Vážení přátelé EME provozu,

Nyní, když máme před sebou prezentaci předsedy SLRC G4SJH uvedené na našem webu, se můžeme všichni dozvědět o faktech a číslech. Prezentaci najdete zde: https://www.iaru.org/wp-content/uploads/2022/06/23cm-band-and-rnss-jne2022.pdf  Je toho hodně, o čem lze říci a spekulovat, ale nechte naši mysl v pohodě a soustředit se na řešení. A to je místo, kde potřebujeme naši komunitu. A dovolte mi shrnout některé důležité pokyny a fakta:

* Musíme udělat maximum, abychom bezpečně uhájili pásmo 23 cm pro amatérskou radiovou službu. Ale prosím, zdržte se divokých akcí na sociálních médiích nebo reflektorech, jakož i je zde na Moonnet atd. Mohlo by nám to všem ublížit, pouze pokud si nevybereme správnou cestu diplomacie!

* Někteří si mohou myslet, že jsme všichni spali, zatímco situace se nám vymkla z rukou. A ano, Galileo tam bylo už mnoho let, ale nikdy nám to nezpůsobilo žádný problém. Až donedávna jsme proto žili v míru, dokud nedošlo k incidentu s rušením pozemní stanice systému Galileo z radioamatérského ATV převaděče a tím došlo k otevření Pandořiny skříňky.

* Tento problém se pochopitelně dotýká nejen EME komunity, ale nejen to. My (IARU) tedy budeme muset zapojit všechny uživatele do pokusu o nalezení řešení.

* Jedním z řešení, na která se nyní zaměříme, je představit alternativní bandplán na WRC23, aby ukázal naši ochotu změny a pozitivní přístup. A ano, to by mohlo znamenat, že musíme přesunout segment vysokého výkonu na horní okraj alokace. Takový bandplan je nyní nejvyšší prioritou pro IARU a jak Bob KA1GT správně řekl, jedná se o globální problém, takže se týká všech regionů. Světová rada v IARU je proto zapojena (a přítomna zde na amatérském setkání ve Friedrichshafenu, Německo) a volá po celosvětovém přístupu.

* Dohodli jsme se, vytvořit pracovní skupinu pro vývoj alternativního bandplanu. Brzy objasníme, kdo bude součástí pracovní skupiny. Nakonec vám mohu říci, že  Barry G4SJH a já (PA2DW) i Zdenek OK1DFC, (také všichni přítomni zde v Ham-Radio ve Friedrichshafenu Německo), zařídili to, aby Barry může situaci během EME2022 následně představit v Praze. Poté můžeme učinit naše první kroky vpřed, kteří vyřeší tento velmi náročný problém!

Přeji vám vše dobré,
Dick

PA2DW

VHF+ Manager Commission C5

24.6.2022   07:11h

volný překlad OK1VPZ / OK2KKW club

Poznámka OK1VPZ: Celou patálii sleduji už řadu let a měl bych několik poznámek:

  • radioamatérská služba v pásmu 23cm byla kdysi exkluzivní. Kdo a kdy v IARU (ARRL) rozhodl, že bude nadále sekundární službou? Může takový souhlas ITU předložit?
  • přesun úzkopásmových druhů provozu do segmentu 1299MHz musí být až dalším krokem pro zrušení všech širokopásmových radioamatérských druhů provozu
  • měli bychom zvážit ukončení provozu všech neobsluhovaných radioamatérských zařízení mimo segment 1298 až 1300MHz včetně de facto neobsluhovaných vysílačů FT8.
  • musíme si uvědomit, že potenciální rušení navigačních přijímačů je v praxi většinou méně kritické, než na měřeních, které představil Barry G4SJH. Úzkopásmové rušení, byť o stejné výkonové úrovni, jako širokopásmový přenos dat, nezpůsobí jeho přerušení, ale jen vyšší chybovost a protože radioamatéři ve své komunikaci udělají nejpozději po minutě delší mezeru, rušení zmizí a data se načtou správně. Sdílením radioamatérských signálů tedy nedojde k přerušení satelitní navigace, ale jen k případnému zpoždění.
  • Výkonová úroveň 100W, se kterou se nyní pro radioamatérské vysílání počítá, je stejně nedostatečná, to všichni, kdo provozují EME a podobné druhy DX provozu, dobře ví. Jednání by tedy mohlo sledovat výkonové omezení v čase - například střední úroveň výkonu radioamatérského vysílání v jakékoli minutové periodě nesmí přesáhnout uvedených 100W. Souvisí to úzce s potendiálním rušením přenosu dat, uvedené v předchozím bodě.  Výkonová úroveň EME vysílačů, používajících jako anténu parabolické zrcadlo, by neměla být předmětem výkonové restrikce, pokud je anténa používána v elevaci větší, než 30° nad horizontem.

EN: 

I have been watching the whole issue for many years and I would have few words to it:

  •  The radio amateur service in the 23cm band were exclusive many years ago. Who and when in IARU (or ARRL) decided to continue to be a secondary service? Can ITU submit such consent?

  •  Moving of narrowband types of operation to the 1299MHz segment must be the next step after termination of all broadband radio amateur operations in the band

  •  We should consider that the end of the operation of all unmanned radio amateur transmition outside the segment of 1298 to 1300MHz, including de facto stop of unmanned FT8 transmit. Or limit any unmanned device power to 1W RFor so.

  •  We shall consider that the potential interference of navigation receivers is usually less critical in practice than the measurements presented by Barry G4SJH. Narrow interference, albeit of the same power level as broadband data, does not cause its interruption, but only a higher error rate and because the radio amateurs in their communication will do always a longer gap at the transmission (due to RX), the interference disappears and the data are then loaded correctly. Thus, satellite navigation will be not interrupted by sharing of radio amateur signals, but only it may create some possible delay.

  •  The 100W power level, which are now counts for radio amateur broadcasting, is as insufficient, all who run EME and similar types of DX operation knows it well. The negotiations could therefore monitor the performance restrictions over time - for example, the average (mean) level of radio amateur transmission in any minute period must not exceed the 100W. This is closely related to the potential interference of data transfer, listed in the previous point. The power level EME transmitters using a parabolic mirror as an antenna should not be subject to power restriction if the antenna is used in elevation greater than 30 degrees above the horizon.

Thanks for reading

Vlada OK1VPZ