Od: ok1teh Petrzilka
Odesláno: 27. dubna 2017 12:27
Komu: ok1vpz
Předmět: Postřehy ze sjezdu

http://www.crk.cz/FILES/BULL04_2017C.PDF

● Postřehy ze sjezdu (pozn. red.: o zařazení tohoto příspěvku nás požádal Rudolf OK2BV – přání plníme)

Jako základní předpoklad fungujícího radioklubu pokládám to, že centrum bude spolupracovat s pobočnými spolky. Za samozřejmé pokládám, že ČRK bude nějak definovat společný cíl. Nelze toho jinak dosáhnout, než bezprostředními i osobními kontakty. Na předposledním sjezdu v Hradci Králové mne dopálilo, že zprostředkovatel u mikrofonu na pořad jednání nezařadil ani jeden z mých šesti návrhů. Třeba i s návrhem jejich odkladu, třeba i se zdvořilým odmítnutím. Bohužel, ani po urgenci podané k výboru jsem nebyl uspokojen. Až po letech a urgencích v rozhovoru s předsedou byly mé připomínky vyjasněny.
Jedna z mých tehdejších připomínek byla: Povinné členství v některém radioklubu pro koncesionáře. Hlavním důvodem mého stanoviska bylo a je, že od správců radiového spektra dostáváme zdarma k užívání výseky tohoto spektra. Z přírodního bohatství těžko vyčíslitelné hodnoty. Nikdo nás při činnosti nešpicluje, nikdo nás nenutí přijmout nějaký socialistický závazek jako servilní protihodnotu, nikdo nás při naší zájmové činnosti nenutí prosazovat nějakou ideologii. Poskytovatel snáší i vulgární sedánky neduživých důchodců u rádia, nemající nic společného s ideou radioamatérského sportu. Nejsme často ani ochotni si zajišťovat své nástupce.

Několikrát jsem vyslechnul, že radioamatérské hnutí je organizováno ve světovém měřítku nejlépe ze všech hnutí. Že má svoji jasnou strukturu po celé zemi. Mým přesvědčením je, že radioklub (ČRK) je tím, kdo nás zastupuje světově i vzhledem k úřadům v naší zemi. Tohoto s dosti značnou neomaleností využívají koncesionáři – nečlenové ČRK. Možná si to ani neuvědomují. K tomu všemu si přivlastňují i právo používat členských internetových stránek. Jsou k používání volně přístupné.

I u nás se setkávám s názorem: „Příspěvky nezaplatím, ČRK na nic nepotřebuji.“ Mnohdy i s vulgárními doplňky. Potřebuješ, a třeba si to ani neuvědomuješ, nebo jsi tak čecháčkovky vyčůraný, jak nám to na sjezdu naznačil předseda. ČRK potřebuješ, nejméně z těch výše uvedených důvodů, a zneužíváš jej.

Také slýchávám jako argumentaci, že výbor si za naše členské příspěvky užívá, pořádá výlety a nevím co. K takovéto argumentaci se připojil i jeden účastník sjezdu. Stále něco zpochybňoval. Domnívám se, že i to je důsledkem velmi nedostatečného vedení komunikace mezi centrem a kluby. Možná, že by mohlo být více zdůrazněno, zejména těm, kteří zadarmo ani prstem nehnou, že výbor si třeba nenárokuje ani cestovné na svá zasedání. A že každý řádný člen, jak zaznělo na sjezdu, může do účetnictví nahlédnout.

Spíše za kuriozitu považuji to, že jeden účastník se domáhal pro svého „spolučlena“ pobočného spolku být jako delegát na celostátním sjezdu. A těžko se mu vysvětlovalo, že nezaplatí-li příspěvky ČRK, nesplňuje podmínky členství, a proto zásadně nemůže na sjezdu reprezentovat.
Také jsem se musel v duchu pousmát nad tím, že sjezd rokoval dvě hodiny o nesmyslech – doplňcích či úpravách stanov. Třeba, jak nazveme mládež – dorost. Doplnil bych ještě „haranty“. S otázkou: Kolikráte musel výbor za jedno období své činnosti použít citace stanov přímo, aby mohl rozhodnout nějaký spor? A k tomu jako součást rozhodnutí musel konstatovat, že stanovy nejsou dokonalé. Tutéž otázku bych položil i jednotlivým členům. Domnívám se, že ne mnohokrát, zdali vůbec. Zdá se mi, že se místo zdravého rozumu nimráme ve zbytečnostech a pro formulaci idejí pak nezbývá čas.

Na závěr. Průběhem sjezdu se debatovalo, volilo se, zvedali jsme ruce. Jak už to na takových shromážděních bývá. Zvolil se výbor. Při představování členů výboru jsem se dozvěděl více o tom, jak se zvolený člen v nadcházejícím období zapojí do řízení ČRK. Méně nebo vůbec nic o tom, čím se kandidát v uplynulém či uplynulých období zabýval. Možná, že by bylo vhodné, aby se nám takto jednotliví členové představili dodatečně.

Rudolf, OK2BV
=========================================================================================================

Poznámka OK1VPZ: vpravdě kouzelné vyjádření... co myslíte, pro koho pracoval OK2BV v době jeho aktivního pracovního života?

PS: predikce počtu členů ČRK? http://www.ok2kkw.com/svazarm/pocet_clenu_crk_2017.png