Mezinárodní radioamatérská unie Region 1 zapsaná v registru švýcarských asociací, 
obchodní komora, c / o Baer-Nutz-AG, Scheuermattstrasse 8A, CH-6330 Cham ZG, spis č. CH660.0.019.990-1

Volný překlad dokumentu IARU R1 pracovní skupiny C5 do češtiny vzniknul v klubu OK2KKW s laskavým souhlasem S53WW

PODMÍNKY IARU R1  50/70MHz, 145 MHz a UHF/MIKROVLNÝCH ZÁVODŮ
                                                                                                                                      k 1.lednu 2018

 

1. Cíl

Hlavními cíli je vytvořit co nejvíce kontaktů a pobavit se. Dalšími cíli može být zlepšení vašich provozních dovedností, testování nových konfigurací a technik zařízení, rozšiřování horizontů tím, že pracujete na mikrovlnných pásmech a zkoumáte šíření radiových vln.

2. Definice

 • stanice: sada antén, vysílačů a přijímačů používaných během soutěže v každém kmitočtovém pásmu (tj. Sestavy s více pásem se skládají z více stanic).
   
 • Umístění: zeměpisná oblast s průměrem nepřesahujícím 500 metrů, kde se stanice nachází během soutěže.
   
 • Volací značka: identifikace stanice během soutěže. Přidaná předpona a/nebo přípona nevytvářejí jiný volací znak (tj. S50AAA/p nebo DL/S50AAA jsou stejnou volací značkou jako S50AAA).
   
 • Provozovatel: osoba, která provozuje stanici během soutěže pomocí volacího znaku stanice. Provozovatel může být umístěn uvnitř (místního operátora) nebo mimo (vzdáleného operátora). Během soutěže může provozovatel provozovat pouze stanice, které tvoří jednu položku.
   
 • Kategorie:

  o MULTI Operátor: stanice ze stejného místa provozované více než jedním provozovatelem a používání jednoho volajícího ve všech pásmech.

  o SINGLE Operátor: stanice ze stejného místa provozované stejným operátorem a používání jednoho volajícího ve všech pásmech bez provozní pomoci jiné osoby během soutěže.

  o 6 HODIN: stanice ze stejného místa, provozované libovolným počtem provozovatelů a provozované podle pravidla o délce 6 hodin. Časový segment 6 hodin lze rozdělit na maximální dvě období. Čas prvního QSO nastaví počáteční čas prvního období. Při provozu ve dvou obdobích musí být pauza mezi jednotlivými obdobími delší než 2 hodiny. První časový rozdíl 2 hodiny nebo více mezi dvěma po sobě následujícími QSO označuje segment pauzy. Pouze QSO, které spadají do kombinovaného 6hodinového časového segmentu, budou počítány do bodového výsledku. Účastníci jsou vítáni k provozování déle než 6 hodin a v takovém případě zašlou svůj úplný protokol (závodní robot automaticky vygeneruje 6hodinovou část z protokolu, zatímco ostatní záznamy protokolu budou použity pro účely křížové kontroly) .

  o NÍZKÝ VÝKON (Low power): stanice více nebo jediného operátora, který (kteří) vysílají s vysílačem až 100 W PEP a používají pouze jeden směrový nebo všesměrový anténní systém. Stejná anténa musí být použita pro vysílání a příjem. Směrová anténní soustava je jednoduchá (single)  anténa nebo skupina jednoduchých antén, seskupená tak, aby dosáhla maximálního dosažitelného zisku v daném směru (to znamená, že všechny antény ve skupině musí být nasměrovány ve stejném směru). Všesměrová anténa je anténa se zářením, která má přibližně stejný zisk ve všech směrech azimutu.

3. Podmínky pro účastníky soutěže

Všichni licencovaní rádioamatéři v regionu 1 se mohou zúčastnit soutěže. Účastník soutěže musí pracovat v rámci podmínek a ducha soutěže. Účastníci musí pracovat v souladu s licenčními podmínkami země, ve které má stanice trvalé bydliště. Stanice pracující pod speciální licencí s vysokým výkonem se mohou účastnit, ale jejich deníky ze závodu budou zadány pouze jako deníky pro kontrolu (check log).

4. Datum soutěží

 • Soutěž 50/70 MHz začne třetí sobotu v červnu.
 • Soutěž 145 MHz (VHF Contest IARU) začíná první sobotu v září.
 • Soutěž UHF / mikrovlny (UHF/SHF Contest IARU) začíná o první říjnové sobotě.

Soutěž (contest) začne ve 14:00 hodin UTC v sobotu a končí v 14:00 hodin UTC v neděli.

 

5. Soutěžní sekce

50/70 MHz

Soutěž: Soutěže budou obsahovat následující oddíly pro:

 • Pásmo 50 MHz:

  o SINGLE (SO): jednotlivý operátor.

  o MULTI (MO): více operátorů.

  o 6HOURS (6H): 6 hodin soutěžního provozu.

   

 • Pásmo 70 MHz:

o SINGLE (SO): jednotlivý operátor.

o MULTI (MO): více operátorů.


145 MHz

 • Pásmo 145 MHz:

  o SINGLE (SO): jednotlivý operátor.

  o MULTI (MO): více operátorů. 

  o SINGLE LOW POWER (SO-LP): Jednotlivý operátor - nízký výkon.

  o MULTI-LOW POWER (MO-LP): kategorie více operátorů - nízký výkon.

  o 6HOURS (6H): 6 hodin soutěžního provozu.

   

Soutěž UHF / mikrovlny:

 • Soutěže budou obsahovat následující oddíly:
 • pásma 435 MHz:

o SINGLE (SO): Jednotlivý operátor.

o MULTI (MO): kategorie více operátorů.

o SINGLE LOW POWER (SO-LP): Jednotlivý operátor - nízký výkon.

o MULTI-LOW POWER (MO-LP): kategorie více operátorů - nízký výkon.

o 6HOURS (6H): 6 hodin soutěžního provozu (v pásmu 435MHz).

 • pásma 1,3 GHz, 2,4 GHz, 3,4 GHz, 5,7 GHz, 10 GHz a pro skupinu Millimeter bands (kombinovaná skupina amatérských pásem nad 10 GHz):

  o SINGLE (SO): Jednotlivý operátor.

  o MULTI (MO): kategorie více operátorů.

 

6. Provoz

Vždy je povolen pouze jeden signál v pásmu. Stanice musí pracovat ze stejného místa po celou dobu soutěže.

 

7. Spojení

Každá stanice může pracovat pouze jednou na každém pásmu. Pokud stanice naváže druhé spojení na stejném pásmu se stejnou protistanicí, může se pro bodový výsledek započíst pouze jeden kontakt. Všechny duplicitní kontakty by měly být zaznamenány, ale bez nároku na body a jasně označeny jako opakovaná spojení. Kontakty uskutečňované prostřednictvím aktivních převaděčů a spojení EME se nezapočítávají do bodů. Soutěžící jsou povinni dodržovat společnou definici platného QSO (jak je definováno v Příručce manažerů VHF a je zopakováno níže). Soutěžní výměna informací (volání, hlášení reportu signálu, číslo QSO a lokátor) musí být odeslána a potvrzena v pásmu, kde kontakt začal, a pouze během kontaktu. Během QSO nemůže být proveden žádný pokus o získání jakékoliv části požadovaných informací o spojení prostřednictvím jiných komunikačních metod, jako je internetový chatový kanál, DX Cluster, diskuse na jiném amatérském pásmu, telefon atd. Taková sekundární metoda znehodnocuje soutěž. Samoanoncování (self-spotting) je povoleno na všech médiích, s výjimkou DX clusteru (nedoporučuje se odesílat řadu self-spotů do diskusních místností a není jim doporučeno).

Přijatelné příklady při použití sekundární metody komunikace (ON4KST chat apod):

o "Můžeme udělat sked na 144.388?"

o "Mám QRM, přesuneme se na 144.218 kHz a začneme znovu"

o "Nic jsem nepřijal, zkuste to znovu" a QSO se znovu spustí.

o "Děkuji vám za pěkné QSO " - Poznámka: Pouze po dokončení QSO na soutěžním pásmu!

 

Nepřijatelné příklady při použití sekundární metody komunikace (ON4KST chat apod):

o "Potřebuji vaše sériové číslo "

o "Opakujte prosím všechny informace "

o "Potvrďte prosím, atd. . "

 

Definice platného soutěžního QSO:

o Platný kontakt je ten, kdy se oba operátoři v průběhu kontaktu navzájem vzájemně identifikovali o obdrželi soutěžní výměnu informací a obdrželi potvrzení o úspěšné identifikaci a přijetí výměny soutěže.

 

8. Typy vysílání

Spojení mohou být navázány v režimech A1A (CW), J3E (SSB) nebo F3E (FM), či (G3E (PM).) Režimy MGM kontaktů musí být řádně označen v LOGu s kódem režimu EDI 7.

 

9. Výměna soutěžních informací

Kód, vyměňovaný během každého kontaktu se skládají z protokolu RS, RST nebo RSQ (režim MGM), po němž následuje sériové číslo začínající 001 pro první kontakt v každém pásmu a stoupá o jeden pro každý následný kontakt v tomto pásmu. Tuto výměnu musí bezprostředně následovat úplný lokátor odesílající stanice (příklady: 59003 JO20DB nebo 579123 IN55CC). Všechny časy musí být zaznamenány v UTC. Zaznamenané volací znaky musí být stejné jako ty, které účastníci při QSO vyměňovali vzduchem. U kontaktů na frekvenci 50 MHz mimo oblast 1 může být přijatý lokátor čtyřmístný a "MM" bude přidáno jako 5. a 6. číslice.

Oprava protokolovaných spojení po soutěži, s využitím jakékoli databáze, nahrávek, e-mailu nebo jiné metody, není povolena.

 

10. Bodování

Pro amatérská pásma do 10 GHz včetně bude spojení hodnoceno body na základě principu jednoho bodu za kilometr, tj. Vypočtená vzdálenost v kilometrech bude zkrácena na celkovou hodnotu a bude přidáno 1 km. Střed každého čtverce lokátoru se používá pro výpočty vzdálenosti. Aby se skóre soutěže srovnala, při přepočtu ze stupňů na kilometr by měl být při výpočtu vzdáleností pomocí rovnice sférické geometrie použit faktor 111,2. Veškeré QSO včetně těch s jedinečnými stanicemi se počítají za body (jedinečná stanice je stanice, která se objeví v protokolu pouze jednoho účastníka soutěže). U kombinovaných vyšších pásem (skupina milimetrů) bude skóre součtem bodů zaznamenaných v každém pásmu s použitím následujících faktorů násobení počtu kilometrů zaznamenaných v každém pásmu:

 • 24 GHz 1 x
 • 47 GHz 2 x
 • 76 GHz 3 x
 • 122 GHz 4 x
 • 134 GHz 8 x
 • 245 GHz 10 x

 

11. Zaslání deníků ze závodů

Položky musí být nastaveny v digitální / elektronické podobě EDI (viz VHF Managers Handbook) zvlášť pro každé kmitočtové pásmo. Záhlaví EDI musí obsahovat minimálně tato pole:

 • Používaná značka a lokátor WWL (PCall a PWWLo)
   
 • Sekce a pásmo (PSect a PBand)
   
 • Značky dalších operátorů (RCall pro vstupy SO, RCall a Mope1, Mope2, ... pro záznamy MO)
   
 • E-mailová adresa (RHBBS)
   
 • Výkon TX ve wattech (SPowe)
   
 • Anténa (SAnte); musí být jasně identifikovatelné, kolik anténních systémů bylo v provozu. Deníky ze závodu se zasílají nejpozději druhé pondělí následující po termínu závodu - soutěžním víkendu. Pozdní zaslání logu bude považováno jako zaslání deníku pro kontrolu. Předložením (zasláním) deníku ze závodu soutěžící prokazuje, že:

  o porozuměl soutěžním pravidlům a souhlasí s tím, že jimi je vázán,

  o bude provozován podle všech pravidel a předpisů, které se vztahují k jeho licenci a/nebo stanici,

  o souhlasí, že křížově kontrolovaný protokol může být zpřístupněn veřejnosti s výjimkou osobních údajů ve formátu souboru EDI, PAdr1, PAdr2, RName, RAdr1, RAdr2, RPoCo, RCity, RCoun, RPhon a RHBBS,

  o souhlasí s organizátorem soutěže, že může zveřejňovat, publikovat, tisknout a jinak distribuovat (jakýmikoliv prostředky, včetně papírových nebo elektronických) záznam deníku buď ve svém původním formátu, v jakémkoli jiném vhodném formátu s modifikací nebo bez něj nebo v kombinaci s údaji od ostatních soutěžících o vstupu do konkrétních soutěží, jiných soutěží nebo z jiných důvodů, včetně školení, rozvoje a rozvoje amatérského vysílání,

  o přijímá všechna rozhodnutí organizátora soutěže jako konečná.

 

12. Posuzování záznamů o spojení

Všechny protokoly jsou kontrolovány pomocí vlastního softwaru a lidského úsudku. Deklarované QSO bude považováno za neplatné za případné chyby v informacích zaznamenaných účastníkem. Pokud existuje nepochybný důkaz, že chyba je způsobena nesprávnou informací vysílací stanice (tj. Nesprávný datum / čas nebo hovor / Lokátor), tak takový LOG protistanice se nepoužije pro účely rozhodování. Konečné posouzení deníků ze závodu je v odpovědnosti pořadatele soutěže, jehož rozhodnutí bude konečné. Účastníci, kteří úmyslně porušují některá z těchto pravidel, pokouší se o podvody nebozjevně ignorováni bandplány IARU Region 1, budou diskvalifikováni. Každý správce VKV a/nebo národní soutěžní výbor může navrhnout organizátorovi soutěže diskvalifikaci nebo penalizaci účastníka.

13. Ocenění

 • Vítězové sekce: Certifikáty budou vydávány pořadatelem soutěže vítězům jednotlivých kategorií do 10 GHz a pro skupinu Millimeter bands.
   
 • Celkoví vítězové soutěže UHF / Mikrovlny: Celkový vítěz soutěže IARU Region 1 UHF / Mikrovlny bude prohlášen samostatně pro sekci SO a MO. Pro tabulky s celkovým výsledkem se kombinuje počet účastníků pracujících na nejméně dvou následujících pásmech pomocí adaptivního multiplikačního systému:
   

  o 435 MHz, 1,3 GHz, 2,4 GHz, 5,7 GHz, 10 GHz, Skupina milimetrových pásem
  Poznámka: Vstupy SO do části 6H na 435 MHz budou zahrnuty v celkové klasifikaci SO, pokud jsou záznamy ve všech pásmech SO.
  MO vstupy do 6H sekce na 435MHz budou zahrnuty do celkové klasifikace MO. Násobitele pásma pro celkové skóre se vypočítají takto:

   

 • Násobič pro 435 MHz je 1.
 • Násobič pro každý z ostatních pásem se rovná vítěznému skóre na pásmu 435 MHz dělenému výherním skóre v každém pásmu. Násobič na každém pásmu pro sekce SO a MO se stanoví samostatně.
   
 • Příklad: o Výherní skóre v SO na 435MHz je 200 000 bodů a Výherní skóre v SO na 1,3GHz je 20 000 bodů

  o Násobitel pro SO na 1,3GHz je 200,000 děleno 20,000 = 10

  o Takže, všechna skóre SO na 1,3GHz jsou vynásobená hodnotou 10 pro tabulku výsledků SO

  o Celkové skóre milimetrových skupin se vypočte podle pravidla 9 před výpočtem násobitele pro milimetrovou skupinu