Návrh postupu týkajícího se otázky obsazování dominantních kót ve VKV závodech na území ČR,
pořádaných v termínech, koordinovaných v 1.regionu IARU.
Draft pro diskusi
Zpracoval OK1VPZ
verze 1.0
I.
Definice pojmů:
VKV - pásma pro radioamatérskou radiokomunikační službu o kmitočtu 50 MHz a výše
dominantní kóta (dále jen kóta) - vyvýšená lokalita, kde byly v uplynulém kalendářním roce dosaženy
    alespoň 3 výsledky do 3 místa celkového pořadí v kterékoli kategorii v závodech VKV 
závod - radioamatérská soutěž, uspořádaná v termínu a pravidlech koordinovaných v rámci IARU
    (dříve tzv. závody kategorie "A")
nemovitost - budova, nebo pozemek, zapsatelná do katastru nemovitostí
vlastnictví nemovitosti - vlastnický vztah, zapsaný v katastru nemovitostí ve prospěch majitele
termín pořádání závodu - termín koordinovaný v rámci IARU
výsledek - umístění stanice ve výsledkové listině, zveřejněné pořadatelem závodu. Existuje - li souběh
    více závodů, pořádaných různými pořadateli, lze pro tento postup započítat pouze výsledky z
    jednoho z těchto závodů. 
pásmo - kmitočtové pásmo určené pro radioamatérskou radiokomunikační službu VKV
souhlas - souhlasný výrok držitele učiněný písemně, nebo před svědky, kteří nejsou v nějakém přímém
    vztahu s žadatelem
držitel - odpovědná osoba, která je primárním držitelem práv podle tohoto postupu. Obvykle se jedná
    o vedoucího operátora klubové stanice, která se v uplynulém roce zúčastnila závodu z kóty
žadatel - osoba, která se obrací jménem svým, nebo jménem klubovní stanice, na rozhodce se žádostí
    o rozhodnutí o přidělení dominantní kóty , protože jeho jednání s držitelem o povolení provozu
    během závodu s kóty nebylo úspěšné
rozhodce - obecně respektovaná osoba, držitel platného povolení k provozu radioamatérské vysílací
    stanice, která z pověření pořadatelů závodů je oprávněna a zavázána pro příslušný kalendářní
    rok zajistit činnosti, uvedené v tomto postupu.
II.
Přidělování dominantních kót
Vztahy mezi všemi zúčastněnými budiž uchovávány v rovině hamspiritu jako základní formy komunikace mezi
držiteli povolení k provozu radioamatérské radiokomunikační služby. Primárním způsobem přidělení dominantní
kóty je dohoda zúčastněných stran. Pouze ve výjimečných případech, pokud by se nepodařilo dosáhnout dohody
a zejména v případě, pokud by jedna ze stran byla přesvědčena, že nedosáhnutí dohody je proti zásadám
hamspiritu, dohodly se stanice, které se pravidelně závodů zúčastňují na níže uvedených pravidlech, které
mají za účel pomoci dosáhnout dohody, nebo rozhodnutím respektované osoby podle přijatých pravidel dopomoci
stavu, kdy bude negativní zásah do práv jednotlivců i soutěžních stanic spravedlivě minimalizován tak, aby
napříště již bylo možné dosáhnout dohody přímo mezi jednotlivými soutěžícími.
Ke splnění těchto cílů budou napříště používána tato pravidla:
1) Ochrana soukromého vlastnictví: Stanice, jejímž držitelem platného povolení k provozu radioamatérské
  radiokomunikační služby je osoba, ať už právnická, nebo fyzická, a která vlastní na kótě, nebo v okruhu
  do 500 m od vrcholu kóty nemovitost o výměře alespoň 100 m2, jejíž nadmořská výška není oproti vrcholu
  kóty nižší, než o 20 m, má při obsazování kóty přednost a jiná stanice se smí z této kóty zúčastnit závodu
  pouze s jejím souhlasem.
2) Za předpokladu, že takové vlastnictví nemovitosti, popsané v bodě 1) neexistuje, nebo je takových vlastníků
  různých nemovitostí, splňující uvedené kriterium více, platí následující pravidla: 
  a) Ochrana současného uspořádání: Stanice, která se zúčastnila stejného závodu, nebo závodu, pořádaného ve
  stejném termínu v uplynulém kalendářním roce a dosáhla v tomto závodě výsledek do 3.místa v národním pořadí,
  má při obsazování kóty přednost a jiná stanice se smí závodu na stejném pásmu, jako stanice, která dosáhla
  z kóty uvedeného výsledku, zúčastnit pouze s jejím souhlasem.
 
  b) Ochrana práva stanice k spravedlivému přístupu na dominantní kótu: V případě, že jiná stanice (žadatel)
  má zájem se závodu z kóty zúčastnit, a to na stejném pásmu (více pásmech), jako stanice držitele,
  a nepodařilo se mu se s držitelem dohodnout na vzájemně přijatelném a spravedlivém řešení, může se žadatel
  obrátit na rozhodce, který ve věci rozhodne. Pro výrok rozhodce se použijí kriteria bodového ohodnocení
  stanice žadatele a držitele takto:
   ba) Přednost v obsazení kóty má ta stanice, která dosáhne vyššího bodového ohodnocení své činnosti.
     Toto bodové ohodnocení se stanoví jako součet bodového hodnocení získané takto:
     * za výsledek v závodech v uplynulém kalendářním roce v národním hodnocení se započítají body
      za každé soutěžní pásmo podle následující tabulky:
     - Pokud bylo ve výsledkové listině pořadí stanic v uvedené kategorii hodnoceno alespoň 10 stanic,
     započítá se za první místo v kategorii 10 bodů, za druhé 9 bodů, za třetí 8 bodů ..... za desáté 1 bod
     - Pokud bylo ve výsledkové listině v uvedené kategorii hodnoceno méně, než 10 stanic: započítá se
     za poslední místo 1 bod, za předposlední místo 2body atd.
     * za výsledek v závodech v uplynulém kalendářním roce v mezinárodním hodnocení se započítají body
      za každé soutěžní pásmo obdobným způsobem, jako u národního hodnocení, ale dosažený bodový výsledek
      se násobí koeficientem 3.
     * za každé pásmo, které se stanice zaváže obsadit v závodě na který žádá rozhodce o udělení práva
      kótu využít, se započte 10 bodů. 
     
     * V případě, že by stanice žadatele po přidělení kóty neprovozovala (tedy nenavázala z kóty na
      příslušném pásmu ani jedno soutěžní spojení) jedno, nebo více z pásem, k jejichž provozu se ve
      své žádosti zavázala, v následujícím kalendářním roce ztrácí tato stanice právo se obrátit na
      rozhodce s jinou žádostí. Pokud by došlo v období 1 roku od závodu, ve kterém stanice (původně
      stanice žadatele), které bylo přiznáno právo k využití dominantní kóty, neprovozovala v závodě
      předem přihlášené pásmo, k jiném rozhodčímu řízení o přidělení kóty, ve které je stranou řízení
      tato stanice, má rozhodce za povinnost z celkového bodového hodnocení stanice žadatele,
      zpracovaného pro rozhodnutí v některém následujícím závodě, odečíst 20 bodů za každé
      neprovozované pásmo. Tuto bodovou penalizaci za neprovozované pásmo je rozhodce oprávněn
      započíst pouze jednou. 
    bb) V případě rovnosti bodového ohodnocení mezi stanicí držitele a žadatele rozhodne o přidělení 
      kóty losování za přítomnosti rozhodce a zástupců držitele i žadatele.
3) Držitel nesmí bránit jiné stanici, aby se závodu ze stejné kóty i bez předchozího souhlasu držitele
  zúčastnila, pokud bude provozovat jiné kmitočtové pásmo, než pásma, na kterých v závodě hodlá pracovat
  držitel. Držitel je v takovém případě oprávněn stanici vymezit místo pro umístění jejího zařízení ve
  vzdálenosti nejméně 100 m od nejbližšího provozního stanoviště držitele.
4) Zahraniční stanice. Stejný postup platí i v případě žadatelů o přidělení dominantní kóty, kteří na 
  území ČR hodlají vysílat v závodě na základě mezinárodního radioamatérského povolení CEPT.

III.
práva a povinnosti rozhodce
1) Rozhodnutí rozhodce je konečné, musí být sděleno zástupcům držitele i žadatele a zveřejněno v síti
  Packet radio a na Internetovských stránkách rozhodce. Pokud se tomuto rozhodnutí kterákoli ze stran
  nepodřídí, nebude v závodě hodnocena a v následujícím kalendářním roce ztrácí nárok na možnost podání
  žádosti rozhodci o rozhodčí řízení při přidělení jakékoli dominantní kóty 
2) Rozhodce provozuje webovou stránku, jakož i její zrcadlení (v textové formě) v síti packet radio, 
  kde informuje nejméně o:
   
   * obsazení dominantních kót v uplynulém a průběhu tohoto kalendářního roku
   * plánovaném obsazení dominantních kót pro následující závod, je-li o tom ze strany stanic informován.
    Pro podání těchto informací musí být zřízena přímá emailová a packet radio adresa rozhodce
   * podání žádosti o přidělení dominantní kóty a o bodovém hodnocení žadatele i držitele
   * výsledku rozhodčího řízení o přidělení dominantní kóty a o pásmech, k jejichž provozu se vybraná
    stanice v příslušném závodě zavázala

IV.
Volba rozhodce
1) Rozhodce je volen na veřejném hlasování společné schůzky aktivních VKV operátorů, kterého se zúčastní
  zástupci ČRK, OK-VHF klubu a dalších pořadatelů, jsou-li odlišní od ČRK a OK-VHF klubu, a to na návrh
  zúčastněných stran. Každý z uvedených subjektů má jeden hlas.
2) V případě rovnosti hlasů se přítomní poradí s navrženými kandidáty o tom, zda by některý z nich byl
  ochoten svoji kandidaturu stáhnout.
3) Nedojde-li k dohodě, rozhodne se o osobě rozhodce losováním. 
4) Funkční období činnosti rozhodce je 1 rok. Nedojde - li k volbě rozhodce na následující kalendářní rok,
  zůstává rozhodce ve funkci tak dlouho, dokud není zvolen jiný rozhodce.
5) Osoba, která je kteroukoli ze stran navržena na funkci rozhodce, se tohoto jednání povinně účastní bez
  práva hlasování a musí se svou kandidaturou předem souhlasit. 
6) Volba se uskuteční nejpozději dne 30.11 každého kalendářního roku pro rok následující.
7) Rozhodce je zvolen prostou většinou hlasů. K řádnému vykonávání této funkce se musí na této schůzce
  přítomným písemně zavázat.
V.
Náhrady za činnost rozhodce
1) Činnost rozhodce je čestná a není honorována.
2) Rozhodci náleží finanční náhrada za náklady, prokazatelně vynaložené v souvislosti s plněním jeho činnosti.
3) Finanční náhrada nesmí v jednom kalendářním roce přesáhnout celkem částku (12 000) Kč
4) Finanční náhrada je rozhodci vyplacena nejpozději do 31.ledna následujícího kalendářního roku z rozpočtu ČRK,
  neboť ČRK je jedinou českou radioamatérskou organizací, dotovanou i z jiných, než soukromých zdrojů svých členů.

Vaše názory a připomínky k předloženému draftu můžete vyjádřit zde.