Připomínky OK1VPZ k textu návrhu novelizace "všeobecných soutěžních podmínek VKV závodů", uvedených zde.

a)

Původní text:


4. Výkon koncového stupně vysílače musí být v souladu s povolovacími
podmínkami, pokud není podmínkami závodu stanoveno jinak.

navrhuji upravit takto:


4. Výkon koncového stupně vysílače musí být v souladu s povolovacími podmínkami, pokud není podmínkami závodu stanoveno jinak. V případě použití více, než jednoho koncového stupně vysílače, musí součet výkonů všech současně použitých koncových stupňů odpovídat výkonovému limitu stanoveném povolovacími podmínkami, nebo být v rámci limitu stanoveném podmínkami závodu.


b)

Původní text:


18. Stanice nebude v závodě hodnocena:
........

- za nesportovní chování v závodě.
- (uvedeno mimo odstavec 18.) Anoncování vlastní značky (self-spotting) jakýmkoliv způsobem v
síti DX clusterů je ZAKÁZÁNO a je důvodem k nehodnocení stanice

navrhuji upravit takto:


18. Stanice nebude v závodě hodnocena:

........

- za nesportovní chování v závodě v případě, pokud vyhodnocovatel prokazatelným způsobem obdrží nejméně 3 zdůvodněné stížnosti ostatních účastníků závodu na její nesportovní chování.

- za opakované anoncování vlastní značky (self-spotting) jakýmkoliv způsobem v síti DX clusterů. V případě, že existuje oprávněné podezření, že takovou opakovanou annonci do sítě DX Clusteru vyslala jiná osoba s cílem zvýhodnit, nebo naopak poškodit soutěžící stanici, rozhodne o případném nehodnocení soutěžící stanice vyhodnocovatel závodu.c)

původní text:

 20. Kontroly stanic: OK VKV manažer a VKV contest manažer nebo jimi či Radou ČRK pověřené osoby, mají právo během závodu provádět kontroly dodržování soutěžních podmínek. Kontrolor je povinen před započetím kontroly se prokázat písemným pověřením. Stanice, která kontrolu pověřeným osobám neumožní, nebude na základě doporučení kontrolora a po schválení Radou ČRK v závodě hodnocena. Kontrola dodržování soutěžních podmínek kontrolním poslechem musí být dokumentována zvukovým záznamem.

navrhuji upravit takto:

 20. Kontroly stanic: OK VKV manažer a VKV contest manažer nebo jimi či Radou ČRK  a Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) pověřené osoby, mají právo během závodu provádět kontroly dodržování soutěžních podmínek. Kontrolor je povinen před započetím kontroly se prokázat písemným pověřením ČTÚ. Stanice, která kontrolu pověřeným osobám neumožní, nebude na základě doporučení kontrolora a po schválení Radou ČRK v závodě hodnocena. Kontrola dodržování soutěžních podmínek kontrolním poslechem musí být dokumentována zvukovým záznamem.

OK1VPZ