Pro informaci (automatic translation below)

-----Původní zpráva-----
Od: Rudi [OE5VRL]
Odesláno: středa 9. září 2020 22:28

Reply at 21.8:2022: Is it already fixed? What about signal of OK0EB by CRC on the other bands? How you evaluate the ČRK Beacons project overall?


Komu: ...
Kopie: .... DB6NT, OE4WOG ....a další
Předmět: OE5XHE / OK0EB

....

Dnes jsem použil signál majáku OE5XHE, resp.chtěl jsem, ale je rušen OK0EB. Důvodem je to, že OK0EB produkuje mizerný signál. S přijímačem SDR jsem udělal kopie obrazovky. První obrázek je, když je OK0EB rovný (neklíčuje). Okolo signálu jsou vlny nežádoucího vyzařování.

OE5XHE má jen přestávku v přenosu a druhý obrázek ukazuje jeho spektrum, což je pravý opak. OK0EB má během OE5XHE krátké přerušení přenosu, odesílá spojitou vlnu.
Můžete jasně vidět nežádoucí zvon postranního šumu OK0EB a čistou nosnou OE5XHE. Je vidět pár sekundárních parazitů z OE5XHE, ale nejsem schopen určit, zda se jedná o skutečné parazity, nebo zda jsou vytvořeny v mém RX.
Otočil jsem anténu tak, aby v obou případech byl signál na vstupu RX stejně silný a právě dosáhl hranice 0 dB (zdaleka ne přímý směr). Sekundární parazity (OE5XHE) jsou o více než 60 dB pod špičkovým výkonem a postranní šum je o více než 80 dB níže. Ve vodopádu můžete jasně vidět, které sekundární paprsky mají být přiřazeny ke kterému majáku, nebo které nosiče pocházejí z jiných majáků.
Měřil jsem signál z OK0EB na 23, 13, 9, 6 a 3 cm a bohužel je to ještě horší, pokud jde o hluk v postranním pásmu na 13 až 3 cm, než na 23 cm.
Pro informaci posílám tento mail také několika dalším rádiovým přátelům. Doufám, že se možná něco změní v signálech majáků OK, když na to přijde slovo. Bohužel jsou v provozu 3 vícepásmové majáky se stejnou technologií, a tedy se stejnou kvalitou signálu.

Vy 73
Rudi

https://www.ok2kkw.com/more/ok0eb_vs_oe5xhe_23cm.pdf

 

Today I used the OE5XHE beacon signal, or I wanted to, but it is disturbed by OK0EB. The reason is that OK0EB produces a lousy signal. I made a screenshot with the SDR receiver. The first image is when OK0EB is straight (does not key). There are waves of unwanted radiation around the signal.
OE5XHE has only a break in transmission and the second picture shows its spectrum, which is the exact opposite. OK0EB has a short transmission interruption during OE5XHE, sending a continuous wave.
You can clearly see the unwanted OK0EB side band noise radiation bell and the clean OE5XHE carrier. You can see a few secondary parasites from OE5XHE, but I'm not able to determine if they are real parasites or if they are created in my RX.
I rotated the antenna so that in both cases the signal at the RX input was the same and just reached the limit of 0 dB (far from the direct direction). Secondary parasites (OE5XHE) are more than 60 dB below peak power and lateral noise is more than 80 dB below. In the waterfall you can clearly see which secondary peaks are to be assigned to which beacon, or which carriers come from other beacons.
I measured the signal from OK0EB at 23, 13, 9, 6 and 3 cm and unfortunately it is even worse in terms of sideband noise at 13 to 3 cm than at 23 cm.
I am also sending this email to several other radio friends for information. I hope maybe something changes in the OK beacon signals when it comes to it. Unfortunately, there are 3 multi-band beacons in operation with the same technology, and therefore with the same signal quality.

Vy 73
Rudi