Jak se nám bude závodit v roce 2008? Komentář OK1TEH

Kromě již předtím zmíněných připomínek v příspěvku OK1VPZ, jako je například otázka dálkově ovládaných zařízení via internet (opravdu nechápu, proč se kolem toho dělá takového hluku. Že by černé svědomí některých stanic?) a jednoznačného zákazu jejich používání,  by mě zajímaly ještě některé další skutečnosti:

Nový návrh ČRK:

Všeobecné podmínky závodů na VKV

Návrh úprav, které připravili OK2ZI a OK1CDJ pro rok 2008

11. Výkon koncového stupně vysílače musí být v souladu s předpisy, pokud není podmínkami závodu stanoveno jinak. Součet špičkových výstupních výkonů (PEP) všech koncových stupňů na jednom soutěžním pásmu nesmí přesáhnout povolený výkonový limit.

OK1TEH: Souhlas, ale možná by stálo za úvahu popřemýšlet také o regulaci anténních soustav, a to i přesto, že by to některé stanice v Mezinárodní konkurenci znevýhodnilo. Hlavně mě to napadá v souvislosti s posledním UHF Contestem, kdy některé stanice už dokonce i na 70 a 23 cm začínají používat 3 konce do 3 a více směrů najednou. Já jsem například přestal jezdit na 2m hlavně z toho důvodu, že jezdit 2m závody na výsledek je opravdová tortura, zvláště pak z některých oblastí, jako jsou Jeseníky, Krušné hory a to i tehdy, když signály těchto stanic jsou čisté (a je nutno taky pamatovat na to, že 100W z IC706, či FT-100 může napáchat daleko větší rušení než FT-1000 s trasvertorem a 2kW koncem). Prostě je to otázka elektromagnetické slučitelnosti. Je to totiž tak: dříve se zpravidla jezdilo jenom s jednou anténou, takže i když byly dvě stanice s GS35 od sebe vzdálené 5km, QRM nastávalo jen tehdy, když si na sebe obě stanice náhodně otočily antény. Dnes je ale zvykem jezdit do všech směrů s co možná s maximálním výkonem celých 24 hodin. Proto jsem taky přešel na vyšší bandy. Tady už jsou antény, hlavně pak na pásmech 23cm a vyšších velmi ostře směrové (paraboly) a výkony menší, takže zde takový problém s QRM nebyl. Nebo až donedávna, protože i zde začaly jezdit stanice se systémy, jako například 3x300W konec a 3x 4x 55el yagi (například DK0OX). KV závodníci, kteří na KV jezdili (jezdí) ve špičkových stanicích, kde postavili antény typu 4el na 7MHZ, 3el na 160m a podobně, se vrhli na VKV (hlavně pak 2m) a začali stavět anténní monstra (tady bych chtěl zdůraznit, že mi opravdu nejde o závist, takovéto stanice totiž do takovýchto systémů investují i statisíce a většinu volného času, klobouk dolů). Rozdíl ale je, že na KV nejsou okolní stanice rušeny, protože K. vlny se přízemní vlnou šíří jenom na pár km a na větší vzdálenost (který je už ale mimo území  OK) je dynamika signálů oproti signálům na 2m velmi malá a navíc na 2m jsou vyzářené výkony proti KV nepoměrně větší díky většímu zisku antén. Paradoxně potom hustota takovýchto stanic na malém území OK vede k úbytku stanic buď směrem na mikrovlny (což je i můj případ) nebo bohužel na KV. Nejde tedy jenom o omezení výkonu koncových stupňů, ale v souladu s rčením "nejlepší zesilovač je anténa" by se mělo začít diskutovat také omezení počtu antén (viz široké kolineární systémy jako 8x 4el atd). A jak by to bylo s konkurenceschopností pokud by došlo ke změně? Stanice na prvních 3 místech dělají kolem +-900 spojení s anténními systémy o počtu 5 a více a jedna z nejlepších evropských stanic DL0GTH dokáží dělal s dvěmi anteními systémy za průměrných podmínek i 1200 spojení a 400 000 bodů. (Tento problém by šel z části vyřešit vhodných kontrol, o kterých se ještě dále zmíním).

Nestálo by zato tedy omezit počet anténních systémů?

 

    kopie části seznamu přihlášených stanic v ON4KST chatu

9. Použití DX clusteru, DX sítí, a veřejně přístupných radioamatérských convers kanálů a diskusních chatů (např. ON4KST apod.) je dovoleno. Pro radioamatérskou komunikaci v těchto podpůrných prostředcích platí tato pravidla:

  1. Oznamování (anoncování) vlastní značky (self-spotting), zejména ve spojení s aktuálním provozním kmitočtem, je v síti DX clusterů zakázáno.

  2. Použití jiných přímých sdělovacích prostředků, než veřejně dostupných prostředků amatérské radiokomunikační služby
    ( telefon, email, ICQ, SKYPE apod.) k dohodnutí pokusu uskutečnit soutěžní spojení (sked) během závodu je zakázáno.

  3. Použití radioamatérských komunikačních prostředků a sítí a diskusních chatů, jakož i použití jakýchkoli jiných sdělovacích prostředků k předání celého, nebo části soutěžního kódu (viz.bod 14) je zcela zakázáno. Ke kompletnímu, oboustrannému předání soutěžního kódu a potvrzení musí dojít výhradně na daném soutěžním pásmu.

  4. Pro přístup k DX clusteru,veřejně přístupným convers kanálům a radioamatérským diskusním chatům je povoleno použití libovolného přístupového prostředku.

  5. Nerespektování těchto pravidel je důvodem k nehodnocení stanice (viz. Bod 27) v příslušném závodě na všech soutěžních pásmech.

OK1TEH: Souhlas ale nerozumím bodu c, hlavně "Použití ... diskusních chatů.. k předání celého, nebo části soutěžního kódu je zcela zakázáno...". Protože když se přihlásíte na ON4KST, definujete si také svůj čtverec, který se potom během doby, kdy jste přihlášeni na chatu zobrazuje v dolním pravém rohu viz obrázek. Je to už samo o sobě porušení bodu 9? Dále by mě zajímalo, jak je to bude s prací na mikrovlnách, jako jsou 3cm, kde je běžnou praxí, že se uvede náš lokátor k přesnému nasměrování paraboly. Dělají to mimo jiné i OK5Z - OK2ZI, který tento bod vypracoval. Zatím jsem to chápal tak, že se tento problém doteď i přes porušení podobného bodu toleroval. Nešlo by to nějak napevno začlenit i do bodu 9?

Poznámka VPZ: uvedenou formulaci jsem napsal do našeho srpnového návrhu já. Zákaz by se měl pochopitelně vztahovat především na zákaz předání reportu a čísla spojení. Případně by se mohly v ON4KST chatu zakázat uvádět ty poslední dvě (malá) písmena označení lokátoru.

 

15 RS a RST je definován následovně. R - čitelnost signály číslem 3 až 5. S - síla signálu číslem 1 až 9. T - tón signálu číslem 1 až 9 nebo písmeny S - pro signál ovlivněný šířením "rain scatter", A - pro signál ovlivněný polární září a M - pro signál ovlivněný šířením multi path.

OK1TEH: Souhlas, nešlo by zde ještě přidat i písmeno F - šíření FAI. Možná ale tento bod nejde změnit z důvodu koordinace se směrnicemi IARU.

 

19. Název souboru s deníkem začíná dvoumístným číslem dle následující tabulky jež jednoznačně označuje kombinaci kategorie a pásma.

Za toto číslo se připojí základní značky stanice. Přípona datového souboru je .edi .....

Příklad:
01OK1XXX.edi - deník stanice OK1XXX v kategorii SINGLE v pásmu 144MHz
10OK1XXX.edi - deník stanice OK1XXX v kategorii MULTI v pásmu 3,4 GHz

Nedodržení tohoto značení může být důvodem k nehodnocení stanice.

OK1TEH: OK ale co když z OK pojede expedice OK/DL0GTH/P a nebude moci pojmenovat sobor edi za 144 MHz "10OK/DL0GTH/P.edi" protože v názvu souboru nejde použít lomítko? Pokud totiž nebude pojmenován soubor skutečnou značkou stanice (bez lomítek by přece šlo o jinou, než použitou značku), "může (to) být přece důvodem k nehodnocení stanice".

 

24 Spojení je neplatné, pokud má stanice v deníku jakoukoli chybu v přijatém kódu, tzn. ve značce, reportu, pořadovém čísle spojení nebo lokátoru. Za opakované a započtené spojení se kontrolované stanici strhne desetinásobek bodové hodnoty započteného opakovaného spojení.

OK1TEH: Dost dobře tomu nerozumím. Pokud udělám závodní QSO, ale za pár hodin mne ta stanice zavolá znovu, že spojení nebylo kompletní a požádá o jeho zopakování, tak dnes první QSO v logu označím jako nedokončené (například vymazáním přijatého lokátoru) a udělám s touto stanicí QSO znovu a započtu si jej. Ovšem co se stane, pokud ta protistanice potom pošle do vyhodnocení log, ve kterém jako kompletní označí první spojení? Bude mi za druhé, započtené QSO, sražen desetinásobek bodové hodnoty? Jak bude na tuto situaci reagovat vyhodnocovací software? A co kontrola názvů stanic mezi jednotlivými bandy? Především ten věčný problém "/p"?

 

26 Pořadatel má během závodu právo provádět kontroly dodržování soutěžních podmínek. Za tímto účelem písemně jmenuje kontrolní komisaře. Komisař je povinen před započetím kontroly se prokázat písemným pověřením. V průběhu závodu a 2 hodiny pred začátkem je soutěžní stanice povinna do 2 minut umožnit vstup kontrolnímu komisaři na soutěžní stanoviště a spolupracovat při kontrole. Pokud kontrolní komisař zjistí porušení podmínek závodu, je to důvodem k nehodnocení stanice v daném závodě. Důvodem k nehodnocení je též nesportovní chování ke kontrolnímu komisaři. Při kontrole je kontrolovaná stanice povinna pravdivě informovat komisaře o všech skutečnostech, které jsou předmětem kontroly a pravdivě odpovídat na jeho otázky související s kontrolou. Pokud bude kontrolnímu komisaři umožněn vstup za dobu delší než 2 minuty od výzvy, je to důvodem k anulování všech spojení uskutečněných soutěžní stanicí do tohoto okamžiku. Nevpuštění komisaře na stanoviště soutěžní stanice se považuje za zvláště závažné porušení soutěžních podmínek. Bude-li dodatečně zjištěno, že soutěžní stanice při kontrole zatajila komisaři podstatné skutečnosti, resp. mu poskytla nepravdivé informace či nepravdivě odpovídala na jeho otázky, považuje se to rovněž za porušeni soutěžních podmínek. VKV závodní manažer má právo a povinnost všechna zjištění kontrolního komisaře zveřejnit. Kontrola dodržování soutěžních podmínek kontrolním poslechem musí být dokumentována zvukovým záznamem. Zdokumentována musí být také případná kontrola dodržování pravidel, uvedených v bodě 8.

27

Na návrh vyhodnocovatele může pořadatel rozhodnout o nehodnocení stanice v závodě, zejména pokud:

  1. obdrží vyhodnocovatel nejméně tři zdůvodněné stížnosti jiných účastníků závodu na její nesportovní chování. Stěžovatel je povinnen předložit pořadateli všechny dostupné důkazy o nesportovním chování stanice na níž stížnost podává.

  2. stanice nedodrží pravidla těchto Všeobecných podmínek závodů na VKV, zejména pak ustanovení bodů 3, 7, 8, 9 ,10 a 11,

  3. neumožní kontrolu kontrolnímu komisaři dle bodu 26, nebo poskytne-li mu nepravdivé informace.

OK1TEH: Bod 27 a pak hlavně bod 26 je asi nejvíce negativním bodem v celém návrhu. Nejde totiž o to jestli, kontrolovat nebo ne (a to nemluvím o nemoudrém nápadu říkat kontrolorovi "Komisař", což mi hned evokuje k tomuto připojit slovo "rudý"), ale jestli má ČRK právo samo bez ČTU kontrolovat dodržování výkonů. Umím si totiž živě představit situaci, až nás půjde v radioklubu kontrolovat někdo z 3km vzdáleného klubu OK1KVK jako například činovník ČRK pro západočeský kraj. A to nemluvě o tom, co by se asi zjistilo při kontrole konkurenčních a naopak v případě kontroly spřátelených stanic, pokud by se kontroly zúčastnili "komisaři" ČRK bez asistence ČTU.. Taky nechápu, proč bych měl být diskvalifikován, pokud pojedu závod z věže na Klínovci, protože nestihnu do dvou minut sejít po schodech z 10 patra a otevřít kontrole. Měl bych v takovém případě smůlu? A jak se asi budu moci moci bránit proti jednostrannému tvrzení někoho z ČRK, že jsem mu neotevřel včas? Kdo rozhodne, zdali si to nějaký "rudý komisař" účelově nevymyslel? Jak se asi budete chovat, pokud k vám takový "komisař" dorazí půl hodiny před začátkem závodu a bude vás zdržovat při instalaci zařízení? Proto "lidovou tvořivost" navrženého znění bodu 26 považuji za věc, která je v ostrém rozporu s hamspiritem a sluší se jenom dodat, že pokud mne přijde nějaký takový "jednostranně nezaujatý komisař" ČRK na kontrolu během závodu bez doprovodu ČTU, nemůže být případný konflikt vyloučen.

73
                                                                                                                                                                                                            OK1TEH 25.10.2007