

50 Ohm attenuator

75 Ohm attenuator

dB R1  R2 R3 dB R1  R2 R3
3 292 18 292 3 439 26 439
4 221 24 221 4 331 36 331
5 178 30 178 5 268 46 268
6 150 37 150 6 226 56 226
7 131 45 131 7 196 67 196
8 116 53 116 8 174 79 174
9 105 62 105 9 157 92 157
10 96 71 96 10 144 107 144
13 79 106 79 13 118 159 118
16 69 154 69 16 103 231 103
20 61 248 61 20 92 371 92
26 55 500 55 26 83 746 83

30

53 798 53

30

80 1200 80
 

             50 and 75 Ohm attenuators

dB P on R1 (%) P on R (%) P on R (%)
3 17 24 9
4 23 28 9
5 28 32 9
6 33 34 8
7 38 34 8
8 43 34 7
9 48 34 6
10 52 33 5
13 63 28 3
16 72 23 2
20 82 16 1
26 91 9 < 1
30 94 6 < 1


Po
známka:  hodnoty odporů jsou v Ohmech
Note:  resistors value
are in Ohms

 

Poznámka: výkonová ztráta odporů v útlumovém článku je v tabulce uvedena jako procentní poměr vstupního VF výkonu. Bude-li tedy například vstupní VF výkon 10W, bude výkonová ztráta odporu R1 v útlumovém článku 3 dB přibližně 1,7 W.

Note: power dissipation of  attenuator resistors in this table has been shown as a percentage power dissipation of the RF power on the input of attenuator. For example for input of 10W, the dissipation on R1 resistor in 3dB attenuator will be aprox. 1.7W.


V případě návrhu VF výkonového útlumového článku výhradě pro SSB modulaci a telegrafní provoz stačí odpory dimenzovat na 1/2 vypočtené výkonové ztráty, v případě attenuátoru pro FM modulaci a digitální druhy provozu (WSJT apod) je třeba odpory výkonově dimenzovat na plný výkon.

Konstrukce útlumového článku pro VHF a UHF pásma, jakož i použité odpory přirozeně musí splňovat základní požadavky na VF konstrukce (co nekratší spoje, co nejnižší kapacity, bezindukční odpory atd). Pro dosažení požadované hodnoty odporu používejte raději paralelní, než seriové řazení součástek.

 

In case of the attenuator design, used for SSB modulation and for morse code traffic only, will be good enough to use resistors for 1/2 of above calculated dissipation, however for FM as well as for digital modes (such a WSJT and more) these resistors should be designed for full calculated dissipation.

Construction of such attenuator for VHF and UHF bands, as well as used resistors of course needs to be comply with basic VHF construction rules (as short as possible connections, as low as possible parasitics capacities, low inductance resistors etc). Parallel connection of resistors is better, than the series one.

OK1VPZ March 2007