5 milionů...

Ano, toto číslo dnes (27.3.2023) překonalo počitadlo počtu návštěvníků informačních webových stránek Contestového VHF / UHF /SHF radioklubu OK2KKW. Nehleďme na to, že je to počet, jaký lze vyjádřit jako "téměř každý druhý obyvatel České republiky". Tyhle webové stránky nepíšeme pro dosažení co nejvyšší návštěvnosti, ale jako zpravodajskou pomůcku pro radioamatéry se zájmem o komunikaci na pásmech VKV a vyšších, Ačkoli se možná někomu může zdát, že podpora radioamatérského vysílání je dnes již zbytečná a téma tohoto zájmu je již vyprázdněné, věříme, že tomu tak dosud není. Pokud vám tento radioamatérský informační server dosud přináší něco nového, zajímavého a podnětného proto, abyste tento web navštívili znovu a znovu, dejte nám to prosím občas vědět. Ona ta práce pro ostatní totiž také něco stojí - a to nejenom čas jeho tvůrců, ale i náklady na webhosting, nějaké ty cesty, nutná související technika a konec konců i náklady na provoz majáku OK0EP. Již jsme museli ukončit rozdávání věcných cen za soutěž MR na VKV. Nicméně, roky ubíhají a radioamatéři stárnou a síly ubývají. Chytne se této práce někdo jiný, nebo s odchodem naší generace odejde i plodná komunita OK VKV amatérů? Přemýšlejte! I provoz toho vašeho domácího webu je pro všechny velice cenný. Mladí lidé potřebují nějaké vzory, zájem a výzvu, aby mohli překonat tu naši generaci. A nepochybuji, že toho jsou schopni, pokud si udrží zájem. Věřte, radioamateříme všichni již desetiletí a stále nás to těší -> i tento web pro vás děláme již 23 rok, ale věčně to opravdu být nemůže... Bude tady jednou někdo, kdo nás nahradí?

73! OK1VPZ


Yes, this number today (27.3.2023) exceeded the counter of the number of visitors to the information website of the Contest VHF / UHF / SHF radio club OK2KKW. Not to mention that this is a number that can be expressed as "almost every second inhabitant of the Czech Republic". We do not write this website to achieve the highest possible traffic, but as a news aid for radio amateurs interested in communication on VHF bands and higher, Although it may seem to some that the support of amateur radio broadcasting is useless today and the topic of this interest is already empty, we believe that this is not yet the case. If this amateur radio information server still brings you something new, interesting and stimulating to visit this website again and again, please let us know from time to time. The work for others also costs something - not only the time of its editors, but as well as the cost of web hosting, some related travelling, necessary related technology and ultimately the cost of operating the OK0EP beacon. We have already had to stop handing out material prizes for the CZ championship of VHF/UHF competition. However, the years are running and the radio amateurs age and the strength decreases. Will someone else take up this job, or will the prolific community of OK VHF amateurs leave with the departure of our generation? Think please! Even the operation of your home website is very valuable for everyone. Young people need follow example, hold interest and challenge to surpass our generation. And I have no doubt that they are capable of doing so if they keep their enthusiasm. Believe me, we have all been radioamateurs for decades and we are still pleased to do it -> even we prepare this website for you almost 23 years, but it really can not be forever ... Will there be someone to replace us when it will be needed?