Jaká byla cesta od Svazarmu k dnešním radioamatérským organizacím?

Nekomentované kopie dobových podkladů, mimo jiné výběr z Radioamatérského zpravodaje z let 1990 až 91.

Další  zajímavé materiály najdete zde, zde, zde a zde. Postupně se budeme snažit uveřejňovat i další.


„Už je toho dost“

Tímto heslem, nejčastěji provolávaným na všech masových shromážděních v celé republice koncem listopadu minulého roku vyjádřili všichni ti, kteří chtějí, aby se naše země opět stala zdravým srdcem Evropy, svoji sounáležitost k této své vlasti. Lidé spontánně vyslovili základní požadavek doby: Oba naše národy musí být napříště řízeny svobodným tvůrčím myšlením, zdravým, vysoce inteligentním rozumem a společenskou rozvahou uplatňovanou dokonalou profesionalitou všech vůdčích a řídicích osobností. A ne jako donedávna mocí jednostranně orientovaných lidí. Činnost těchto jedinců zasáhla snad všechny oblasti společenského života.
Radioamatérům jsou velmi dobře známy projevy jejich svévole. Mnohdy jen na ústní či telefonní příkaz byly příslušné nižší odpovědné instituce a jejich složky nuceny omezovat ba i některým amatérům zakázat z důvodů krajně pochybných, radioamatérskou činnost. Někdy pod rouškou utajení či vyzrazení všeobecně známého tajemství, jindy z potřeby šikanovat osoby tzv. kádrově nepohodlné. A tato svévole direktivně uplatňovat svoji nadřazenost se odrazila i v tlacích na orgány podílející se na tvorbě povolovacích a provozních podmínek a řádů, především u některých pro vozních a koncesních omezení. Nové připravované snad již budou volnější.
Ani publicitě se tyto snahy nevyhýbaly. Šéfredaktor i redaktor sice vždy nesli a nesou odpovědnost za publikované články především z hlediska „ideové čistoty“, ale právě proto bylo opět nepsaným zákonem, že „nečisté“ materiály bylo nutno si nechat schvátit tajnou vrchností. Proto nemohly být publikovány i některé, z hlediska radioamatérské činnosti odborné příspěvky, které by odhalily u nás přísně utajované, ale západními časopisy běžně publikované informace.
K některým případům pozastavení radioamatérské činnosti i nepublikovaným článkům se na stránkách časopisu ještě vrátíme     - Ing. Jan Klabal, OK1UKA 

Na titulní straně:
Snímek, charakterizující Prahu v době, kdy vznikalo toto číslo RZ. foto OK1UKA

 

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE RADIOAMATÉRŮ ČESKOSLOVENSKA 19. 1. 1990

Konala se v Praze a zúčastnilo se jí 120 delegátů, zvolených v okresech celé republiky podle klíče jeden okres - jeden delegát. Konference odvolala RR ČÚV i RR ÚV Svazarmu a zvolila nový přípravný výbor budoucí nové organizace čs. radioamatérů. Prezidentem byl zvolen Dr. Antonín Glanc, OK1GW . Za Českomoravskou stranu jsou v něm zastoupeni Ing. K. Karmasin, OK2FD, ing. M. Gutter, OK1FM , ing Z. Prošek, OK1PG , RNDr. V. Všetečka, CSc., OK1ADM, J. Litomiský, OK1XU, Ing. J. Plzák, CSc., OK1PD, a Ing. M. Prostecký, OK1MP . Slovensko v přípravném výboru reprezentují: ing A. Mráz, OK3LU , E. Mocik, OK3UE, Ing. A. Matáš, OK3CMR, Š. Horecký, OK3JW, O. Oravec, OK3AU , J. Štefík, OK3TCK, a K. Kawasch, OK3UG . Tato sestava bude reprezentovat Čs. radioamatéry na mimořádném sjezdu Svazarmu 24. března 1990.
Konference uložila přípravnému výboru sledovat a plnit hlavně tyto úkoly (vyjímáme z dvoustránkového usnesení):

• Zpracovat návrh statutu, stanov a dalších základních materiálů organizace. Tyto návrhy předložit k veřejné diskusi všem radioamatérům a jejich připomínky zapracovat.

• Požádat federální ministerstvo vnitra o registraci radioamatérské organizace.

• Vstoupit v jednání s orgány vlády a občanských iniciativ k vyjasnění vzájemných vztahů, zejména společenských a ekonomických.

• Vzhledem k tomu, že stávající název a struktura Svazarmu jsou v zásadním rozporu s potřebami radioamatérů, zahájit jednáni s orgány ÚV Svazarmu a představiteli sportovně technických svazů okolnostech vytvořeni konfederace.

• Svolat do konce ledna 1991 celostátní sjezd radioamatérů.

• Do doby tohoto sjezdu plnit funkce dřívější RR ÚV Svazarmu a zajistit kontinuitu všech činností a vztahů.

• Opírat se o stávající systém odborných komisí. Dále utvořit komisi koncepční, komisi pro přípravu Povolovacích podmínek a komisi rehabilitační.

• Projednat s FMDS okolnosti další práce komisi KOS Svazarmu a do uzavření jednání jejich činnost pozastavit.

Vybral OK1PFM  Zpráva ze zasedání KV komise RR ÚV Svazarmu

Zasedání proběhlo dne 30. 11. 1989 v Praze. Hlavními body programu byl jednak návrh na plně celostátního semináře radioamatérů, který bude uspořádán ve dnech 21. 7. 1990 v Brně, jednak připomínky k návrhu nových povolovacích podmínek, které by měly vejít v platnost v průběhu příštího roku. Byl přizván OK2JK , který mj. informoval o stavu připrav k vydání čsl. adresáře radioamatérů. OK2FD již informoval o předběžných výsledcích v OK-DX contestu, OK2QX  seznámil přítomné s vypracováním zásad k vyhodnocování našich KV závodů. Pokyny již byly vyhodnocovatelům rozeslány. Dále byla projednána stížnost OK3MM a vztažmo k tomu informace OK1MP  o práci a materiálním zabezpečení QSL služby. KV komise se dále zabývala vydáváním diplomů jednotlivými radiokluby. Kriticky se vyjádřila k práci ústřední rady, KOS a k některým členům české zkušební komise a pověřila svého zástupce, aby připomínky přednesl na nejbližším zasedání rady. V roce 1990 má komise zasedat 15.2., 24.5., 20.7., 21.9. a 29. 11. Své připomínky a návrhy můžete předkládat kterémukoliv z členů komise, nejlépe písemně.

Stanovisko KV komise k vydávání diplomů

KV komise nyní dostává návrhy na vydávání nejrůznějších diplomů s požadavkem jejich schváleni. Návrhy však většinou postrádají vyjádření zodpovědnosti za tisk a distribuci těchto diplomů, což jsou podstatné náležitosti. Diplomový program ÚRK t.č. nelze vzhledem k finančním omezením rozšiřovat. Proto KV komise rozhodla, Že je možné vydávat diplomy podle vlastních návrhů, pokud vydávající organizace bude plně zajišťovat jejich tisk i distribuci. Tyto služby musí být v podmínkách zakotveny a nelze je požadovat od ÚRK. Název diplomu nesmí být shodný s názvem některého z diplomů i krátkodobé platnosti, které byly od roku 1945 u nás vydávány. Pokud by měl být diplom vydáván i pro zahraničí s požadavkem úhrady poštovného v IRC, je nezbytné konzultovat tento záměr s bankou a dodržet platné devizové předpisy. Návrh podmínek je třeba zaslat KV komisi pouze k registraci a k publikaci.             2QX  

Poznámka OK2QX  

Píši prakticky o všech otázkách projednávaných v KV komisi, občas se něco dočtu o práci VKV komise, i když ne pravidelně. Ještě nikdy jsem se však nedozvěděl, o čem jednají další komise, které jsou ustaveny při ústřední radě. Že by redakce RZ nedala těmto zprávám prostor? Tak tomu jistě nebude a členové jiných komisí si pravděpodobně myslí, že jejich činnost ostatní radioamatéry nezajímá. Co vy na to? Nakonec ještě výzva všem, tedy CQ, CQ .. . protože jsme vyčerpali všechny tipy na zveřejnění profilů radioamatérů z různých oblastí činnosti (rubrika „Z galerie našich radioamatérů“ v AR), vyzývám všechny, kdo vědí o někom zajímavém z vlastního okolí, zašlete mi adresu takového amatéra a oblast jeho zájmů k dalším kontaktům. Jedná se pochopitelně i o techniky, závodníky ROB, rychlotelegrafisty ap., nejen radioamatéry-vysílače!                    ing. Jiří Peček, Riedlova 12, 150 02 Přerov .

RADIOAMATÉRSKÝ ZPRAVODAJ 2/1990


Co dál?

Tak jsem si už myslel, že naše sametová revoluce mi vzala „vítr“ z pera. Dříve jsem se s chuti a rád, přirozeně s nemalými obavami, pouštěl do kritiky zkostnatělosti či naopak zvrhlé tvořivosti uplatňované při omezování práv občanů - radioamatérů - ze strany společensky škodlivých elementů na vnitru či byrokratů ve spojích. Ale přeci jen asi ‚ Mnozí z těch totálně ‚zakonzervovaných už sice zmizeli či radikálně změnili svoje postoje, ale co jejich přístupy, jejich „tvořivý duch“? Není zase maximální, ale opět zcestně produktivní? Nehovoří se opět o potřebě vypracovávat nové předpisy, rozpracovávat směrnice a usnesení revolučně změněných orgánů? Přirozeně teď už pro zcela nově koncipované činnosti. Včetně radioamatérství. Když už mu byla odejmu ta jeho militantní složka využití, tak jej organizovaně usměrňujme na pacifismus (co na tom že ještě před pár měsíci byl tím nejodpornějším zlem).
Stále nás obchází strašidlo minulosti, potřeba řídit, ale i potřeba být řízeni. Nedej bože, aby se lidé osamostatnili, aby začali být sví, či vytvářeli samostatně třeba i rozstříštěné, ale skutečně zálibové organizace. To jest takové, kde budou opravdu mezi svými přáteli, kde beze strachu mohou říci něco víc než jen to, co je povolené. Jak je pak opět nahnat do houfu, stáda, kterému tak vznosně říkáme jednota? Jak je názorově a metodicky řídit (ideovost raději vynecháme!)? Vždyť nevydávat předpisy, pokyny, směrnice, taková anarchie! Nechat lidem volné pole působnosti, kam by to vedlo, nakonec by snad ani nepotřebovali velké vůdce.
A co kdybychom raději vsadili na dlouhou, historií podepřenou kulturnost národa, jeho vyspělou inteligenci, opustili praktiky asijského „socialismu“ a umožnili všem, kteří na to svým IQ mají, ponechat volné pole působnosti. I v radioamatérství.
A předpisy? Ty koncipovat jen bodově, co je výslovně zakázaně. Při zkouškách pak vypustit všechny ty ideové a jiné nesmysly. Pro sportovní operátory omezit i technická minima, prostě maximálně zpřístupnit radioamatérství především mládeži, která chce navazovat spojeni, ne si opakovat občanskou nauku či se zabývat elektronickými obvody. Vždyť právě v jednoduchosti je krása, síla a přitažlivost.
V redakci máme nemálo dopisů a dotazů mladých lidi, kteří by rádi vlastnili „vysílačku“. Ale kolektivka jim „nesedí“. Když pak zjistí, jak svízelnou cestou musí projít, než mohou zasednout k mikrofonu, otráví je to a skončí dříve než začnou. A pak se duchem nepřítomni činovnici diví, proč tak málo mladých lidi nachází cestu k radioamatérům.            Ing. Jan KIabal OK1UKA

Na titulní straně:
19. ledna 1990 byl v Praze na celostátní konferenci radioamatérů zvolen nový prezident samostatně nezávislé radioamatérské organizace v Československu. Stal se jím Dr. Antonín Glanc, OK1GW . Spolu s 14členným přípravným výborem povede Čs. radioamatéry k celostátnímu radioamatérskému sjezdu (konec roku 1990 až leden 1991), který rozhodne o našem definitivním uspořádání.

 

Celostátní konference radioamatérů 19. leden 1990

Přinášíme podrobnější informace z celostátní konference radioamatérů Československa, která se konala v pražském společenském domě Mars v pátek 19. ledna 1990. Konference se zúčastnilo 120 delegátů podle klíče jeden okres - jeden delegát, tzn., že nepřijeli zástupci všech okresů republiky. Dále byli přítomni někteří funkcionáři Svazarmu, členové dřívějších rad radioamatérství a pozvaní i nepozvaní hosté. Jednáni konference přenášel přímo ze sálu ústřední vysílač OK5CRC v pásmu 2 m na převáděčích OK0N a OK0C a v pásmu 80 m SSB.
Již volba pracovního předsednictva naznačila, že průběh jednání bude dramatický. Nakonec bylo zvoleno v tomto složení: Dr. A. Glanc, OK1GW , Ing. M. Gütter, OK1FM , Ing. A. Mráz, OK3LU , K. Kawasch, OK3UG , J. Litomiský, OK1XU, a J. Král, OK2RZ .
Oficiální program konference byl celkem stručný: Nejprve přednesla referát předsedkyně nyní již zrušené rady radioamatérství ÚV Svazarmu J. Zahoutová, OK1FBL, v němž vyjádři la mj. svoje názory na blížící se mimořádný sjezd Svazarmu. Ten by měl přinést změnu stanov a nové vymezení vztahů mezi jednotlivými odbornostmi a jejich řídícím centrem.
Poté vystoupili zástupci českých a slovenských radioamatérů ing. M. Gütter, OK1FM , a ing. A. Mráz, OK3LU , a informovali delegáty o požadavcích, vzešlých z národních radioamatérských konferencí (OK1, 2 - 11.1.1990; OK3 -13.1.1990). Z jejich vystoupeni bylo jasné, že radioamatéři chtějí více - chtějí si o svých záležitostech rozhodovat výhradně sami. Ve federaci s jinými technickými sporty jsou podle mluvčích ochotni setrvat za před pokladu, že to bude pro radioamatéry materiálně a finančně výhodné. Tento zištný postoj však dává do ruky trumfy těm, kteří sledují pravý opak - je celkem jasné, jakou zvolit taktiku, aby zůstala zachována úřednická místa těch, kteří budou „pečovat o další rozvoj radioamatérství“. ing. A. Mráz, OK3LU , formuloval zcela jasně další důležitý požadavek slovenské strany: vytvořit samostatnou organizaci, nazvanou Svaz radioamatérů Slovenska, jejíž zástupci by vstupovali v jednání s česko-moravskou stranou jen v mezinárodních otázkách a při celostátních záležitostech (QSL služba apod.).

Část předsednictva slovenské konference (13.1). Zleva E. Mocik, OK3UE, Ing. A. Mráz OK3LU a  K. Kawasch, OK3UG .


Diskuse, která se potom rozpoutala, trvala až do večerních hodin. Jako první vystoupil Ing. V. Kotrba, OK2BWH, s obhajobou zájmů té části našich radioamatérů, která se zabývá moderním vícebojem telegrafistů. Obavy o osud víceboje i rádiového orientačního běhu (ROB) jsou celkem na místě, když si uvědomíme, jak byly finanční prostředky pro radioamatéry ve Svazarmu doposud rozdělovány. Např. na loňském podzimním zasedání rady radioamatérství ÚV Svazarmu, kdy byl projednáván rozpočet na rok 1990, seznámil zástupce oddělení elektroniky ÚV Svazarmu M. Popelík, OK1DTW, členy rady s tímto plánem: „Velkou část našeho rozpočtu zabírají dvě mimořádně důležité a významné akce - mistrovství světa v ROB v Tatrách a mezinárodní komplexní soutěž Bratrství -  přátelství v radioamatérském víceboji. Proto musíme na rok 1990 pozastavit i vydávání ‚gumičkové edice‘.“ Nikdo z rady neprotestoval a nikdo se ani nezeptal na přesná čísla. V roce 1989 činil rozpočet na radioamatérství ve Svazarmu částku šest miliónů korun!

                  

 Hovořil I. Jankovič , OK3LL (Bratislava II)             T. Polák, ex OK3BG, host slovenské konference (Nové Zámky)


Zástupce podniku Elektronika O. Zubina ve svém vystoupení potvrdil to, co si téměř všichni radioamatéři o podniku Elektronika myslí. Žádná informace o tom, co bude podnik vyrábět pro radioamatéry, zato však striktní požadavek, aby svazy (rozuměj svaz radioamatérů či elektroniků) nemohly hovořit do rozhodování a řízení podniku (pravda, pokud by s tím podnik sám nesouhlasil).
Moravští zástupci, J. Sláma, OK2JS, a J. Klimosz, OK2ALC , vyslovili požadavek adekvátního zastoupení Moravy ve vedení budoucí radioamatérské  organizace.
Ing. P. Horváth OK3IA, se snažil přesvědčit přítomné, že by při svém rozhodování měli mít na zřeteli kromě aspektů materiálních ještě jiné, jako např. etické, historické atd. Předložil návrh stanov nové radioamatérské organizace, jež by měla název „Amatéři vysílači Československa - AVČS“ a byla samostatná a nezávislá, avšak nesetkal se s větším ohlasem.
Dr. ing. J. Daneš, OK1YG , později v diskusi vyslovil myšlenku, která vysvětluje rozdíl v chápání radioamatérství (a nejen jeho) dříve a nyní: „Před druhou světovou válkou vůbec nebyla možná úvaha - budu amatéřit, tak mně na to dejte. Každému bylo jasné, že si všechny náklady bude platit sám ze svého“.
Zástupce ministerstva spojů ing Z. Prošek, OK1PG , informoval přítomné, že od 1.2. 1990 je v Československu povolen nový druh provozu paket radio (PR), oproti ostatním zemím však s omezením, že stanice PR může být v provozu pouze v přítomnosti operátora. Proti stanoviskům Občanského fóra radioamatérů, které jsou publikovány v občasníku QTC vydávaném OFRA, vystoupil velmi příkře vedoucí komise KV při ústřední radě RNDr. V. Všetečka, CSc., OK1ADM, v přesvědčení, že i jeho se týká kritika „radiomafie“ ze strany OFRA. Vyslovil se pro OFRA, ale s jiným vedením, než má doposud. (OFRA vzniklo v Praze počátkem ledna 1990 a jeho prvními mluvčími byli Ing. J. Kotlář, OK1DKJ, a ing. M. Kratoška, OK1RR.)

                  

Ing. P. Harváth , OK3IA (Bratislava IV)                           A. Kušniar, OK3CGW (Prešov)
 

Ing. J. Voleš, OK1VJV: „Většina příspěvků zde je příliš spojena s minulostí, ale pro to tady nejsme. Dnes musíme zvolit přípravný výbor nové radioamatérské organizace.“
 J. Litomiský, OK1XU: „Z usnesení ÚV Svazarmu z 11. 1. 1990 je patrno, že ve vedení této organizace přetrvává centralismus. ÚV Svazarmu např. převedl vydavatelská práva časopisu AR na Vydavatelství Naše vojsko a radioamatérům o tom nikdo ani neřekl. Dosud nemáme podklady pro kvalifikované rozhodnutí, jak v budoucnu. O tom rozhodněme až na podzim. Teď hned je však třeba zastavit rozchvacování našeho radioamatérského majetku.“
J. Vinklerová. OK1ARI: „Musíme být ve federaci! Už kníže Svatopluk říkal, že jeden prut zlomíš, ale celý svazek ne. A pokud se týče počtu zájemců o jednotlivé obory radioamatérské činnosti, pamatujte, že zájemců o ROB a MVT je více, než amatérů vysÍlačů.“ (Československo je v tomto směru ojedinělou světovou raritou.)
A. Novák, OK1AO : „Zámeček (budova ústředního radioklubu - pozn. red.) je náš. Elektronika prostě přišla pozdě!“

       

Z české konference  (11.1) V popředí ing. M. Gütter, OK1FM  

 

Hovoří ZMS ing. M. Prostecký, OK1MP  

 

P. Novák, OK1WPN: „Nezapomeňme na naše nástupce - dnešní děti a mládež. Navrhuji úzkou spolupráci radioamatérské organizace s organizací Junák a se školami, kde mají zájem o technické kroužky mládeže.“
Plk. Dr. J. Kováč, místopředseda ÚV Svazarmu: „Dnes máte výjimečnou příležitost - rozhodujete o bytí a nebytí radioamátérů (Ze sálu se ozval pokřik „To teda ne!“)
J. Stehno, OK1ASA : „Ve Východočeském kraji u některé radiokluby např. tři kompletní zařízení z dovozu, zatímco jiné živoří. Šest členů reprezentačního družstva pro VKV má k dispozici deset zařízení. Proto žádáme: 1) Zveřejnit seznam zařízení z dovozu a komu je Svazarm přidělil. 2) Přerozdělit podle kritérií, stanovených novou radioamatérskou organizaci.
V diskusi vystoupilo celkem 38 řečníků, takže není možné její celý průběh otisknout, ale nejzajímavější myšlenky jsme zaznamenali.
Celostátní konference přijala tento oficiální dokument:

Usnesení
z jednání celostátní konference radioamatérů Československa ze dne 19. ledna 1990

I. Konference se zúčastnilo 120 delegátů zvolených v okresech celé republiky podle klíče 1 okres - 1 delegát.
II. Konference vyslechla závěry předchozích jednání radioamatérů obou republik i Četné diskusní příspěvky z pléna. Vyslechla i zprávu předsedkyně RR ÚV Svazarmu současného funkčního období.
III. Konference se rozhodla odvolat RR ÚV Svazarmu a zvolit přípravný výbor nové organizace Čs. radioamatérů. Tomuto výboru ukládá, a to počínaje dnešním dnem až do doby, než svolá celostátní sjezd radioamatérů, zejména toto:
1) Vyvinout maximální aktivitu k prověření komplexních podmínek postavení radioamatérů v nově se utvářející společnosti.
2) Zpracovat návrh statutu, stanov a dalších základních materiálů organizace. Tyto návrhy předložit k veřejné diskusi všem radioamatérům a jejich připomínky zapracovat.
3) Požádat FMV o registraci.
4) Vstoupit v jednání s orgány vlády a občanských iniciativ k vyjasnění vzájemných vztahů, zejména společenských a ekonomických.
5) Vzhledem k tornu, že stávající název a struktura Svazarmu jsou zásadně v rozporu s potřeba radioamatérů, zahájit jednání s orgány ÚV Svazarmu a představiteli sportovně technických svazů o okolnostech vytvoření konfederace. Současně zahájit jednání se vznikající strukturou ministerstva tělovýchovy a sportu.
6) Získat ke spolupráci zástupce FMS a dalších struktur státní správy ke koordinaci nové společenské objednávky.
7) Zásadně požadovat, aby na mimořádný celostátní sjezd Svazarmu byli všichni delegáti, tj. 100 %‚ voleni konferencemi odborností, které se sjezdu zúčastní. Prosazovat zastoupení radioamatérů v přípravných komisích sjezdu.
8) Svolat do konce ledna 1991 celostátní sjezd radioamatérů.
9) Do doby tohoto sjezdu plnit funkce stávající RR ÚV Svazarmu a zajistit kontinuitu všech činností a vztahů.
10) V jednání s FMS dosáhnout aby všeobecně závazným právním předpisem byl za kotven právní nárok na povolení ke zřízeni, přechovávání a provozu amatérské rádiové stanice, nepodmíněný členstvím v jakékoli organizaci, a připojení se k mezinárodnímu doporučení CEPT pro platnost povolení v zahraničí.
11) Konference požaduje zrušení dokumentu „Politická analýza situace v letech 1968/69“ vydaného ÚV Svazarmu. Současně požaduje plnou rehabilitaci radioamatérů diskriminovaných z politických důvodů. Současně požaduje jmenovitou a adresnou omluvu ze strany orgánů odpovědných za postihy. Ukládá přípravnému výboru postupovat ke splnění těchto požadavků. Ukládá obnovení Memoriálu Pavla Homoly, OK1RO.
12) Rozvážit efektivní a úspornou strukturu organizace, zásadně respektovat federativní uspořádání státu. Návrh předložit k veřejné diskusi.
13) Opírat se o stávající systém odborných komisí. Dále utvořit komisi koncepční, komisi přípravu Povolovacích podmínek a komisi rehabilitační.
14) Projednat s FMS okolnosti další práce komisí kontrolní odposlechové služby Svazarmu a do uzavření jednání jejich činnost pozastavit.
15) Sledovat otázky majetku s cílem jeho zachování pro radioamatéry včetně prodejny, podílu na podniku ÚV Svazarmu Elektronika, budovy ve Vlnité 33 v Praze 4 atd.
16) Projednat další vztahy k oběma časopisům (AR, RZ) pro radioamatérskou organizaci.
17) Po dobu činnosti Svazarmu plně využívat pro radioamatéry stávající krajské okresní kabinety elektroniky. Hledal účinné prostředky pro převod materiálu pro radioamatérství. Při ukončení práce Svazarmu zabezpečit majetek podle platných předpisů a zákonů.
18) Zastoupení v Mezinárodní radioamatérské unii (IARU) podřídit přípravnému výboru bez možnosti zásahů ÚV Svazarmu. Platí to plně i pro vysílání delegátů radioamatérů na akce v zahraničí.
19) Zajistit na základě zrušeni IV. článku Ústavy vrácení veškerých kádrových materiálů do vlastních rukou.
20) Neformální práci s mladými lidmi považovat za prioritní předpoklad zachování a rozvoje radioamatérství ve všech jeho oborech včetně ROB. MVT, TLG a technických aktivit a soutěží.
21) Pracovat i s dalšími náměty vzešlými z diskuse a předanými v písemné formě na konferenci. Využívat i další podněty průběžně předávané přípravnému výboru čs. radioamatéry: k tomu zveřejnit co nejdříve adresu pro poštovní styk. Hledat cesty k pohotovému informován radioamatérské veřejnosti
IV. Konference vyjadřuje poděkováni a nejvyšší uznáni radioamatérům, kteří se podíleli na pomoci Rumunsku, a to ve spojovací síti i při výjezdech do zahraničí.

*   *   *

Konference zvolila nový přípravný výbor radioamatérské organizace v tomto složeni:
prezident: Dr. A. Glanc, OK1GW ;
Členové za OK1 a OK2: Ing. K. Karmasin, OK2FD ing. M. Gutter, OK1FM , ing. Z. Prošek, OK1PG , RNDr. V. Všetečka, Csc., OK1ADM, J. Litomiský, OK1XU, ing J. Plzák, Csc., OK1PD , ing. M. Prostecký, OK1MP ;
Členové za OK3: ing. A. Mráz. OK3LU , E. Mojcik, OK3UE ng. A. Maťáš, OK3CMR, Š. Horecký, OK3JW, O. Oravec, OK3AU , J. Štefík OK3TCK, a K. Kawasch, OK3UG .
O činnosti přípravného výboru vás budeme v rámci našich možností (dlouhé výrobní lhůty časopisu) průběžně informovat.                                      OK1PFM 

 

Z prohlášeni Občanského fóra radioamatérů (OFRA)

Co chceme?
• Vládu odborníků. Chceme, aby nás zastupovali lidé, kteří jsou odborně na výši a nejsou zkompromitováni. Chceme, aby to byli aktivní radioamatéři bez mocenských ambicí. Účty musí skládat zase jen radioamatérům.
• Samostatnou, nezávislou a zcela apolitickou organizaci, nepodléhající žádné ideologii a sloužící výhradně zájmům radioamatérů.
• Organizaci, která bude naši záštitou a pomocníkem, nikoli naším panovníkem, kontrolorem, ideologem a rukou trestající.
• Důstojný návrat čs. radioamatérů do světového amatérského společenství.

Dále je našim cílem sjednotit radioamatéry tak, aby byli schopni táhnout za jeden provaz. Za nejproblematičtější považujeme existenci národnostních rozporů a lokálních zájmů a skutečnost, že se hádají navzájem mezi sebou příznivci KV a VKV, mladí se staršími i jednotlivé kolektivky mezi sebou. Divide et impera -  Rozděl a panuj. Tato skutečnost vytváří podmínky pro další ovládáni radioamatérského dění a pro jeho zneužili ve prospěch ambiciózních jednotlivců.
Svoji budoucnost nevidíme v tom, že se staneme jakýmsi apendixem nějaké zastřešující organizace.

Názory, vybrané z obhsníku OFRA, nazvaného QTC
Federace technických sportů: Její existenci nemůžeme nic získat. Pokud vláda vyčlení finanční prostředky na podporu radioamatérské činnosti, tak jedině na základě toho, že budou radioamatéři užiteční. Vtom nám žádná federace technických sportů, ani žádná jiná střešní organizace nepomůže. Náklady na svou činnost si budeme musel z hlavni části hradit sami. Je-li obava z toho, že budeme muset platil jako samostatní radioamatéři roční příspěvek např. 300 Kčs, v případě účasti zastřešující organizace můžeme platit ročně 320 KČs.        OK1AUT

Budou-li v představenstvu radioamatérské organizace pouze aktivní radioamatéři, podaří se nám pravděpodobně získat pro naši činnost větši podporu materiální i finanční, než v případě federace, kdy nedostatek prostředků pro radioamatérskou činnost prezidium této federace pálit nebude.        OK2PAZ

O již zmíněné „radiomafii" se píše v QTC 1/1990 toto:
„Totální, ovšem naprosto nekvalifikovaná proorganizovanost radioamatérství má za následek současný stav tohoto hnut v Československu který charakterizuje zejména průměrnost pasivita, neinformovanost, nezájem odění v amatérské veřejnosti a celkově pokleslá autorita čs. radioamatérů v zahraničí včetně řady negativních hodnocení úrovně našich amatérův zahraničních časopisech. Průvodním znakem těchto jevů je vznik předpisů, které diky tvrdým omezením neumožňovaly našim amatérům prosadit se ve světě. Na základě výjimek, které tato omezení určitým způsobem zmirňovaly, se vytvořila poměrně úzká skupina amatérů, kteří se stali monopolními nositeli čs. reprezentace. V rukou této radiomafie se soustřeďovaly nejen prakticky všechny výhody a kumulovala se většina rozhodujících funkcí, ale díky těmto výhodám čási radiomafie, které byla aktivní na pásmech, dosahovala úspěchy, nesrovnatelné s výsledky amatérů, kteří na razdíl od nich těchto výhod nepožívali a byli nuceni pracovat s podprůměrným technickým vybavením (...)."
Ke 14. lednu 1990 byli mluvčími OFRA tito radioamatéři: OK1AUT, OK1DKJ, OK1RR, OK2BVG a OK2PAZ.
Redakce RZ ráda zveřejni vaše názory na současně dění v naší radioamatérské organizaci, na její budoucnost i na činnost OFRA.        OK1PFM 

RADIOAMATÉRSKÝ ZPRAVODAJ 3/1990


ČAS TRHNUL OPONOU

První radostí a starosti radioamatéra je vysílat, stavět svou stanici, jezdit po závodech v lišce, telegrafii, ve víceboji. Tohle ale člověk nemůže dělat sám se sebou, a tak nám dělá starosti naše nová radioamatérská organizace. Už v lednu o ni hovořili delegáti radioamatérů na konforencích v Praze a Bratislavě, později v Brně. Nejvíc se ovšem hovořilo o členství radioamatérů ve Svazarmu, který se měl přerodit v cosi nového. Těžko ale vážně rozhodovat o členství v něčem, co neznáme. V březnu se sešly mimořádné sjezdy Svazarmu; jsme tedy o něco moudřejší. Svazarm se změnil ve Sdružení technických sportů a činnosti, přijal nové stanovy a zvolil nové vedeni.
Nedá se říci, že Sdruženi technických sportů a činnosti je přelakovaným Svazarmem. Nedá se ale také tvrdit, že přerod byl důsledný. Organizační formy konfederace, jakou požadovalo usnesení celostátní konference radioamatérů (a ostatně i tady dalších tzv. odborností), se dosáhnout nepodařilo, ve stanovách i struktuře Sdružení zbylo mnoho ze starého centralismu. Je na radioamatérech samotných, aby posoudili, zda se jim Sdružení líbí nebo ne. Také o tam bude jednat jejich celostátní sjezd.
Ať jednání dopadne jakkoli, se starou, tzv. jednotnou strukturou radioamatérské organizace je konec. Daleko výrazněji se nyní uplatní federativní uspořádání státu i svébytnost Moravy a Slezska, stejně tak i další zájmová diferenciace. Nově předpisy pro radioamatérský provoz umožni vznik radioamatérských struktur také v jiných společenských organizacích; můžeme s nim počítat v organizacích dětí a mládeže, v odborech a kdekoli, kde se podaří tvořit materiální předpoklady. Vystoupí-li radioamatéři ze Sdružení, určitě v něm část radioklubů setrvá právě kvůli materiálním vazbám.
Mnohost možností leckoho překvapuje a rozčiluje, protože ho staví před nutnost volby; to mu jsme za léta odvykli. Rozdrobenost radioamatérské organizace se může jevit jako zlo. Ve skutečnosti je dána logikou vývoje; správa vlastních věcí se musí přesunout k těm. jichž se týká. Za požadavkem jednoty za každou cenu leckdy vystrkuje růžky totalita. Dnes je známa existence pěti radioamatérských organizaci v Československu, možná přibudou další Samozřejmě, čas prověří jejich životaschopnost. Pro kohokoli jsou motivem pro vstup do nějaké organizace především výhody které mu může nabídnout. Vedle regionální orientace je patrně hlavním důvodem pro vznik dalších organizací právě otázka členství ve Sdruženi. Po celostátním sjezdu radioamatérů budeme opět moudřejší.
Nutné je chápat jedno: s centrálními finančními dotacemi ze státního rozpočtu pro budoucnost počítat nelze. Každá organizace a každý radioklub musí hledat vlastní finanční zdroje, novou spolupráci s národními výbory, školami, podniky jinými organizacemi. Stát má naléhavější  výdaje než na podporu zájmové činnosti občanů, byť by byla sebeužitečnější. Čím dříve toho v radioklubech pochopí, tím lépe pro ně. Sdruženi technických sportů a činností má zatím příjmy také z vlastních podniků, autoškol a hospodářských zařízení. Otázkou je, na jak dlouho: úprava zákonů o podnikání a daňového systému mnohé změní, opravdu podnikaví lidé, kteří se zde uplatnili, protože dosud jinak nemohli, se budou snažit osamostatnit. Naproti tonu více finančních prostředků, než dosud, k dispozici národním výborům, a později i podnikům, které budou muset vytvářet vlastní sociální programy. Radiokluby, které chtějí přežít, by se měly orientovat právě tímto směrem, a také na spolupráci se školstvím a organizacemi dětí a mládeže. Tak jako v minulosti, i v budoucnu bude starost o mladé jedním z hlavních poslání radioklubů; vždyť jinak bychom jako radioamatéři brzy vymřeli.
Nástupcem v posloupnosti bývalých radioamatérských organizaci u nás (ČAV počínaje) je Československý radioklub a organizace, které ho vytvářejí. V zájmu zachováni kontinuity (včetně majetkoprávní) je zatím členem Sdruženi technických sportů a činností; o jeho členství v budoucnosti rozhodne celostátní sjezd radioamatérů. Stanovy Sdružení nyní výslovně připouštějí vystoupení členského svazu s jeho majetkem; ze Sdruženi pak vystupují se svým majetkem i základní články, které svaz tvoři. Majetek svazů ovšem určuji jednání delimitačních komisí, která se teprve rozbíhají.
Československý radioklub tedy navazuje na víceméně centralizované struktury. S tím jak se zájmy radioamatérů budou realizovat v jim bližších organizacích regionálních a v radioamatérských složkách jiných organizací, stane se koordinačním centrem, které bude hájit zájmy všech našich radioamatérů v zahraničí - zejména v IARU - a vůči federálním složkám státu ostatních organizací. Podle přáni členských organizací by mohl zajišťovat základní členské služby, zejména QSL a diplomovou agendu a vydáváni radioamatérského časopisu. V jeho rámci se také členské organizace dohodnou na podmínkách rnezinárodních a celostátních závodů diplomů, pravidlech radioamatérských sportů a dalších věcech společného zájmu. Československý radioklub by tedy podle koncepce byl spolčením radioamatérských organizací (nikoli jednotlivých členů), a jeho funkce by byla výhradně koordinační, nikoli řídící. Byl by tedy jakýmsi volně jednotícím prvkem v mnohosti zájmů a potřeb. Zda se radioamatéři rozhodnou pro takovouto nebo zcela jinou koncepci, to ovšem záleží výhradně na nich.
Většina vznikajících radioamatérských organizací počítá podle předběžných informací se svými sjezdy do června 1990. Celostátní sjezd by se tedy mohl sejít v některém z podzimních měsíců. Do té doby je o čem přemýšlet.

OK1XU
 

 

Byli jsme pověřeni oznámit:

V návaznosti na celospolečenské změny a na podnět Československého radioklubu vydalo FMS s platností od 26. března 1990 metodický pokyn inspektorátům radiokomunikaci v Praze a v Bratislavě aby při povolovacím řízení (vydáváni a prodlužování povoleni, zvyšováni operátorské třídy atp.) nevyžadovaly členství v žádné organizaci ani doporučeni takové organizace na straně individuálního žadatele. Klubové (dříve kolektivní) stanice mohou být zřizovány při jakékoli řádně registrované společenské organizaci nebo její složce.            Přípravný výbor Československého radioklubu

 

Kdo chce kam? Pomozme mu tam!

Redakce Radioamatérského zpravodaje a přípravný výbor Československého radioklubu se společně dohodly pomoci rychlému vzniku nových radioamatérských organizaci a struktur. V současné době je redakci a přípravnému výboru znám vznik pěti takových organizací a po dohodě s jejich mluvčími přinášíme jejich přehled, velice stručnou charakteristiku jejich cílů a kontaktní adresy. Současně přikládáme přihlášku, na které zájemce vyznačí tu radioamatérskou organizaci, jejímž chce být členem, a po vyplnění údolů odešle na příslušnou kontaktní adresu (ne na adresu redakce RZ!). Čtenáři by jistě rádi znali další podrobnosti, výše příspěvků a další údaje, tikové podrobnosti, ale zatím vznikající organizace ještě nemají určeny. Zvíme-li další informace, zveřejníme je co nejdříve. Na uvedené adresy se mohou přihlašovati radiokluby, potom bude určitě účelné s přihláškou radioklubu zaslat i všechny přihlášky jednotlivých členů.            RZ

1. Český radioklub - ČRK
.Jo organizací českých radioamatérů s působnosti v OK1, chce sdružovat všechny radioamatérské činnosti a sporty. Je členskou organizaci Československého radioklubu a tím i Sdružení technických sportů a činností. Ve Sdružení setrvá, pokud se pro to rozhodnou delegáti sjezdu Českého radioklubu. (Info: OK2FD)

2. Slovenský radioklub - SRK
Je organizaci slovenských radioamatérů s působností v OK3, chce sdružovat všechny radioamatérské činnosti a sporty. Je členskou organizací Československého radioklubu a tím i Sdruženi technických sportů a činnosti. Ve Sdruženi setrvá, pokud se pro to rozhodnou delegáti sjezdu Slovenského radioklubu. (Info: OK3LU )

3. Svaz moravskoslezských radioamatérů - SMSR
Je organizací moravských a slezských radioamatérů s působnosti v OK2. Chce sdružovat všechny radioamatérské činnosti a sporty. Nechce být členskou organizaci Sdružení, a do Československého radioklubu vstoupí, pokud tento ze Sdruženi vystoupí. (Info: OK2ALC )

4. Spolok slovenských amatérov vysielačov - SSAV
Je organizací slovenských radioamatérů s působností v OK3, chce sdružovat zájemce o radioamatérské sporty: provoz na KV a VKV, ROB a TLG s důrazem na radioamatérský provoz. Připouští možnost členství ve Sdružení, avšak pouze prostřednictvím vrcholové organizace - Československého radioklubu. (Info: OK3IA).

5. Svaz Českých radioamatérů - SČR
Je organizaci Českých radioamatérů s působností v OK1, chce sdružovat zájemce o všechny radioamatérské disciplíny s důrazem na radioamatérský provoz. Zásadně si nepřeje být součásti jakékoli neradioamatérské zastřešující organizace (Info: OK1VPZ)

Adresy:
1.
ČRK: Český radioklub, Vlnitá 33, 147 00 Praha 4
2. SRK: SÚV Združenia tech. športov a činností, nám. L. Štúra 1, 814 32 Bratislava
3. SMSR: SMSB, pošt. schr. 52, 627 00 Brno
4. SSAV: SSAV, pošt. prieč. 34, 841 04 Bratislava 43
5. SČR: P.O.Box 35,149 00 Praha 4


Svaz Českých radioamatérů - SČR

SČR se hlásí k myšlenkám Občanského fóra radioamatérů (OFRA) a na jeho základě chce vytvořit samostatnou nezávislou a apolitickou organizaci, sloužící výhradně zájmům radioamatérů, která jim bude pomáhat a bude jim záštitou.
SČR se ideově shoduje se Svazem moravskoslezských radioamatérů (SMSR) na základě zásadního rozchodu se Sdružením technických činnosti a sportů.
SČR nebude nikoho řídit, ani nebude vytvářet žádný byrokratický aparát. Veškerá spolupráce bude na základě naprosté dobrovolnosti.
SČR má zájem o aktivní spolupráci se všemi ostatními organizacemi radioamatérů: což znamená, že SČR má v souladu s programovým prohlášením OFRA zájem o to aby mezi Československými radioamatéry probíhal sjednocovací proces a nikoli vzájemná řevnivost různých myšlenkových proudů.
SČR chce hájit zájmy těch radioamatérů, kteří jsou přesvědčeni, že další setrvání ve Sdružení technických činnosti a sportů je nepřijatelné a chce být garantem jejich nezávislost.
SČR chce zastupovat nezávislé radioamatéry mj. ve věcech využíváni QSL a diplomové služby, spolupráce s povolovacím orgánem, zprostředkování právní pomoci a styku se zahraničím.
Veškeré dotazy zodpoví (SASE - obálka A5 + 2 Kčs známka):            OK1RR, Ing. Martin Krátoška, Vyšehradská 46, 128 00 Praha

 

Svaz moravskoslezských radioamatérů - SMSR

Dne 23. 3. 1990 nabylo právní moci rozhodnuti MV o registraci svazu moravskoslezských radioamatérů - SMSR.
Moravskoslezští radioamatéři tím dostali prostor k vytvořeni samostatné nezávislé zájmové organizace.
SMSR se proto zásadné distancuje od tzv. Sdružení technických činnosti a sportů. Navazuje tím na program dalších územních svazů - Svozu českých radioamatérů, Spolku slovenských amatérů vysílačů.
SMSR jako svůj cíl vidí vytvoření celostátní jednotné radioamatérské organizace složené z územních či jiných svazů.
SMSR bude prosazovat právní nárok na. koncesi bez povinnosti členství v jakékoli organizaci a další změny v povolovacích podmínkách podle požadavků členů.
SMSR dá prostor každému, kdo chce pěstovat svoje hobby bez ambicí na kariéru, finanční prospěch a sobecké povyšování.
Základním cílem SMSR je vybudovat organizaci, která bude radioamatéry  zastupovat vůči státu a veřejnosti, bude jim pomáhat o sloužit jejich zájmům.
Adresa pro písemný styk: SMSR, P.S. 52, 627 00 Brno 27.

 

Spolok slovenských amatérov vysielačov - SSAV

Je dobrovolným, samostatným a nezávislým združením se sídlem v Bratislavě. Ponosť spolku sa vztahuje na Slovensků republiku.
SSAV združuje zájemcov o amatérske vysielanie a technické činnosti s tým spojené, v súlade s programom Medzinárodnej únie radioamatérov vysielačov IARU.
SSAV bol zaregistrovaný Ministerstvom vnúta a životného prostredia Slovenskej republiky dňa 9. marca 1990.
SSAV je zaklodajúcím členům nezávislého Československého radioklubu. SSAV požaduje a presadzuje vytvorenie skutočne nezávislej Českoslovonskej únie amatérov vvsielačov, združenia rádioamatérskych spolkov. Zdorazňuje svoju nezávislost, svoju príslušnosť medzinárodnému ródioamatérskému spoločenstvu a zásadný rozchod so včetkými organizaciami, ktorým sa poskytujúvým právomoci zasahovat do našho vnútorného spolkového života.
Spolok slovenských amatérov tvoria kluby i jednotlivci. Základnou organizačnou jednotkou sú kluby. Právnu subjektivitu kluby nadobúdajů členstvom v SSAV a podľa prislušných ustanoveni zákona o združovoní občanov a hospodárského zákoníka. Tá klubom umožňuje nadobúdat majetok s hozpodariť s ním. (V súčasnosti sa jedná o prevod majetku klubov zo základných organizácií Zvazarmu). V kluboch sa možu združovat amatéri vysielači aj iba s cielom navzájom sa stýkat, vymieňat si informácie, skúsenosti, uplatňovat klubové záujmy a delegovať svojích členov na valné zjazdy ode výboru SSAV. Vzorové stanovy klubov sú časťou stanov SSAV.
Slovenská ústredie SSAV v Bratislave preberá na seba povinnosti voči rádioamatérom na Slovensku. Chceme udržiavať styk a tesnú spoluprácu so všetkými združeniami radioamaatérův, ktoré už existujů a ktoré poprípade vznikajú. Nojma s Československým rédioklubom, s ktorý budeme zabezpečovat všetky důležité služby: Rozosielanie QSL lístkov, diplomovú službu, distribúciu informacií a styk so zahraničím. Budeme udržiavať a prevádzať  spolkovú vysielaciu stanicu, knižnicu a spolkový archiv a budeme podporovat širenie osvety a záujmu o rádioamatérstvo. Spolok bude zastupovat svojich členov vočl povoľovacím  orgánom na Slovensku, Správe rádiokomunikácií v Bratislave a Federálnímu ministerstvu spojov v Prahe.

SSAV- Spolok slovenských amatérov vysielačov, poštou priečinok 34, 841 04 Bratislava 43


V současné době Morava nemá postaveni federativní republiky, tzn. není vyloučeno členství radioamatérů OK2 v organizaci, jejíž sídlo je v OK1.

Sjezd Českého radioklubu

Na 16. června 1990 (sobota) je do Prahy svolán sjezd Českého radioklubu. Všechny radiokluby a bývalé okresní rady radioamatérství obdrží dopis s podrobnými instrukcemi.

RADIOAMATÉRSKÝ ZPRAVODAJ 4/1990


Pět radioamatérských sjezdů

Podle titulku by se mohlo zdát, že budeme hovořit o šedesátileté historii značky OK nebo možná o situaci v radioamatérském dění na severní polokouli. Nikoliv, pět radioamatérských sjezdů se konalo ve dvou měsících (květen, červen 1990) na území ČSFR. Během výroby tohoto čísla RZ ještě nebyly známy podrobnosti.
12. 5. při příležitosti setkání příznivců VKV ve Frýdku-Místku zasedal SMSR Svaz moravskoslezských radioamatérů), 19. 5. v Bratislavě SSAV (Spolok slovenských amatérov vysieločov), 2. 6. v Bratislavě SRK (Slovenský rádioklub), 16. 6. v Praze ČRK (Český radioklub) a 23.6. v Praze SČR (Svaz Českých radioamatérů).
Ve velké výhodě jsou organizace, vzniklé na troskách bývalého Svazarmu, nyní STSČ (Sdružení technických sportů a činností), neboť mají profesionální pracovníky a zatím až do konce roku 1990 disponují státními dotacemi, jež možno označit za miliónové. Disponuji s nimi však většinou pouze v intencích závazků, které ustanovili pracovnici Svazarmu ještě v roce 1990 a dříve. Nicméně diky těmto dotacím zatím funguje naše QSL - služba a vychází Radioamatérský zpravodaj.
Situace v květnu byla mezi našimi radioamatéry dosti nepřehledná. Zatím ještě ani nevíme, jaký byl ohlas na RZ 4/90. Prezident přípravného výboru Čs. radioklubu i vedení výše zmíněných pěti radioamatérských organizací napomáhají k vyjasnění situace jednáním u ,,kulatého stolu“.
Šestý, celostátní sjezd radioamatérů nás totiž teprve čeká. Bude koncem roku 1990 a měl by z něho vzejít Československý radioklub, sdružující (snad) všechny menší organizace. Mohl by se stát základem, na němž by radioamatéři proti sobě nebojovali, nýbrž na němž by si spolu rozuměli.        OK1PFM 

RADIOAMATÉRSKÝ ZPRAVODAJ 5/1990


Blýskání na lepší časy

Názorové tříbení o novém uspořádání naši radioamatérské organizace s sebou od počátku roku 1990 přineslo vznik více než pěti radioamatérských organizací v OK. Přitom je jasné, že velká řada klíčových oblasti zájmů je společná všem radioamatérům. Pro velkou většinu radioamatérů je v zásadě lhostejné národnostní. regionální či jiné profilování jejich organizace; důležité je, aby bya opravdu radioamatérská a něco jim přinášela. Proto přípravný výbor Československého radioklubu již od května 1990 usiloval, aby se stanoviska začla sbližovat na nějaké rozumné platformě. Konečně se zdařilo. 29.září 1990 se v Brně sešli „u kulatého stolu" představitelé ČRK, ZRS, SMSR, SČR, SSAV a CLC spolu přípravným výborem Čs. radioklubu.

Záběr z jednání. Hovoří Dr. A. Glanc, OK1GW (foto TNX OK2WE)

Velmi slibným začátkem jednání bylo, že představitelé všech organizaci vyjádřili na začátku vůli pracovat k vytvoření společné organizace. Představy, jak toho docílit se ovšem docela pochopitelné lišily, a tak as dvě hodiny jednání zabrala debata o různých vztahových otázkách, která ukázala, jak daleko jsou ještě od sebe jednotlivé organizace v této oblasti. Toto poznání naštěstí vyústilo v akceptování zásady, že nejprve je třeba začít jednat o záležitostech, které jsou všem společné a slibují rychlé dosažení shody, a kontroverzní otázky budou ponechány dalším jednáním, pro něž připraví podklady pracovní skupiny složené ze zástupců všech organizací. Druhá polovina jednání byla věnována diskusi o zásadách organizace QSL služby. Bylo dohodnuto, že půjde o službu placenou uživateli, dostupnou organizovaným i neorganizovaným radioamatérům s respektováním zásady, aby náklady pro uživatele byly co nejlevnější a co nejpřesněji vyjadřovaly rozsah poskytnutých služeb. Další zásadou bude profesionální organizace placenými pracovníky, komplexnost služeb, tj. i nadála bude zajišťováno odesílání deníků z těch závodů, kde je to nutné nebo účelné, a diplomový  manažer bude zajišťovat potvrzováni vlastnictví QSL lístků žadatelům o diplomy, jejichž podmínky takové potvrzeni vyžadují. Organizačně bude OSL služba zřejmě vycházet ze systému užívaného v USA: na lístky přicházející si uživatel předem pošle do QSL služby několik SASE a určitý poplatek, lístky uživatelem odesílané budou zpoplatněny podle váhy nebo počtu, poplatek zašle uživatel společně se zásilkou.
Jednající se shodli na složení čtyř pracovních skupin: legislativní, která zejména připraví návrh stanov organizace (koordinátor OK1FCI), delimitační, která bude řešit otázky převodu majetku bývalého Svazarmu (koordinátor OK1DVM), finanční (koordinátor OK3UG ) a pro QSL a diplomovou službu (koordinátor OK1MP). Nakonec byl dohodnut termín dalšího zasedání na 20. říjen, opět do Brna.
Průběh jednání splnil naděje v rozum a dobrou vůli všech ůčastníků. Jen jedinkrát drobně a izolovaně zablýsklo v duchu konfrontačních vystoupení z minulých měsíců. Jinak i při názorových neshodách jasně převládala vůle jednáni kulatého stolu nerozbít, a to dává dobré vyhlídky do budoucnosti.        OK1XU

RADIOAMATÉRSKÝ ZPRAVODAJ 11-12/1990


Poznámka: doporučujeme značky výše uvedených aktérů porovnat se seznamem, uvedeným zde: http://www.qsl.net/ok2kkw/stb_amateri.htm

OK1TEH
září 2004