VÝZVA k uplatnění připomínek ke změně požadavků na zkoušku z telegrafie pro operátory amatérských rádiových stanic

Český telekomunikační úřad připravuje změnu závazného postupu Úřadu k provádění zkoušek z telegrafie čj. 27 269/2005-613 „Otázky včetně správných odpovědí pro písemné testy zkoušek pro jednotlivé druhy průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení amatérské radiokomunikační služby“, která zmírní požadavky na zkoušku z telegrafie pro operátory amatérských rádiových stanic.

V oddílu „Praktická zkouška z telegrafie“ uvedeného postupu bude stávající text:

„Uchazeči o průkaz odborné způsobilosti podle § 2 písm. h) a i) vyhlášky na vlastní žádost mohou vykonat i praktickou zkoušku z telegrafie podle zásad stanovených pro získání průkazu odborné způsobilosti podle § 2 písm. g) vyhlášky (viz. Otázky včetně správných odpovědí pro písemné testy a osnovy ústních zkoušek pro jednotlivé druhy průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, čj. 29 845/2005-613).“,

podle kterého je zkouška z telegrafie pro radioamatéry stejná jako pro profesionální radiotelegrafisty (tj. v jasné řeči rychlostí 20 slov za minutu), nahrazen textem:

„Uchazeči o průkaz odborné způsobilosti podle § 2 písm. h) a i) vyhlášky na vlastní žádost mohou vykonat i praktickou zkoušku z telegrafie, kterou prokazují:
a) schopnost ručně vysílat v Morseově abecedě text v jasné řeči rychlostí nejméně 12 (dvanáct) slov za minutu s nejvýše jednou neopravenou a s nejvýše čtyřmi opravenými chybami,
b) schopnost po dobu tří minut správně přijímat a rukou zapsat v Morseově abecedě text vysílaný v jasné řeči rychlostí 12 (dvanáct) slov za minutu s nejvýše čtyřmi chybami.

Přijatý text musí být zapsán latinskými písmeny a arabskými číslicemi, nepřípustné je použití zkratek, těsnopisných znaků atp., nebo technických pomůcek.
K vysílání lze použít telegrafní klíč ruční nebo telegrafní klíč poloautomatický, který má nejvýše dva ovládací prvky k vytváření teček, čárek a mezer; použití plně automatického klíče (např. s klávesnicí) je nepřípustné.
Za slovo se pro účely určení rychlosti vysílání při této zkoušce považuje slovo „PARIS“ následované mezerou mezi slovy.“.

Připomínky k tomuto záměru zasílejte do 31. října 2006 na poštovní adresu Český telekomunikační úřad, Odbor správy kmitočtového spektra, Poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 nebo na elektronickou adresu pechaf@ctu.cz

ČTÚ čj. 39 467/2006-613/II. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

zdroj: http://www.ctu.cz/main.php?pageid=2&page_content_id=3086&PHPSESSID=0c623815f7f9f249a525cccb2b43a76a