144 MHz a Sporadická vrstva E v Evropě 1959-1980


Nad 56 Mc

Adolf Klemeš, OK1KA

Po delší přestávce navštívil jsem opět Krkonoše a zaujal 25. a 26. V. 1947 QRA na Kokrháči (1.434 m) jako svém zbývajícím bodě Krkonoš, hodícím se pro UKV. Bohužel počasí opět nebylo valné a i pásma byla chudá na účastníky, ač pokusy byly včas ohlášeny OK1CAV. Přesto však provedená spojení přinesla dosti zkušeností, aby bylo možno odhadnouti další možnosti pro UKV pokusy zejména pod 56 Mc. Jednalo se mi hlavně o 224 Mc. Zkoušena OSO postupně na 56, 112 a 224 Mc. Na 56 Mc byly výsledky prakticky stejné jako u spojení dřívějších. Na 112 Mc provedeno QSO s OK1XJX (Vinice u Kolína 232 m n. m. S8) a s OK1BMX (Sokol u Turnova 559 m n. m. - S9). Pro 224 Mc zbyl jen OK1XJX na stejném QRA jako výše. Slyšel jsem ho 25. V. t. r.[1947] - S7, on mne pro vadu v Rxu jen S2, ale R5. Došla mi zpráva od kol. Bruny (RP1290), který mne ten to den slyšel na Kuklíku u K. Hory (357 m n. m.) S7 při téměř vysazené superreakci. Dne 26. V. byly pro mne conds bd, ježto jsem byl zahalen mraky a pršelo. Slyšel jsem OK1XJX na témže QRA S5, R5, on mne S3 R5 po úpravě cívek svého Rxu. RP1290, který byl ten tokráte u něho mne slyšel S5R5. Obě OSOs byla provedena bez obtíží. Použité zařízení: Tx v obou případech tříbodý MO (elektronka Rd 2,4 Ta), modulovaný RL 2,4 P2 (viz KV 3/47 inpt 0,6 W, Rx - 1KA laděná v. f. (RV 2,4 P700), detekce kombinovaná se superreakcí (RL 2,4 Ti), koncový stupeň (RL 2,4 P2), 1XJ má Jonese (RL 2,4 T1) s koncovým stupněm (RL 2,4 P2), bez v. f. RP 1290 má taktéž Jonese, avšak elektronkami na detekci a superreakci RL 2,4 P2 a na konci RV 2,4 P700. Antény pro vysílání i příjem byly vertikální λ/4, neboť λ/2 dobře „nešly“. Jejich délky budou pravděpodobně velmi kritické a bude nutno tuto záležitost znovu přezkoušeti vůbec.

Za zmínku stojí, že při QSO dne 26. V. t. r. [1947] na 112 Mc slyšeli jsme dvě anglicky mluvící stanice (u 1KAX S9, u 1XJX S5), jež podle povahy provozu byly pravděpodobně vojenské. Volacích značek během našeho poslechu nepoužívaly. Bohužel déšť a nutný odchod za povinností znemožnil mi další sledování obou stanic. Přesto však výsledek pokusu jest uspokojivý a dodává naději na zvětšení QRB.

Až dosud dosáhl jsem QSO: na 56 Mc - 150 km (Černá Hora - Hostomice s OK2MVX, slyšen na Kleti 1YW S8 - 220 km), na 112 Mc - 67 km (Oškobrh u Poděbrad - Ještěd s 1LIX a 50 km (Oškobrh - Kozákov s 1BMX - S9) a konečně na 224Mc - 82 km (Kokrháč v Krkonoších - Vinice u Kolína s 1XJX, slyšen RP 1290 na Kuklíku u K. Hory - 90 km). Škoda jen, že činnost na pásmech jest poměrně malá a je mimoto ještě značně rušena superreakcí RP Doufejme vsak, ze se časem poměry i po této stránce zlepší.

Krátké vlny 3/1947


Onehdy přišel OK1AKA z pravidelné středeční schůzky v ÚRK v Braníku domů. V kapse si nesl nějaké ty QSL-lístky. „Celkem nic zvláštního nějací erpíři, sem tam nějaká ta Ú Bé pětka, zřejmě z jednadvacítky, ani to nestojí za prohlížení, prohlásil, když na ÚRK strkal kvesle do kapsy. Doma však celkem bez zájmu znovu prohlížel ty „plívy". A když vzal do ruky posluchačský lístek OK1-035975, lístek s Vaška Šindeláře, nemohl se vynadivit. Byl to totiž posluchačský report z pásma 1215 MHz, kdy s. Šindelář poslouchal stanici OK1KDF/p (1AKA je totiž ZO v této stanici) o PD na Hůrce u Klatov v síle 575. Na druhé straně lístku pak bylo toto sdělení: „Váženi soudruzi, jistě prominete že Vás obtěžuji svým posluchačským QSL lístkem, ale jinak nemohu protože je to můj první poslech na 1215 MHz. Proto Vás prosím, jestli byste mi zaslali Váš QSL-lístek. Mnoho úspěchů na 1215 MHz a též na jiných pásmech a mnoho 73 Vám přeje Vašek OK1-03597."

Věříme, že s Šindelář už od OK1KDF QSL dostat. Při této příležitosti považujeme za správné, abychom se o tom zmínili v naší VKV rubrice, poděkovali s. Šindelářovi za jeho snahu a úspěšnou práci a popřáli mu mnoho zdaru v jeho další činnosti na VKV. Věříme, že tou další činnosti nebude stále jen poslouchání, ale časem i vysíláni - a jistě úspěšné vysílání. Děkujeme Ti ještě jednou, Vašku, a pošli nám do AR fotografii svého zařízení.

Druhým, neméně zajímavým, až skoro neuvěřitelným překvapením, které toho večera 1AKA zažil, byl QSL od UB5CI, který nebyl potvrzením spojení na některém KV pásmu, ale reportem ze 145 MHz pásma. UB5CI resp. RB5CI slyšel dne 4. 5. 58 v 1920 MSK (1720 SEČ), jak OK1AKA. volá stanici OE6AP/p. Bylo to v závěru II.subregionálního závodu. 1AKA stanici OE6AP skutečně volal, jak jsme o tom na těchto místech před časem psali.

UB5CI slyšel Jardu RST 53/87 a podle zápisu v deníku odpovídal čas přesně době, kdy 1AKA stanici OE6AP volal. Z tohoto reportu se nedá dosti dobře usoudit, jakého charakteru zaslechnutý signál byl. Zajímavé je hodnoceni tónů T7, neboť 1AKA má čistou xtalovou „devítku". Lze tudíž také těžko říci, jakým druhem šíření se signál dostal až do Charkova (QRB 1570 km). Navíc pak měl 1AKA v té době anténu otočenou na jih, tj. právě kolmo na směr Praha-Charkov, kam anténa vlastně prakticky vůbec nevyzařovala. Je pravděpodobné, že došlo k odrazu na nehomogenním resp. ionisovaném útvaru ve vyšších vrstvách atmosféry. Víme, že během II. subreg. závodu byl v Brně zaslechnut SM6BTT, když se pokoušel o spojení s OE6AP odrazem o ionisované stopy meteorického roje Akvarid, jehož maximum spadalo právě do oněch dnů.

 

Pro nevěřící otiskujeme kvesli UB5CI. Text praví: To Radio OK1AKA confirming: 144 Mc cw heard call OE6AP/P May 4 1958 at 1920 MSK. Ur sigs 53/87. Tx: 20 watts. Rx: 10 tubes. Antenna: G.P. 8x2 el. rotatory beam. Vlad.

Podle stručného popisu na QSL-lístku používá UB5CI toto zařízení: RX-10 elektronek, TX-20W, anténa 2 x 8 prvků (zřejmě 16 prvk. soufázová), tedy celkem průměrné amatérské zařízení. Škoda, že nejsou uvedeny další údaje, jako kmitočet (pokud je xtalový), vstup přijímače. apod. Věříme, že nám UB5CI na naši žádost sdělí další údaje o tomto poslechu a připojí ostatním zajímavé zprávy o činnosti na VKV v UB5. Otázkou je na př., zda UB5CI poslouchá na 2m pravidelně, nebo zda poslouchal proto, že věděl o pořádání II. subregionální VKV soutěže. Zajímalo by nás všechny jistě také, jak je to s pravidelným provozem na 2m pásmu v UB5 a v. SSSR vůbec. Sovětské. RADIO se o vlastním provozu na 2m prakticky nezmiňuje, i když technické popisy zařízení na toto pásmo se tam v poslední době objevují stále častěji. Je sice pravda, že pásmu 38-40 MHz je v tomto časopise věnována velká pozornost, provoz na něm je hodně rozšířen, ale za VKV pásmo v dnešní době již považovat nelze. V každém případě je však QSL UB5CI dokladem toho, že v SSSR je o tento druh amatérské činnosti na skutečných VKV pásmech zájem. Škoda, že sovětský časopis RADIO dosud nemá pravidelnou rubriku, která by jistě podobně jako u nás přispěla ke koordinaci a další popularisaci VKV činnosti. Je zřejmě již jen otázkou krátkého času, kdy dojde k prvnímu spojení OK-UB.

A těsně před uzávěrkou se dovídáme z 9. č. rakouského časopisu OEM, že také OE3WN/P obdržel report (57/89) od UB6CI; také z II. subregionálního závodu. Bylo to 4. 5. ve 2310 MSK. I zde bohužel chybí další podrobnější údaje. V reportu je však zřejmě jedna chyba. 4. 5. totiž byla neděle, s v neděli večer OE3WN/P na Schneebergu již nebyl (toho si kol. Juříček v OEMu zřejmě nevšimnul). To je však asi jen přepsání u UB5CI, který slyšel stanici OE3EN/P již v sobotu večer. A to bylo tak asi hodinu před tím, kdy byl v Brně slyšen SM6BTT.

Snad se nám podaří přinést časem další vysvětlení v této záležitosti. Avšak i beztoho lze již dnes učinit jeden závěr, závěr již několikrát potvrzený. Že totiž amatéři mohou být a jsou platnými pomocníky vědeckých pracovníkům při objevování nových závislostí a objasňováni nových problémů. V průměru nelze sice amatérská zařízení v dnešní době co do kvality srovnávat s přesnými a citlivými přístroji vědeckých ústavů, ale tento přirozený nedostatek je ze značné části vyrovnáván jejich kvantitou, velkým počtem amatérských zařízení, která jsou neustále v provozu. Má-li být této výhody účinně využito, je logicky žádoucí co nejtěsnější spolupráce mezi jednotlivými amatérskými organisacemi, neboť jen tak mohou být za dnešního stavu amatérské VKV techniky dosažené úspěchy prohloubeny, resp. dosaženo dalších. Shodou okolností můžeme v této záležitosti poukázat na déle, uveřejněné závěry ze zasedáni evropských VKV referentů, které jsou praktickou ukázkou dobré mezinárodní spolupráce a jest si jen přát, aby se v budoucnu tato skutečná mírová spolupráce dále úspěšně rozvíjela za účasti dalších zemí.

Přejeme všem našim čtenářům doma i v za hraničí dobré zdraví, mnoho zdaru v práci i na pásmech a těšíme se příští měsíc na shledanou.

OK1VR  - AR 11/1958


Další rekordy na VKV pásmech.

Na 435 MHz pásmu byl dne 17. 5. 1959 utvořen nový světový rekord mezi SM6ANR a G2XV. QRB asi 960 km (přesná vzdálenost ještě není určena). O týden později, 24. 5. bylo uskutečněno několik dalších spojení na 70 cm mezi Švédskem s Anglií. K této zprávě se, ještě vrátíme již proto, že zatím nevíme, jakým způsobem byla spojení uskutečněna. V současné době jsou k dispozici jen stručné informace, které se neshodují v tom, že se na jedné straně hovoří o šířeni troposférickém a na straně druhé o odrazu od polární záře. (Bylo by to prvé využití polární záře na tak vysokém kmitočtu).

Stejně neúplné informace sníme zatím k dispozici o dalších rekordních spojeních na 145 MHz pásmu, kde byl dne 14. 5. 1959 několikráte překonán evropský rekord mezi stanicemi italskými a anglickými. QRB 1500 až 2000 km. Podle jedněch zpráv byla spojení uskutečněna odrazem od sporadické vrstvy E, tedy ionosférou, jiné zprávy hovoří o šíření troposférickém. Vysvětlení těchto rozporů je třeba spatřovat v tom, že v uvedený den byly mimořádné podmínky troposférické i ionosférické.

Bez ohledu na způsob šíření v obou případech jsou navázaná spojení dalším důkazem bouřlivého rozvoje provozu s techniky na VKV pásmech, který nám takřka denně přináší nejen nová a nová překvapení, ale š četné nové poznatky přispívající k poznání dosud nepoznaného a neznámého šířeni VKV.

AR 9/1959


REKORDY REKORDY REKORDY

Evropský rekord na 145 MHz

mezi Itálií a Anglií byl utvořen 14. června odrazem od sporadické vrstvy E. V době mezi 1200 a 1300 SEČ bylo možno pracovat díky vysoké ionizaci této vrstvy mezi I a G. Bylo uskutečněno několik spojení. Max QRB 1741 km mezi I1KDB, QTH Neapol a G5NF QTH Farnham/ Surrey. Bylo to současně první spojení Itálie - Anglie. Další italská stanice, I1SVS, měla v té době spojení s G5NF, G3MEV, G4PS, G6ZP, G6OU, G3NR a G3HAZ. V těchto případech jde tedy zřejmě o prvé (a možná i poslední) využití sporadické v E na 145MHz pásmu. V tomto smyslu tedy doplňujeme stručnou informaci z minulého čísla AR.

AR 10/1959


Nový světový rekord na pásmu 70 MHz, které je pro amatérský provoz uvolněno v některých evropských a afrických zemích, byl utvořen, dne 25. května 1960 v 1630 GMT. Pracovaly spolu stanice G5MR (Hythe Kent) a CN8MG (Casablanca). Bylo pracováno telefonicky, RS 58/59. QRB přes 2000 km. Spojení se uskutečnilo odrazem od sporadické vrstvy E jejíž kritické kmitočty bývají v měsících květnu a červnu nejvyšší. Evropský rekord (ionosférické šíření) na 145 MHz mezi G5NF a I1KDB byl utvořen rovněž v této roční době 14. 6. 1959, kdy ionizace sporadické vrstvy E dosáhla vysokého stupně. Pro úplnost ještě uvádíme starý překonaný rekord z pásma 70 MHz: 22. 6. 1958 (opět červen!) mezi G5KW a FA9VN.

AR 8/1960


 VELKOU SENZACI

vzbudila 4. ledna v ÚRK kvesle, kterou dostal OK1IU v Praze za fonické spojení s OK1VAM rovněž v Praze na 145 MHZ dne 2. října 1960. V 0720 GMT aby to bylo úplné. - Kvesle přišla od posluchače EA2-791U Antonio de Maguregui y Heredia, QTH Bilbao!! (QRB=1510 km). Španěl dal OK1IU report 455, mod fb. Vzhledem k blízkosti Silvestra byly pečlivě hledány stopy žertíku (třímístný report, obvyklý u nás a v SSSR, čtyřka a mod fb, neobvyklá ranní doba), nicméně prohlídka kvesle a porovnání s deníkem potvrzují pravost. OK1VAM kvesli nedostal, ač má výhodnější QTH. OK1IU vysílal na dipól pro 20m pásmo (směr SV-JZI!).TX xtal - 6CC31- EL41 - 6L50-2 x 6L50, inpt cca 30 W. Španěl uvádí tři přijímače Telefunken a antény magnetical rotary- zeppelin- folded dipole - longwire 80 m, má na 2 m odposloucháno 15 zemí a tuze stojí o kvesli. Nedivíme se!

K tomu poznamenává OK1GM, že se právě zabývá zpracováním říjnových polárních záři a že je dobře možně, že jde o souvislost s difuzní vrstvou F (= „polární záře příliš vysoko, než aby byla vidět“), která se podle našich měření začala objevovat 2/10 v 2145 a trvala do 0215 GMT. Jsme zvědavi, jaké bližší zprávy o tomto poslechu dojdou ze Španělska.

Další spojení šílením odrazem od MS oznamuje OK2VCG. 13. prosince 1960 mezi 2200 a 2400 SEČ navázal spojení odrazem o Geminidy s GM2FHH QTH Aberdeen. Report oboustranně S26 Je to první QSO OK-GM na 145 MHz. QRB 1505 km.

OK1VR  - AR 2/1961


Nelze říci, že by na amatérských VKV pásmech, zejména na 145 MHz, dnes padaly rekordy náhodou. Současný stav provozu a techniky na VKV vyžaduje značných vědomostí, zkušeností i tvořivého pracovního úsilí před každým pokusem o překlenutí větších vzdáleností - o překonání rekordů. Teoretické i praktické zvládnutí otázek šíření VKV umožňuje v pravý okamžik využít dokonalého zařízení k pře klenutí větších a větších vzdáleností. Platí to pro všechny druhy šíření a mohou to potvrdit ti, kteří takovým způsobem rekordy překonávali (HB9RG, OH1NL, SM3AKW, G3HBW i OK2VCG a OK1VR a další). Nicméně i za této situace se stává, že dojde k překvapení a podaří se rekordní spojení, které je víceméně dílem náhody. Za takové je možno na př. považovat rekordní QSO na 145 MHz mezi G5NF a I1KDB ze dne 14. 6. 1959, kdy bylo pracováno na vzdálenost 1740 km odrazem od silně ionizované sporadické vrstvy E s běžným amatérským zařízením. Amatéři tak byli poprvé upozorněni na další druh šíření, se kterým je možno počítat na 145 MHz při užití malých příkonů. Všeobecně se však mělo zato, že to byl ojedinělý jev, jehož opakování je málo pravděpodobné. Bylo by však zřejmě omylem zastávat toto stanovisko i nadále po spojení mezi G3GOP/p a YU1CW, ke kterému došlo na 2m 7.5.1961 mezi 1445-1458 SEC. QRB 1885 km. Je to nový evropský rekord na 145 MHz odrazem od sporadické vrstvy E a největší vzdálenost překlenutá na tomto pásmu v Evropě vůbec. Je o 85 km delší než MS spojení HB9RG-OH1NL z 13. 12. 1960. O výskytu sporadické vrstvy E jsme se v naší rubrice již nejednou zmiňovali, nehledě na další informace, které poskytuje rubrika vedená OK1GM. Stručně řečeno je to zejména během poledních hodin v pozdních jarních a letních měsících. Pravděpodobnost úspěšného využití na 145 MHz nenastává až jednou za dva roky, kterážto doba uplynula mezi spojeními G5NF-I1KDB a G3GOP/p-YU1CW, ale mnohem častěji. Všechny tyto příležitosti však zůstávají nevyužity, protože v době příznivé pro využití sporadické E vrstvy se na pásmu 145MHz prakticky žádné stanice nevyskytují. Proto není náhodou, že obě spojení (G5NF-I1KDB, G3GOP/p-YU1CW) byla uskutečněna v neděli, kdy bylo pásmo pochopitelně obsazeno.

G3GOP/P pracoval z přechodného QTH u příležitosti anglické národní soutěže ,,First 144 Mc/s Field Day“, která byla pořádána v termínu II. subregionálního Contestu. Jugoslávskou stanici zaslechl ve 1445. Nejprve se domníval, že jde o signál, který proniká jen z mf. Spojení bylo charakterizováno pomalým únikem a několikerým nenadálým vymizením protistanice. Nicméně i za těchto okolností bylo prý úplné. YU stanice byla slyšena ještě jinými stanicemi GW3JJP, GW3JZG/p, G3GZM. V téže době byl krátce zaslechnut i OZ3NH. Jistý posluchač v Huttonu přijímal v té době četné FM stanice v pásmu 88-100 MHz, mezi nimi 4 jugoslávské. (Radio Belgrad - 94,5 MHz, Noví Sad I-90,5 MHz, Novi Sad II-87,7 MHz a Sarajevo - 95,7 MHz). Síla pole v maximech 10 až 15 μV.

Výskyt příznivých podmínek sporadickou vrstvou Es 7.V potvrzuje i SM6PU, který slyšel v době od 1327 do 1330 jednu anglickou stanici (G3KE ?). RS 1/4, 1/5 s velkým únikem. V téže době byly ve Švédsku přijímány velmi silně četné italské VKV FM stanice

G3GOP/p používal poměrně jednoduché za řízeni. Přijímač měl na vstupu 6AK5 (jako pentodu!) 6AK5 triodový směšovač, 12AT7 laditelný oscilátor, a 3x9003 na mezifrekvenci 5,5 MHz. Dále EAC91 detektor, 6C4 koncový stupeň se Si-diodou jako omezovačem (limiterem). Vysílač byl osazen EL91 (xtalový oscilátor), EL91, EL91 a QV 04-7 na PA. Zařízení YU1CW zatím neznáme. I když tedy tento nový evropský rekord není zřejmě výsledkem cílevědomého úsilí, jako tomu dnes je zpravidla na 145 MHz při využití ostatních druhů šíření (T, MS a A), ale spíše dílem náhody, nijak se tím hodnota spojení i zásluhy operatérů obou stanic nezmenšují. Příchuť senzačnosti, kterou tomuto spojení dávají někteří zahraniční komentátoři, se změní v nadšeně střízlivé hodnocení, až se najdou amatéři, kteří budou mít chuť a možnosti věnovat tomuto druhu šíření větší pozornost organizováním pravidelných pokusů v příhodné době. Výsledkem budou nepochybně další rekordní spojení, nehledě na cenné poznatky v oboru šíření VKV sporadickou vrstvou E vůbec. Nezkusí to někdo směrem na FA, ZB1, ZC4, OD4, SU apod.!?

OK1VR  - AR 8/1961


Další zprávy z Evropy

Známá jugoslávská stanice YU1EXY, která se v minulém ročníku SRKB UKT Kontestu umístila na 2. místě za naší stanicí OK1KKL, zaslechla den před naším Polním dnem ve svém stálém QTH na 145 MHz ukrajinské stanice UB5MI a UB5KDA, které pracovaly zřejmě u příležitosti sovětského závodu Týden rekordů. Stejná stanice v samotném závodě, který probíhá v Jugoslávii jako III. subregionální závod, slyšela na kótě Učka (Monte Maggiore) u Terstu francouzskou stanici F3UC/m/FC pracující z Korsiky. Korsická stanice měla vysílač s příkonem 40 W a anténu šestiprvkovou Yagi. Několik okamžiků po té byly slyšet stanice EA3GX a EA3KA z Barcelony a EA6GF z Baleárských ostrovů. Stanice YU1EXY má na vstupu konvertoru elektronku 417A, koncový stupeň vysílače je osazen elektronkou 829B a anténa je 2X9 prvků Yagi.

OK1VR  - AR 3/1964


   

Kolektiv OK3KDX na Polním dnu 1965. První zleva OK3CFG, sedmý OK3MH a devátý OK3GEF

 

První Es QSO v OK na 144 MHz

Letní sezóna nebývá zpravidla bohatá na pozoruhodné události v činnosti na VKV pásmech. Souvisí to především s podmínkami troposférického šíření, které bývají v letních měsících většinou jen průměrné, lépe řečeno - normální. Kdo tedy v létě o dovolené nechá své zařízení odpočívat, zpravidla o nic nepřijde a navíc tu pak bývá větší chuť do další práce a s ní i naděje na nějaké ty lepší podmínky podzimní. Po této stránce proběhlo letošní léto „rádiově“ zcela normálně, a jinak - díky mizernému počasí - hůře než kdy jindy. Můžeme-li však přesto referovat o událostech méně obvyklých, je to proto, že na ostatní druhy šíření VKV počasí (ať mizerné, nebo pěkné) skutečně žádný vliv nemá.

Sotva kdo očekával, že v závěru letošního PD (kterému počasí ani podmínky šíření opět po několika letech obzvláště nepřály) způsobí mimořádná vrstva Es takový rozruch a tak mimořádná spojení na 2m pásmu. Nový evropský rekord (YU1EXY - EI2W, 2300 km) a nový čs. rekord (OK3KDX - GC2FZC, 1730 km) v kategorii šíření odrazem od Es jsou toho nejlepším důkazem. Při tom je možné, že některá spojení SM - EA jsou ještě na větší vzdálenost. I když sice maximum výskytu vrstvy Es bývá v květnu a červnu, i když se sice u nás až dosud nikdy nepodařilo na 2m pásmu podmínek způsobených touto vrstvou využít, v mnoha stanicích se připravili o možná spojení se vzdálenými DX tím, že to prostě „zabalili“ dříve, nebo že pásmu v té době již nevěnovali dostatečnou pozornost. Není se co divit. Mizerné počasí a stejně nepříznivé podmínky jistě nikomu po 18 hodinách provozu příliš chuti k dalšímu pozornému provozu nepřidávaly. Tím cennější je však úspěch těch, kteří vydrželi.

Několik podrobností o spojení stanice OK3KDX, jak nám o nich napsal OK3MH. QTH stanice OK3KDX bylo na kótě Valaškovce, 720 m n.m., 10 km JZ od Sniny v exotickém čtverci LI01j. V 11.50 bylo zachyceno první CQ stanice GC2FZC - RST 549 - QRG 144,300 MHz. Na první zavolání neodpověděl, ale volal nějakou DM stanici. V 11.56 však již dával CQ OK. Síla signálů stoupla až na S6-7. V OK3KDX se rychle přeladili na nižší kmitočet a po krátkém zavolání odpověděl GC2FZC již S9. Po tomto spojení bylo na pásmu slyšet francouzské stanice F8GH, F8NZ, F2SV a další. Jejich signály však byly značně rušeny nekvalitním vysílačem stanice OK3KHU. Za zmínku jistě stojí i pozoru hodné zařízení, jehož konstruktérem je OK3MH a které vidíme i na našem obrázku. Jde o A1 - A3 - SSB vysílač pro pásma 3,5 - 7 - 14 - 21 - 28 - 145 - 433 MHz. SSB je získáváno filtrovou metodou a na 145 MHz se dostává směšováním z 28 MHz. Příkon je regulovatelný 25 ÷ 200 W. Nebýt rekordního spojení s GC stanicí, sotva bychom se i se čtenáři AR dozvěděli o tak pěkném vysílači. Tak tedy dík za informace, Mílo! Z ostatních čs. stanic byli při této příležitosti úspěšní jen v OK1KKG, QSO s F2LP a OK3KII, QSO s G3BAQ.

   To mluví samo, že PD65 nebyl tak nejhorší!

  

Zařízení OK3MH, použité při spojení OK - GC. RX: M.w.E.c + konvertor s dvojím směšováním - EC86, E180F,  ECC85 EF80

 

Daleko úspěšněji si vedli amatéři v ostatních evropských zemích, a to i v těsné blízkosti našich hranic.

DM2AKD, 2BQL, 2ARE, 3CE, 2CXO, 2COO, 2BGB pracovali s F a I stanicemi. SP9MX/9, 9GO/7, 9AGV, 5KAB/8 (QRA LJ63d) pracovali rovněž s F stanicemi. Rovněž v HG i OE se podařila četná spojení se vzdálenými západoevropskými stanicemi. Mezi nezajímavější (kromě těch, o nichž se též zmiňuje ve zprávě o PD OK1VAM) patří dále: G5MR - HG3GG, SM7ZN - EA3JR, SM6CYS - I1FHZ atd. V OZ byl slyšen SV1AB. Hodně francouzských stanic volalo stanice ukrajinské. V Anglii prý byly slyšet i stanice rumunské. I když se zdá, že zvláště pro Československo nebyly podmínky optimální (od nás by to bylo patrně dobře chodilo až za okrajové evropské státy), při větší pozornosti na pásmu by se jistě některá spojení podařila. Úspěchy stanic OK3KDX, OK3KII a OK1KKG ;sou toho důkazem.

Závěrem k červencové Es vrstvě ještě toto: ionizace Es. vrstvy dosáhne jen zřídka takového stupně, aby se její existence projevila až na dvoumetrovém pásmu. Pokud k tornu však dojde, bývá to v poledních hodinách, tj. v době, kdy ve všedních dnech na pásmu nikdo nebývá. Proto není náhodou, že se většina spojení tohoto druhu uskutečnila vždy v neděli (např. 14.6. 1959, QSO G5NF - I1KDB, 7.5. 1961 YU1CW - G3GOP/p).

Jistě by stálo zato pokusit se v měsících maximálního výskytu Es o další spojení cestou pravidelných denních skedů v poledních hodinách. Velmi dobrým indikátorem i těchto ionosférických podmínek jsou signály vzdálených stanic, pracujících v rozhlasovém pásmu 88 ÷ 100 MHz, nebo na kmitočtech letecké zabezpečovací služby kolem 125 MHz.

O pět týdnů později nás překvapil OK2WCG. Během meteorického roje známých Perseid se mu podařilo navázat spojení s SV1AB a EA4AO. Jde o prvá spojení s Řeckem a Španěl skem Spojení mezi Brnem a Barcelonou, QRB 1830 km, je tedy novým čs. rekordem v kategorii šíření drazem od MS a nejdelším spojením na 2m pásmu v ČSSR vůbec. K těm to pěkným spojením Ivovi jménem všech Čs. VKV amatérů srdečně bláhopřejeme a věříme, že nám napíše do rubriky podrobnější zprávu. Rovněž OK1AJD se dal zlákat možností získat QSL lístky z dalších zemí za spojení na 2 m pásmu a zkusil si provoz odrazem od MS během Perseid. Podařila se mu spojení s UA1DZ a UA1MC.

Zařadíme-li tedy do naší tabulky „Poprvé se zahraničím“ letošní prvá spojení s UC, GC SV a EA, zvyšuje se celkový počet zemí, se kterými čs. amatéři na 145 MHz pásmu pracovali, na 33. Je pravděpodobné, že se tím ocitáme na jednom z předních míst v Evropě. Je to úspěch tím cennější, že se na něm podílejí stanice z celé republiky.

Ještě k provozu na 1296 MHz. V červnové VKV rubrice AR, již po dva roky uveřejňujeme seznam stanic, které v přihlášce uvádějí, že budou pracovat na tomto pásmu. Stalo se však zvykem, že zařízení na toto pásmo s sebou nakonec veze jen několik nadšenců v bláhové naději na spojení se stanicemi uvedenými v seznamů. Je dosti nepochopitelné, jak může někdo závazně přihlašovat pásmo, pro které vlastně ani nemá provozuschopné zařízení. Co tornu říkáte, ZO stanic, kteří jste ani neuznali za vhodné omluvit svou neúčast na přihlášeném pásmu stručnou poznámkou v soutěžním deníku?

PD1965

Polní den 1965 je za námi a tak nezbývá nic jiného, než se ohlédnout zpět, porovnat s předchozím a obrátit své úsilí k příštímu. Jaké budou celkové výsledky a počet soutěžících stanic, to se dozvíme až po celkovém hodnocení, které letos provádí RK - NDR.

Chci zde uvést několik předběžných údajů a zajímavostí z deníků různých stanic, jak se nám sešly do 20.7. 65.

Počet došlých deníků je o 15 stns nižší než loňského roku, což lze vysvětlit tím, že mnoho stanic sena své kóty nedostalo díky špatnému počasí a III. spartakiádě (nedostatek dopravních prostředků). V neposlední řada sehrál své nedostatek finančních prostředků na úhradu cesty a provozu. Tyto všechny důvody vedou k tomu, že bychom měli zaměřit svou pozornost k I. kategorii, čímž by se vyřešilo mnoho potíží jak finančních,, tak i rušení na pás mech křížovou modulací apod.

Nemůžeme zatím souhlasit s těmi soudruhy, kteří navrhují ve svých připomínkách zrušení II. kategorie proto, že na našem trhu není dostatečný sortiment stavebních prvků, např. pro celotranzistorová zařízení.

A nyní k jednotlivým pásmům. Začneme od 1296 MHz. Zde se projevuje naprostá stagnace, způsobená poměrnou složitostí stabilních zařízení a nedostatečným měřicím parkem. V AR by se měl objevit popis dobrého zařízení i s přesným mechanickým návrhem. (Má-li někdo takové zařízení, pošlete - red.) Jinak je jasné, že se sólooscilátory a superreakčními přijímači není možné dosáhnout sebemenšího úspěchu. S dobrými zařízeními, jako třeba TV pojítka (AFC), není problém navázat spojení na 100 km s televizní kvalitou i na 5 GHz. Když to jde na 6 cm, mělo by to jít lépe na 24 cm. Letos na tomto pásmu dosáhly úspěchů již tradičně stanice na Moravě, a to OK2WCG, OK2KRT a OK2BJS. Vypadá to tak, že „rekord na vzdálenost 200 km“, který drží OK1 stns, je ukolébal natolik, že letos na tomto pásmu vůbec nezávodily. Je zde důležitá připomínka od OK2BJS, aby bylo na domluvu spojení na tomto pásmu používáno pásmo 28 MHz. S tím souhlasíme a doporučujeme všem stanicím, které příští rok budou pracovat na 24 cm, aby si sebou vzaly zařízeni pro dorozumívání na 28 MHz.

Na 70 cm je pozoruhodný výsledek OK1KKH která s vysílačem osazeným 6x 6F32 a příkonem 4 W dosáhla 42 QSQ s průměrem 148km/QSO. OK1EH pracoval s VFX (!) a varaktorem inp 250 mW na vzdálenost 135 km s reportem 59. V II. kategorii stanic byly převážně používány vysílače s REE30B na PPA (OK1KTL s LD11 na PA - velmi jednoduché souosé obvody. Doufám, že se někdo najde v této kolektivce, aby je popsal). Na tomto pásmu jsou používána dobrá zařízení a běžná spojení jsou kolem 300 km. Podmínky byly průměrné a zlepšily se v noční etapě. OK1KCU rušili telefonním vysíláním na 433 MHz, byli až 0,5 MHz širocí. Při CW byly jejich signály v pořádku. Jen díky jedné písemné stížnosti nedošlo k diskvalifikaci, jako u stn. OK1KDT, na kterou si písemně stěžovalo 6 stns.

Na pásmu 2 m byla situace velmi podobná jako v minulých letech. Přeplněný začátek pásma a marné volání stanic nad 145 MHz, do toho několik výtečníků s přemodulovanými vysílači a s vysílači vysílajícími celá spektra. V takové situaci výsledky stanic, pracujících v 1. kategorii, jsou víc než dobré. Několik stanic používalo celotranzistorová zařízení - OK1VEZ, OK1EH a OK1KTV. Některé stanice používaly polotranzistorová zařízení, z nichž např. OK1KHK dosáhla víc jak 17000 bodů, 120 QSO a max. QRB = 352 km s vysílačem PA E180F, příkon 4,4 W.

S tím kontrastuje.na příklad max. QRB 210 km, 25 W stn OK1KRA s Krkonoš.

Vlhko a chlad poznamenaly práci stanic, které používaly tranzistorová zařízení. Cituji doslova Františka, OK1VEZ, který strávil na kótě 3 dny: ,,...bylo zařízeni tak provlhlé, že mělo častou poruchovost. Tato poruchovost byla dána hlavně součástkovou základnou, která není dostupná v tropickém provedení. Po vysušení zařízení bez jakéhokoliv zásahu pracuje normálně. Zkušenosti, které jsem získal, vynahradí plně špatné umístění v závodě. Upozorňuji proto důrazně, že je naprosto něco jiného pracovat s elektronkovým zařízením v nepříznivých podmínkách, kde si zařízení svým teplem pomáhá samo, což u tranzistorových zařízení není.“

Mnoho připomínek bylo k příkonu 25 W. VKV odbor tuto situaci projednal a doporučí při úpravě podmínek na PD 66 v Berlíně kategorie 1 W a 5 W. Poznámka v deníku OK1KHK říká, že by stanice I. kategorie měly pracovat mezi 145 ÷ 146 MHz. Všichni účastníci Polního dne by už měli konečně vzít na vědomí, že pásmo konči až na 146 MHz a že všichni nejsou tak nerozumní, aby se usadili v prvních 200 kHz na začátku pásma.

II. kategorie byla nejvíce obsazena, došlo přes 100 deníků a také nejvíce připomínek a stížností na vzájemné rušení. Zde je nutno podotknout, jak shodně konstatuje mnoho stanic, že bez VFX to v příštích letech nepůjde. (Když VFX, tak jeden vysílaný kmitočet - pozn. OK1VAM.) Druhá, řekl bych nejdůležitější věc, je dobrý přijímač, odolný proti křížové modulaci, a dobrá organizace poslechu. Jinak snad není možné, aby si takřka nikdo z našich stanic nevšiml dobrých podmínek, způsobených vrstvou Es. A nyní již slovo úspěšným stanicím:

OK3KII: přišel jsem se podívat, jak je to s podmínkami neboť jsme nedostali auto pro dopravu na kótu. Byl jsem velmi překvapen, když v 10.15 SEČ (4.7. 65) jsem slyšel na 144,47 MHz výzvu stanice G3SDI. Volal jsem ji fone i CW, ale podmínky se zhoršily již natolik, že jsem ji už neslyšel. Asi v 11.15 SEČ se podmínky znovu zlepšily a na začátku pásma (bylo to úplně fantastické), bez.jakéhokoliv úniku v síle 58 ÷ 59 se objevilo asi 10 G stns. I přes rušení z OE1 bylo dosaženo spojení s G3BQR. Slyšel jsem dále G3XC/p, G3NVG/p, G3LMG, G3IGV, nejsilněji však G3ABH 59+30dB, QRG 144,035 MHz. Dále s těmito stanicemi pracovaly OE1HZ, OE1MOA, OE1LHW, HG5KBP, YU3BUV/p, YU3CAB/p.

OK3KDD zaslechli v neděli v 10.30 SEČ G6QM, jak volá stanici OK3KII na 144,1 MHz.

OK3KHU píše v deníku: dne 4.7. 65 od 11.45 až 12.30 SEČ jsme slyšeli F1OO a další francouzské stanice v síle S8 ÷ 9, jak pracovaly mezi sebou. Také jsme slyšeli G stns, jak volaly YU sms. Škoda, že se nepodařilo navázat QSO.

Pouze 4 stanice se zmiňují o tomto zajímavém výskytu., mimořádné vrstvy Es. Máte-li někdo po známky o slyšitelnosti vzdálených stanic, napište kde, co, jak a kdy jste slyšeli a spolu s eventuálními připomínkami k PD 65 je pošlete na adresu OK1VAM.

S těmito několika zmínkami našich stanic silně kontrastují příspěvky ze zahraničních deníků. OE3EC dělal G3QC/p a G3NVJ/p 59/59 QRB 1475 km. Dik za zprávu, dr Erich.

HG5KDQ/p dělali G3LAS 59/59 1390 km, G3BLP 599/589 1346 km, G3NVJ/p 59/59 1684 km, G3PBB 48/58 1422 km. Při 140 QSO a přes 29 000 bodů má tato stanice průměr 212 km/QSO.

Dále nám zaslal s deníkem poslechovou zprávu OE1JOW/3. Mezi 11.20 :12.10 SEČ slyšel G3OJY, 3ABH, 3LMG, 3MPS, 3QC, 3HG/p, 3IEA, 3SG, 3MVC a G6GN. On sám pracoval se 100 mW příkonu a zúčastnil se pouze části PD 65, udělal 20 QSO, ODX 210 km s OK3KTO. Pro porovnání: OK1VEZ 150 mW ODX 175 km, OK1EH 600mW ODX 185 km, OK1KTV ODX 308 km. Krátká ODX OK1VBZ a OK1EH jsou způsobena tím, že většina vzdálených stanic málo směruje na Šumavu, kde byly tyto stanIce umístěny.

   Anténa stn YU1EXY/p long long Yagi 8m dlouhá. Pod ní zleva YU1NGB, YU1NAJ a YU1NRS

K zařízení OE1JOW/3: Měl dvoje celotranztstorová zařízení, a to

1. RX-AF114 - 8 kTo  TX-AFY11

2. RX-AF102 - 4 kTo  TX-BFY19

To nejlepší nakonec: YU1EXY/p QRG 144, 110 MHz, studentský radioklub vysoké školy technické. Jeho deník od 10.35 SEČ vypadá jako deník z KV soutěže. Udělali 9 G stns, všechny QRB kolem 1900 km, vesměs fone. Dále GW3BAP 59/59, QRB 2035 km; GW4LU/p 59/58, 2002 km; GW3MFI 59/59, 1990 km; PA0LB 57/58, „jen“ 1450 km a v současné době nejdelší spojení mezi evropskými stanicemi, to je 2231 km se stanicí EI2W (congratsl). Dále si stěžují, že udělali pouze 6 OK2 a OK3 přesto, že jich slyšeli 18!!!

Jen jejich veliký příkon 220 W s GI7B na PA stupni nám nedovoluje zařadit je do soutěže, ač se svými více jak 41 000 body a 87 QSO by byli daleko první (480km/QSO). Tak nám nezbývá, než poděkovat za deník a milý dopis.

Z uvedených výsledků zahraničních stanic vyplývá, že není všechno jen vyvolávat výzvu, ale také poslouchat. To je pro dnešek vše a další vaše připomínky spolu s výsledky PD 65 budou otištěny v AR 2/66.

OK1VAM AR 8/1965


SM7BZX pracoval 7.9. 1968 fonicky na 145 MHz s I1EN (DF78C) z Turina odrazem od Es vrstvy. Vyměněné reporty byly 57/56. Pro indikaci Es vrstvy pracuje v Pyrenejích francouzský maják F3THF na kmitočtu 144,135 MHz, který bude později přeladěn do pás určeného pro majáky v pásmu 145 MHz.

RZ 6/1969


Minulá VKV rubrika přinesla informaci o poslechu francouzského majáku F3THF naší stanicí OK1ATQ. Sed-mé číslo Radio Communication a VHF Bulletin VERON č. 22 informují o Es vrstvě z 24.V. 1969. G3IPV již během ranních hodin pozoroval u francouzských sstanic příznaky Es-vrstvy a 15 minut před 12. hodinou slyšel fone CQ stanice HG5AIR. Na své zavolání dostal odpověď s reportem 599. Toto spojení je pozoruhodné též tím, že je to první spojení G-HG na 145 MHz. Po tomto spojení zavolala fone maďarskou stanici G8AXC a dostal od ní report 57. Stanici radioklubu letecké společnosti MALEV, HG5AIR, poslouchal též G3SKT. Ve stejné době, kdy slyšel OK1ATQ maják F3THF, byly slyšeny I a EA stanice na 145 MHz v OZ a SM. Podle G3LTF byl střed této Es nad Frankfurtem v NSR. Kromě stanice F3THF je možno indikovat Es-vrstvu pokud nejsou k dispozici vhodné protistanice i podle majáku na Gibraltaru ZB2VHF, který nyní pracuje na kmitočtech 50,092; 70,311 či 145,1298 MHz. Zprávy o poslechu tohoto majáku si přeje G3JHM.

22.VII v poledne byla pravděpodobně opět Es-vrstva, protože OK1VIF poslouchal G6YJ při spojení s GW stanicí.

RZ 9/1969


ES

Fantastická ES vrstva se vyskytla 31.5. od 1800 do 1845 hod. F5NS a F2YT pracovali se stanicemi v Itálii, Jugoslávii, Maďarsku a Československu na vzdálenost 1000 až 1800 km. F1AIT/M ze čtverce ZG s 1 W a haloo anténou pracoval se dvěma OE a UB stanicemi. F5NS pracoval s HG8KCP a používal pouze 3W. GD2HDZ z ostrova Man pracoval s I4PVU o UB5 stanicemi. Předpokládaný prostor výskytu vrstvy Es byl mezi městy Amsterdam, Reims, Dyon, Zurich, Munich, Leipzig a Hannover.

Podle F9FT doposud nejdelší QSO při výskytu Es navázali DL7LJ/P (GI18g) s UD6AFO (XB42d) na vzdálenost 2685 km dne 20.4. 1969 V 1050 GMT.

DK1KO a F9FT pracují pravidelně na 2m na vzdálenost 700 km. Bližší údaje: DK1KO (FN12g), anténa 44 elementů a 250W, F9FT (CJ51f) 36el. a 200 W. Kmitočet 145,400 v době od 1800 GMT. F9FT má také další skedy s F1AQC ve 2130 GMT.

F1UO je QRV ve 2100-2200 směrem na sever na 145,401 MHz.

Bez bližšího udání QRG o času mají podobné skedy SM7BEA, OZ6OL a F1CF s F6BEG.

YU3UKV je aktivní na 2 m SSB. Procuje z QTH 3000 m nad mořem s anténou 4x10eI. Yagi nasměrovanou na PA a G.

OE6AP je aktivní na 2 m SSB. QTH 2000 m. n. m. near Graz.

RZ 10/1971


ES

Minulé číslo RZ přineslo informáciu o tom oko niektorí VKV OK využili extrémne dobrých tropo-podmienok šírenia VKV a tiež meteorického roja Perseíd k DX spojeniam v pásme 145 MHz. Sú tu daľšie informácie od zahraničných staníc UW6MA, LZ1BW a F5SE. Zvýšená meteorická činnosť a „rozbúrené slniečko“ sa postaralo o prekvapenie vo forme Es. Ako oznamuje UW6MA z Rostova TH69c dňa 31.7.1972 po 1550 GMT pracoval s DM a DL stanicami. Píše toto „... v 1850 MSK zachytil som na QRG 144,055 MHz silné CQ. To bol DM3XM/p. Volám ho a on odpovedá 599/579 QSB. Čo sa robilo na frekvenci po tomto spojení, také minuty bývajú zriedkakedy v živote. Volali ma desiatky stanic, ako máloktorého vzácného DXa na 20m. Ale QRM je tak silné, že som sa takmer „rotrhal“. Darí s mi a robím QSO s DM2DVN, 3OML/p, 2DIL, 2FBO, DL4NIT, 1VK a DM4RA. Potom počujem ešte mnoho staníc ako ma volajú, ale Es vrtvas sa stráca.„ Všetky QSO sú okolo 2000 km.

OK3CDI RZ 12/1972


DJ9HO poblíž našich hranic pracoval 16.6. 1973 na 145 MHz provozem FM (!) s IS0QCG. V červenci IT9TDN a další stanice na Sicilii registrovaly několik sovětských stanic via Es. Zaslechnuty byly stanice UK5UKT (RO41H), UB5CBT, UT5KSA a UD6XA. IT9SAS zase slyšel španělské stanice na vzdálenosti kolem 1500km a to EA5MU (ZY41j) a EA5JF (ZY30a). Pomocí Es vrstvy pracoval v květnu a červenci LZ2FA z Tolbuchinu s PA, DL a OZ na vzdálenost větší než 2000 km.

OK3CDI RZ 11/12/1973


Vrstva Es 23.6. 1974. OK3CDR dne 23. června v 1730 zjistil v pásmu VKV rozhlasu francouzské a španělské vysílače. Po okamžitém přechodu na 145 MHz ihned slyšel několik francouzských SSB stanic. Na krátké QRZ mu odpověděl F1CYO/p ze čtverce AE21g, což je vzdálenost 1325 km. Přicházel v síle S7 a OK3CDR od něj dostal report S3. Díky qrm, které okamžitě nastalo od mnoha francouzských a španělských stanic, se podařilo udělat jen ještě spojení s F3GI z Lyonu, jehož signály byly až S9. V 1757 SEČ se mimořádné podmínky rozpadly. OK3CDR obě spojení navázal SSB a provozem FM pracoval s francouzskými stanicemi OK3TBY. Congrats oběma!

OK1VAM RZ 8/1974


SPORADICKÁ E VRSTVA OPĚT I OD NÁS

Stručnou zmínku o prvních našich letošních spojeních pomocí Es vrstvy přinesla rubrika „Došlo po uzávěrce“ červencového dvojčísla RZ. Podle ní úspěšná spojení s Francií uskutečnily stanice OK3CDR a OK3TBY. Po dvou týdnech, tj 9 července mezi 1030 až 1215 GMT došlo opět k výskytu Es vrstvy a jejímu využití ke spojení našimi stanicemi. V této době se několika OK stanicím podařilo navázat mnoho spojení v pásmu 145 MHz se stanicemi s prefixy G, GJ, GW a GD! OK1MBS těch spojení má 20, OK1MG 7 a OK1VIF 18. OK1VIF z nich čtyři navázal s vysílačem o příkonu 1 W, který používá při spojeních přes naše převaděče. I při výskytu této Es vrstvy se podařilo být na pásmu bratislavské stanici OK3CDR, která navázala s britskými stanicemi 5 QSO a nejdelší se stanicí G4CZP ve čtverci YO77h. Ještě několik km severněji a Juraj mohl mít další zem a sice GM. Juraj nám dále sdělil, že i stanice HA5VHF, HG5KDQ a HG5AIR úspěšně pracovaly s britskými stanicemi. Z nich HA5VHF navázala spojení asi s 50 G stanicemi a ve 1330 GMT měla tato stanice telegrafní spojení s SM4 stanicí ze čtverce GU.

Sledování pásem se zřejmě skutečně vyplácí a lze k tomu využít VKV rozhlasu v pásmu 88 až 100 MHz a nebo pásma pro civilní leteckou dopravu mezi 118 až 136MHz. To druhé je dokonce lepší s ohledem na kmitočtové sousedství. Časopis CQ-DL přinesl zprávu o CW spojení pomocí Es vrstvy dne 10 května t. r. mezi stanicemi LZ1AB ve čtverci LC27d a DL8ZQA v DK06e. LZ1AB také poslouchal SSB DL stanice okolo 144,2 MHz a FM převaděče nad 145 MHz. Již před tím o den dříve slyšel stanice VKV rozhlasu z DL, OZ a SM. PA0JMV slyšel stanici LZ1AB v síle 25 dB nad šumem, bohužel spojení se mu nepodařilo.

Není vyloučeno, že ještě některé další československé stanice úspěšně zasáhly během těchto výskytů sporadické E vrstvy. Bohužel do uzávěrky tohoto čísla RZ se s tím nikomu nepochlubily. Protože spojení uskutečněná pomocí Es vrstvy jsou ústředně registrována pro celou I. oblastí IARU, bylo by vhodné, aby informace o svých spojeních všechny naše stanice poslaly na adresu: Serge Canivenc F8SH, 6 Rue Du Pont Hele, Kervolan, 22 PeirosGurec, Francie.

OK1VCW RZ 9/1974


VKV V ZAHRANIČÍ

Při, sporadické E vrstvě v červnu 1974 bylo navázáno FM spojeni na 145 MHz mezi stanicí 9H1CD, která používala TCVR Trio 2200 a anténu 2x11Y a stanicí DC1XH ve čtverci DH09a, která používala vysílač s výkonem 1 W a anténu λ/4! Jiná maltská stanice - 9H3O - navázala dne 31. srpna čtyři FM spojení přes převáděč na Sardinii s tamními stanicemi s 2 spojení přímá. 1. září přímá FM spojení na vzdálenost 680 km se stanicemi SV1AB a SV1CK.

OK1VCW RZ 2/1975


MAJÁKY A VRSTVA Es

Naše VKV majáky OK1KJD/1 a OK1KVR/1 již byly přeladěny na kmitočty mezi 144,950 až 144,980 MHz podle doporučeni VKV odboru ÚRK. Přesné kmitočty budou uveřejněny po jejich změření.

Norské majáky mají tyto nové kmitočty: LA1VHF 144,860; LA2VHF 144,870; LA3VHF 144,880; LA4VHF 144,890 MHz.

Již nyní je doba k přípravě na QSO via Es. Připomeňme si alespoň dny, kdy bylo v loňském roce v Evropě navázáno nějaké spojení pomocí Es vrstvy v pásmu 145MHz. Byly to dny: 10. a 30. 5.; 20., 23. a 25. 6.; 5., 6., 7., 9., 10. a 12. 7. a 12. 8. 1974.

OK1PG RZ 4/1975


Es v Košiciach

Dňa 2. VII. v poludňajších hodinách medzi 1100 až 1200 GMT sa objevila sporadická E vrstva. ktorá sa rozprostierala nad Bavorskom o južnými Čechami a zasiahla aj do pásma 145 MHZ. Pokiaľ mi je známe, využili ju niektoré HG stanice, tiež UT5DL z Užhorodu LI22f a OK3TBY z Trnavy. UT5DL pracoval s F1CNY a počul G a PA0 stanice. OK3TBY pracoval s G3NSM, G4BTV a počúval praktický tie isté stanice ako UT5DL. V uvedený deň sa pásmo 80 MHz, kde pracujú mobilné stanice v priemyslu a doprave otvorilo už okolo 0600 GMT a vzdialené europské stanice sposobili vzájomné rušenie, takže bol problém sa dorozumieť na vzdialenosť nekolkosto metrov. Zaujímavá situócia v šírení na 28,5 MHz nastala 23. júna 1975. O 1500 GMT som tam počul pracovať bežné soviatske stanice, ktoré sa tam často vyskytujú, ale okolo 1600 GMT sem si všimol, že tieto stanice navözujú spojenia na malé vzdialenosti napr. Kaluga-Kursk, čo na‘svedčovalo o mieste odrazu Oriol-Briansk a vysokom MUF. Pozdejšie okolo 1700 GMT bob možné počúvať spojenia Charkov-Kiev,, čo nasvedčovalo o mieste ‘odrazu medzi týmito dvomi rnestami. Okolo 1900 GMT už bolo počuť stanice z Kieva a Lvova. Po 1930 GMT sem prijimal Lvov vzdialený asi 260 km z Košic a okolo 2000 GMT tiež YZ2 a YZ3 stanice. Po 2000 GMT mali OK2KGV QSO so ztanicou z Kieva, pričom OK2KGV z Gottwaldova chodili u nás 59. Toto nasvedčovalo, že oblasť odrazu sa nachádzala nad Slovenskom a Maďarskom. Súčasne som sledoval pásmo 145 MHz, kde sem nepozoroval nič, čo by ‘nasvedčovalo Es šíreniu v tomto pásme. Mohlo to byť ovšem aj tým, že šírenie bolo do smerov, kde sú VKV „biele miesta“. V noci z 23. Vl. na 24. Vl. sa desatimetrové pásmo vóbec nezavrelo a po celú ‘noc bolo počut stanice z UA1, UP2, UC2, UB5, UA4, UA3 a UA6. Nasledujúci večer sa už situácia neopakovala. Večer 23. bolo možné na 2. TV kanáli prijímaf akési vysielanie ze Švédska, tiež západnu EU a na VKV FM pásmu CCIR-K bole počut FM stanice z U, SP a OK, na tých kanáloch, kde bežne nie je ich možné prijímať.

Taiktiež 1. júna okolo 1700 GMT som počúvaI IS0 stanice ako za bavia medzi sebou SSB v pásmu 2m. Žial rychlá prevádzka a neznalosť taliančiny sposobila, že som neidentifikoval ich značky.

OK3CDI RZ 9/1975


Letos bylo možno opět navázat pěkná spojení odrazem od sporadické E vrstvy. Zdá se však, že jsme s výjimkou OK3TBY všichni znovu „zaspali“. OK3TBY navázal 3. července několik QSO s G stanicemi. OE3XUA pracoval ve stejný den okolo 1300 GMT s UA3AET (TF) a UA6ADB (Krasnodar - TE) a 3. srpna s několika G a GW stanicemi. DM2BYE pracoval 8. června se stanicí EA3LL (AB) a 1. června pracoval DC2BE s I7EMG (lA), DK1KO s I8REK (HA), DM2CPA s I7BHF a IT9YE, DL7QY a DC7GU s 9H1CD (HV). Posledně jmenovanou stanici poslouchal i OK1DAP. Za zmínku stojí též spojení HB9QQ se stanicí LZ2FA (ND).

OK´1PG RZ 10/1975


Pro webové stránky OK2KKW připravil OK1TEH r. 2008