IARU konference Davos 2005

Ve dnech 11 až 16 září 2005 se ve švýcarském Davosu sejde konference IARU, která se bude mimo jiné záležitosti věnovat tomu, co nás nejvíce zajímá -  věci radioamatérského provozu na VKV pásmech v rámci I.regionu.

I když asi nejlepší a navíc zcela vyčerpávající přehled o celém programu konference týkající se VKV najdete na stránkách PA0EZ zde, jistě nebude na škodu si připomenout nejpodstatnější návrhy, které se budou na konferenci projednávat a které se našeho sportu  (či koníčka, chcete-li)  bezprostředně týkají:
___________________________________________

Britská RSGB upozorňuje na nebezpečí, plynoucí z rostoucího tlaku komerčních provozovatelů na radioamatérská VKV pásma směřujícího k potlačení, nebo dokonce k úplnému znemožnění radioamatérského provozu v pásmech 70 až 3 cm a nově dokonce i na 24 a 76 GHz. Navrhuje organizační kroky v rámci IARU vedoucí k vzájemné informovanosti o tomto neblahém vývoji a společné obraně radioamatérského provozu v těchto pásmech.

Dánská EDR navrhuje, aby v rámci celého I.regionu platilo pravidlo stejné jako v OK, tedy aby soutěžící byli povinni buď poslat z VKV závodů deník ve formě EDI souboru, anebo, pokud bude poslaán deník v papírové formě, tak budou připuštěny pouze deníky psané ručně.

Dánská EDR navrhuje, aby DX rekordy na VKV pásmech byly počítány z WGS souřadnic a s použitím jednotného matematického modelu Země.

Dánská EDR v zastoupení OZ7IS doporučuje, aby při vyhodnocování VKV závodů nebylo považováno za chybu, pokud je v logu hodnocené stanice uvedená nesprávná resp. chybějící přípona značky protistanice (například /p apod), protože nelze hodnocenou stanici vinit z chyby, není li jisté, že protistanice tuto informaci skutečně řádně vyslala. Dále doporučuje, aby v případě mezinárodného hodnocení mohly být logy v elektronické formě zasílány nejen pouze prostřednictvím národního VKV contestového manažera, ale také přímo zahraničnímu vyhodnocovateli a jako pozitivní příklad udává vyhodnocení VHF Contestu 2002 v OM.

EDR dále urguje, aby se členské organizace IARU (nejen v rámci I.regionu) soustředily na dosažení dohody na kmitočtových úsecích radioamatérských pásem, kde se odehrává úzkopásmový DX VKV provoz a soustředily se na obranu těchto úzkopásmových kmitočtových segmentů, neboť snaha o obranu celých dosavadních radioamatérských VKV pásem před vzrůstajícím tlakem komerčních uživatelů je ztracenou bitvou a pokud by radioamatéři chtěli příliš mnoho, hrozilo by, že přijdou  dokonce i o to nejcennejší - tedy DX segmenty pro úzkopásmový provoz.

EDR navrhuje, aby se všeobecné podmínky VKV závodů m.j. doplnily o klauzuli, že ta stanice, která v závodě vysílá pouze reporty 59(9) bude diskvalifikována.

Britská RSGB zastoupená G3LTF podává důkladnou informaci o možné provozní kolizi mezi radioamatérským provozem v pásmu 23 cm a chystaným evropským radionavigačním systémem  Galileo.

RSGB členským organizacím IARU doporučuje zvážit potřebu založení národních radioamatérských výborů pro kmitočtové plánování a zastávat tak vůči národním telekomunikačním administrátorům aktivnější  a fundovanější roli v otázce případných realokací kmitočtových pásem, které se mohou radioamatérského provozu dotýkat. (poznámka OK1VPZ: dobrý nápad, ale v rámci chování ČRK, který je stále víceméně zapouzdřen sám do sebe a odmítá spolupracovat s radioamatéry, kteří nejsou jeho členy, je tento návrh v OK bohužel pravděpodobně neuskutečnitelný)

Belgická UBA navrhuje do band plánu pásma 144 MHz začlenit speciální volací kmitočty pro pozemský a EME digitální provoz uskutečněný modem WSJT apod.

Holandský VERON navrhuje novou, rozsáhlou proceduru pro spojení odrazem od meteoritických stop.

Předseda PA0EZ informuje, že oficiální  seznam IARU Reg.I. DX  records najdete na stránkách: http://sektion-vhf.ssa.se/dxrecord/dxrec.htm

Majákový koordinátor IARU, G0RDI informuje o situaci okolo VKV majáků. Seznam najdete zde. Další aktualizace by měla být koncem července.

Slovinská ZRS doporučuje, aby v mezinárodních závodech IARU bylo napříště přípustné výhradně zasílání soutěžních logů ve formátu EDI.

ZRS dále navrhuje další drobné změny v pravidlech závodů IARU (VHF a UHF Contestu a.j.) a způsobu jejich vyhodnocování, kde mimo jiné doporučuje bodové zvýhodnění provozu na submilimetrových pásmech 47GHz a výše.

Rakouská OEVSV doporučuje zvážit alokaci dalších mezinárodních kmitočtů pro random DX spojení uskutečněná digitálními mody (MS a EME) v oblasti okolo 144.160 MHz. Dále navrhuje závaznou proceduru pro MS spojení uskutečněná prostřednictvím digitálních modů.
________________________________________________

Další návrhy, předložené do konference, se týkají pásma 50 a 70 MHz, lokálních provozů, ATV, koordinace amatérského tísňového provozu a rozdělení služeb v pásmech 76 GHz a výše. Český radioklub, který bohužel vystupuje v roli národního partnera IARU do této konference (na základě předloženého senamu) žádné návrhy nepředložil. Je to škoda, protože řada důležitých záležitostí (například otázka kruhové, či lineární polarizace při EME provozu na kmitočtech 6 a 3cm, či otázky elektromagnetické kompatibility radioamatérského provozu a zařízení RLAN v pásmu 5,7 GHz, nebo záležitost možnosti časové koordinace budoucího provozu družic se zařízením pro radarový průzkum přírodních zdrojů Země v pásmu 70cm a termínů mezinárodních pozemských a EME UHF Contestů) zůstala pro tuto konferenci bohužel uzavřena...

V případě jakýchkoli  vašich  podnětů, námitek a doporučení k předloženému programu se v této věci prosím obracejte na OK2ZI, který je VKV manažerem ČRK a tuto konferenci pravděpodobně navštíví, nebo je vzneste prostřednictvím diskusního boardu OK2KKW a my se postaráme o jejich doručení.

OK1VPZ