Stále platný článek - ale: Výstraha! Ani to nečtěte! Můžete upadnout do deprese!

Pro občany (a zejména radioamatéry) tohoto státu (mimochodem: opravdu se nejmenuje "česko"...) jistě není tajemstvím, že mezi námi žijí vykukové, kteří sami sebe považují za hodné výjimečného postavení, protože mají zkušenost, že většinu společenských pravidel dokázali vždy nějak (ať už s pomocí peněz, či přátel) obejít, vylhat se, či to dokonce "očůrat". A je smutné, že takoví lidé stále nějakým trikem vítězí (a nejen v politice), ale také často na pomyslném společenském žebříčku. A díky své "vyvolené" politické straně, či příslušnému kmotrovství  zdánlivě mocného člověka, který v 90-tých letech ekonomického zmaru dokázal často podivným způsobem zbohatnout (například dovozem vyřazených osobních počítačů, či tichou investicí špinavých peněz) sami sebe považují za vyvolené a stojící nad platnými zákony, které jsou přece jen pro nás: socky, plebs, ovce, či lundru... Takoví jsme proto, že jakoukoli možnost podvádět, krást a tunelovat jsme vždy pokládali za jednání nečestné, zatímco ti "vykukové" naopak za ryze pragmatické podle hesla, že co není zakázáno zákonem, to je povoleno. Mimochodem právě i proto jsou naše právní předpisy dnes tak komplikované, neboť už dávno se u nás kvůli jejich ochraně k soudu nechodí pro spravedlnost, ale jen pro rozsudek...

Ale nechci být mravokárce, ony tyhle mlýny melou sice pomalu, ale stále poměrně jistě a těm, kteří žijí na úkor jiných, to ta nejvyšší moc stejně jednou ošklivě spočítá, ať už se teď při čtení tohoto textu ušklebují, jak chtějí. A když ne jim, tak jejich dětem...

Já jsem ale chtěl původně psát o něčem zcela jiném. Jistě znáte ty "obdivuhodné" borce, kteří vítězí v našem hobby ne zcela čistým způsobem a jsou přesvědčeni o tom, že pro ně "vyvolené" žádné obecně platná omezení neplatí. A tak ve výsledkových listinách čteme například sdělení, že použili 1600 (nebo i méně) Wattů VF výkonu a jen nějakých 1000 elements group anténu, ačkoli takové sdělení je v rozporu s pravidly. Někdo se dokonce chlubí tím, že všechny jeho kW PA nedávají více než 400W a cudně zamlčuje, že to není na výstupním konektoru PA, jak dosud stanoví Vyhláška 156/2005 Sb. ale třeba na svorkách antény. A tak jsem si vzpomněl na ten stále platný článek, který je možná dobré si občas připomenout. Protože pokud se nedokážeme podívat na věci kolem nás rovně a bez postranních úmyslů, prohrajeme všichni. A zdaleka nejen ve VKV závodech!

 

 

 

 

EN: Still valid article - but: Warning! Do not read it! You may fall into depression!

For the citizens (and especially for the radio amateurs) of this country (btw: it really isn't "Czechia", but the Czech republic): Sadly, several people in our society still winning above others by some dirty tricks (not only in politics), but as well as often on the imaginary social ladder. And thanks to defence of their "chosen" political party, or the respective godfatherhood of a powerful man who, in the 1990s, were often able to get rich in a strange way (for example by a silent investment of dirty money) Czech presents laws that are rather all for us only: for socks, plebs, sheep, or ... That is because we weren't able consider any possibility of cheating, stealing and tunneling due to it is dishonest, while those "rogues"have considered it purely pragmatic according to the motto that what is not fully forbidden by law, it is allowed. By the way, that is why our legal regulations are so complicated till now, because they are in fact still defended and we have long been going to court - however not for justice, but only for a judgment ...

But I don't want to be a moralist, time mills slowly, but still quite surely, and for those who won at the expense of others, the supreme power will still count ugly, no matter how they grin as they read this text. And if not for them, then for their children ...

But I originally wanted to write about something completely different. Surely you know those "admirable" fighters who win our hobby in a not entirely pure way and are convinced that no "general" restrictions apply to them. And so, in the results sheets, we read a statement that they used 1600 (or less) Watts of RF power and only some 1000 elements group antenna, although such a statement is against the rules . Some even boast that all their kW PAs do not give more than 400W and chastely conceal that it is not on the output connector of the PA, as so far stipulated by Decree 156/2005 Coll. but maybe at the antenna terminals. And so I remembered the still valid article related to IARU rules, which may be a good thing to remember from time to time. Because if we can't look at things around us straight and without ulterior motives, we will lose all. And far from not only in VHF competitions!

73 vpz