Univerzální kmitočtový syntezátor pro mikrovlnné transvertory a majáky.

Téměř před rokem jsem v reportáži z mikrovlnného závodu 2004 mezi řečí slíbil, že napíšu něco o oscilátoru pro 10 GHz transvertor. Původně jsem chtěl o této záležitosti pohovořit na letošním setkání na Studnici, ale po událostech loňského podzimu už pochopitelně mé vystoupení na tomto setkání OK-VHF Clubu možné není. Proto chystaný článek společně s podrobným konstrukčním popisem praktického řešení uvádím zde na stránkách OK2KKW stejně, jako i v případě dalších konstrukčních řešení, které u nás v klubu vznikly předtím.

Všichni ti, kdož nezůstali pouze v zajetí pásem krátkých vln znají ten asi nikdy neustávající boj o spektrální čistotu, stabilitu a absolutní přesnost oscilátorů VKV zařízení. Zatímco v případě provozu KV stále stačí k provozu dobré VFO, na VKV bychom s takovým zařízením dnes už neuspěli - bez přesných a stabilních oscilátorů by totiž nebylo spojení EME, ani MS - na protistanici bychom se prostě "netrefili". A protože snahou opravdových radioamatérských DXmanů je překonávání obtížných překážek, mnozí z nich již dávno pracují nejen na běžných, ale také na vyšších mikrovlnných pásmech. Aby i zde mohli provozovat sofistikovaná spojení typu WSJT, je evidentní, že bez velmi kvalitního oscilátoru pro transvertory na taková vyšší pásma se to prostě neobejde.

Nicméně nemusíme se ani  snažit jen o nějaká technicky raritní  spojení - všichni příznivci provozu CW velmi dobře vědí, že tento druh provozu  má  na VKV pásmech jednu úžasnou vlastnost: díky schopnosti lidského mozku provozovat (navíc v režimu "multitasking") od pánaboha naprogramovaný velmi kvalitní DSP, je člověk schopen relativně pohodlně číst telegrafní signály i hluboko pod šumem a rušením. Avšak - jen za jednoho předpokladu: spektrální rozložení šumu musí být stabilní stejně, jako kmitočet telegrafního signálu, který je pod šumem "schován" - jinak ten korelační přijímač mezi našima ušima prostě nefunguje.

A tady se dostáváme k meritu věci - se stoupajícím kmitočtem klesá absolutní stabilita oscilátorů - a tak se na vyšších mikrovlnných pásmech stále dost často setkáváme  s ukňouranými, nestabilními signály, které během spojení ujíždí o stovky hertzů i kilohertzy - a co je ještě horší - při provozu navíc "poskakují" vlivem krátkodobé frekvenční nestability. V tom okamžiku korelační přijímač v naší hlavě přestává fungovat - a signály na úrovni šumu jsou rázem zcela nečitelné.

A to ani nehovořím o tom, že úspěch, či neúspěch v závodě je na mikrovlnných pásmech přímo závislý nejen na výkonu, ale také na přesnosti kmitočtu - protože jen tak lze po domluvě na nižších pásmech skutečně také navázat a dokončit soutěžní spojení na předem dohodnutém kmitočtu.

Nároky na stabilitu oscilátoru pro praktický DX provoz jsou na pásmech 23 cm a výše již tak vysoké, že běžný krystalový oscilátor nevyhoví. Dobrý (nejlépe dvojitý) termostat pro krystalový oscilátor sice může zajistit (ovšem za předpokladu vhodného obvodového řešení oscilátoru) dostatečnou krátkodobou stabilitu, ale neřeší se tím otázka stability dlouhodobé - a tedy přesnosti naladění na signál protistanice, kterou právě neslyšíme - přičemž na možnost naladění s maximální odchylkou do 100 Hz závisí úspěch, či neúspěch pokusu o QSO.

K tomu navíc přistupuje ještě to, že kmitočet transpozičního oscilátoru může být vyžadován jako necelý, často dost "podivný" tak, aby po vynásobení dal požadovaný místní oscilátor pro transvertor k mezifrekvenčnímu zařízení - což vede víceméně jistě k tomu, že příslušný krystal je nutné objednat "na míru". Cena takto vyrobeného krystalu sice není pro opravdové radioamatéry překážkou - ale nově vyrobený krystal je nutno nechat nejprve "vystárnout", aby dosáhnul předpokládané stability - a ta stejně není pro běžné krystaly z hlediska provozních požadavků mikrovlnných pásem dostatečná.

Proto jsem se rozhodl vyrobit a pro radioamatérskou veřejnost popsat jednotku oscilátoru pro mikrovlnné transvertory, která by tyto vlastnosti splňovala:

Navržené řešení je vlastně jednoduchým kmitočtovým syntezátorem pro jeden jediný, předem zvolený výstupní kmitočet, který je "opřený" o vysoce přesný normálový oscilátor, a to buď kvalitní OCXO na takovém kmitočtu, kde je dlouhodobá stabilita krystalového oscilátoru optimální (jednotky MHz až 20 MHz), nebo je použit normálový oscilátor syntetizovaný ze satelitního přijímače GPS (například podle G3RUH), z příjmu normálového kmitočtu vysílaného na dlouhých vlnách (DCF77), případně z jiného zdroje přesného kmitočtu.

Blokové schema syntezátoru je zde:

Jak je patrné, v závislosti na zvoleném dělicím poměru děliček D1 a D2 lze z normálového referenčního kmitočtu (obvykle 10 MHz) vytvořit prakticky jakýkoli požadovaný kmitočet. Protože určení vhodného dělicího poměru je náročné, vytvořil jsem v Excelu jednoduchý program pro jeho vyhledání pomocí matematické iterace. Tento program lze stáhnout zde. Připomínám jen, že je napsán pro český MS Office 2000, a proto neručím za jeho funkčnost v jiných SW verzích. Snad už jen malou poznámku k použití tohoto programu - desetinná čárka se zadává skutečně jako čárka, nikoli jako tečka, jak je v počítačové praxi obvyklé.

Jaké budou dělicí poměry a provozní kmitočty pro obvykle používané oscilátory? S použitím uvedeného programu jsem sestavil následující tabulku:

kmitočtový převod
 
[MHz]
oscilátor pro směšovač
[MHz]

násobič oscilátoru
[n]

základní kmitočet oscilátoru
[MHz]

referenční kmitočet
[MHz]

 násobek reference
[MHz]

rozdílový kmitočet
[MHz]

kmitočet FD
 
[kHz]

Dělicí poměr D1
[n]
Dělicí poměr D2
[n]
144 - 1296 1152 12  96,0000000 10 9 6,0000000 20,8333 288 480
145 - 1296 1151 12  95,9166667 10 9 5,9166667 20,8333 284 480
146 - 1296 1150 12  95,8333333 10 9 5,8333333 20,8333 280 480
147 - 1296 1149 12  95,7500000 10 9 5,7500000 20,8333 276 480
144 - 2320 2176 24  90,6666667 10 8 10,666667 20,8333 512 480
145 - 2320 2175 24  90,6250000 10 8 10,625000 20,8333 510 480
146 - 2320 2174 24  90,5833333 10 8 10,583333 20,8333 508 480
147 - 2320 2173 24  90,5416667 10 8 10,541667 20,8333 506 480
144 - 3400 3256 32 101,7500000 10 9 11,750000 25,0000 470 400
145 - 3400 3255 32 101,7187500 10 9 11,718750 22,3214 525 448
146 - 3400 3254 32 101,6875000 10 9 11,687500 20,8333 561 480
147 - 3400 3253 32 101,6562500 10 9 11,656250 31,2500 373 320
144 - 5760 5616 48 117,0000000 10 12 3,000000 20,8333 144 480
145 - 5760 5615 48 116,9791667 10 12 3,020833 20,8333 145 480
146 - 5760 5614 48 116,9583333 10 12 3,041667 20,8333 146 480
147 - 5760 5613 48 116,9375000 10 12 3,062500 20,8333 147 480
144 - 10368 10224 96 106,5000000 10 12 13,500000 20,8333 648 480
145 - 10368 10223 96 106,4895833 10 12 13,510417 10,4166 1297 960
146 - 10368 10222 96 106,4791667 10 12 13,520833 20,8333 649 480
147 - 10368 10221 96 106,4687500 10 12 13,531250 31,2500 433 320
430 - 24048 23618 192 123,0104167 10 12 3,0104167 10,4166 289 960
431 - 24048 23617 192 123,0052083 10 12 3,0052083 5,20833 577 1920
432 - 24048 23616 192 123,0000000 10 12 3,0000000 20,8333 144 480
1296 - 47088 45792 384 119,2500000 10 10 19,250000 20,8333 924 480
1297 - 47088 45791 384 119,2473966 10 10 19,247396 8,00645 2404 1249
10368 - 77500 67132 576 116,5486111 10 12 3,451389 6,94444 497 1440
10369 - 77500 67131 576 116,5468750 10 12 3,453125 15,6250 221 640

Ovšem uvedený kmitočtový syntezátor neposlouží jen jako zdroj místního oscilátoru pro mikrovlnné transvertory. Stejně dobře by mohl posloužit i jako zdroj signálu pro radioamatérské majáky - a protože právě pro tuto aplikaci je bezpodmínečně nutné dodržet mimořádně vysokou dlouhodobou stabilitu - nejlépe "zavěšením" na nějaký kmitočtový standard - použití obvodu kmitočtové syntézy se pro takovou aplikaci přímo nabízí.

Návrh kmitočtové syntézy pro některé majáky v OK a OM - zejména v souvislosti se změnou kmitočtového pásma pro majáky 70 cm podle sporného rozhodnutí IARU a navržené úpravě kmitočtů některých mikrovlnných majáků tak, aby pracovaly ve vyhrazeném majákovém pásmu, je zde:

Maják    -     pásmo kmitočet majáku
 
[MHz]
kmitočet oscilátoru majáku
 
[MHz]
referenční kmitočet
[MHz]
násobek reference
[n]
rozdílový kmitočet
[MHz]
kmitočet FD
[kHz]
Dělicí poměr D1
[n]
Dělicí poměr D2
[n]
OK0EA          70cm 432,489   *) 108,122250 10 12 11,877750 4,889976 2429 2045
OK0EB          70cm 432,446   *) 108,111500 10 12 11,888500 6,968641 1706 1435
OK0EC          70cm 432,452   *) 108,113000 10 12 11,887000 5,485464 2167 1823
OK0EO          70cm 432,406   *) 108,101500 10 12 11,898500 3,057169 3892 3271
OK0EP          70cm 432,436   *) 108,109000 10 12 11,891000 8,257638 1440 1211
OK0EZ           70cm 432,470   *) 108,117500 10 12 11,882500 4,137360 2872 2417
OM0MUA       70cm 432,478   *) 108,119500 10 12 11,880500 4,631774 2565 2159
OK0EA          23cm 1296,900 108,075000 10 12 11,925000 25,00000 477 400
OK0EL          23cm 1296,930 108,077500 10 12 11,922500 3,003905 3969 3329
OK0EJ           23cm 1296,960 108,080000 10 12 11,920000 20,00000 596 500
OK0EO          23cm 1296,965 108,080417 10 12 11,919583 12,970169 991 771
OK0EQ          23cm 1296,973 108,081083 10 12 11,918917 27,027027 441 370
OM0MSA       23cm 1296,888 108,074000 10 12 11,926000 3,303601 3610 3027
OK0EL           13cm 2320,930   96,705417 10 9 6,705417 2,473411 2711 4043
OK0EQ          13cm 2320,973   96,707208 10 9 6,707208 2,966479 2261 3371
OK0EL            9cm 3400,930 106,279063 10 12 13,720938 23,25581 590 430
OK0EQ           9cm 3400,973 106,280406 10 12 13,719594 4,422822 3102 2261
OK0EA            6cm 5760,940   **) 144,023500 10 15 5,976500 1,780310 3357 5617
OK0EL            6cm 5760,930   **) 144,023250 10 15 5,976750 2,527167 2365 3957
OK0EX            6cm 5760,960   **) 144,024000 10 15 5,976000 8,00000 747 1250
OK0EQ           6cm 5760,973 144,024325 10 15 5,975675 1,788589 3341 5591
OK0EL            3cm 10368,935   **) 108,009740 10 12 11,990260 3,246753 3693 3080
OK0EA            3cm 10368,905   **) 108,009427 10 12 11,990573 3,625816 3307 2758
OK0EX            3cm 10368,875   **) 108,009115 10 12 11,990885 3,505082 3421 2853
OK0EW           3cm 10368,894 108,009313 10 12 11,990668 11,641444 1030 859
OK0EQ            3cm 10368,973 108,010135 10 12 11,989865 3,378378 3549 2960
OM0MYA         3cm 10368,885 108,009219 10 12 11,990781 4,191115 2861 2386
OK0EX         1,5cm 24192,870   **) 126,004531 10 12 6,004531 7,552870 795 1324
OK0EL         1,5cm 24192,935   **) 126,004870 10 12 6,004870 1,873010 3206 5339
OK0EW        1,5cm 24192,915   **) 126,004766 10 12 6,004766 7,942812 756 1259

Poznámky:  *) - připravované  kmitočty 70cm majáků podle nového bandplánu IARU pro pásmo 70cm
                  
**) - navržené nové kmitočty mikrovlnných majáků tak, aby odpovídaly doporučení IARU - jejich stávající kmitočty najdete zde.
______________________________________________________

Tolik tedy stručná ukázka toho, k čemu všemu se tento univerzální kmitočtový syntezátor hodí - a nyní již k jeho praktické realizaci:

(při kliknutí na obrázky se vám tyto objeví v plném rozlišení)

Obvod podle výše uvedeného blokového schematu je postaven na oboustranné desce plošných spojů o rozměrech 90 x 110 mm a při jeho konstrukci jsem vycházel z faktu, že přílišná miniaturizace není vzhledem k mému zraku žádoucí - a naopak žádoucí je co nejlepší využití mých "šuplíkových zásob"- proto najdete v zapojení tolik blokovacích kondenzátorů 4,7nF a tolik odporů 3k9 :-). Srdcem zařízení je rozlaďovaný krystalový oscilátor a dvě statické programovatelné děličky 74HC4059, jejichž dělicí poměr se dá na desce plošných spojů cínovými propojkami nastavit od 1 až do 9999. V praxi samozřejmě takový rozsah nevyužijeme - plně postačuje nastavení dělicího poměru cca od 100 do 4000. Obvod kmitočtové syntézy je osazen obvody HC-MOS a C-MOS. Krystalový oscilátor je běžného zapojení, na rozdíl od mnoha amatérských konstrukcí se dbá na to, aby oscilátor kmital s malou amplitudou tak, aby nebyl přetěžován krystal, což by mohlo vést k poklesu jeho provozního Q a s tím související krátkodobou fázovou nestabilitou, která se na mikrovlnných pásmech projevuje neblaze známým způsobem  (poskakováním kmitočtu v řádu desítek, až stovek hertzů). Proto je oscilátor provozován velmi "krotce", je použit pouze nepříliš strmý FET BF245A a navíc je ještě výrazně sníženo napájecí napětí pro oscilátor. Rozladění krystalového oscilátoru varikapem je možné v řádu jednotek kHz. Zapojení oscilátoru je navrženo pro běžné krystaly mezi 96 až 110 MHz - pro nižší kmitočty bude možná zapotřebí doplnit paralelně k L2 kondenzátor cca 2,2pF, pro mírně vyšší kmitočty použít hliníkové ladicí jádro namísto jádra z hmoty N01 (červené). Cívka L1 slouží pouze ke kompenzaci kapacity krystalu, její nastavení není kritické a správně nastavena je tehdy, pokud oscilátor nekmitá nikde jinde, než na seriové rezonanci použitého krystalu. Za oscilátorem následuje oddělovač s tranzistorem KF910 (typ dvoubázového FETu není kritický), na jehož výstupu jsou připojeny dva monolitické zesilovače MAR3 -typ monolitického zesilovače opět není kritický a je možno použít i jiné typy, případně typy jiných výrobců za předpokladu, že obvod pracuje v kmitočtovém rozmezí alespoň do 1 GHz, má zisk alespoň 12 až 15 dB a pro 1 dB kompresi je schopen dát na svém výstupu výkon nejméně + 10 dBm. Pochopitelně podle typu monolitického zesilovače budeme pravděpodobně muset upravit jejich napájecí odpor. Jeden z těchto zesilovačů pracuje jako oddělovač dodávající vzorek signálu z krystalového oscilátoru do směšovače fázového závěsu, přičemž současně brání tomu, aby se do cesty výstupního užitečného signálu přes směšovač dostaly parazitní kmitočty z násobiče oscilátoru kmitočtové reference. Na výstupu syntezátoru je umístěna mírně nadkriticky vázaná pásmová propust, která dále zabraňuje tomu, aby se na výstup syntezátoru dostaly nežádoucí kmitočty z kmitočtové syntézy a zároveň filtruje harmonické kmitočty vzniklé ve výstupním monolitickém zesilovači, který pracuje téměř ve své saturaci. Důležitým prvkem zapojení je feritová trubka na výstupu monolitického zesilovače IO2, která zabraňuje jeho případnému kmitání někde v GHz oblasti.

Zde dovolte malou odbočku - možná se ptáte, proč taková péče o spektrální čistotu výstupního kmitočtu oscilátoru, proč filtrace jeho harmonických kmitočtů, když za ním stejně bude následovat násobič, který linearitou právě neoplývá... Důvod je prozaický - při konstrukci prvního vzorku tohoto syntezátoru - viz reportáž zde - jsme si naběhli
- a narazili na problém spektrální čistoty připojeného transvertoru pro pásmo 10GHz. Původní obvod kmitočtové syntézy byl totiž o dost jednodušší a na svém výstupu obsahoval parazit signálu z násobiče referenčního oscilátoru, pronikající přes směšovač PLL do výstupního signálu. Vzhledem k tomu, že tento parazit byl proti užitečnému signálu na úrovni cca minus 40dB a byl od užitečného signálu vzdálen asi o 1,5 MHz, mávnul jsem nad ním rukou, řka, že po vynásobení (96x) bude tento parazit vzdálen 192 MHz od užitečného signálu, neprojde filtrem vysílače a nemusím se jím tedy zabývat - a to byl omyl!  Tvrdě jsem narazil na skutečnost, že i ve výstupním signálu na 10 GHz byly parazity právě o těch 1,5 MHz na každou stranu - ale co hůř, nebyly osamocené - signál vysílače 10 GHz vypadal na zapůjčeném spektrálním analyzátoru jako "koště" a produktů po 1,5 MHz v něm bylo nepočítaně - a ty nejhorší jen o 6 dB méně než úroveň užitečného signálu! Rozborem situace se ukázalo, že můj předpoklad byl (jako obvykle :-)) chybný a že na parazity ve výstupním spektru oscilátoru se nelze dívat jenom jako na parazity v kmitočtové oblasti, ale také jako amplitudovou modulaci signálu oscilátoru parazitním (v uvedeném případě 1,5MHz) signálem, přičemž vzhledem k funkci připojených násobičům transvertoru, které jsou co do ohledu na amplitudu vynásobeného n-tého harmonického produktu velmi citlivé na vstupní úroveň, tato parazitní "amplitudová" modulace vstupního signálu způsobila rovněž amplitudovou modulaci příslušné harmonické, což se "úspěšně" opakovalo až do pásma 10GHz... Následovalo tedy "léčení" toho prvního vzorku kmitočtového syntezátoru - nejprve byl zařazen oddělovací zesilovač v cestě ke směšovači PLL, což zvedlo odstup parazitů cca o 30 dB a nakonec jsem z časových důvodů ještě na výstup prvního vzorku dodělal přídavný krystalový filtr... Přitom je třeba se zmínit i o tom, že "léčení" na základním kmitočtu oscilátoru nestačilo - harmonické kmitočty prvního vzorku syntezátoru  nesly tyto vzorky parazitní "amplitudové modulace" také, a protože vstup navazujícího násobiče není příliš selektivní, pronikaly do transvertoru také touto cestou - proto bylo nutné dát na výstup ještě rejekce na harmonické kmitočty...

Proto, abych radioamatérské veřejnosti nepředkládal návod na nějaký "šmejd", celý syntezátor jsem kompletně přestavěl a do nového zapojení, které zde uvádím, byly zařazeny obvody oddělovače mezi cestou užitečného signálu a směšovačem PLL, přibyl výstupní zesilovač, který pracuje téměř v saturaci a tak "likviduje" případný zbytek parazitní amplitudové modulace pronikající do užitečného signálu a na výstupu je navíc relativně ostrá pásmová propust, která zabezpečuje dodatečné potlačení všech parazitů včetně harmonických kmitočtů - což má za následek to, že v rámci dynamiky pro vývoj tohoto obvodu použitého spektrálního analyzátoru  (80dB) se již žádné parazity nepodařilo naměřit. 

Ale vraťme se teď k popisu zapojení: vstupní signál kmitočtové reference je natvarován, jeho část je zavedena do děličky D1 a druhá je připojena do báze tranzistoru T3 - ten pracuje ve třídě C jako násobič. Na jeho výstupu je podkriticky vázaná pásmová propust (v popisu zapojení uvedené hodnoty umožňují přeladit tuto pásmovou propust cca v rozmezí 100 až 120 MHz), která slouží k výběru vhodného harmonického produktu, který je zaveden do směšovače PLL s dvoubázovým FETem běžného typu. Ten má na svém druhém hradle připojen signál z oddělovače krystalového oscilátoru. Na výstupu směšovače je pásmová propust na požadovaný směšovací produkt (navržené hodnoty této pásmové propusti ji dovolují přeladit cca mezi 11 až 15 MHz). Na výstupu této pásmové propusti je připojen tvarovač signálu a za ním následuje dělička D2. na výstupu obou děliček D1 i D2 je klopný obvod typu "D", který mění "jehlové" výstupní signály z děliček na "poctivý" obdélníkový signál o střídě 50%, protože následující C-MOS fázový detektor (osvědčený typ 4046) by nebyl schopen zpracovat úzké "jehlové" signály z děliček D1 a D2. Použití tohoto klopného obvodu ovšem způsobuje dodatečné dělení dvěma, takže ve fázovém detektoru se ve skutečnosti zpracovávají obdélníkové signály  o polovičním kmitočtu, než je uvedeno v tabulkách výše - ale to vzhledem ke stabilitě krystalového oscilátoru prakticky nevadí. Možná ještě, že vás napadne, proč ta na první pohled zbytečná komplikace s různým napájením obvodů a proč nebyl použit přímo fázový detektor na technologii HC-MOS, který  by žádnou "tvarovací" předděličku nepotřeboval ? Důvod je i v tomto případě jednoduchý - 12ti voltové napájení obvodu CD4046 (MHB4046) oproti 5-ti voltovému napájení obvodů HC-MOS dovoluje využít více, než dvojnásobného rozkmitu ladicího napětí pro PLL smyčku VCXO, což zabraňuje rozpadnutí fázového závěsu při extrémních změnách teploty a stárnutí krystalu.
Na výstupu fázového detektoru jsou filtrační obvody smyčky PLL, jejichž hodnoty  jsou navrženy kompromisně tak, aby pokryly včechny předpokládané dělicí poměry, použité v radioamatérské praxi. Na indikačním výstupu fázového detektoru je připojena zelená LED indikující svým stálým svitem řádnou funkci PLL. (Pokud není PLL řádně zavěšen, tato LED nesvítí, nebo bliká.) Výstup PLL LED na desce se přitom propojí s kladným napájecím napětím - potom funkci obvodu indikuje jen malá LED na desce plošného spoje, nebo se mezi kladné napájecí napětí a tuto špičku připojí externí zelená LED na panelu zařízení.
Celá deska kmitočtové syntézy je napájena z vnějšího kladného napětí 15 až 24V - přitom se ovšem doporučuje malý 12-ti voltový stabilizátor 78L12 na desce plošného spoje nahradit běžným 7812 ( protože malý stabilizátor s ohledem na odebíraný proud pracuje na mezi svých parametrů), resp. takový stabilizátor umístit raději někde na šasi zařízení, aby byl dostatečně chlazen.

           

Oživení zařízení: pro oživení je zapotřebí mít nejméně čítač, osciloskop, wobler, nebo spektrální analyzátor. Osazenou desku zkontrolujeme, ověříme funkci napájení a vestavěných stabilizátorů. Zprovozníme krystalový oscilátor a nastavíme výstupní pásmovou propust na maximální signál na výstupu desky kmitočtové syntézy - výstupní signál by měl být alespoň 0 dBm.  Pokud se nám nepodaří dosáhnout této úrovně, pomocí wobleru, nebo s využitím spektrálního analyzátoru s tracking generátorem kontrolujeme výstupní pásmovou propust - která má vstupní i výstupní impedanci blízko 50 Ohm a vložný útlum do 6 dB. Potom na vstup spektrálního analyzátoru nebo KV transceiveru připojíme vysokoimpedanční sondu (od osciloskopu) a sáhneme jí na pin2 IO5 74HC00. Na žádoucím kmitočtu "mezifrekvence" PLL (viz hodnota rozdílového kmitočtu v tabulce nahoře) nastavíme jádry cívek L4, L5 a L6,L7 maximum signálu. Záznějový kmitočet se přitom může od vypočteného lišit i o několik kHz, protože PLL zatím není zasynchronizováno. Cívky by měly ladit definovaně a ostře. Po nastavení maxima připojíme namísto přijímače osciloskop. Hodnota napětí v tomto místě by měla být minimálně 100 mV špička-špička a mělo by jít o sinusovku bez znatelného zkreslení.

Nyní naprogramujeme děličky D1 a D2 na požadovaný dělicí poměr podle tabulky nahoře , nebo podle výsledku výpočtu dle výše uvedeného SW (provede se to pomocí cínových spojek u programovacích vstupů děliček). Osciloskopem a pomocí čítače zkontrolujeme na výstupech děličky IO8 74HC74 (piny 6 a 9), že děličky D1 a D2 dělí správným číslem a případně najdeme a opravíme chybu.

Protože se mne občas někdo ptá, jak konkrétně se děličky "programují", dovolte jeden praktický příklad. Především je třeba říci, že datasheet obvodu 74HC4059 je trochu zavádějící. Pravda je taková, že programovatelné děličky obvodu se aktivují úrovní H (1), i když datasheet je v tomto směru trochu neurčitý. Pokud chcete, aby dělička dělila nějakým určitým číslem, zkuste to takhle:

Příklad: dělicí poměr například 1649:


 

Pokud je požadovaný násobek referenčního oscilátoru nad kmitočtem krystalového oscilátoru (podobně je tomu nahoře u blokového schema), nic na zapojení neměníme, pokud je tomu naopak, překřížíme odpory R21 a R23 na výstupech IO8. Nyní by se nám již měl PLL zavěsit a pokud tomu tak není, doladíme kmitočet krystalového oscilátoru jádrem L2. Po zasynchronizování PLL kontrolujeme osciloskopem připojeným paralelně k C14, jaká je reakce smyčky PLL na změnu parametrů oscilátoru (například sáhneme na tlumivku TL1). Ladicí napětí smyčky PLL nesmí oscilovat a na nastavenou stejnosměrnou úroveň by se mělo vracet do 2 vteřin po odstranění rozladění oscilátoru bez zbytečných překmitů. Pokud by smyčka PLL relaxovala (zejména při vysokých dělicích poměrech), zmenšíme poněkud hodnotu C59 a C60. Pokud je vše v pořádku, nastavíme jádrem L2 stejnosměrné napětí ve smyčce PLL na 4 až 4,5 V . Zkontrolujeme ještě jednou výstupní úroveň a spektrum kmitočtového syntezátoru, které by mělo být bez měřitelných parazitů nejméně do -70dB (pozor na lokální FM rozhlasové vysílače, které se mohou tvářit jako nežádoucí parazity).

Pokud bude deska kmitočtové syntézy vestavěna v zařízení někde "na stole", nemusí být stíněna. Pokud ji budeme chtít vestavět společně s transvertorem hned u antény, doporučuji ji dát do krabičky z pocínovaného plechu a vývody provést kapacitními průchodkami, případně (u VF vstupu a výstupu) malými koaxiálními konektory, protože silné elektromagnetické pole, zejména od antén pásma 144 MHz by mohlo činnost obvodu negativně ovlivnit.

V případě zájmu o dodávku plošného spoje se můžete obrátit sem.

Pokud tato konstrukce napomůže zvýšení radioamatérské aktivity na VKV pásmech, nebyla moje práce marná.

73! OK1VPZ
 

Příloha:

Parametry zařízení:

kmitočtový syntezátor pro výstupní kmitočty v pásmu min. 96 až 120 MHz
výstupní úroveň: min. 0, typicky + 3 dBm na impedanci 50 Ohm
potlačení nežádoucích produktů: min 70, typicky 80 dB
vstup referenčního oscilátoru: 5 až 20 MHz, typicky 10 MHz, min 100 mVpp
napájení 15 až 24V, odběr ze zdroje max. 200 mA


Rozpiska součástek a navíjecí  předpisy cívek:

Kmitočtový syntezátor pro transvertory mikrovlnných pásem - rozpiska součástí
               
Kondenzátory popis hodnota poznámka   Rezistory popis hodnota poznámka
C1 kondenzátor keramický 33pF     R1 rezistor metalizovaný 820R 0,25W
C2 kondenzátor keramický 5,6pF     R2 rezistor metalizovaný 3k9 0,25W
C3 kondenzátor keramický 3,3pF     R3 rezistor metalizovaný 4k7 0,25W
C4 kondenzátor keramický 1pF     R4 rezistor metalizovaný 6k8 0,25W
C5 kondenzátor keramický 1pF     R5 rezistor metalizovaný 220R 0,25W
C6 kondenzátor keramický 4,7nF     R6 rezistor metalizovaný 180R 0,25W
C7 kondenzátor keramický 4,7nF     R7 rezistor metalizovaný 100k 0,25W
C8 kondenzátor keramický 22pF     R8 rezistor metalizovaný 12R 0,25W
C9 kondenzátor tantalový 2,2uF 25V   R9 rezistor metalizovaný 100k 0,25W
C10 kondenzátor keramický 4,7nF     R10 rezistor metalizovaný 3k9 0,25W
C11 kondenzátor keramický 330pF     R11 rezistor metalizovaný 390R 0,25W
C12 kondenzátor keramický 330pF     R12 rezistor metalizovaný 12R 0,25W
C13 kondenzátor tantalový 2,2uF 25V   R13 rezistor metalizovaný 100k 0,25W
C14 kondenzátor keramický 100nF     R14 rezistor metalizovaný 390R 0,25W
C15 kondenzátor keramický 4,7nF     R15 rezistor metalizovaný 12R 0,25W
C16 kondenzátor keramický 4,7nF     R16 rezistor metalizovaný 2R2 0,25W
C17 kondenzátor keramický 100nF     R17 rezistor metalizovaný 2R2 0,25W
C18 kondenzátor keramický 6,8pF     R18 rezistor metalizovaný 150k 0,25W
C19 kondenzátor keramický 2,7pF     R19 rezistor metalizovaný 12R 0,25W
C20 kondenzátor keramický 2,7pF     R20 rezistor metalizovaný 12R 0,25W
C21 kondenzátor keramický 47pF     R21 rezistor metalizovaný 3k9 0,25W
C22 kondenzátor keramický není     R22 rezistor metalizovaný 1k2 0,25W
C23 kondenzátor keramický 6,8pF     R23 rezistor metalizovaný 3k9 0,25W
C24 kondenzátor keramický 10nF     R24 rezistor metalizovaný 1k2 0,25W
C25 kondenzátor tantalový 2,2uF 25V   R25 rezistor metalizovaný 2R2 0,25W
C26 kondenzátor keramický 12pF     R26 rezistor metalizovaný 15k 0,25W
C27 kondenzátor keramický 4,7nF     R27 rezistor metalizovaný 15k 0,25W
C28 kondenzátor keramický 1,5pF     R28 rezistor metalizovaný 27k 0,25W
C29 kondenzátor keramický 1,5pF     R29 rezistor metalizovaný 3k9 0,25W
C30 kondenzátor keramický 33pF     R30 rezistor metalizovaný 2k2 0,25W
C31 kondenzátor keramický není     R31 rezistor metalizovaný 10k 0,25W
C32 kondenzátor keramický 100nF     R32 rezistor metalizovaný 22k 0,25W
C33 kondenzátor keramický 4,7nF     R33 rezistor metalizovaný 68k 0,25W
C34 kondenzátor keramický 100nF     R34 rezistor metalizovaný 3k9 0,25W
C35 kondenzátor keramický 150pF            
C36 kondenzátor keramický není       integrované obvody  náhrada
C37 kondenzátor tantalový 2,2uF 25V   IO1 stabilizátor 78L08  
C38 kondenzátor keramický 22pF     IO2 zesilovač MAR3  
C39 kondenzátor keramický 22pF     IO3 zesilovač MAR3  
C40 kondenzátor keramický 56pF     IO4 stabilizátor 7812  
C41 kondenzátor keramický 150pF     IO5 hradlo 74HC00 74HCT00
C42 kondenzátor keramický 4,7nF     IO6 dělička 74HC4059  
C43 kondenzátor elektrolytický 100uF 35V   IO7 dělička 74HC4059  
C44 kondenzátor keramický 100nF     IO8 dělička 74HC74 74HCT74
C45 kondenzátor keramický 4,7nF     IO9 stabilizátor 78L05  
C46 kondenzátor tantalový 2,2uF 25V   IO10 fázový detektor CD4046 MHB4046
C47 kondenzátor tantalový 2,2uF 25V          
C48 kondenzátor tantalový 2,2uF 25V     tranzistory  
C49 kondenzátor keramický 100nF     T1 BF245A  
C50 kondenzátor keramický 100nF     T2 KF910 BF964
C51 kondenzátor elektrolytický 100uF 16V   T3 KF189 BFY90
C52 kondenzátor keramický 100nF     T4 KF910 BF964
C53 kondenzátor keramický 100nF     T5 KC238 BC546
C54 kondenzátor keramický 100nF     T6 KC238 BC546
C55 kondenzátor elektrolytický 100uF 16V   T7 KC238 BC546
C56 kondenzátor tantalový 2,2uF 25V          
C57 kondenzátor keramický 10nF     D1 dioda - varikap KB105G BB205
C58 kondenzátor keramický 100nF     D2 dioda křemíková KA206 1N4148
C59  kondenzátor tantalový 22uF 16V   D3 dioda křemíková KA206 1N4148
C60  kondenzátor tantalový 22uF 16V   D4 dioda křemíková KA206 1N4148
C61 kondenzátor keramický 100nF     D5 dioda křemíková KA206 1N4148

Poznámka: kondenzátory 4,7nF musí být schopné blokovat kmitočty okolo 100MHz - vyhněte se proto
subminiaturním supermitovým typům. Integrované obvody 74HC4059
bylo možné koupit u firmy NEDIS.
Pokud se vám nedaří je sehnat, zkuste to u Farnellu.

Navíjecí předpisy cívek
L1 5,25 záv CuL 0,4mm mezi vývody 1 a 3. Jádro N01  nebo jádro AL
L2 5,25 záv CuL 0,4mm mezi vývody 1 a 3. Jádro N01 nebo jádro AL
L3 2x 5 závitů CuL 0,315mm bifilárně na toroidu H20, vinutí zapojit de serie
L4 = L5 5,25 záv CuL 0,25mm na spodní části kostry mezi vývody 4 a 5. Dále 9,25 závitů CuL 0,4 mezi vývody 1 a 3.
Jádro N01, nebo AL
L6 15,5 záv CuL 0,315 mezi vývody 3 a 5. Jádro N05 nebo AL.
L7 15,75 záv CuL 0,315 mezi vývody 1 a 3. Odbočku na 5,5 závitu od vývodu 3 vyvést na vývod 4,                     
Jádro N05, nebo AL.
L8 = L9 1,25 záv CuL 0,315 na spodní části kostry mezi vývody 4 a 5. Dále 5,75 záv.CuL 0,4mm mezi vývody 1 a 3.
Jádro N01 nebo AL.

Cívky jsou vinuty (s výjimkou L3) na tzv. "pardubických" cívkových kostrách o průměru 6mm s hliníkovým
krytem. Rozložení vývodů cívkové kostry je stejné, jako u navíjecích předpisů cívek transvertoru Sitno.

(Poznámka: pokud používáme stabilní OCXO jako opěrný oscilátor pro tento kmitočtový syntezátor pro mikrovlnná pásma, je nutno dbát na to, aby  toto OCXO mělo analogové, proporcionální topení termostatu!  Oscilační druh termostatování - topí / netopí - je pro vysoce přesné oscilátory zcela nevhodný.)