Na webových stránkách NASA si můžete připomenout historicky první radioamatérské VKV spojení mezi kosmickou lodí a Zemí.  Jistě si mnozí z vás vzpomenou na ten vzrušující okamžik. Byl jsem tenkrát jedním z těch, kteří tenkrát v bývalém Československu skutečně udělali platné oboustranné spojení s W5LFL a asi již nikdy nezapomenou na jeho CQ:

CQ Europe, CQ Europe, this is W5LFL from the Spacecraft Columbia, over ...

Pokud mě pamět nemýlí, platné spojení ještě mimo mě udělali také OK3AU, OK1BMW, OK1DIG a také myslím někdo z Moravy. Ale protože nesbírám QSL, neposlal jsem svoji a tedy jsem neobdržel ani jeho ...

Protože se mně bohužel neuchoval audio záznam tohoto QSO, vezměte jako připomínku alespoň jeho CQ pro N.A.

Po tom všem se mě o to více dotkla dnešní katastrofa tohoto báječného kosmického plavidla, při které zahynulo 7 lidí, z nichž byli  3 VKV radioamatéři.

ok1vpz

 
Owen Garriott, W5LFL Space Shuttle "Columbia"On the NASA website, you can recall the historically first radio american VHF connection between spacecraft and land. Surely many of you remember the exciting moment. I was one of those who actually made a valid double-sided connection with W5LFL and probably never forgetting his CQ.

CQ Europe, CQ Europe, this is W5LFL from the Spacecraft Colombia, over ...

If a memory doesn't make me off, a valid QSO outside me, made as well as, OK3AU, OK1BMW, OK1DIG, and I also think someone from Moravia. But because I don't collect QSLs, I didn't send my one and therefore I didn't receive his ... Since unfortunately, the audio record of this QSO did not start, take at least his CQ for N.A as a reminder.

After all, today, today's catastrophe touched this wonderful cosmic vessel, which killed by 7 people, of which were 3 VHF radioamateurs.