Shrnutí k věci návrhu Radioklubu OK2KKW novelizovat Vyhlášku 156/2005 Sb. a s tím souvisejících připomínek radioamatérské veřejnosti:
 
Pokud budeme pozváni k jednání na MPO ve věci našeho návrhu, budeme na jeho základě návrhu a zde (odkaz) prodiskutovaných podnětů ostatních radioamatérů hájit následující postup:
 

a) budeme trvat na návrhu kmitočtových tabulek, tak, jak byl náš návrh zaslán (odkaz) včetně poznámky pod čarou k pásmu 5MHz, která praví, že ČTÚ může v rámci svého uvážení přidělit žadateli v rámci individuálního povolení právo provozu ARS v pásmu až 5275 - 5450kHz s výkonem až 100W.

b) budeme trvat na tom, aby novela vyhlášky postavila povolení remote QTH a provoz z takového QTH na úroveň tzv. druhého stálého QTH

c) budeme trvat na tom, aby novela vyhlášky obsahovala odkaz na sankce, které může úřad podle ZoEK uplatnit vůči držiteli oprávnění k provozu ARS, pokud tento nezajistí splnění zákonných podmínek, uvedených v novele Vyhlášky.
Jde o základní pravidlo - když se na jedné straně vyžadují povinnosti, na straně druhé by dotčená
osoba měla mít alespoň základní informace, jaké sankce mohou být uplatněny v případě jejich nesplnění. Uvádět povinnosti bez odkazu na možné sankce vede ke klamnému pocitu, že zákonné povinnosti mohou být ze strany držitelů povolení k provozu ARS beztrestně porušovány.

d) podpoříme možnost provozu nedržitelů povolení ARS na značku klubovní stanice s výkonem do 100W za podmínky dozoru operátora, který je držitelem povolení třdy A a je vedoucím operátorem klubovní stanice k takovému dozoru pověřen, a to v pásmech pro povolení NOVICE s tím, že pásmo 80m by pro tento účel mohlo být rozšířeno do 3775kHz. Za stejných předpokladů podpoříme možnost provozu operátorů třídy NOVICE pod značkou klubovní stanice (t.j. s výkonem do 100W). V případě samostatného provozu provozu stanice s povolením NOVICE by měl takový operátor být i nadále povinen používat jen výkon 10W.

e) doporučíme změnu navrhovaného v §3 odstavec (2) tak,  že by mělo být povoleno použití i nestandardních kodeků digitálního vysílání (za předpokladu splnění technických podmínek), ale takový provoz musí být zapsán ve staničním deníku, přičemž na začátku každé vysílací relace musí být zařazena její volací značka v obecně srozumitelném a standardizovaném komunikačním tvaru. Odstavec doporučíme doplnit o zákaz šifrování provozu ARS. 

f) doporučíme vložení věty, že staniční deník může být veden i v elektronické verzi (zejména v návaznosti na předchozí bod).

g) podpoříme zjednodušení povolení neobsluhovaných liškových (ARDF - Radiový orientační běh) majáků ve smyslu následujícího návrhu: každý takový maják je vysílací zařízení a  proto při každém jeho použití za něj musí odpovídat jeho operátor, který je držitelem povolení k provozu ARS a který musí být přítomen v lokalitě Radiového orientačního běhu (i tréninku). Tento provozovatel (operátor) odpovídá za parametry a pokud zařízení nebude splňovat podmínky, uvedené v předpisu, který definuje technické podmínky provozu vysílacího zařízení ARS stanovené pro tento účel, je operátor povinen zařízení neprodleně odstavit z provozu a zajistit jeho opravu, nebo náhradu. Zodpovědný operátor majákového vysílače ARDF ho může použít pouze v souladu s jeho určením a po nezbytnou dobu, související s účelem, pro které je toto zařízení určeno.

 
O výsledku takového jednání budeme radioamatérskou komunitu pochopitelně informovat.

Radioklub OK2KKW z.s.
v Praze dne 11.5.2017
 

PS: seznámili jsme se s návrhem novely Vyhlášky 156/2005Sb, kterou údajně připravil spolek ČRK. V návrhu vidíme závažné nedostatky (m.j. rovněž v obsahu navrhované tabulky kmitočtů) a proto tento návrh nebudeme v navrženém znění podporovat.