Nové "Povolovací podmínky" pro amatérskou radiovou službu (2005):

Jak píše OK1UU:

"Tak jsme se dočkali nových vyhlášek. Najdete je ve formátu pdf tady: vyhláška o ARS, vyhláška o náležitostech ke zkouškám a vyhláška o volacích znacích.

Z vyhlášek vypadla, oproti návrhům ČTÚ, přechodná ustanovení a ustanovení o tom, jaká třída do které se převádí. Po telefonickém dotazu na MI sděluji, že právní názor ministerstva je prozatím takový, že povolení vydaná před účinností těchto vyhlášek zůstávají v platnosti dle tříd tam uvedených podle vyhlášek předchozích. Opírají se přitom o schválený ZOeK, kde je uvedeno, že vysvědčení dříve vydaná zůstavají v platnosti. Převod stávajících tříd do nových, t.j. zda a kdo bude muset vykonat zkoušky, či podat žádost, případně u některých tříd automatický převod se bude řešit novelou. Prozatím budeme moci všichni vysílat v té třídě, kterou máme v povolení uvedenou dle předchozích vyhlášek. Ministerstvo vydá k tomuto problému oficiální stanovisko ještě do 1.5.2005."

Viz také: http://www.ctu.cz/doc.php?iDoc=903

"ČRK, Ing. Prostecký Miloš: V souladu s aktivitou Mezinárodní radioamatérské organizace, která v současné době předkládá orgánům CEPT dokument „REPORT ON AMATEUR RADIO ENTRY LEVEL LICENCE WITHIN CEPT AND NON-CEPT COUNTRIES“ navrhujeme snížení výkonu na 10 W. Jde na jedné straně o standardní třídu, která má mládež inspirovat ke snaze získat standardní radioamatérské povolení, na druhé straně má i starším začínajícím, nezkušeným operátorům, kteří nezvládnou požadavky standardní třídy, umožnit věnovat se radioamatérské činnosti."

Protože vydané "povolovací podmínky" neobsahují ustanovení o převodu stávajících tříd do nového systému, stále hrozí (podobně jako na Slovensku) možnost, že současní držitelé operátorských tříd C a D ještě mohou být přeřazeni do operátorské třídy NOVICE, jejíž výkonový limit byl na žádost představitelů ČRK snížen na pouhých 10W.

Nové vyhlášky byly schváleny 19.4. a v originálu je možno si přečíst tu nejdůležitější zde.
Související Zákon o elektronických komunikacích potom tady.
 O převodu platnosti stávajících povolení hovoří § 136 odstavec 11, kde se říká:

"Povolení k provozu vysílacích radiových zařízení a rozhodnutí o přidělení čísla vydaná podle zákona č.151/2000Sb. o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zůstávají v platnosti do doby na nich uvedené, s výjimkou části týkající se výše poplatků..."

V odstavci 15 téhož paragrafu se dále říká: "Platnost průkazu zvláštní způsobilosti k obsluze radiových vysílacích zařízení vydaných podle zákona č.151/2000Sb. o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se nemění."

Průkazy HAREC, vydané ČTÚ operátorům třídy  D  podle ustanovení zákona 151/2000Sb (jejichž vydání bylo mimochodem v rozporu s tehdy platnými závazky České republiky vůči CEPT, jak přiznal i pracovník ČTÚ) ovšem nejsou těmi průkazy HAREC, o kterých hovoří Vyhláška o ARS, a pravděpodobně je tedy není možné považovat za průkazy, o kterých hovoří Vyhláška o náležitostech ke zkouškám, protože nebyly vydány v souladu s jejími pravidly.

Pokud bychom se tedy měli důsledně držet litery nového ZoEK a uvedených  vyhlášek, operátorům tříd
y D po vypršení doby platnosti jejich platného povolení nezbyde nic jiného, než na získání operátorské třídy A absolvovat novou zkoušku podle Vyhlášky o náležitostech ke zkouškám. Pokud v ní uspěje, získá právo dál pokračovat ve své činnosti, pokud ne - a uspěje-li alespoň v rámci podmínek vyžadovaných pro třídu Novice, bude moci sice i nadále vysílat, ovšem na základě aktivity OK1MP a OK1VHF, již jen s velmi okleštěným výkonem.

Dá se tedy konstatovat, že otázka převodu operátorských tříd  D do podmínek nové Vyhlášky o ARS tedy není v novém právním rámci dostatečně uspokojivě vyřešena a držitelé této třídy se tedy ocitají do jisté míry v právním vakuu. Rovněž není jasné, jak bude Úřad (ČTÚ) postupovat v těch případech, kdy držitel dosud platného Povolení (to platí i pro operátorské třídy B a A) není současně držitelem průkazu HAREC. A protože Vyhlášky, uvedené ve Sbírce zákonů nelze upravovat vyhláškami nižší právní síly, bude zřejmě nutná rychlá novelizace buď přímo Zákona 127/2005 Sb., nebo alespoň nově vydaných prováděcích Vyhlášek. A s ohledem na časovou průchodnost tvorby našeho legislativního prostředí budou pravděpodobně nejméně ti, kterým jejich dosavadní Povolení končí platnost během následujícících týdnů, nebo měsíců, tedy pravděpodobně muset absolvovat nové zkoušky - samozřejmě pokud budou chtít i nadále provozovat svoji činnost.

ok1vpz