Ahoj vsichni, posilam zajimavost. IO 78M08 objednany od RS-components (.de) a vyrobeny pravdepodobne v Roznove v ONsemi, 
dodavka do Hamburgu LETOS, 30.9.2005:
Se nejak jeste neprobudili :-)

                 73  Ivo  OK1FGM