Případ jedné stížnosti na rušení veřejnoprávní TV radioamatérským zařízením

Začátkem listopadu 2004 se na mne obrátil kolega z klubu, že ho nenadále navštívili pracovníci ČTÚ, kteří se snaží vypnout jeho řádně povolený packetový link z toho důvodu, že prý způsobuje rušení TV. Protože se této záležitosti věnuji profesionálně, požádal jsem ho o předání telefonu pracovníkovi ČTÚ. Na moji otázku, zda mají zjištěno, zda radioamatérské zařízení, které ruší TV příjem, splňuje platné předpisy a zda je TV zařízení dostatečně odolné mi bylo odpovězeno, že provozovatel amatérského zařízení je povinen zajistit, že takové zařízení nebude nikoho rušit a v opačném případě musí jeho provozování zastavit. Na moji odpověď, že se mýlí a že se budeme proti nekvalifikovanému rozhodnutí bránit mi řekl něco v tom smyslu, jestli vím, s kým mluvím - oni že jsou pracovníci ČTÚ... Odpověděl jsem, že platné zákony platí pro ČTÚ stejně, jako pro jakéhokoli občana a že pokud jejich rozhodnutí bude nekvalifikované, zaručeně se odvoláme. Tím jsme telefonický hovor ukončili.

Kamarád dostal rozhodnutí, ze kterého cituji:

"...dle § 88 odst.1 zák.151/2000 sb. je provozovatel přístroje, jehož používáním vzniká vf energie povinen zajistit, aby vf energie tohoto zařízení nezpůsobovala rušení. Provozovatel zařízení je podle odst.2 § 88 zák.151/2000 sb. povinen učinit vhodná ochranná opatření v termínu do..."

Vzhledem k tomu, že předmětné 70 cm zařízení packetového linku o VF výkonu cca 2W bylo od rušené společné antény vzdáleno několik stovek metrů a pracovníky ČTÚ spektrální čistota jeho výstupního  signálu naprosto nezajímala,  požádal jsem, aby mi kamarád podepsal plnou moc k jednání s ČTÚ jeho jménem, poskytnul ověřenou kopii jeho licence, jakož i kopii Povolení k provozu uvedeného zařízení a pustil se do křížku s úřady. Nešlo mi ani tak o záchranu jednoho packetového nodu, který sponzoruji, jako spíše o princip.

Shromáždil jsem tedy potřebné dokumenty a v termínu daným správním zákonem na ČTÚ poslal tento dopis:

************************************************

Český telekomunikační úřad
Státní inspekce telekomunikací
Ing. Jan Ševčík, ředitel odboru

se sídlem Sokolovská 219 / 58
190 00  Praha  9
 

Vaše zn.  protokol č. 339/04                                                                                                 v Praze 16.11.2004 


Vážený pane řediteli

v souladu s  § 18 zák. 552/1991 Sb. o Státní kontrole podávám tímto námitky proti rozhodnutí, uvedenému v Protokolu  č. 339/04 o kontrole podle § 96 zák. 151/2000 Sb. ze dne 11.11.2004, vydaného Českým telekomunikačním úřadem - Odbor pro oblast Praha (dále jen Protokol), 

a navrhuji tímto:


 Zrušení rozhodnutí a nařízení došetření věci
 

Zdůvodnění:

Kontrolní skupina ČTÚ - Státní inspekce radiokomunikací Oblasti Praha dne 11. listopadu ve věci šetření stížnosti na rušení TV signálu ve společné anténě v Benešově č.j. 24814/2004 na základě  zjištění, učiněných na místě rušení došla k závěru, že příčinou rušení TV signálu v uvedené společné anténě je vyšší síla elektromagnetického pole radiového vysílacího zařízení, provozovaného výše
uvedeným Janem XXXXXXXXX na základě povolení č.j. 14831/03-613.


Aniž by pracovníci této kontrolní skupiny provedli řádné zjištění ve věci, uložili výše uvedeným Protokolem provozovateli vysílacího zařízení, aby do 30.11.2004 zajistil vhodná ochranná opatření  a zamezil tak rušení TV příjmu.
 
Protože příčinou rušení není nežádoucí vyzařování předmětného vysílacího zařízení, ale naopak je  předmětem vzniku rušení  nedostatečná elektromagnetická odolnost přijímacího zařízení, konstatuji, že na straně provozovatele vysílacího zařízení není možné rušení odstranit jinak, než vypnutím uvedeného zařízení. Protože však s ohledem na platné povolení k provozování vysílacího zařízení (které je provozováno ve statutu primární služby) a jejím prostřednictvím provozované radiokomunikační služby, není vypnutí zařízení možné, požadujeme došetření uvedeného rušení a provedení vhodných opatření na straně rušeného přijímacího zařízení, neboť:

- vzdálenost mezi vysílacím a přijímacím zařízením je cca 750 m, což by při výstupní vf výkonu vysílacího zařízení pouhé 2 W nemělo na přijímací straně působit žádné potíže

-kontrolní skupina nezjistila na straně vysílače žádné nežádoucí vyzařování, které by způsobovalo zmíněné rušení

- kontrolní skupina verbálně konstatovala, že k rušení dochází vlivem silného elektromagnetického pole vlivem nízké intermodulační odolnosti rušeného zařízení


- kontrolní skupina konstatovala, že na přijímacích svorkách rušeného zařízení, (kterým je podle našeho následného zjištění širokopásmový zesilovač čínské výroby s označením EU 332,) je signál kontrolovaného vysílače o úrovni pouhých 90 dBuV, což však již stačí k vyvolání rušení

- kontrolní skupina se odmítla během kontroly vyjádřit k parametrům rušeného zařízení

- kontrolní skupina odmítla námitky učiněné kontrolovaným na místě kontroly a rozhodla, jak je uvedeno v Protokolu
_________________________________________________________________________________


 Proto v této věci dále uvádím:

- Odkaz na § 88 odst 2 zák. 151/2000Sb uvedený v Protokolu opomíjí ustanovení odstavce č. 3 téhož paragrafu, kde se uvádí:


"...pokud rušené zařízení neodpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu 1), ponese náklady na ochranná opatření provozovatel tohoto zařízení..."


Poznámka  1) přitom odkazuje na zákon 22/1997 Sb ve znění následujících předpisů, kde ze znění  § 8, odst. 1 a 5 vyplývá, že zařízení, uvedené na trh, u kterého je požadována vysoká úroveň ochrany oprávněného zájmu (což jistě zařízení pro příjem pozemských TV a R programů prostřednictvím zařízení společné antény splňuje) musí splňovat požadavky technického předpisu, nebo požadavkypříslušné technické normy.


Je tedy nepochybné , že  uvedené rušené zařízení, kterým je čínský zesilovač EU 323, by měl splňovat požadavky  ČSN-EN 50083-2 - Elektromagnetická kompatibilita pro součásti systémů pro společný TV přijem a  a kabelové distribuční systémy.  Tato norma ve své části 4.3.4. - odolnost proti mimopásmovým rušivým signálům stanoví minimální limity mimopásmových rušivých signálů, které ještě nesmí způsobit žádné rušení přenášených TV a R signálů. Prostým výpočtem dle ustanovení této ČSN lze dokumentovat, že přijímací zařízení musí být schopno poskytovat nerušený příjem TV a R signálů i při signálové úrovni mimopásmového rušení, která byla kontrolní skupinou na místě samém shledána.


Praktickým potvrzením tohoto tvrzení je to, že podle našeho zjištění, původní, staré zařízení STA, které bylo na místě v provozu (jakkoli v dezolátním stavu a neposkytující kvalitní příjem TV a R programů), nebylo provozovaným vysílačem rušeno a rušení se takto výrazně projevilo až po namontování nového širokopásmového zesilovače čínské výroby. V souladu s tímto zjištěním je také to, že ostatní společné televizní antény v uvedené lokalitě nejsou provozovaným vysílačem jakkoli rušeny.

 

Dalším šetřením bylo zjištěno, že dovozce rušeného zařízení se může prokázat pouze schválením bezpečnosti síťového zdroje zařízení, avšak nikoli splněním požadavků ČSN-EN 50083.


Na základě této námitky by tedy měl ČTÚ zrušit rozhodnutí, uvedené v Protokolu, došetřit předmětnou záležitost a uložit provozovateli rušeného zařízení, aby na své náklady odstranil rušení, způsobené nízkou odolností rušeného zařízení proti vlivu mimopásmových signálů.


Jediným správným technickým řešením uvedeného problému by měla být výměna současného širokopásmového zesilovače STA za zařízení, které by plně odpovídalo požadavkům ČSN-EN 50083. Protože však rušené zařízení nedodal provozovatel vysílače, a  dodávku a montáž takového přijímacího zařízení musí provádět právnická, nebo fyzická osoba, která je k takové telekomunikační činnosti oprávněná dle §13 odst.2 zák. 151/2000Sb, je rozhodnutí, uvedené v protokolu ve vztahu k provozovateli vysílacího zařízení, chybně označeného za zdroj rušení, nevykonatelné a jako takové by mělo být zrušeno.

_________________________________________________________________________________

Závěrem: provozovatel vysílače věří, že Odbor Státní inspekce telekomunikací ČTÚ rozhodne v jeho prospěch a zruší rozhodnutí uvedené v Protokolu.


Provozovatel vysílacího zařízení deklaruje, že je připraven spolupracovat s provozovatelem rušeného zařízení a navrhnout vhodné technické řešení, které na straně rušené STA rušení zcela potlačí, a to ať už doporučením vhodného zařízení, plně odpovídajícího ČSN - EN 50083, nebo i nouzovým zařazením vhodného výřezového filtru, který vliv mimopásmového signálu potlačí.

Nemůže však na své náklady rekonstruovat přijímací zařízení STA, které nevyhovuje platným ČSN, ani zrušit provoz řádně povoleného vysílače, provozovaného ve statutu primární služby.

Ing. Vladimír Petržílka 

(na základě Plné moci zastupující oprávněného provozovatele vysílače)

Přílohy:

        -          Plná moc k zastupování provozovatele vysílače
-
          Kopie Protokolu č. 339/04 ze dne 11.11.2004
-
          Kopie Povolení k provozu vysílače č.j. 14831/03-613

 
************************************************

A pokud chcete vědet, co bylo dál ?  Tak - ČTÚ ve 30-ti denní lhůtě zrušil předmětné Rozhodnutí a sdělil nám, že provozovatel společné antény si na vstup širokopásmového zesilovače namontoval filtr, který rušení eliminoval.

Zdálo by se, že tím je věc vyřešena. Bohužel není. Při prostudování uvedených zákonů a technických norem jsem totiž zjistil, že výše uvedená povinnost dovozce zařízení se netýká zařízení, určeného pro individuální TV příjem (u antény typu "polské síto" s vestavěným širokopásmovým zesilovačem nám tedy moc nepomůže). Navíc signálové limity pro odolnost širokopásmových zesilovačů (těch, které podléhají povinnosti stanovené výše uvedenou technickou normou) proti mimopásmovému rušení by tak právě stačily pro uvedenou konstelaci - VF výkon několik jednotek wattů do 10-ti prvkové antény cca 600 m daleko - řečeno jinak - v případě běžných vyzářených výkonů na 70 cm (jednotky kilowattů) a vzdálenosti ne stovek, ale desítek metrů by byl rušen i zesilovač, který by formálně splňoval úplně všechno...

Pro takový případ by tedy bylo nutné najít nějaké jiné právní řešení. Pokud jste se setkali s takovým problémem a máte s takové situace nějakou zkušenost, prosím napište. Podělíme se o ni na našich stránkách a zkusíme se společně s ostatními odborníky najít vhodné řešení a tak se stát pracovníkům ČTÚ vyváženými partnery. Chtěl bych zdůraznit, že nejde o žádnou "přetlačovanou" ani o pokus o "přechytračení", ale o pokus vzájemné seriozní výměny technických i právních zkušeností směřující k tomu, abychom pokud možno našli takové postupy, které by pomohly jak odstranit případné rušení ke spokojenosti všech zainteresovaných stran, tak i zajistit, abychom se mohli jako radioamatéři klidně věnovat svému ušlechtilému koníčku (či sportu - jak chcete).

Seznamte nás prosím se svými zkušenostmi a řešeními v této věci na našem diskusním boardu, nebo nám napište email. Zkusíme si jeden od druhého vzájemně poradit a možná, že na něco přínosného dokonce společně přijdeme.

Na slyšenou na VKV

73! OK1VPZ