OK2KKW's Copyright rule:
 

Kdokoli je oprávněn z webových stránek OK2KKW kopírovat jakékoli informace a případně je i umístit na svých webových stránkách, ovšem s podmínkou, že uvede zdroj těchto informací jako "webové stránky OK2KKW" s příslušným odkazem.

Tento požadavek není třeba splnit jen v tom případě, pokud na svých stránkách nemáte přímo umístěn obsah, stažený z webu OK2KKW, ale na svůj web jen umístíte hypertextový odkaz vedoucí k obsahu na stránkách OK2KKW. Povinnosti uvádět stránky Radioklubu OK2KKW jako zdroj na nich vystavené informace vás také zbavuje to, pokud sami držíte autorská práva k uvedenému obsahu, nebo pokud držitel obsahu vám takový obsah poslal ke zveřejnění jiným způsobem.

Editoři informačního webu OK2KKW přistupují stejným způsobem ke zveřejňování informací z jiných radioamatérských zdrojů.

 

 

Anyone is fully approved make a copy of any information from the web page OK2KKW as well as use such content on the other web page under condition of source indication as "web page OK2KKW" together with relevant link to source.

Such rule is not valid if you are not publish on your web the content, downloaded from OK2KKW web, but use hypertext link of the content only. The commitment to remind OK2KKW Radio Club web page as a source of there exhibited information is not valid as well as, if you are legal owner of such content or if the owner sent you the content for publication by independent way.

OK2KKW's web page editors will act the same way when they are going to publish content from other ham radio sources.