Poznámka OK1VPZ: Výsledky loňského UHF / SHF Contestu IARU (2021) zamíchalo podivné pravidlo o tom, že vítěz je přeřazen na druhé místo, pokud neposlal deník v nesmyslně krátkém 34 (?) hodinovém limitu, kdy spousta stanic je ještě na kopci a skládá zařízení po vrcholu contestové sezóny. A tak se na "druhém místě" ocitly stanice faktických vítězů jednotlivých kategorií tohoto mezinárodního závodu, jako jsou známé contestové kluby v DL (DR9A, DL0GTH), I (IQ1KW) a také v OK. Samozřejmě to mezi radioamatéry vyvolalo výrazné rozhořčení a rušení členství v tzv. "národních" organizacích, jako je např. DARC. U nás deník poslaly mezinárodním vyhodnocovatelům přímo (další stanice - zejména z DL -  ani nevědely, že mají něco někam a jak posílat zvlášť) mimochodem třeba stanice OL4A, OL70KRT, OK1KUO, a.j. na základě upozornění ČRK. Cílem zřejmě byla závist a snaha, aby některé kategorie nevyhrály stanice, jejichž úspěchy ostatním borcům nevoní. Inu, i prohrávat se musí umět... Toto pravidlo údajně na zasedání C5 přinesl maďarský VKV manažer, jehož značku si aktivní VKV amatéři údajně nepamatuji a ostatní  zástupci tzv. "národních" radioklubů ji schválili... Není vyloučeno, že ještě dojde k nějakým změnám pravidel, protože IARU zatím nezveřejnila diplomy ze závodu. Připomínám, že radioklub OK2KKW už před řadou měsíců napsal IARU C5 dopis, ve kterém jsme doporučili toto nesmyslné pravidlo změnit - například tak, že se obecně (všem stanicím) zkrátí termín pro odeslání logů ze závodů, ale zruší se stávající trestání soutěžících, kteří dosáhli výborných výsledků, protože je to ze strany IARU nepoctivá "presumpce viny", která předpokládá, že tyto stanice vyhrávají jen proto, že manipulují výsledky závodu. Možná, že by při této příležitosti mohlo dojít k upřesnění, co se považuje za výkon (viz zde), který se uvádí ve výsledkové listině a počet použitých PA...

Jinak kompletní výsledky UHF / SHF Contestu připravíme brzy v obvyklém formátu, který na webu OK2KKW používáme a zveřejníme tady.    (4/2022)

EN:

OK1VPZ note:  Results of last year's UHF / SHF Contest Iaru (2021) shuffled a strange rule that the winner is reassigned to the second place if he did not send a log in an absurd short term 34(?) hours. Well, so on the second place were set the stations of real winners of the contest categories. Well known teams, such a DR9A, DL0GTH, IQ1KW and others - some as well as from OK. Radio amateurs caused significant indignation and interference membership in the so-called "national" organizations (for example DARC).. The logs sent to international evaluators directly (other stations - especially from DL - nor did they know that they have something somewhere and as sending it separately) are by the way OL4A, OL70KRT, OK1KUO and next. However on the CRK notice. The goal apparently were envy and trying to punish the stations whose successes and don't smoke to other competitors, hi. Well, even losing in the results must be able to... This rule allegedly at the C5 meeting brought the Hungarian VHF manager, whose call other hams didn't remember and other representatives of the so-called "national" radioclubs approved it. Maybe some changing of the rules of publication could be awaited, because IARU has not yet published awards from the Contest. I recall that an OK2KKW radioclub has written an IARU C5 letter several months ago, in which we recommended this meaningless rule - for example, that in general (all stations) will have shorten term to send a logs from the Contest, but the existing punishment of competitors, who have achieved excellent results because it is from the IARU unfair "presumption of guilt", which assumes that these stations only win because they manipulate the Contest results in a log. Perhaps, on this occasion, it could be clarified as well as what is considered to be a "output power" (see here), which is stated in the results list and how many of PAs were used ...

Otherwise, we will soon prepare the full results of UHF / SHF Contest in the usual format that we use on the OK2KKW site and publish here.  73!