Výsledky vídeňské konference IARU

Obdrželi jsme zápis předsedajícího vídeňské konference. Pro naše čtenáře, kteří nemluví anglicky, uvádíme níže stručnou tabulku, kde jsou uvedeny výsledky hlasování (některých) našich čtenářů, návrhy ČRK a heslovitě uvedené výsledky hlasování k jednotlivým návrhům, které si můžete přečíst česky tady. Za ČRK se konference zúčastnil OK2ZI, za SZR OM3EI. Stojí za zaznamenání, že podle zápisu předsedajícího OK2ZI nehlasoval proti zřízení kategorie "rover", přestože naši čtenáři hlasovali proti a i stanovisko ČRK bylo negativní. Zřízení této kategorie (v roce 2012) nepochybně přispěje k dalšímu poklesu hamspiritu během VKV závodů (dá se totiž očekávat, že "spřátelená" stanice objede několik velkých čtverců a naváže spojení pouze se "svými", což na vyšších mikrovlnných pásmech bude ve výsledku znamenat jednoznačné vítězství předem určeného týmu...). Také bohužel neprošly návrhy na zákaz používání dálkově (přes IP) ovládaných přijímačů, které se začaly již rozmáhat a budou znamenat  velmi negativní vývoj ve VKV závodech. Tato konference byla pravděpodobně poslední, která mohla tento negativní trend zabrzdit. Výsledky konference tedy příliš pozitivní nejsou ...

 

Výsledky hlasování čtenářů webu OK2KKW

Stanovisko ČRK (dle OK2ZI) Výsledky konference
Souhlasíme bez komentáře. Schváleno

 Nesouhlasíme s návrhem tak jak je předložen. Bez koordinace v rámci celého IARU a přesunu všech majáku na celém světě do segmentu 50.400-50.500 MHz nemá řešení pouze v Regionu I. smysl. Pokud se bude vysílat provozem CW v segmentu 50.000-50.080MHz bude znemožněn příjem zejména majáků z jiných kontinentů. Podporujeme přesun majáků mimo segment 50.000-50.100, ale pouze za přepokladu přesunu všech.

Schváleno
Souhlasíme bez komentáře.

 

Schváleno
Souhlasíme bez komentáře.

 

Schváleno
Souhlasíme bez komentáře.

 

Odmítnuto
Souhlasíme bez komentáře.

 

Schváleno
Souhlasíme bez komentáře.

 

Rozhodnutí  odloženo na další konferenci

Nesouhlasíme s návrhem jak je předložen. Pro spojení via Rainscatter se používá pro označení tónu „S“. Takto je to i definováno v VHFM handbooku v kapitole 8.8.9. Definice v kapitole 5.3.8 by byla duplicitní. Je třeba opravit odkaz na kap. 8.8.9. Dále je možné navrhnout doplnit písmeno „F“ pro spojení via FAI.

Schváleno:

"a" For signals distorted by auroral propagation
"s" For signals distorted by scatter propagation mechanisms
"m" for signals distorted by multipath propagation.

Nesouhlasíme s návrhem tak jak je předložen. Celý návrh je krokem zpět v závodění na VKV. Kromě IARU kontestu se snaží omezit na národní kontesty jež jsou zcela v režii národních organizací a jsou pouze časově koordinovány v rámci IARU Region I. Nicméně některé pasáže v návrhu jsou velmi dobré a budeme se snažit prosadit jejich zavedení. Jedná se o tyto části:

„You may spot a DX station as long as your operating frequency is not given. „
„ For a complet and valid QSO, all information must be copied off air at the time of the QSO and on the band in use. „
“In the event of use of a talk back frequency (144 MHz if permitted, or lower UHF/microwave band), any return to this talk frequency in the course of session cancels information previously exchanged, and thus the QSO in progress. „
„Use of self-spotting techniques are inconsistent with the spirit and intent of these rules.“
„Skeds taken outside contest timeframe are not allowed.“

Odmítnuto

Souhlasíme s následujícími připomínkami:
V bodě 5.9.3: by se mělo upřesnit zda se kontroluje jen hlavička nebo i všechna spojení na formální správnost a do jaké míry. Příklad: V lokátoru bude uvedeno písmeno Y nebo Z.

Je to formální chyba a bude deník vrácen nebo je to chyba ve spojení?
Také by se mělo specifikovat, které položky v hlavičce jsou povinné, aby byl log akceptován.
 

Rozhodnutí bylo odloženo na příští konferenci, kde se bude rovněž diskutovat soulad s předkládaným bodem B16

Proč jsou za definicí "deleted QSO" otazníky ?
Bod 5.10.4.1: Formulace je nejasná, "in error" znamená "omylem" (např. poslat něco omylem někam jinam). Chtělo by to přeformulovat a použít spíše slovo "wrong" nebo "incorrect".

Bod 5.10.5.2: Místo slova "correspondents" by bylo vhodnijší pouít slovo "counterparts". Bod 5.10.5.3: dtto
Bod 5.10.6.1: V zájmu jednotnosti terminologie by mělo být místo označení "other log" použito "counterpart log".
5.10.5.4: dtto  5.10.6.4: dtto

Dále v pravidlech není jasně řečeno, jak se naloží s eventuálně
zjištěnými vícenásobnými spojeními. Z bodu 5.10.2.1 vyplývá, že spojení označená jako DUPE se neškrtají proto, aby je bylo možno zkontrolovat (To pro nás mimochodem znamená, že se v této podobě body za platné DUPE QSO protistanici pravděpodobně započítají, pokud bylo předchozí spojení s dotyčnou stanicí chybné). Mělo by se ale doplnit, co se stane se zjištěnými DUPE spojeními, za které jsou nárokovány body. Jistě budou škrtnuta, ale zustává zde otázka penalizace atd.

Tento návrh byl autorem stažen z jednání
Souhlasíme bez komentáře.

 

Schváleno
Souhlasíme bez komentáře.

Bude se zcela jistě diskutovat i v souvislosti s návrhem B09.

Schváleno

 Nesouhlasíme s návrhem tak, jak je předložen. Navrhované termíny pro odeslání deníku ze závodu druhé pondělí po kontestovém víkendu, tj. 7 dní po závodě se z praktického hlediska jeví jako krátké. Řada stanic teprve o víkendu zpracovává deníky k odeslání. Následně pak odeslání deníku
manažerem na centrální server hned druhý den není vdy reálné. Termíny jsou příliš krátké.
Navrhujeme odeslání k národnímu vyhodnocovateli do 10 dnu po závodě a odeslání na centrální server do 7 dnů po tomto termínu.

Rozhodnutí bylo odloženo na příští konferenci

Souhlasíme s předpokladem okamžitého zavedení. Neakceptujeme přechodné období.


Pravidlo o penalizaci obou stanic platilo dlouhodobě a zcela nesmyslným návrhem RSGB bylo i přes náš nesouhlas schváleno. Nebylo zavedeno žádné přechodné období, tak není duvod mít přechodné období pro návrat zpět.

Odmítnuto

 Nesouhlasíme s návrhem tak, jak je předložen. Platí připomínky uvedené k materiálu B14 a dále pak:
bod F) Je třeba prodiskutovat a přesněji specifikovat jaké archive formáty budou akceptovány robotem IARU.
Bod G) Logy by se měly kontrolovat jednotným systémem. Také je zde na místě otázka, zda dostaneme shodného robota pro příjem logu?
Bod L) Opět termín, který je v kolizi s naším postupem. Ale zřejmě by to bylo akceptovatelné, pokud opravdu obdržíme všechny zahraniční logy včas.
Bod M) Co to znamená, že budou vyjmuty všechny diskvalifikované stanice a bude proveden znovu cross checking? To že je stanice diskvalifikovaná nutně neznamená, že je její log vadný? (a co v případech kdy opravdu vadný bude??) Toto je třeba lépe specifikovat. Materiál B14 to neřeší.
Bod O) Nemohl by být robot doplněn o generátor diplomů v PDF? Tyto diplomy by byly volnš ke stažení a kadá národní pooádající organizace by je vytiskla a rozeslala vítězům v papírové podobě.

Schváleno

 Souhlasíme s následujícím komentářem. V navrhovaném označení pásma 23cm je navrženo 1,2GHz coč je nelogické. V zavedeném EDI standardu je označení 1,3GHz.
Doporučujeme se toho podržet.

Schváleno

Nesouhlasíme, v Evropském regionu nemá tato kategorie tradici a zřejmě ani opodstatnění.
Navíc provoz s /R není oficiálně povolen a jeho zavedení znamená většinou úpravu národní legislativy.

Schváleno

(OK2ZI se zdržel...)

Souhlasíme, ale zřejmě dojde k diskusi o přesnou frekvenční alokaci vzhledem k přídělu frekvencí pro systém Galileo.

Odmítnuto
Souhlasíme bez komentáře.

 

Odmítnuto
Souhlasíme bez komentáře.

 

Schváleno

 Souhlasíme s připomínkami. Návrh má zřejmě za cíl zakázat používání vzdálených (dálkově ovládaných stanic) v závodech. To je ale příliš široké označení a zřejmě nemá naději na úspěch. Je rozdíl mezi dálkově ovládanou stanicí pro příjem a vysílání a dálkově ovládanou stanicí pouze pro poslech. Druhý případ by měl být jednoznačně zakázán (i kdy v dnešní době tomu tak je díky klauzuli o umístění veškerého zařízení v kruhu o poloměru 500 metrů).

Odmítnuto

Souhlasíme s připomínkami. Selfspotování a domlouvání skedů v DX clusteru by mělo být zakázáno globálně. Využívání chatu jako ON4KST by mělo být povoleno a mělo by být jasně
definováno co se smí a co se nesmí.

Staženo z jednání
Souhlasíme bez komentáře. Schváleno

Nesouhlasíme s návrhem tak jak je předložen. Bez koordinace v rámci celého IARU nemá řešení pouze v Regionu I. smysl. V rámci IARU toto zatím nikdo neprojednal.
 

Odmítnuto
 Nemáme vyhraněný názor, domníváme se, že VKV contestu je v pruběhu roku dostatek a aktivní VKVista si má z čeho vybrat.

Bylo konstatováno, že jde o rozhodnutí jednotlivých národních manažerů

Souhlasíme bez komentáře. Staženo z jednání
Souhlasíme bez komentáře. V zápisu není výsledek zmíněn