Odpověď OK1MP, předsedy ČRK :

-----Original Message-----

From: Maiser@mlp.cz [mailto:Maiser@mlp.cz]On Behalf Of ok1mp@volny.cz
Sent: Saturday, August 21, 2004 10:05 AM
To: OK list
Subject: Re: otevřený dopis adresovaný OK1MP

 

Vážený pane,

pokud je Váš soukromý majak uveden na seznamu Českých radiokomunikací
a pokud je uveden na v dopise od OK1VUM, který
jsme projednávali, pak
nemůže být z těchto dokumentů vypuštěn. V
případných dalších jednáních
bude zcela respektováno, že je to
Váš majetek a ČRK do toho nic není!

Doufám, že toto uvedete i na Vašich stránkách!

Ing. Miloš Prostecký
předseda ČRK

 

-----Original Message-----

From: Milos Prostecky [mailto:ok1mp@volny.cz]
Sent: Sunday, August 22, 2004 9:35 AM
To: OK list; ok1vpz@seznam.cz
Subject: Re: otevřený dopis adresovaný OK1MP

Po opětovném přečtení zápisu se v jednom musím panu Petržílkovi omluvit za
neúplnou formulaci uvedenou v zápisu o jednání o nové smlouv
ě s Českými
radiokomunikacemi.
V poslední větě předmětného odstavce mělo být uvedeno
"..., pokud o to
provozovatelé projeví zájem."

Na druhé straně musím však uvést, že konstatování v otevřeném dopise, že ČRK
nebyl schopen po dobu n
ěkolika let uzavřít s ČRa odpovídající smluvní vztah,
je pomluva! Naopak České radiokomunikace předložily návrh na nové úpravy
dosavadních smluvních vztahů.

Dále pak je nutno konstatovat, že nikdo, nikdy jeho jménem s ČRa nejednal.

OK1MP