Závodění na VKV, vzájemné rušení a názory ok2pwy

by OK1VPZ

( EN version below)

Před pár dny jsem slíbil, že se k tomuto tématu, lehce předžvýkanému na našem diskusním boardu, vrátím. Od té doby se mi to honí hlavou. Především je nutno říci, že jde o problém multidisciplinární a nemá jednoduché, či jednorázové řešení. Začněme tím, co se během posledních dvou dnů objevilo v diskusi - kontroly. Jenže kontroly fungují jen tehdy, pokud souvisí s jasným a jednoznačným postihem. A jsou zde lidé a spolky, které by rády převzaly celou radioamatérskou agendu od státu a trestaly ty, kteří se k jejich malému svazarmu vyjadřují nelichotivě. Jenže výkon státní správy to na "první dobrou" neumožňuje, byť v dnešní době pokroucených zákonů coby výslednicí podivných lobbistických vztahů to jednoduše neumožňuje. Ale kdoví... Třeba naše (zatím spíše měkká) semitotalita vystoupá nade všechny meze... Přiznám se, že i já jsám sem podlehl výše zmíněnému přeludu jakési "převýchovy" - tedy soustředit do "povolovacích podmínek" vizi kontroly a potrestání - ostatně přečtěte si to zde, ale neuvědomil jsem si, že prováděcí vyhláška, navázaná na Zákon o elektronických komunikacích (ZoEK), nemůže řešit to, co je předmětem zákona - tedy povinnosti a tresty pro porušitele zákona. To by bylo možné jen tehdy, pokud by jiný Zákon nahradil prováděcí vyhlášku a všechny detaily byly popsány v zákoně. ZoEK takové postupy a sankce nezná. ČRK se o to před časem pokusil v textu svých "všeobecných podmínek VKV závodů, ale z hlediska práva jde o bezzubé prohlášení, mající spíše charakter důrazné připomínky pro ty, kteří VPZVKVZ porušují, než nějaký právní nástroj. Ovšem nejsem právníkem a muselo by se rozlišovat, které VKV závody skutečně pořádá ČRK (např. PDM) a jiné, které de facto pořádá IARU a ČRK pro ně zajišťuje jen servisní činnosti - sběr logů a vydávání diplomů). Proto mi právníci MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu) hned na začátku náš prvotní návrh (odkaz výše) vrátili jako neproveditelný. Pokud se tedy Svazarmovský ČRK nestane objektem státní správy, kontroly a eventuální potrestání by muselo dělat ČTÚ, které na to nemá lidi, ani rozpočet a na druhé straně chybí ten "Zákon" o radioamatérské komunikační službě - nu a státní úředník nemůže dělat žádné činnosti (byť by je pokládal za správné), ale jen to, co od něj požaduje příslušný zákon. Nu a přečtěte si ZoEK v platném znění a ukažte, které ustanovení ČTÚ opravňuje dělat kontroly stanic ARS (amatérská radiová služba) - ke které by bylo nutné vstoupit do soukromého obydlí... Tudy cesta nevede. Samozřejmě, jak napsal OK9ATD - pokud by operátoři stanic byli čestní a dodržovali stanovený výkon, tak takový případný výkon státní správy by ani nebyl zapotřebí, ale většina lidí chápe radioamatérské vysílání jako zábavu a nejsou ochotni se podřizovat nějakému předpisu - a to i kdyby ten předpis byl skutečně vymahatelným zákonem. Vidíme to dnes a denně na našich silnicích (m.j. právě v souladu s výše uvedeným se dřívější vyhláška  o provozu na pozemních komunikacích, změnila na Zákon), kde řidiči (často jiné národnosti) prohánějí své vehikly značně rychleji, než stanoví zákon a jsou si dobře vědomi, že v pravděpodobnost jejich potrestání je zcela marginální. A vy byste snad chtěli omezovat VKV stanice, které používají výkony jen do 10kW? Vzpomeňte na OK1RI a jeho PA v OL4A... Nic takového se nestane. :-) Vy, kteří se věnujete KV a SV (160m) přece dobře víte, že stanice používají kW vysílače ne proto, že útlum prostředí (ionosférické odrazy) by neumožňoval navázat QSO i jen s pár desítkami Wattů, ale proto, že dobře ví, že bez kW se nedovolají vzácné expedice, protože v pile up stanic, které DX-pedici volají současně ze 100+ zemí světa by se neprosadili... Nebo jinak - udržíte si v závodě svůj kmitočet někde na 1830kHz, aniž byste měli alespoň 2kW? S tím souvisí i VKV závodění na 2m. Lidé se silnou KV zkušeností dobře ví, že "contestování" na 2m je možno vyhrávat rovněž jen tehdy, pokud mají výkon, který překřičí v pile up-u všechny protistanice a nebudou muset čekat, protože ztracený čas pro ně znamená ztracený závod... V ostatních zemí EU jsou povolené výkony v nejvyšší operátorské třídě na 2m třeba jen 400W, někde 750W - a myslíte, že to tam někdo dodržuje? Kdepak - snaha vyhrát je silnější. Takže cestou omezování "big guns" stanic se bohužel asi nikam nedostaneme.

Dalším aspektem je počet takových stanic - v OK a S5 je ovšem takový počet kW stanic, že vzájemné rušení a rušení ostatních "Low power" stanic je problémem. Pokud nemá operátor "big gun" stanice z chtivosti vyhrát závod "krví podlité oči" a nebudí své 2m PA do limitace, ale udržuje je v lineárním režimu, je obvykle rušení od takové stanice relativně přijatelné, pokud se vzdálenost mezi takovým vysílačem a kvalitním přijímačem pohybuje do 30km. Bohužel ne všechny země EU mají dostatečnou geodetickou rozlohu, aby to bylo možné. Viz zde. A pokud to možné není - viz naše testy (a řešení OM3W), nezbývá, než rozumná dohoda - my jsme se takhle domluvili s OK1KVK, ať oni si své QROoo rozvíjejí dle potřeby a my budeme jen na 70cm a výše, kde naopak nebudou vysílat oni. Jednoduše proto, že fyzika nepustí a provozovat na výsledek dvě big gun stanice pouze 3km odstupu je za hranicí reality. Od té doby si závody užíváme - Nebyla by to cesta i pro vás?

Silnou radioamatérskou činností v OK (a S5) je na VKV konstruktérská činnost - a vězte, že udělat 300W PA je mnohem jednodušší, než kW PA (natož větší). Ten, kdo to jednou zvládnul si takový PA už nenechá vzít - m.j. vězte, že kW PA ruší v praxi ostatní mnohem méně, je li provozován v lineárním režimu, než 300W PA provozovaný v režimu "všechny páčky do zatáčky" - tedy v situaci použití VF komprese na PA stupni. Vzhledem k tomu, že autor je člověk, který se věnuje contestovému HW, chtěl bych zdůraznit, že VKV závodů se neúčastním je proto, že musíme vyhrát, ale proto, abych si ověřil, že mé konstrukce jsou správné - a pokud zařízení funguje celý závod (nebo i více závodů) bez poruchy, dokáže to být pro konstruktéra opravdová odměna, která zahřeje u srdíčka více, než vítězství na 10-ti pásmech. Konstruktér se totiž obvykle pro dobrý pocit z vítězství nepotřebuje předvádět na stupních vítězů. Používání velkých výkonů (na hranici povolovacích podmínek) s sebou ovšem nenese pouze dosažení výkonů a spolehlivosti, ale také snahu o dosažení co nejlepších parametrů na přijímací i vysílací straně - a svá řešení by si neměl nechávat pro sebe. Týká se to zařízení i antén, jejich propojení, pomocných zařízení, ochran a dalších hejblů. A v neposlední řadě výběru koncepce celého systému - v blízké minulosti jsme už asi pochopili, že je jednodušší postavit transvertor KV/VKV s velmi dobrými parametry, než se snažit vyrazit slušný a výkonný signál z komerčního transceiveru s bipolárními tranzistory a napájením 12V... Právě v zařízení této kategorie bývá často největší zdroj rušení na pásmu, pokud 12V akumulátor není zcela nabit, nebo připojovací vodiče mají větší odpor a napájecí napětí (a tím i výkon) padá pod 12V...
Existují nějaké technické trendy, které by zlepšily vzájemnou úroveň rušení stanic v závodech? Ano - ale - dostáváme se tak už do oblasti hodně vzdálené od radioamatérského bastlení. Nicméně vývoj v oblasti radiotechniky a vědy běží dál a v souvislosti se zaváděním datových komunikačních sítí  5G a hlavně 6G se konstruktéři musí vyrovnat s mnohem větší hustotou stanic, připojených k jednomu vysílači základnové stanice (byť by byla vybavena anténami MIMO (multi inputs, multi outputs). Něco takového nepochybně čeká i radioamatéry - a to i na úrovni LP - protože tyto SW řízené systémy umožňují multibeaming provoz anténní soustavy s jejím přepínáním a fázovým posouváním signálů z jednotlivých antén, aby se omezilo rušení do nežádoucího směru a naopak. To vše potom doplněné novou řadou filtrů, jejichž zárodky s nízkou dynamikou dnes můžeme pozorovat u SDR přijímačů. SW filtry nové generace budou mít o několik řádů vyšší dynamiku a budou umožňovat uchopit a zpracovat i signály, které ucho (lidský mozek) pod čumem a rušením ani nezaznamená. Uvědomte si, že vývoj nekončí, ale naopak... Samozřejmě pokud lidstvo nespáchá jadernou sebevraždu. Zajímavé fíčurky se asi brzo objeví i u TX stupňů.  Dnes jsou ve vývoji metamagnetické filtry, které umožní filtrovat signál s volitelnou šířkou pásma i na výstupu PA. Pokud budou tyto výrobky použitelné i na VKV radioamatérských pásmech, bude možné elektromagnetickou slučitelnost ve VKV contestech výrazně zvýšit.  Uvidíme, jak bude radioamatérský provoz za deset let trvat...

Čímž se dostávám k dalšímu a asi nejdůležitějšímu odstavci - kdo dnešní stárnoucí radioamatéry nahradí. OK2PWY se svojí prognózou neomezeného růstu počtu big gun stanic se hluboce mýlí. Měl by se jednou vypravit k nějaké skutečné  "big gun" stanici ve svém okolí. Stanice, které chtějí vyhrávat  nemohou mít jednoho operátora. Uvědomte si, že přivézt na kopec odněkud z domova, či ze skladu všechny ty nezbytné hejbly, jako jsou stožáry, antény (Yagi a parabolické) s příslušenstvím, kabely, konektory, PA, budiče, spoustu propojovacích kabelů, zdrojů, přepínačů, rotátorů a jejich ovladačů, počítačů, zdrojů el. energie, atd, atd, atd... potom to - obvykle po celý pátek a větší část soboty - postavit, aby to v systému fungovalo - a to prosím ne jen pro jediné pásmo, ale obvykle pro 3 až 4 kmitočtová pásma najednou, zajistit datové propojení mezi pracovišti a potom znaveni do úmoru odjet contest na výsledek, tedy opravdu není žádná sranda. A lidi stárnou - mají své nové zdravotní problémy, což povede k tomu že na závod namísto třeba 6-ti lidí budou jezdit jen dva a tři - nu a ti to všechno nezvládnou... Takže vezmou jen jeden kW PA, jednu anténu, jedno zařízení - a tak zmizí další "big gun" stanice. Komu se podařilo vychovat nějaké mladé radioamatéry, bude ještě muset zjistit, zda byudou schopni a ochotni převzít tu všechnu dřinu a zda mají technické schopnosti takovou stanici udržet v provozu. Pokud ne - smůla. Římská říše také vznikla, zažila ohromný rozkvět - a zanikla. S naší civilizací to asi bude nejinak. Pokud nám přijde alespoň jeden - dva kluci se zájmem o věc rádi je přijmeme, alespoň tyto historické trendy o jednu - dvě generace prodloužíme. Doufám, že se toho dožijeme.

OK1VPZ

www.ok2kkw.com

VHF Contesting, mutual interference and response to ok2pwy's opinion
by OK1VPZ
(automatic translation)


A few days ago, I promised to return to this topic, slightly pre-chewed on our discussion board. It's been running through my head ever since. First of all, it must be said that it is a multidisciplinary problem and does not have a simple or one-off solution. Let us start with what has emerged in the discussion over the last two days - checks. But controls only work if they are linked to a clear and unambiguous penalty. And there are people and associations who would like to take over the entire amateur radio agenda from the state and punish those who express themselves unflatteringly about their small unionism. But the performance of the state administration does not allow it on the "first try", although in today's age of twisted laws as a result of strange lobbying relationships it simply does not allow it. But who knows...
by OK1VPZ
A few days ago, I promised to return to this topic, slightly pre-chewed on our discussion board. It's been running through my head ever since. First of all, it must be said that it is a multidisciplinary problem and does not have a simple or one-off solution. Let us start with what has emerged in the discussion over the last two days - checks. But controls only work if they are linked to a clear and unambiguous penalty. And there are people and associations who would like to take over the entire amateur radio agenda from the state and punish those who express themselves unflatteringly about their small unionism. But the performance of the state administration does not allow it on the "first try", although in today's age of twisted laws as a result of strange lobbying relationships it simply does not allow it. But who knows...) For example, our (so far rather soft) semi-totalitarianism will rise above all limits... I admit that even I myself succumbed to the above-mentioned mirage of some kind of "re-education" - that is, to concentrate in the "permitting conditions" the vision of control and punishment - after all, read it here, but I did not realize that the implementing decree, linked to the Electronic Communications Act (ZoEK), cannot address what is the subject of the law - i.e. the obligations and punishments for violators of the law. This would only be possible if another Act replaced the Implementing Decree and all the details were described in the Act. ZoEK does not know such procedures and sanctions. Some time ago, the CRC tried to do this in the text of its "General Terms and Conditions of VHF Contests (VPZVKVZ), but from the point of view of law it is a toothless statement, having the character of a strong reminder for those who violate the VPZVKVZ rather than any legal instrument. However, I am not a lawyer and it would be necessary to distinguish which VHF races are actually organized by the CRC (e.g. PDM) and others, which are de facto organized by IARU and CRC provides only service activities for them - collecting logs and issuing diplomas). That is why the lawyers of the Ministry of Industry and Trade (Ministry of Industry and Trade) returned our initial proposal (link above) to me as unfeasible right at the beginning. Therefore, if the Svazarmovský CRC does not become an object of state administration, control and eventual punishment would have to be done by the CTU, which does not have the people or the budget for it, and on the other hand, the "Act" on the Amateur Radio Communication Service is missing - well, a state official cannot do any activities (even if he considers them to be correct), but only what the relevant law requires of him. Well, read the ZoEK as amended and show which provision of the CTO authorizes inspections of ARS stations (amateur radio service) - which would have to be entered into a private dwelling... This is not the way to go. Of course, as OK9ATD wrote - if the station operators were honest and adhered to the set performance, such a possible performance of the state administration would not even be necessary, but most people understand amateur radio broadcasting as entertainment and are not willing to comply with any regulation - even if the regulation was really enforceable law. We see this every day on our roads (among other things, in accordance with the above, the former Road Traffic Ordinance has changed to the Law), where drivers (often of other nationalities) drive their vehicles much faster than stipulated by the law and are well aware that the probability of their punishment is quite marginal. And perhaps you would like to limit VHF stations that use power only up to 10kW? Remember OK1RI and its PA in OL4A... Nothing of the sort will happen. :-) Those of you who are involved in KV and SV (160m) know very well that stations use kW transmitters not because the attenuation of the environment (ionospheric reflections) would not allow to make a QSO even with only a few tens of Watts, but because they know well that without kW they will not be able to call rare expeditions, because in the sawmill up stations that DX-pedici call simultaneously from 100+ countries of the world would not succeed ... Or else - can you keep your frequency somewhere at 1830kHz in a race without having at least 2kW? This is also related to VHF racing on 2m. People with strong KV experience know very well that "contesting" at 2m can also be won only if they have a performance that shouts in the sawmill up-u all opposing stations and they do not have to wait, because lost time means a lost race for them... In other EU countries, the permitted power in the highest operator class at 2m is only 400W, somewhere 750W - and do you think that anyone there adheres? No, the effort to win is stronger. So, unfortunately, the way of limiting "big guns" stations will probably get us nowhere.

Another aspect is the number of such stations - in OK and S5, however, there is such a number of kW stations that mutual interference and interference of other "Low power" stations is a problem. If the operator of the "big gun" station does not have a "bloodshot eyes" out of eagerness to win the race and does not wake up his 2m PA to limitation, but keeps them in linear mode, interference from such a station is usually relatively acceptable if the distance between such a transmitter and a quality receiver is within 30km. Unfortunately, not all EU countries have sufficient geodetic area to make this possible. See here. And if it is not possible - see our tests (and OM3W solution), there is no choice but a reasonable agreement - we have agreed with OK1KVK, let them develop their QROoo as needed and we will only be at 70cm and higher, where they will not broadcast. Simply because physics does not let go and to run two big gun stations only 3km apart is beyond reality. We've been enjoying racing ever since - wouldn't that be the way for you as well?

A strong amateur radio activity in OK (and S5) on VHF is design and construction - and know that making a 300W PA is much easier than a kW PA (let alone a larger one). Whoever has managed it once will not let such a PA be taken away - among other things, know that kW PA disturbs others in practice much less if it is operated in linear mode than 300W PA operated in the mode "all levers to turn" - ie in the situation of using RF compression on the PA stage. Since the author is a person who is dedicated to contest HW, I would like to emphasize that I do not participate in VHF races because we have to win, but to verify that my designs are correct - and if the device works the whole race (or even more races) without failure, it can be a real reward for the designer, which warms the heart more, than winning on 10 zones. Usually, a constructor does not need to show off on the podium to feel good about victory. Use of high performances (at the limit of authorisation conditions), however, it does not only mean achieving performance and reliability, but also striving to achieve the best possible parameters on the receiving and transmitting side - and he should not keep his solutions to himself. This applies to devices and antennas, their interconnection, auxiliary equipment, protection and other devices. And last but not least, the choice of concept of the whole system - in the near past we probably understood that it is easier to build a KV/VHF transverter with very good parameters than to try to knock out a decent and powerful signal from a commercial transceiver with bipolar transistors and 12V power supply... It is in devices of this category that the greatest source of interference is often on the band, if the 12V battery is not fully charged, or the connecting wires have greater resistance and the supply voltage (and thus the power) falls below 12V...

Are there any technical trends that would improve the level of station interference in plants? Yes - but - we are already getting to an area far away from amateur radio tinkering. However, the development in the field of radio engineering and science continues and in connection with the introduction of data communication networks 5G and especially 6G, designers have to cope with a much higher density of stations connected to one transmitter of the base station (even if it is equipped with antennas MIMO (multi inputs, multi outputs). Something like this undoubtedly awaits radio amateurs - even at the LP level - because these SW controlled systems allow multibeaming operation of the antenna system with its switching and phase shifting of signals from individual antennas to limit interference in the undesirable direction and vice versa. All this is complemented by a new series of filters, whose seeds with low dynamics can be observed today in SDR receivers. The new generation SW filters will have several orders of magnitude higher dynamics and will allow you to grasp and process signals that the ear (human brain) does not even notice under the nose and interference. Realize that development does not end, but on the contrary... Unless, of course, humanity commits nuclear suicide. Interesting features will probably soon appear at TX degrees. Today, metamagnetic filters are being developed that allow filtering signals with selectable bandwidth even at PA output. If these products are also applicable to amateur radio bands, it will be possible to significantly increase electromagnetic compatibility in VHF contests. We will see how amateur radio operation will last in ten years...

Which brings me to the next and probably the most important paragraph - who will replace today's aging radio amateurs. OK2PWY with its forecast of unlimited growth in the number of big gun stations is deeply mistaken. He should go to some real "big gun" station in his area. Stations that want to win cannot have one operator. Be aware that to bring to the hill from somewhere from home or from storage all the necessary hejblů, such as masts, antennas (Yagi and parabolic) with accessories, cables, connectors, PAs, exciters, lots of connecting cables, power supplies, switches, rotators and their drivers, computers, power supplies. energy, etc, etc, etc... Then - usually for the whole Friday and most of Saturday - to build it so that it works in the system - and please not just for one band, but usually for 3 to 4 frequency bands at once, to ensure a data connection between workplaces and then tired to leave the contest for the result, so it is really no fun. And people are getting older - they have their new health problems, which will lead to the fact that instead of, say, 6 people, only two and three people will go to the race - well, they will not be able to do it all... So they take only one kW PA, one antenna, one device - and so the next "big gun" station disappears. Anyone who has managed to educate some young radio amateurs will have to find out whether they would be able and willing to take on all the toil and whether they have the technical ability to keep such a station in operation. If not - bad luck. The Roman Empire also came into being, experienced a tremendous boom - and ceased to exist. It will probably be no different with our civilization. If we receive at least one or two boys with an interest in the matter, we will gladly accept them, at least we will extend these historical trends by one or two generations. I hope we will live to see it.


OK1VPZ

PS: check the hypertext links above,